0

Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

37 19 0
  • Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:21

Tuy nhiên, nếu tính trên tổng vốn gen của mỗi loài và nhất là của cả sinh giới thì lượng đột biến gen rất lớn, lại di truyền được qua sinh sản nên chúng phát tán ngày càng nhiều hơn t[r] (1)ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC (2)Câu 1: Mã di truyền gì? Những đặc điểm mã di truyền? Mã di truyền trình tự nuclêơtit trong gen quy định trình tự axit amin của chuỗi polipeptit phân tử (3)Câu 1: Mã di truyền gì? Những đặc điểm mã di truyền? Mã di truyền có đặc điểm: • Đọc từ điểm xác định liên tục theo ba nuclêơtit mà khơng gối lên nhau • Có tính phổ biến (các lồi có chung bộ mã di truyền), trừ vài ngoại lệ • Có tính đặc hiệu (mỗi mã 1 axit amin) (4)Câu 2: Vì gen cấu tạo từ loại nucleotit lại hình thành nhiều loại bộ ba khác nhau? Nguyên tắc mã hóa axit amin ba nào? Gen cấu tạo loại nuclêôtit: A, G, T, X Mã di truyền mã hóa axit amin phân tử protein gen điều khiển tổng hợp theo nguyên tắc ba, với loại nuclêôtit xếp với thành phần, số (5)Câu 2: Vì gen cấu tạo từ loại nucleotit lại hình thành nhiều loại bộ ba khác nhau? Nguyên tắc mã hóa axit amin ba nào? Với 64 loại ba, có 20 loại axit amincó loại axit amin mã hóa nhiều ba Trong 64 ba có 61 ba các axit amin ba mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) Với 64 loại ba, có 20 loại axit amincó loại axit amin được mã hóa nhiều ba Trong 64 (6)Câu 3:Q trình nhân đơi AND sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? 1.Ở sinh vật nhân sơ: Giai đoạn khởi đầu: AND tháo xoắntách mạch đơn (nhờ enzim tháo xoắn)tách mạch Giai đoạn kéo dài (tổng hợp mạch mới): •Các mạch ln tổng hợp 3’5’ nhờ enzim ARN-polimeraza AND- ARN-polimeraza •Một mạch tổng hợp liên tục theo chiều xoắn AND, mạch lại tổng hợp gián đoạn, ngược chiều xoắn AND •Các nucl tự môi trường nội bào kết hợp với nucl mạch khuôn theo NTBS: A = T, G = X (7)Câu 3:Q trình nhân đơi AND sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? 2.Ở sinh vật nhân thực: Về bản, diễn biến chế nhân đôi AND giống với SV nhân sơ AND NST SV nhân thực có dạng chuỗi (mạch) xoắn kép (8)Câu 4:Trong tế bào hoạt động nhân đôi ADN xảy vào lúc nhằm mục đích gì? Những điểm giống khác tự nhân đôi hai mạch phân tử ADN? Thời điểm xảy ra: kì trung gian chu kì tế bào trước tế bào giai đọan phân chia, lúc NST ADN giai đọan tháo xoắn Mục đích: chuẩn bị cho phân chia tế bào Những điểm giống khác nhau: -Giống nhau: Đều có liên kết nuclêôtit tự môi trường nội bào với nuclêôtit mạch theo nguyên tắc bổ sung (A – T, G - X) (9)Câu 4:Trong tế bào hoạt động nhân đôi ADN xảy vào lúc nhằm mục đích gì? Những điểm giống khác tự nhân đôi hai mạch phân tử ADN? -Khác nhau: Sự liên kết nuclêôtit môi trường với nuclêôtit mạch ADN theo chiều ngược (10)Câu 5: Quá trình phiên mã (sao mã) sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? 1.Ở sinh vật nhân sơ: Giai đoạn mở đầu: tác dụng enzim ARN - polimeraza phân tử AND tháo xoắntách mạch AND, sợi đơn dùng làm khuôn để tổng hợp ARN (11)Giai đoạn kết thúc: ARN – polimeraza gặp tín hiệu kết thúc dừng lạinhả mạch khn ratổng hợp ARN (trình tự nucl AND quy định trình tự nucl ARNm)2 mạch AND đóng xoắn Cơ chế tổng hợp ARNt ARNr tương tự ARNm sau tổng hợp xongbiến đổi thành cấu trúc đặc trưng chúng 2.Ở sinh vật nhân thực: Về giống SV nhân sơ nhưng: Mỗi trình tổng hợp tạo ARNm, ARNt, ARNr có ARN polimeraza riêng xúc tác Trải qua giai đoạn tổng hợp tiền ARN (ARN sơ khai) gồm exon introncác intron loại (12)Câu 6: Quá trình dịch mã (giải mã) sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? Giai đoạn mở đầu: Hình thành phức hợp metionin – ARN (ở sinh vật nhân sơ: foocmin metionin - ARN) Một nhân tố khởi động phát ba mở đầu AUGriboxom gắn vàobắt đầu dịch mã Giai đoạn kéo dài: Met – ARNt gắn vào vị trí mở đầu, aa – ARNt xếp vào vị trí cạnh riboxom khớp bổ sung ARNm (A – U, G - X)hình thành liên kết peptit aa Riboxom dịch sang ba theo chiều (13)Câu 6: Quá trình dịch mã (giải mã) sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? Giai đoạn kết thúc: Khi nhận tín hiệu kết thúc (UAG, UAA, UGA)tách ARNt tự chuỗi polipeptit, đồng thời aa mở đầu tách khỏi chuỗi polipeptit Sau hình thành protein hồn chỉnh (14)Câu 7:Những điểm giống khác giữa ARNm với ARNt cấu trúc chức năng? Mối liên quan ARNm ARNt ? Những điểm giống khác nhau: Giống nhau: Về cấu tạo: Đều có mạch poliribonuclêơtit đơn phân ribonuclêơtit liên kết với Được tổng hợp từ mạch khuôn ADN Về chức năng: tham gia vào dịch (15)Câu 7:Những điểm giống khác giữa ARNm với ARNt cấu trúc chức năng? Mối liên quan ARNm ARNt ? Khác nhau: ARNm ARNt Cấu tạo Có cấu trúc mạch thẳng khơng xoắn cuộn Chứa ba chép từ mạch khn gen cấu trúc Có cấu trúc cuộn đầu, đầu lại tự Mỗi phân tử ARNt mang ba đối mã (anticođon) nằm thùy trịn phía đầu cuộn phân tử Chức Đóng vai trị làm khn mẫu cho q trình dịch mã riboxom (16)Câu 7:Những điểm giống khác ARNm với ARNt cấu trúc chức năng? Mối liên quan ARNm ARNt ? Mối liên quan: ARNm truyền thông tin cấu trúc chuỗi polipeptit quy định từ gen đến riboxom nơi tổng hợp protein ARNt mang axit amin đến riboxom để lắp đặt trình tự axit amin quy định chuỗi polipeptit tổng hợp (17)Câu 8:Trình bày điểm giống khác nhau trình tự nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã ? Giống nhau: Đều xảy theo quy định thông tin nằm khuôn mẫu ADN Đều có thể nguyên tắc bổ sung theo cặp nuclêôtit (18)Khác nhau:: Nhân đôi AND Phiên mã (sao mã) Dịch mã (giải mã) Xảy chủ yếu nhân tế bào Xảy chủ yếu nhân tế bào Chỉ xảy tế bào chất Cả mạch ADN làm khuôn để thực hiện q trình Chỉ có mạch ADN làm khuôn (3’5’) Khuôn mẫu để tổng hợp phân tử ARNm tạo từ mạch khuôn ADN NTBS thể nuclêôtit tự do môi trường với nuclêôtit mạch khuôn ADN NTBS thể ribonuclêôtit môi trường với nuclêôtit mạch khuôn ADN NTBS thể ribonuclêôtit ba đối mã ARNt với ribonuclêôtit ba ARNm Sản phẩm tạo thành ADN có cấu tạo giống phân nữa ADN mẹ Sản phẩm tạo thành ARNm mang thông tin cấu trúc chuỗi polipeptit Sản phẩm tạo thành ARNm mang thông tin cấu trúc chuỗi polipeptit Sản phẩm tạo thành protein có cấu trúc với quy định thông tin từ mạch khuôn (19)Câu 9: Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? 1.Ở sinh vật nhân sơ: chế hoạt động operon lac E.coli -Khi khơng có lactozo, operon lac trạng thái ức chế chất ức chế gen R tổng hợp bám vào vị trí O ARN polimeraza khơng xúc tác tiến hành phiên mã nhóm gen cấu trúc -Khi có mặt lactozo (chất cảm ứng)bám vào chất ức chếlàm cho khơng bám vào OARN polimeraza xúc tác tiến hành phiên mã nhóm gen cấu trúc ARNm dịch (20)Câu 9: Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? 2.Ở sinh vật nhân thực: Giống SV nhân sơ (21)Câu 10:Operon gì? Trình bày cấu trúc operon Lac vi khuẩn E.Coli ? Operon cụm gồm gen cấu trúc có liên quan với chức (22)Câu 10:Operon gì? Trình bày cấu trúc operon Lac vi khuẩn E.Coli ? Cấu trúc operon Lac vi khuẩn E.coli: • Các gen cấu trúc: kiểm soát tổng hợp enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactozơ có mơi trường để cung cấp lượng cho tế bào • Vùng vận hành: có trình tự nuclêơtit đặc hiệu, gen ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã • Vùng khởi động: nơi mà enzim (23)Câu 11:Đột biến gen? dạng, chế phát sinh hậu đột biến gen? Đột biến gen (đột biến điểm): biến đổi trong cấu trúc gen, liên quan tới cặp nucl, xảy điểm phân tử AND (24)Câu 11:Đột biến gen? dạng, chế phát sinh hậu đột biến gen? Cơ chế phát sinh: • Bắt cặp đơi khơng theo NTBSthay cặp nucl • Tác nhân đột biến xen vào mạch khuônthêm cặp nucl Xen vào mạch tổng hợpmất cặp nucl Hậu quả: • Biến đổi mạch nuclthay đổi mạch ARNmthay đổi trình tự aađột biến thể (25)Câu 12:Hãy cho biết đột biến gen, đột biến điểm, thể đột biến,biến dị tổ hợp tần số đột biến gen thể ? Đột biến gen: Là biến đổi cấu trúc gen phát sinh tác nhân vật lí, hóa học sinh học mơi trường bên ngồi hay bên thể (26)Câu 12:Hãy cho biết đột biến gen, đột biến điểm, thể đột biến,biến dị tổ hợp tần số đột biến gen thể ? Thể đột biến: cá thể mang đột biến biểu kiểu hình Tần số đột biến gen thể: tỉ lệ giữa số gen bị đột biến so với tổng số gen (vốn gen) thể đó. (27)Câu 13:Vì tần số đột biến gen thấp nhưng đột biến gen lại nguồn nguyên liệu chủ yếu tiến hóa chọn giống so với dạng đột biến khác ? Tần số đột biến thấp từ 10-610-4, tức (28)Câu 13:Vì tần số đột biến gen thấp nhưng đột biến gen lại nguồn nguyên liệu chủ yếu tiến hóa chọn giống so với dạng đột biến khác ? Tuy nhiên, tính tổng vốn gen loài sinh giới lượng đột biến gen lớn, lại di truyền qua sinh sản nên chúng phát tán ngày nhiều quần thể sinh vật, tạo sai khác cá thể sinh vật loài khác loài (29)Câu 13:Vì tần số đột biến gen thấp nhưng đột biến gen lại nguồn nguyên liệu chủ yếu tiến hóa chọn giống so với dạng đột biến khác ? Nếu so với đột biến khác đột biến cấu trúc đột biến số lượng NST đột biến gen xem nguồn nguyên liệu chủ yếu: • Đột biến gen phổ biến có số lượng xảy cấp độ phân tử (30)Câu 14: Cấu trúc siêu hiển vi NST chức năng NST? Cấu trúc siêu hiển vi: • NST cấu tạo tử chất nhiễm sắc gồm AND mạch kép, chiều ngang 2nm • Tổ hợp AND histon chuỗi nucleoxomsợi bản, chiều ngang 11 nm • Sợi cuộn xoắn bậc 2sợi nhiễm sắc, chiều ngang 30 nm • Cuộn xoắn 300 nmcromtit, chiều ngang 700 nm (31)So sánh quần thể tự phối quần thể ngẫu phối Các tiêu chí so sánh Tự phối Ngẫu phối Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua hệ + Tạo trạng thái cân di truyền của quần thể + Tần số alen không đổi qua các thế hệ + + Có cấu trúc p2 AA: 2pqAa: q2 aa + Thành phần kiểu gen thay đổi qua các thế hệ + Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong (32)Điền nội dung phù hợp vào bảng Đối tượng Nguồn vật liệu Phương pháp Vi sinh vật Thực vật Động vật Đột biến Đột biến biến dị tổ hợp Đột biến biến dị tổ hợp (chủ yếu) Gây đột biến nhân tạo Gây đột biến lai tạo (33)ADN ADN ARN Pôlipeptit Prôtêin Tự nhân đôi Phiên mã Dịch mã Loại bỏ aa đầu cuối (34)1 4 8 7 2 9 5 6 10 12 ADN Mã di truyền Prôtêin Ribôxom Intron Êxon mARN tARN rARN Axitamin 11 3 ARN Được tổng hợp ở Được vận chuyển tới ARN có thể là ARN là (35)Prôtêin Nhân sơ Gen ? Prôtêin ? Mã hoá liên tục ? ? Êxôn Intron Êxôn ? Điều hoà …? ARN sơ cấp Điều hoà ? ? ? Vùng điều hoà Vùng kết thúc mARN Nhân thực Điều hồ Phiªn m· Vùng điều hoà Vùng kết thúc Dịch mã Điều hoà dịch mã (36)Biến dị DT Biến dị Biến dị không DT (Thường biến) BD Tổ hợp Đột biến ĐB gen ĐB NST ĐB số lượng ĐB cấu trúc ĐB đa bội ĐB lệch bội Tự đa bội Dị đa bội (37)THE END Xin chân thành cám ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

lượng và trình tự khác nhau hình thành: 43 = 64 loại bộ ba. - Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

l.

ượng và trình tự khác nhau hình thành: 43 = 64 loại bộ ba Xem tại trang 4 của tài liệu.
Điền nội dung phù hợp vào bảng Đối  - Ôn tập phần di truyền học | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

i.

ền nội dung phù hợp vào bảng Đối Xem tại trang 32 của tài liệu.