0

hoàn toàn miễn phí cập nhật nhanh chóng chính xác chất lượng hiệu quả đáng tin cậy

38 5 0
 • hoàn toàn miễn phí  cập nhật nhanh chóng chính xác chất lượng hiệu quả đáng tin cậy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:49

 Laø saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát chaùy khoâng hoaøn toaøn nhieân lieäu nhö khí ñoát, than, goã.  Moät löôïng lôùn CO thaûi ra töø xe hôi, xe maùy[r] (1)CHƯƠNG 1 Các khái niệm cơ bản (2)Cơng nghệ sinh thái là kết hợp quy luật sinh thái và công nghệ để giải các vấn đề môi trường (3)Coâng Coâng nghengheää sinhsinh thathaùiùi lalaøø cacaùùcc thiethieáátt kekeáá du duøngøng chocho xx lylyùù chachaátát thathaûûii, , kiekieååmm soasoaùùtt xo xoùiùi momoøønn, , phuphuïïcc hohoàiài sinhsinh thathaùùii vavaøø nhienhieààuu ngng duduïïngng khakhaùùcc nhanhaèmèm hhưươơùngùng ùùii ss pha phaùtùt trietrieåånn bebeàà vvööõngõng (4)L Lưươơïïcc ss côngcông nghengheää sinhsinh hohoïïcc   CôngCông nghengheää sinhsinh babaétét đđaaàuàu ttừừ nhnhưưõngõng nămnăm 19601960   XuaXuaátát phaphaùtùt ttừừ vievieäcäc nghiênnghiên ccứứuu cacaùcùc quaquaùù trtrììnhnh t tựự nhiênnhiên trongtrong vievieäcäc lalaømøm sasaïchïch môimôi trtrưươơøngøng   ỨỨngng duduïngïng cacacùùc sinhsinh vavaätät trongtrong xxửử lylyùù nnưươơùcùc thathaûiûi cha chaátát thathaûiûi vavaøø phuphuïcïc hohoàiài tataøiøi nguyênnguyên đđaaátát vavaøø n nưươơùcùc   CaCaùcùc heheää sinhsinh thathaùiùi đưđươơïcïc ssửử duduïngïng hiehieäuäu quaquaûû trong trong vievieäcäc ññooùngùng kkíínn cacaùcùc chuchu trtrììnhnh sinhsinh đđịaịa ho (5)Mo Moáiiá ttưươngơng quanquan gigiưưõaõa sinhsinh thathaùiùi vavaøø coâng coâng nghengheää (6)Coâng Coâng nghengheää sinhsinh thathaùiùi hiehieänän naynay   SSửử dudụngïng cacacùùc hehệä sinhsinh thatháiùi ttựự nhiênnhiên đđeểå tatáiiù tatạọo tatàiøi nguyên nguyeân   HeHệä sinhsinh thatháiùi nhânnhân tatạọo đđeểå xxửử lylýù nnưươớcùc, , đđaấtát, , khơngkhơng kh khíí   KieKiếnán tataọïo cacảnhûnh quanquan đđôô thịthị, , phuphụcïc hohồiài tatàiøi nguyênnguyên ñ đaấtát, , tatàiøi nguyênnguyên ththựựcc vavậtät chocho vuvùngøng nôngnông thônthôn   NângNâng caocao nhanhậnän ththứứcc cocộngäng đđoồngàng vevềà cacacùcù hehệä sinhsinh thatháiùi t tựự nhiênnhiên vavàø nhânnhân tatạoọ trongtrong vieviecääc babảỏo vevệä môimôi trtrưươờngøng va (7)(8)Moâ (9)Lua Luaätät vavaøø phaphaùùpp checheáá   HieHiếnán chchưươngơng hohộiäi nghịnghị vevềà môimôi trtrưươơngøøng tatạiïi Rio, Rio, Kyoto Kyoto cocóù nhnhưữngõng đđịnhịnh hhưươơngùngù chocho nhnhưữngõng hoahoạtït đđoộngäng t tưươngơng lailai   TieTiếpáp cacậnän thôngthông tin tin môimôi trtrưươờngøng   LuaLuậtät mơimơi trtrưươờngøng đưđươơcïïc ấpùp dudungïngï rorộngäng rãirãi   Thu phThu phíí mơimơi trtrưươờngøng   KieKiểmåm soasốtùt ơơ nhiễmnhiễm   NgănNgăn cacảnûn hoahoặcëc lalàmøm giagiảmûm ssựự phaphátùt thathảiûi cacacùùc chachấtát gâygây ơơ nhiễm nhiễm babằngèng côngcông nghenghệä cóùco sẵüsann nhnhưưngng tietiếttá kiekiemääm chi chi phphíí   SSựự phaphátùt trietrienåån côngcông nghienghiệpäp nênnên xemxem xexétùt yýù kiekienáán cucủảa cacácùc chuyeân chuyên giagia vavàø cocộngäng đđoồngàng đđeểå tratránhùnh gâygây aảnhûnh hhưươởngûng đđeếnán mơi (10)(11)Ô Ô nhiễmnhiễm côngcông nghienghieääpp Cha Chaátát gâygây ôô nhiễmnhiễm đđeeánán ttừừ nhienhieàuàu nguonguoànàn ơơûû nhie nhieàuàu dadaïngngï khakhaùcùc nhaunhau Cha Chaátát gâygây ôô nhiễmnhiễm ơơûû nonoàngàng ññooää caocao hiehieänän diedieänän trong trong cacaùcùc ccửửaa sôngsông, , sôngsông vavaøø hohoà.à. Kim Kim loaloaïiïi khôngkhông đưđươơïcïc lalaømøm giagiaûmûm bơbơûiûi cacaùcùc heheää tho thoángáng sinhsinh hohocïïc nhnhưưngng cocoùù thetheåå đưđươơïcïc ttííchch lũylũy trong (12)Ô NHIỄM MÔI TR (13)Ô NHIỄM MÔI TR (14)(15)Cha Chấtát thathảiûi hhưữũu cơcơ nhnhưư chachatáát thathaiûiû chechếá biebiếnán ththựựcc phaphẩmåm co cóù thethểå đưđươơcïcï phânphân huhuỷûy hoahoặcëc xxửử lylýù giogiốngáng nhnhưư đđoốiái vơvớiùi cha chấtát thathaiûûi sinhsinh hoahoạtït Nhie Nhieuààu chachấtát thathảiiû totổngång hơhợpïp cocóù thethểå bịbị phânphân huhuỷỷ bơbởiûi cacácùc qua quáù trtrììnhnh sinhsinh hohọcïc nhnhưưngng phaphaiûûi mamấtát raratáát nhienhiềuàu thơthờiøi gian gian ChuChúngùng cocóù thethểå đưđươơcïcï ttííchch lũylũy trongtrong cacácùc mơmơ mơmởû cu củảa sinhsinh vavậtät Na Nấmám vavàø vi vi khuakhuẩnån đưđươơcïïc phânphân lalậpäp cocóù thethểå phânphân giagiảiûi ca cacùùc loaloạiïi hơhơpïïp chachấtát nhnhưưngng rarấtát chachậmäm, , vavàø chuchúngùng cũngcũng gây gây rarấtát nhienhieuààu khokhóù khănkhăn chocho vi vi sinhsinh vavậtät đđeểå xxửử lylý.ù Ca (16)Mo Moäätt sosoáá cơngcơng trtrììnhnh xx lylyùù nnưươơùùcc thathaûûii (17)Ma (18)He (19)(20)Định nghóa Chất gây nhiễm khơng khí chất có trong khơng khí gây độc lên người môi trường   ChaChấtát gâygây ôô nhiễmnhiễm khơngkhơng khkhíí cocóù thethểå ơởû dadạngïng hahạtït ra rắnén, , dadạngïng giogiotïït lolỏngûng, , hoahoacëëc dadạngïng khkhíí ChuChúngùng cocóù thethểå la (21)Phân loại Chất gây nhiễm khơng khí phân thành loại:   ChaChấtát gâygây ôô nhiễmnhiễm khôngkhông khkhíí sơsơ cacấpáp: : lalàø chachấtát trtrựựcc tie tiếppá đưđươợcïc thathảiûi rara ttừừ momotäät quaquáù trtrììnhnh VVíí dudu: ï: ï TroTro bubụiïi t từừ nunúiùi llửửaa, , COCO22 ttừừ khokhoiùiù xexe, , hoahoặcëc SOSO22 ttừừ cacácùc nhanhàø ma máýy   ChaChấtát gâygây ơơ nhiễmnhiễm khơngkhơng khkhíí ththứứ cacấpáp: : lalàø cacácùc chachấtát không khơng đưđươợcïc thathảiûi trtrựựcc tietiepááp mamàø đưđươơcïïc tataọïo thathànhønh do pha (22)(23) Nhiều chất gây ô nhiễm sơ cấp người tạo raĐường ảnh hưởng chất gây ô nhiễm khơng khí phức tạpKiểm sốt nhiễm khơng khí cần phải có sự đồng thuận nhiều cộng đồng thế giới (24)(25)(26)Tro (27)Hút thuốc lá (28)(29)Sulfur oxide (SOx), đặc biệt SO2Có nguồn gốc từ núi lửa khói bụi các nhà máyOxi hóa thành SO3, tạo H2SO4 bởi xúc tác NO2, gây nên mưa acid.Gây ô nhiễm môi trường việc sử dụng dầu làm nguồn cung cấp lượng sinh ra một lượng lớn SO2 (30)Sự hình thành chuyển hóa SOx khơng khí (31) Nitrogen oxides (NOx), đặc biệt NO2  Có nguồn gốc từ q trình đốt cháy nhiệt độ cao  Là khí độc có màu vàng đỏ.  Một chất gây ô nhiễm không (32)(33)Sự hình thành mưa acid (34) Carbon monoxide (CO)  Khơng màu, khơng mùi, khơng gây kích thích độc  Là sản phẩm trình đốt cháy khơng hồn tồn nhiên liệu khí đốt, than, gỗ  Một lượng lớn CO thải từ xe hơi, xe máy  Carbon dioxide (CO2)  Là khí gây hiệu ứng nhà kính (35)(36)Bie Bieänän phaphaùùpp khakhaécéc phuphuïïcc ôô nhiễmnhiễm khôngkhông khkhíí   GiaGiaûmûm vievieäccä đđooátát nhiênnhiên lielieäuäu hohoùaùa thathaïchïch, , chuyechuyeånån sang sang duduøngøng gas gas hoahoaëcëc cacaùccù nguonguoànàn năngnăng llưươơïngïng kha khaùcùc..   GiaGiaûmûm khkhíí HH22S S qua qua quaquaùù trtrììnhnh desulphurisation desulphurisation..   TaTaänän duduïngïng chachaátát ññooátát..   DesulphurisationDesulphurisation babaèngèng cacaùchchù ssửử duduïngïng alkali alkali nh (37)X X lylyùù ôô nhiễmnhiễm babaèèngng côngcông nghe ngheää sinhsinh thathaùùii   KieKieåmåm soasoaùtùt môimôi trtrưươơøngøng   XXửử lylyùù cacaùcùc vuvuøngøng đđãã bịbị ôô nhiễmnhiễm babaèngèng kỹkỹ thuathuaätät sinh sinh thathaùiùi..   LoaLoaïiïi thathaûiiû hoahoaëcëc lalaømøm giagiaûmûm cacaùcùc chachaátát gâygây ôô nhiễm nhiễm hiehieänän tataïiïi..   NgănNgăn chachaënën ôô nhiễmnhiễm babaèngèng cacaùcùc CôngCông nghengheää sa (38)Tăng Tăng ccưươơøøngng cacaùùcc bebeåå chchaa COCO22
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn toàn miễn phí cập nhật nhanh chóng chính xác chất lượng hiệu quả đáng tin cậy,

Hình ảnh liên quan

Sự hình thành và chuyển hóa SO xtrong không khí - hoàn toàn miễn phí  cập nhật nhanh chóng chính xác chất lượng hiệu quả đáng tin cậy

h.

ình thành và chuyển hóa SO xtrong không khí Xem tại trang 30 của tài liệu.
Sự hình thành mưa acid - hoàn toàn miễn phí  cập nhật nhanh chóng chính xác chất lượng hiệu quả đáng tin cậy

h.

ình thành mưa acid Xem tại trang 33 của tài liệu.