0

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

8 12 0
 • ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:22

Therefore, many relay manufactories have diligently searched for different kinds of a restricted earth fault function (REF) which is requested to solve misoperation. So that it can [r] (1)ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ Lê Kim Hùng1, Vũ Phan Huấn2* 1Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 2Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung TÓM TẮT Đối với cố chạm đất gần điểm trung tính cuộn dây máy biến áp nối đất, chức bảo vệ so lệch máy biến áp (F87T) không đủ độ nhạy để phát dịng điện cố có giá trị nhỏ Vì vậy, nhiều nhà sản xuất rơle tăng cường tìm kiếm chức phát cố chạm đất hạn chế (REF) khác để giải vấn đề với yêu cầu không làm việc sai tin cậy Bài báo phân tích so sánh độ nhạy phát cố chạm đất F87T REF, phát sai sót điển hình việc đấu nối mạch dịng nhị thứ Trạm biến áp 110kV Đăk Nông Sau đó, báo trình bày đặc tính làm việc năm nhà sản xuất rơle Abb RET670, Schneider P633, Ge T60, Siemens 7UT6 Sel 387 Những đặc tính mô để đánh giá làm việc rơle xảy cố pha nằm bên cuộn dây (từ 10% đến 100%) máy biến áp 25MVA 115/24kV Yy0, cố vùng điều kiện bình thường phần mềm Matlab/Simulink Kết tính tốn giải thích điểm kiểm tra cần thiết REF cho thấy tính xác việc phân tích đánh giá Từ khóa: Rơle bảo vệ so lệch; Bảo vệ chạm đất hạn chế; Dòng điện so lệch; Dòng điện hãm; Phần mềm Matlab/Simulink Ngày nhận bài: 01/9/2019; Ngày hoàn thiện: 11/11/2019; Ngày đăng: 27/11/2019 EVALUATION OF THE RESTRICTED EARTH FAULT PROTECTION FUNCTION IN NUMERICAL PROTECTION RELAY Le Kim Hung1, Vu Phan Huan2*, 1 University of Science and Technology Da Nang 2 Center Electrical Testing Company Limited ABSTRACT For earth fault near-neutral point of a grounded wye-connected transformer winding, the transformer different protection function (F87T) may not sensitive enough to detect this condition due to small fault current value Therefore, many relay manufactories have diligently searched for different kinds of a restricted earth fault function (REF) which is requested to solve misoperation So that it can be reliably operated The paper explains and compares the sensitive detection between ground faults of F87T and REF, detects a typical miss connect secondary current transformer wiring in a 110kV Dak Nong substation Then the paper presents the tripping characteristic of five relay manufactories such as Abb RET670, Schneider P633, Ge T60, Siemens 7UT6, and Sel 387 These characteristics are also simulated to evaluate the performance of relay when a single phase to earth internal fault from 10% to 100% winding in a transformer 25MVA 115/24kV Yy0, or external fault occurs and normal condition by using Matlab/Simulink software REF with the required test point calculations and explanations is included for clarity of evaluation Keywords: Different protection relay; Restricted earth fault protection; Differential current; Bias current; Matlab/Simulink software Received: 01/9/2019; Revised: 11/11/2019; Published: 27/11/2019 (2)1 Giới thiệu Đối với cố chạm đất bên cuộn dây gần điểm trung tính nối đất cuộn (Ví dụ Y/y0, Y0/d11) máy biến áp (MBA) bảo vệ so lệch MBA (F87T) có độ lớn dòng so lệch IDIFF đo lường phụ thuộc vào vị trí điểm cố nằm cuộn dây, tượng từ hóa MBA, vị trí nấc phân áp, sai số biến dịng điện (CT) thuật tốn loại bỏ thành phần thứ tự không (TTK) Các yếu tố nguyên nhân làm giảm độ nhạy bảo vệ Giả sử vị trí điểm chạm đất nằm gần điểm trung tính cuộn MBA dịng điện cố pha A, B, C phía cao phía hạ có giá trị nhỏ, dẫn đến F87T khơng tác động Chính vậy, bảo vệ chạm đất hạn chế (REF) hay so lệch thứ tự không (F87N) sử dụng song song với F87T nhằm khắc phục nhược điểm [1] Đối với MBA hai ba cuộn dây, REF làm việc phạm vi vùng bảo vệ giới hạn tín hiệu lấy từ CT phía cao áp (HV) hạ áp (LV) có trung tính nối đất MBA (3 CT đặt pha A, B, C CT lắp dây trung tính) Hình Hướng dịng cố chạm đất phía HV: a) Sự cố vùng, b) Sự cố vùng Xét bảo vệ REF1 dùng cho phía HV MBA trình bày hình 1, REF1 làm việc theo nguyên tắc so sánh dòng điện qua điểm trung tính (IN) dịng thứ tự khơng tổng pha phía HV (3I0_HV = IA_HV + IB_HV + IC_HV) Vì vậy, dịng so lệch TTK phía HV: IREF1 = |3I0_ HV + IN| REF1 tác động cố chạm đất xảy F1 nằm vùng bảo vệ (hướng dòng IA dòng trung tính IN có chiều mũi tên chạy phía MBA) REF1 không tác động cố chạm đất xảy F2 nằm ngồi vùng (dịng trung tinh IN có chiều mũi tên chạy phía MBA, cịn dịng IA có chiều mũi tên hướng MBA) Do REF bảo vệ phía MBA Đối với MBA tự ngẫu có trung tính nối đất chung nằm HV MV hình 2, ta phải sử dụng CT (3 CT đặt ba pha phía HV, CT đặt ba pha phía MV CT trung tính) Dịng so lệch TTK tính theo cơng thức: IREF = |3I0_ HV + 3I0_LV + IN| Khi xảy cố vùng bảo vệ, hướng dịng điện trung tính chạy ra/vào MBA phụ thuộc vào giá trị tổng trở nguồn HV MV nhỏ hay lớn [1] Hình Vùng bảo vệ REF phía HV MBA tự ngẫu: a) Sự cố vùng, b) Sự cố vùng Câu hỏi đặt cán kỹ thuật gồm có hai vấn đề cần giải đáp làm rõ số thể REF bảo vệ phần trăm cuộn dây nối đất so với F87T mà tài liệu [2-4] chưa đưa Tiếp đến, cần giải thích nguyên nhân điển hình thường gây tác động nhầm REF đóng điện xung kích MBA xảy ngắn mạch vùng bảo vệ Để giải vấn đề này, báo dựa phiếu chỉnh định rơle bảo vệ (RLBV) Trung tâm điều độ hệ thống điện cài đặt cho 05 rơle bảo vệ MBA 25MVA 110/24kV hãng sản xuất Abb, Schneider, Siemens, Sel Ge làm sở để mô đánh giá tính làm việc chúng áp dụng vào thực tế 2 So sánh độ nhạy bảo vệ REF F87T Hiện nay, việc ứng dụng chức REF tổng trở cao lưới điện ít, cịn chức REF tổng trở thấp sử dụng phổ biến Cho nên báo tập trung vào trình bày chức (3)cấp từ phía HV, MC phía LV mở (dịng 3I0_LV = 0) Phía LV có pha A bị cố Khoảng cách điểm cố (d = ÷ 100%) cuộn dây phía LV tính từ điểm trung tính Giá trị độ lớn dòng điện chạm đất phụ thuộc vào phương pháp nối đất trực tiếp qua điện trở (RE dùng để hạn chế dịng cố) Hình Sơ đồ bảo vệ REF phía LV MBA cuộn dây có điểm trung tính nối đất qua điện trở Đối với trường hợp d = 100% dịng cố chạm đất có giá trị lớn nhất: 24 1000 1387 3 10 LV FLC E U I A R       Dịng điện cố trung tính MBA phụ thuộc tuyến tính với vị trí cố: IN = d×IFLC Cho nên, dịng so lệch TTK phía LV [5]: IREF = |IN + 0| = d×IFLC (1) Theo tài liệu [5], lực từ cảm ứng điện từ cân MBA tạo dòng cố d×NLV cuộn dây phía LV cấp 2/3 dịng điện chạy cuộn dây phía HV pha 1/3 dòng điện chạy cuộn MV Để so sách độ nhạy F87T REF, ta giả định UHV = ULV Suy ra: / / HV HV LV LV N U NU  Lúc này, dòng so lệch F87T: IDIFF_A = |IA_HV – IA_LV| = |IA_HV – 0| =|IA_HV| 2 _ 2 3 LV DIFF A FLC FLC HV d N I d I d I N         (2) IDIFF_B = |IB_HV – IB_LV| = |IB_HV – 0| =|IB_HV| 2 _ 1 3 LV DIFF B FLC FLC HV d N I d I d I N         (3) IDIFF_C = |IC_HV – IC_LV| = |IC_HV – 0| =|IC_HV| 2 _ 1 3 LV DIFF C FLC FLC HV d N I d I d I N         (4) Trong đó: - d: Khoảng cách từ điểm cố F1 đến trung tính cuộn - UHV, ULV điện áp định mức phía cao phía hạ - NHV, NLV số vịng dây định mức phía cao phía hạ Từ cơng thức (1), (2) tính số liệu bảng vẽ đồ thị hình Nếu phiếu chỉnh định ngưỡng tác động F87T REF 0,2 quan sát thấy vị trí cố nằm khoảng từ 0,2 đến 0,55 khơng phát F87T phát REF Bảng Phần trăm cuộn dây phía LV MBA được bảo vệ F87T d [%] IREF [%] IDIFF [%] MBA cuộn dây Yd11y0 MBA cuộn dây D1y0 10 10 0,66 0,58 20 20 2,67 2,31 30 30 6 5,2 40 40 10,67 9,24 50 50 16,67 14,43 60 60 24 20 70 70 32,67 28,29 80 80 42,67 36,95 90 90 54 46,77 100 100 66,67 57,74 Tương tự, ta xét MBA D1y0 cho hình 4, cố pha chạm đất phía LV phía HV xuất dòng hai pha Giả định UHV = ULV, dòng điện HV quy đổi từ phía LV theo tỷ số định mức: / HV HV LV LV N U NU  Dòng so lệch F87T dịng so lệch REF tính theo công thức [5]: 2 _ | _ | 3 LV DIFF A A HV FLC FLC HV d N d I I d I I N        (5) IDIFF_B = |IB_HV| = (6) 2 _ | _ | 3 LV DIFF C C HV FLC FLC HV d N d I I d I I N        (7) (4)trong khoảng từ 20% đến 59% cuộn dây không bảo vệ F87T Hình Sơ đồ bảo vệ REF cho MBA cuộn dây có điểm trung tính nối đất điện trở Nhận xét: Hai kết cho thấy độ nhạy REF tốt F87T trường hợp tỷ số định mức NLV/NHV =1 Trong đó, độ nhạy REF khơng phụ thuộc vào tỷ số cịn F87T có độ nhạy NHV > NLV Nếu MBA có trung tính trực tiếp nối đất mối quan hệ d IREF khơng cịn tuyến tính phụ thuộc tổng trở cuộn dây cố MBA điện cố RF [5] nên xét kỹ mục Để giải đáp vấn đề thứ hai nguyên nhân gây tác động nhầm, ta phân tích số liệu tin cố điển hình rơle RET670 bảo vệ so lệch MBA T1 115/24kV TBA 110kV Đăk Nông Giá trị chỉnh định rơle: Idmin = 150A, ROA = 750, End of Zone1 = 1000A, End of Zone2 = 2000A, First Slope = 70%, Second Slope = 100% Khi xảy cố BCG nằm ngồi vùng bảo vệ phía 24kV MBA (ngăn lộ phụ tải 483) rơle tác động với tín hiệu W2 REF TRIP Hình Bản ghi dạng sóng cố REF phía 22kV của MBA tác động Qua số liệu thu thập từ bảo vệ nội (rơle hơi, nhiệt độ cuộn dây, nhiệt dầu) MBA và F87T không làm việc Từ ghi cố hình 5, ta nhận thấy góc lệch hướng cố hai véc tơ (W2 CT IN W2 CT NEUT4) 69,630 < ROA, dòng hãm TTK W2 REF IBIAS = 328,222A < End of Zone1, dòng so lệch TTK W2 REF IDIFF = 152,034A > Idmin Như vậy, ta kết luận REF phía 24kV MBA tác động nhầm đấu nối ngược cực tính biến dịng trung tính phía 24kV 3 Đặc tính làm việc REF Hình Đặc tính làm việc REF: a) Siemens 7UT8 và GE T60, b) Schneider P633, c) Schneider P633 cải tiến, d) ABB RET 670 Nội dung mục trình bày đặc tính làm việc chức REF phía 24kV MBA 25MVA 115/24kV có tổ nối dây Yy0 cho nhà sản xuất ứng dụng phổ biến lưới điện Việt Nam Các thông số theo đặc trưng hãng Trung tâm điều độ Miền Trung chỉnh định 3.1 Hãng sản xuất Siemens Rơle Siemens 7UT8 sử dụng đặc tính độ dốc cho hình 6a Dịng so lệch TTK đo lường [6]: IREF = |IN| (8) Dòng hãm TTK đo lường: IREST = k×(|IN – 3I0| - |IN + 3I0|) (9) Trong trường hợp tổng quát giả thiết k = Thông số chỉnh định rơle [7]: REF = 0,25, Slope = 0,07 Dưới ta xét số trường hợp làm việc rơle: (5)Khi có cố ngồi vùng bảo vệ: IN = -3I0, IREF = |IN|,IREST = |IN + 3I0| - |IN - 3I0| = 2×|3I0| Suy ra, IREF < IREST Rơle không tác động Khi xảy cố vùng bảo vệ: + Trong trường hợp MBA khơng có trung tính nối đất: 3I0 = 0, IREF = |IN|, IREST = + Trong trường hợp MBA có nối đất điểm trung tính: IN = 3I0, IREF = |IN|, IREST = - 2×|3I0| Ở hai trường hợp IREF > IREST nên rơle tác động cho cắt MC Tuy nhiên, việc giả thiết IN 3I0 trùng pha trường hợp cố chạm đất vùng bảo vệ ngược pha xảy cố chạm đất ngồi vùng bảo vệ, điều có CT lý tưởng Do đó, thực tế dịng IN 3I0 phía lệch pha góc φ(IN, 3I0), nên rơle 7UT84 trang bị thêm chức hãm theo góc pha Dịng điện hãm phụ thuộc trực tiếp vào hệ số k, hệ số lại phụ thuộc vào góc lệch pha cho hình Hình Hướng bảo vệ REF Khi cố vùng bảo vệ: -900 ≤ φ ≤ 900 IREF = |IN| > Iset Khi cố vùng bảo vệ: 900 ≤ φ ≤ 2700 IREF = |IN| - k×IREST > IREST Ví dụ cho k = góc φ = 1100, có nghĩa với φ nằm khoảng từ 1100 đến 2400 rơle không tác động cắt MC Tuy nhiên, CT bị bão hịa giá trị thay đổi, ví dụ góc lệch pha φ = 900 (IN = 1∠00, 3I0 = 1∠900 ), IREST = |IN - 3I0| - |IN + 3I0| = Suy IREF > IREST nên rơle cắt cố vùng 3.2 Hãng sản xuất GE Tương tự rơle Siemens, T60 sử dụng đặc tính hãm có độ dốc [8] Dịng so lệch tính theo cơng thức: IREF = |IN + 3I0| (10) Dòng hãm lớn sử dụng theo công thức: IREST = max(|IR0|, |IR1|, |IR2|) (11) Dòng hãm TTK: IR0 = |IN - 3I0| (12) Dòng hãm TTN giúp ổn định cố pha – pha được tính tốn: IR2 = 3×|I2| IR2 = |I2| (13) Dịng hãm TTT tính sau: If |I1|>1.5 pu then If |I1|>|I0| then |IR1| = 3×(|I1| - |I0|) Else |IR1| = Else |IR1| = |I1|/8 Thông số chỉnh định rơle: Ngưỡng dòng so lệch REF= 0,25, Slope = 50% Rơle tác động thỏa mãn điều kiện:  IREF > REF IREST ≤ REF/Slope  IREF > REF + Slope×IREST IREST > REF/slope 3.3 Hãng sản xuất Schneider Hãng Schneider sử dụng đặc tính hai độ dốc [9] Dịng so lệch TTK xác định theo cơng thức (10) Dịng hãm TTK: IREST = 0.5×(max{|IA|, |IB|, |IC|} + |IN|) (14) Thơng số chỉnh định rơle [10]: Idiff> = 0.25Iref, Idiff>>> = 11Iref, IR,m2 = 1Iref, m1 = 20% m2 = 150% Rơle tác động theo điều kiện sau:  IREF = Idiff> + m1×IREST IREST ≤ IR,G,m2  IREF = Idiff> + m2×IREST – (m2 – m1)×IR,G,m2 nếu IREST > IR,G,m2 Trong số trường hợp thuật tốn làm việc sai CT bão hịa dịng xung kích MBA nên Schneider cải tiến để sử dụng với độ dốc hình 6c Dịng so lệch TTK xác định theo cơng thức (10) Dòng hãm TTK: IREST = |3I0| (15) Để đảm bảo rơle làm việc ổn định dòng ba pha không cân IN/3I0 > 0,5, rơle sử dụng độ dốc m1 = 1,005 tác động IREF ≥ IREST với IREF = Idiff> + m×IREST 3.4 Hãng sản xuất Abb Chức REF sử dụng đặc tính độ dốc [11] Dịng so lệch TTK xác định theo cơng thức (10) Dịng hãm TTK: IREST = max(|IA|, |IB|, |IC|, |IN|) (16) (6)Điều kiện rơle làm việc thỏa mãn điều kiện:  Giá trị đo lường: IN > 50%Idmin, 3I0 > 3%IREST  Góc lệch pha dòng (IN 3I0) ≤ ± 74 Hình Hướng tác động REF: a) Sự cố vùng bảo vệ, b) Sự cố vùng bảo vệ  IDIFF vượt ngưỡng Idmin độ dốc đặc tính: - Nếu End of Zone1 ≤ IREST ≤ End of Zone2: IREF > [Idmin + Second Slope×( IREST - End of Zone1)] - Nếu IREST ≥ End of Zone2: IREF > [Idmin + First Slope×(End of Zone2 - End of Zone1) + Second Slope×(IREST - End of Zone2)] 3.5 Hãng sản xuất SEL Hãng Sel có chức REF làm việc dựa sơ đồ logic hình Thơng số chỉnh định 50REF = 0,3 [13, 14] Rơle làm việc thỏa mãn điều kiện:  Giá trị dòng cuộn trung tính: INWPU1 > 50REF  Giá trị dịng điện TTK phía 24kV: IGWPU1 > 0,8×50REF1P  Xác định hướng tác động: góc lệch pha (INWPU1, IGWPU1) ≤ ± 800 Hình Sơ đồ logic REF SEL787: a) Sơ đồ logic làm việc, b) Hướng bảo vệ 3 Mô cố Matlab/Simulink Bài báo mơ mơ hình hệ thống bảo vệ REF phía 24kV cho MBA 25MVA, Yy0, 115/24kV, có trung tính trực tiếp nối đất phần mềm Matlab/Simulink cho hình 10 MBA cấp nguồn từ phía 115kV, cịn phía 24kV phụ tải Pha A MBA có 10 vị trí (từ 2.1 đến 2.10), cho phép sử dụng để mô cố chạm đất F2 (RF = 5Ω) nằm bên MBA tương ứng với d từ 100% xuống 10% cuộn dây phía 24kV Bên cạnh đó, báo xây dựng sơ đồ khối làm việc RLBV hãng sản xuất theo nội dung trình bày mục Ví dụ RLBV Schneider P634 cho hình 11 Ngồi ra, chúng tơi sử dụng sơ đồ khối RLBV so lệch F87T công bố tài liệu [15] để làm sở minh chứng so sánh độ nhạy tác động bảo vệ Hình 10 Mơ hình hệ thống REF MBA 115kV Hình 11 Sơ đồ khối RLBV Schneider P633 Trường hợp MBA làm việc bình thường: hệ thống làm việc cân tải, 3I0 ≈ 0, khơng có cố chạm đất nên IN ≈ Góc lệch pha (IN 3I0) = 180 0 Kết I REF ≈ 0, rơle khơng tác động Xem hình 12 (7)Trường hợp MBA cố ngắn mạch vùng bảo vệ điểm F1 thời điểm 0,1s: khơng có tượng CT bão hịa tính từ thời điểm 1,04s, hai dòng điện IN 3I0 tăng cao đột ngột, độ lớn lệch pha 1800 Cho nên dịng so lệch IREF có giá trị nhỏ nằm ngưỡng chỉnh định Quỹ đạo điểm làm việc di chuyển vùng hãm Cho nên rơle khơng tác động Hình 13 Trường hợp ngắn mạch Trường hợp MBA cố ngắn mạch AG vùng bảo vệ taị thời điểm 0,1s vị trí (2.10) tương ứng với d = 10% cuộn dây (hình 14) Dịng điện cố IN = 0,3742A, 3I0 = 0,0364A góc lệch (IN 3I0) = 0 Dòng IREF tăng đột biến từ 0A lên 0,41A Quỹ đạo điểm làm việc RLBV di chuyển vào vùng cắt tác động cắt MC thời điểm 0,113s (Abb), 0,117s (Schneider), 0,1155s (Ge) 0,1145s (Siemens) Còn lại, RLBV Sel (có 3I0 = 0,0364A < 0,32A) F87T (có dịng so lệch 0,0813A < 0,25A) nên khơng tác động Tương tự ta thực mô cố cho vị trí cịn lại thu kết cho bảng hình 15 Hình 14 Sự cố pha AG nằm vùng bảo vệ Bảng Kết kiểm tra cố ngắn mạch AG vùng bảo vệ d [%] IDIFF = |IHV + ILV| IREF = |IN + 3I0| IN Abb Schneider Ge Siemens Sel F87T 10 0,07202 0,3375 0,3076 1 1 0 20 0,1773 0,6103 0,5023 1 1 0 30 0,3204 0,8058 0,5918 1 1 1 40 0,0477 0,9321 0,602 1 1 1 50 0,6319 1,005 0,5602 1 1 1 60 0,7767 1,04 0,4877 1 1 1 70 0,9083 1,049 0,3992 1 1 1 80 1,026 1,041 0,3042 1 1 1 90 1,129 1,022 0,2086 1 1 1 100 1,221 0,9965 0,1162 1 0 (8)Hình 15 Kết đo lường dịng cố cuộn dây phía 24kV MBA 4 Kết luận Hiện chức REF dùng để bảo vệ hầu hết MBA Việt Nam Kết nghiên cứu báo phân tích đánh giá khả làm việc chức REF hãng RLBV so với F87T phần mềm Matlab Simulink cho ta thấy ngoại trừ REF hãng SEL REF hãng cịn lại có khả phát cố gần điểm trung tính nối đất cuộn dây nối đất tốt F87T Từ sử dụng báo làm sở đánh giá chủng loại RLBV kỹ thuật số khác TBA nhanh hơn, đem lại kết xác TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Anura Perera, Paul Keller, Shortcomings of the Low impedance Restricted Earth Fault function as applied to an Auto Transformer, EE Publishers, 2017 [2] B Nim Taj, A Mahmoudi, S Kahourzade, “Comparison of Low-Impedance Restricted Earth Fault Protection in Power Transformer Numerical Relays”, Aust J Basic & Appl Sci., 5(12): 2458-2474, 2011 [3] Lê Kim Hùng, Bảo vệ phần tử hệ thống điện, Nhà xuất Đà Nẵng, 2014 [4] Nguyễn Hoàng Việt, Rơle bảo vệ tự động hóa hệ thống điện Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2005 [5] Alstom, “MiCOM 30 Series Restricted Earth Fault Protection Application Guide”, Issue B1, March 2003 [6] Siemens, “Siprotec 7UT82 Transformer Differential Protection – Manual”, 06/2019 [7] Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung, “Phiếu chỉnh định rơle bảo vệ so lệch MBA 7UT85 TBA 110kV Quảng Phú”, QĐ số 1654/QĐ-ĐĐMT, 11/09/2017 [8] GE Multilin, ”T60 Transformer Protection System UR Series - Instruction Manual”, 2015 [9] Schneider, ”MiCOM P64x Transformer Protection Relay - Technical Manual”, 2015 [10] Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung, “Phiếu chỉnh định rơle bảo vệ so lệch MBA P633 TBA 110kV Đăk Mil”, QĐ số 01/T110 ĐMIL- ĐĐMT, 15/03/2017 [11] Abb, ”Transformer protection RET670, Technical manual”, 2017 [12] Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung, “Phiếu chỉnh định rơle bảo vệ so lệch MBA T2 RET650 TBA 110kV An Khê”, QĐ số 1286/QĐ-ĐĐMT, 03/12/2013 [13] Sel, ”SEL-787 Relay Transformer Protection Relay - Instruction Manual”, 2015 [14] Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung, “Phiếu chỉnh định rơle bảo vệ so lệch MBA SEL787 TBA 110kV Bình Nguyên”, QĐ số 427/QĐ-ĐĐMT, 12/03/2019
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ, ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình ảnh liên quan

Hình 2. Vùng bảo vệ REF phía HV của MBA tự ngẫu: a). Sự cố trong vùng, b). Sự cố ngoài vùng - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 2..

Vùng bảo vệ REF phía HV của MBA tự ngẫu: a). Sự cố trong vùng, b). Sự cố ngoài vùng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 1. Hướng dòng sự cố chạm đất phía HV: - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 1..

Hướng dòng sự cố chạm đất phía HV: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3. Sơ đồ bảo vệ REF phía LV của MBA 3 cuộn dây có điểm trung tính nối đất qua điện trở - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 3..

Sơ đồ bảo vệ REF phía LV của MBA 3 cuộn dây có điểm trung tính nối đất qua điện trở Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Phần trăm cuộn dây phía LV của MBA được bảo vệ bằng F87T - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Bảng 1..

Phần trăm cuộn dây phía LV của MBA được bảo vệ bằng F87T Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 5. Bản ghi dạng sóng sự cố REF phía 22kV của MBA tác động - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 5..

Bản ghi dạng sóng sự cố REF phía 22kV của MBA tác động Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 6. Đặc tính làm việc REF: a). Siemens 7UT8 và GE T60, b). Schneider P633, c). Schneider - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 6..

Đặc tính làm việc REF: a). Siemens 7UT8 và GE T60, b). Schneider P633, c). Schneider Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Sơ đồ bảo vệ REF cho MBA 2 cuộn dây có điểm trung tính nối đất quả điện trở - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 4..

Sơ đồ bảo vệ REF cho MBA 2 cuộn dây có điểm trung tính nối đất quả điện trở Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 7. Hướng bảo vệ REF - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 7..

Hướng bảo vệ REF Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8. Hướng tác động của REF: a). Sự cố trong vùng bảo vệ, b). Sự cố ngoài vùng bảo vệ - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 8..

Hướng tác động của REF: a). Sự cố trong vùng bảo vệ, b). Sự cố ngoài vùng bảo vệ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 9. Sơ đồ logic REF của SEL787: a). Sơ đồ logic làm việc, b). Hướng bảo vệ - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 9..

Sơ đồ logic REF của SEL787: a). Sơ đồ logic làm việc, b). Hướng bảo vệ Xem tại trang 6 của tài liệu.
và hình 15. - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

v.

à hình 15 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 13. Trường hợp ngắn mạch ngoài - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 13..

Trường hợp ngắn mạch ngoài Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 15. Kết quả đo lường dòng sự cố cuộn dây phía 24kV của MBA - ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ

Hình 15..

Kết quả đo lường dòng sự cố cuộn dây phía 24kV của MBA Xem tại trang 8 của tài liệu.