0

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

28 13 0
  • Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:18

- Cấu trúc của sinh vật nhân sơ ( Gen liền mạch).. vùng khởi đầu vùng mã hoá vùng kết thúc.[r] (1)Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ SỰ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN (2)(3)(4)(5)I ADN chuỗi xoắn kép gồm mạch polinucleotit xoắn song song, ngược chiều : (6)1.GEN GEN a KN Gen đoạn AND mang thơng tin mã hố cho sản phâûm nhất định ( là ARN hay chuỗi (7)b - Cấu trúc chung gen (8)- Cấu trúc sinh vật nhân sơ ( Gen liền mạch) vùng khởi đầu vùng mã hoá vùng kết thúc (9)- Cấu trúc chung một gen mang mã di truyền của sinh vật nhân chuẩn(gen khảm) vùng khởi đầu vùng mã hoá vùng kết thúc (10)(11)- Vùng mã hố : Mang thơng tin mã hố aa. * Ở SV nhân sơ vùng mã hố liên tục (Gen khơng phân mảnh ) * Ở SV nhân chuẩn vùng mã hố khơng liên tục ( Gen phân mảnh ) Intron Exon Intron Exon Intron Đoạn Exon đoạn mã hoá axit amin (12)- Vùng kết thúc : Nằm cuối gen, mang tín (13)mARN PROTEIN - – AXA – XAA – XXA – TTT – ADN Mạch (mạch mã gốc ) Mạch 2 Cho biết : Các aa mã hoá ba mARN sau: GUU : Valin , GGU : Glixin , AAA : Lizin , UGU : xistêin Mã sao Bản dịch Mạch bổ sung -TGT- GTT- GGT- AAA UGU - GUU - GGU - AAA (14)II Mã di truyền 1 KN : trình tự xếp Nu gen quy định trình tự xếp aa prơtêin (15)(16)1 Bộ AND = Nu liên tiếp mạch gốc của AND = Triplet (17)2 Đặc điểm mã di truyền - MDT đọc từ điểm xác định liên tục từng Nu -MDT có tính thoái hoá( dư thừa ) tức nhiều bộ mã hoá cho aa (Trừ AUG & UGG) -MDT có tính phổ biến, tất loài dùng chung mã di truyền - Bộ mở đầu AUG (18)III SỰ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA AND ( Tự sao, tự tái ) (19)(20)(21)(22)* AND nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Bước : Tháo xoắn AND nhờ Enzim tháo xoắn -Bước : Tổng hợp mạch AND Các Nu mạch AND liên kết với Nu tự môi trường nội bào theo NTBS để tạo nên mạch nhờ Enzim AND (23) Trên mạch khuôn 3/ -> 5/ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục Trên mạch khuôn / -> / mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn OKAZAKI , sau nhờ Ezim nối AND-ligaza nối lại. (24)d phân tử AND mang thơng tin mã hố cho sản phâûm định ( ARN hay chuỗi pôlipéptit ) 1 Gen : a.1 đoạn ARN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipéptit b.1 đoạn AND mang thông tin mã hoá phân tử ARN (25)d gen chuỗi xoắn kép gồm mạch polinucleotit xoắn song song, ngược chiều - Mạch : từ 3/ -> 5/ Mạch : từ / -> / Ý sau khơng : a gen mã hố Prơtêin gồm vùng trình tự Nu là vùng điều hồ đầu gen, vùng mã hố, vùng kết thúc b Đoạn Exon đoạn khơng mã hố axit amin, đoạn Intron đoạn mã hoá axit amin (26)c Mã di truyền có tính phổ biến 3.: Phát biểu sau khơng nói đặc điểm mã di truyền? a Mã di truyền có tính thối hố b Mã di truyền mã ba (27)c lắp ráp Nu tự theo NTBS với mạch khuôn AND 4 Vai trò Enzim AND polimeraza q trình nhân đơi AND : a tháo xoắn phân tử AND b bẻ gãy liên kết Hyđro giũa mạch ADN (28)d 4 5 Muốn tạo 32 phân tử AND phân tử AND mẹ phải trải qua số đợt nhân đôi : a 16 b.8
- Xem thêm -

Xem thêm: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

-Bước 3: Kết quả hình thành hai phân tử AND con  giống nhau và giống AND mẹ.  - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

c.

3: Kết quả hình thành hai phân tử AND con giống nhau và giống AND mẹ. Xem tại trang 23 của tài liệu.