0

Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

22 13 0
  • Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:26

[r] (1)Bài 17 C U TRÚC DI TRUY N (2)KI M TRA BÀI CŨỂ : HS1: Qu n th gì? Đ c tr ng di truy n c a ầ ể ặ ề ủ qu n th ?ầ ể Đ c m chung c a qu n th t th ặ ể ủ ầ ể ự ụ ph n qu n th giao ph i g n?ấ ầ ể ố ầ HS2: M t qu n th ban đ u có t n s ki u gen ộ ầ ể ầ ầ ố ể d h p Aa 0,4 Sau th h t th ph n ị ợ ế ệ ự ụ ấ (3)(4)III CÂU TRUC DI TRUYÊN CUA QUÂN ́ ́ ̀ ̉ ̀ THÊ NGÂU PHÔỈ ̃ ́ 1.Quân thê ngâu phôì ̉ ̃ ́ : a Khái niệm: Khi cá th qu n th l a ch n b n ể ầ ể ự ọ tình đ giao ph i m t cách hoàn toàn ng u ể ố ộ ẫ nhiên (5)III CÂU TRUC DI TRUYÊN ́ ́ ̀ CUA QUÂN THÊ NGÂU PHÔỈ ̀ ̉ ̃ ́ 1.Quân thê ngâu phôì ̉ ̃ ́ : b Đ c mặ ể : - T o nên m t lạ ộ ượng bi n d di truy n r t l n ế ị ề ấ là ngu n nguyên li u cho ti n hóa ch n ệ ế ọ gi ng.ố - Duy trì t n s ki u gen khác ầ ố ể qu n th u ki n nh t đ nh.ầ ể ề ệ ấ ị → Duy trì s đa d ng v di truy n ự ề ề N u g i r s alen c a gen, n s gen, ế ọ ố ủ ố gen PLĐL S lo i ki u gen ố ể = (r(r+1)/2 )n Nh ng c ch ữ ế t ora nhi u bi n d t ề ế ị ổ (6)III CÂU TRUC DI TRUYÊN CUA QUÂN ́ ́ ̀ ̉ ̀ THÊ NGÂU PHÔỈ ̃ ́ 2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n th :ạ ằ ề ủ ầ ể a.Bài tốn: Xét qu n th có c u trúc di truy n ban đ u ầ ể ấ ề ầ là: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25 aa = Xác đ nh t n s alen A, a c u trúc di ị ầ ố ấ truy n th h ti p theo qua ng u ph i?ề ế ệ ế ẫ ố N u g i p: t n s alen Aế ọ ầ ố (7)2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n ạ ằ ề ủ ầ th :ể a.Bài toán: T n s alen A ầ ố = T n s alen ầ ố a 0,25 + 0,5/2 = 0,5 = 0,25 + 0,5/2 = 0,5 Qua ng u ph i:ẫ ố o o 0,5a 0,5A 0,25AA 0.25Aa 0,25Aa 0,25aa 0,5A 0.5a C u trúc di truy n c a qu n th F1:ấ ề ủ ầ ể (8) N u ng u ph i qua th h ti p ế ẫ ố ế ệ ế theo c u trúc di truy n s nh th ấ ề ẽ ư ế (9)2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n ạ ằ ề ủ ầ th :ể a.Bài toán: K t lu nế ậ : C u trúc di truy n c a qu n th t n s ấ ề ủ ầ ể ầ ố các alen không thay đ i qua th h ng u ổ ế ệ ẫ ph i.ố C u trúc di truy n c a qu n th có d ng:ấ ề ủ ầ ể (0,8)2 AA : (2.0,8.0,2) Aa : (0,2)2 aa = Thay p q ta có: P2 AA : 2pq Aa : q2 aa = (10)2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n ạ ằ ề ủ ầ th : ể b N i dung đ nh lu t Hacđi – Vanbec ộ : Trong m t qu n th l n, ng u ph i n u ộ ầ ể ẫ ố ế khơng có y u t làm thay đ i t n s alen ế ố ổ ầ ố thành ph n ki u gen c a qu n th s trì ầ ể ủ ầ ể ẽ không đ i t th h sang th h khác.ổ ế ệ ế ệ Qu n th cân b ng thành ph n ki u gen ầ ể ằ ầ ể thõa mãn công th c:ứ p2 + 2pq + q2 = Trong đó: +p: t n s alen tr iầ ố ộ +q: t n s alen l nầ ố ặ (11)2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n th :ạ ằ ề ủ ầ ể c.Đi u ki n nghi m c a đ nh lu tề - Ph i cĩ s lả ố ượng l - Di n s ng u ph i.ễ ự ẫ ố - Cĩ s c s ng kh sinh s n nh ứ ố ả ả hay kh ng cĩ ch n l c t nhiên.ơ ọ ọ ự - Kh ng x y đ t bi n.ơ ả ộ ế (12)(13)2 Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n th :ạ ằ ề ủ ầ ể d Ý nghĩa c a đ nh lu t Hacđi – Vanbec:ủ ị ậ Ví d : M t qu n th ngụ ười có t n s ngầ ười b b nh b ch t n 1/10000 Gi s qu n ị ệ ả ử th cân b ng di truy nể Hãy tính t n s alen thành ph n ầ ki u gen c a qu n th ? Bi t b nh b ch ể ế ệ (14)Ví dụ Qu n th cân b ng:ầ ể ằ Ta có: q2 (aa) = 1/10000 → q(a) = 0,01 mà: p(A) + q (a) = → q(a) = – 0,01 = 0,99 T n s ki u gen AA = p2 = ầ ố ể T n s ki u gen d h p Aa = 2pq =ầ ố ể ị ợ (0,99)2 = 0,985 (15)2.Tr ng thái cân b ng di truy n c a qu n ạ ằ ề ủ ầ th :ể d Ý nghĩa c a đ nh lu t Hacđy – Vanbec:ủ ị ậ * Lí lu nậ : - Gi i thích thiên nhiên có nh ng ả ữ qu n th đầ ể ược trì n đ nh qua th i gian ổ ị dài *Th c ti nự ễ : - T t l ki u hình → t l ki u gen → ỉ ệ ể ỉ ệ ể (16)C ng củ ố: Bài 1: Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên, ộ ầ ể ố ẫ khơng có ch n l c, khơng có đ t bi n, t n s ọ ọ ộ ế ầ ố c a alen thu c m t gen đó:ủ ộ ộ A Khơng có tính n đ nh đ c tr ng cho t ng ổ ị ặ qu n thầ ể B Có tính n đ nh đ c tr ng cho t ng qu n ổ ị ặ ầ th ể C Có tính n đ nh nh ng khơng đ c tr ng cho ổ ị ặ t ng qu n th ầ ể D.Khơng có tính n đ nh nh ng khơng đ c ổ ị ặ (17)C ng củ ố: Bài 2: Đ nh lu t Hacđi – Vanbec ph n ánh:ị ậ ả A Tr ng thái đ ng c a t n s alen ộ ủ ầ ố qu n th ầ ể B S n đ nh c a t n s alen qu n ự ổ ị ủ ầ ố ầ th ể C.Tr ng thái cân b ng c a qu n th ằ ủ ầ ể (18)C ng củ ố: Bài 3: Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên có ộ ầ ể ố ẫ 2 gen alen A a T n s tầ ố ương đ i c a alen A ố ủ = 0,6 c a alen a = 0,4 ủ (19)C ng củ ố: Bài 4: M t s qu n th có c u trúc di truy n nh ộ ố ầ ể ấ ề ư sau: A 0,42AA : 0,48Aa : 0,10aa = 1 B 0,04AA : 0,15Aa : 0,81aa = 1 C 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa = 1 D 0,20AA : 0,70Aa : 0.10aa = 1 (20)C ng củ ố: Bài 5: û th có gen alen qui đ nh tính tr ng màu Ơ ỏ ị s c lông th h xu t phát ( P ) ngắ Ở ế ệ ấ ười ta đ m ế được: 540 lơng nâu có KG AA 720 lơng đám tr ng có KG Aaắ 240 lơng tr ng có KG aa ắ Các gen n m NST thằ ường a.Tính t n s tầ ố ương đ i c a alen A a?ố ủ b.Cho bi t c u ế ấ trúc qu n th th h P ầ ể ế ệ (21)Bài t p v nhàậ ề : 1 M t qu n th gia súc tr ng thái cân ộ ầ ể b ng di truy n có 84% s cá th lông vàng, ằ ề ố ể các cá th cịn l i có lơng đen Bi t gen A ể ế quy đ nh lông vàng tr i hoàn toàn so v i alen ị ộ a quy đ nh lông đen ị Xác đ nh t n s c a alen A alen a qu n ị ầ ố ủ ầ th ?ể (22)BÀI H C Đ N ĐÂY T M
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- tl ki u hình tl ki u gen ể t n s  t ầ ố ương đ i c a các alen  và ngố ủượ ạc l i - Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

tl.

ki u hình tl ki u gen ể t n s t ầ ố ương đ i c a các alen và ngố ủượ ạc l i Xem tại trang 15 của tài liệu.