0

BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

8 4 0
 • BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:14

Nghiên cứu này chỉ ra biến động của nồng độ ôzôn mặt đất tại ba địa điểm của tỉnh Quảng Ninh là Cao Xanh, Uông Bí và Phương Nam theo thời gian (giờ, ngày, tháng và mùa) trong [r] (1)BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH Nguyễn Thị Thu Phương1,2*, Dương Thành Nam3, Nghiêm Trung Dũng1, Mạc Duy Hưng12 1Viện Khoa học Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên, 3Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam TÓM TẮT Nghiên cứu biến động nồng độ ôzôn mặt đất ba địa điểm tỉnh Quảng Ninh Cao Xanh, ng Bí Phương Nam theo thời gian (giờ, ngày, tháng mùa) năm 2016, nồng độ ôzôn mặt đất đạt đỉnh vào buổi chiều (15-16h) giảm dần vào buổi tối Dữ liệu sau thu thập từ ba trạm quan trắc cố định xử lý bù liệu thơng qua thuật tốn ARMA Giá trị nồng độ ơzơn mặt đất trung bình theo ba trạm dao động từ 18,53 µg/m3 đến 78,99 µg/m3, nằm giá trị giới hạn cho phép Nồng độ ôzôn mặt đất tăng cao tháng (mùa xuân) tháng 12 (mùa đông) Trong nghiên cứu này, biến động ôzôn giải thích thơng qua mối tương quan ơzơn với yếu tố khí tượng (chủ yếu độ ẩm) tiền chất ôzôn (CO, NO, NO2, NOX) hoạt động người (giao thông, công nghiệp) ảnh hưởng vị trí địa lý, khí hậu tỉnh Quảng Ninh Từ khóa: Kỹ thuật Mơi trường, ơzơn mặt đất; khí tượng; tiền chất; biến thiên; Quảng Ninh Ngày nhận bài: 28/8/2019; Ngày hoàn thiện: 19/9/2019; Ngày đăng: 07/10/2019 THE SEASONAL VARIABILITY OF GROUND LEVEL OZONE AND THE CORRELATION OF OZONE WITH METEOROLOGICAL FACTORS AND OZONE PRECURSORS IN QUANG NINH Nguyen Thi Thu Phuong1,2*, Duong Thanh Nam3, Nghiem Trung Dung1, Mac Duy Hung1,2 1 School of Environmental Science and Technology- Hanoi University of Science and Technology, 2 University of Technology – TNU, 3 Vietnam Academy of Science and Technology ABSTRACT This study shows fluctuations in the ground level ozone at three locations in Quang Ninh Province (Cao Xanh, Uong Bi and Phuong Nam station) over time (hours, days, months and seasons) in 2016, in which the ground level ozone concentration reaches peak in the afternoon (15-16h) and decrease in the evening Data collected from the three stations were processed and fill missing values by ARMA algorithm The value of the average hourly ozone concentration of three stations ranged from 18.53 µg/m3 to 78.99 µg/m3 Ground level ozone is high in February (spring) and December (winter) In this study, the volatility of ozone is explained by the correlation of ozone with meteorological factors (mainly moisture) and ozone precursors (CO, NO, NO2, NOX) due to the human activities (transport, industries) and the influence of geography and climate of Quang Ninh province Keywords: Environment engineering, ground level ozone, meteorology, precursors, variation, Quang Ninh Received: 28/8/2019; Revised: 19/9/2019; Published: 07/10/2019 (2)1 Giới thiệu Ơ nhiễm khơng khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sinh Đặc biệt, ô nhiễm ôzôn mặt đất trở thành vấn đề ô nhiễm khơng khí lớn, sức khỏe cộng đồng mơi trường [1] Ơzơn ba thơng số quan trọng gây nên hiệu ứng nhà kính sau CO2 CH4, tăng nồng độ ôzôn gần mặt đất cịn góp phần đẩy nhanh tốc độ nóng lên tồn cầu Đây chất ô nhiễm thứ cấp hình thành từ loạt phản ứng quang hóa phức tạp khí tiền chất ôzôn oxit nitơ (NOx), hợp chất hữu dễ bay (VOCs) chất ô nhiễm khác cacbon monoxit (CO) với có mặt ánh sáng mặt trời [2] Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới biến động nồng độ ôzôn mặt đất, có yếu tố điều kiện khí tượng (Hướng gió tốc độ gió…), xạ mặt trời nồng độ tiền chất ôzôn (VOC, CO, NOx…) [3] Nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố khí tượng đóng vai trị quan trọng hình thành, phân tán, vận chuyển pha lỗng khơng khí chất nhiễm [4, 5, 6] Nồng độ ôzôn tăng độ ẩm tương đối giảm [4] Nhiều nghiên cứu nhiệt độ thông số khí tượng quan trọng ảnh hưởng đến nồng độ ôzôn [5, 6] Thông thường, điều kiện khí tượng phức tạp (nhiệt độ cao, xạ mặt trời cao, tốc độ gió thấp ) phản ứng quang hóa dẫn đến nồng độ ơzơn tăng cao [1] Ngồi ra, nồng độ ôzôn mặt đất phụ thuộc vào phản ứng quang hóa, đặc biệt hợp chất hữu bay (VOC) nitơ oxit (NOx) [7] Sự gia tăng nồng độ ôzôn vào ban ngày cho phản ứng quang phân NO2 q trình oxy hóa VOC, CO, hydrocarbon tiền chất ôzôn khác [7, 8] Các nghiên cứu biến động nồng độ ôzôn mặt đất tập trung thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, nghiên cứu lựa chọn Quảng Ninh phân tích mối tương quan ơzơn với các tiền chất, yếu tố khí tượng học tình hình biến động nồng độ ơzơn tỉnh Quảng Ninh, từ đó, đưa biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát thải ôzôn mặt đất Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung 2 Phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Ơzơn mặt đất thơng số khí tượng (tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất khơng khí, độ ẩm khơng khí tương đối) chất khí (NO, NO2, NOX, CO) 2.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành thời gian 03 năm 03 trạm quan trắc Quảng Ninh, Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tuy nhiên, nghiên cứu này, thông qua việc xử lý số liệu xác định năm 2016 năm có số lượng liệu bị (12-19%), phù hợp để xác định diễn biến mối tương quan nồng độ ôzôn mặt đất với yếu tố khác Đây tỉnh ven biển, biên giới thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam tọa độ: 21°15′04″B 107°11′37″Đ với diện tích 6177,7 km² Đây tỉnh phát triển ngành công nghiệp khai thác than đá điểm du lịch lớn Việt Nam (vịnh Hạ Long), đồng thời nơi giao thương lớn với Trung Quốc Địa điểm quan trắc: 03 địa điểm phân bố Hình (3)2.3 Thu thập, phân tích xử lý số liệu Dữ liệu thu thập từ trạm quan trắc không khí tự động trạm: (1) Cơng ty chế biến than - Tkv (Phường Cao Xanh- Hạ Long- QN), (2) Uỷ ban Nhân dân thành phố ng Bí (TP Móng Cái- QN), (3) Uỷ ban Nhân dân Phương Nam (TP ng Bí- QN), đo liên tục (5 phút/lần), tính trung bình trung bình ngày thời gian nghiên cứu Các số liệu trích xuất từ trạm quan trắc khơng khí tự động định dạng CSV phần mềm excel 2013 Dữ liệu xử lý phân tích phần mềm Microsoft Office Excel 2013 Rstudio Trong đó, liệu ngoại biên, liệu âm đưa liệu trống phần mềm excel sau đó, bù liệu trống mơ hình ARMA theo thời gian thực phần mềm Rstudio Mối tương quan nồng độ ôzôn mặt đất với chất ô nhiễm không khí khác thơng số khí tượng dựa hệ số tương quan Pearson (r) dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính biến độc lập biến phụ thuộc, thực phần mềm Rstudio, đó, kiểm định Diễn biến nồng độ ơzơn theo giờ, ngày, tháng mùa Quảng Ninh tính tốn thể kết phần mềm excel Rstudio 3 Kết bàn luận 3.1 Mối tương quan nồng độ ôzôn mặt đất với chất nhiễm khơng khí khác các thơng số khí tượng Q trình tạo ơzơn liên quan đến yếu tố khí tượng cách phức tạp, mơ hình hồi quy tuyến tính thực để tìm mối tương quan nồng độ ơzơn với yếu tố khí tượng với biến số, đó, ôzôn biến số phụ thuộc với biến số độc lập (Tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, xạ) Kết thể hình 2, 3, Từ hình 2, 3, 4, nồng độ ơzơn mặt đất có mối tương quan mạnh với độ ẩm trạm (tương quan nghịch: -0,42-0,68) Nghiên cứu Camalier và cộng thấy độ ẩm tương đối có mối tương quan lớn với nồng độ ôzôn mặt đất [3] Độ ẩm cao thường liên quan đến xuất nhiều đám mây lớn ổn định khí quyển, q trình quang hóa bị chậm lại nồng độ ơzơn giảm [9] Hình Mối tương quan ơzơn yếu tố khí tượng trạm CaoXanh Hình Mối tương quan ơzơn yếu tố khí tượng trạm ng Bí Hình Mối tương quan ơzơn yếu tố khí tượng trạm Phương Nam (4)hiện nhiều trận mưa bão lớn, tăng độ ẩm khơng khí, qua giảm nồng độ ơzơn mặt đất, điều thể thông qua mối tương quan thuận độ ẩm lượng mưa (0,36) Ơzơn trạm Cao Xanh lại có mối tương quan nghịch với nhiệt độ (-0,39) Thơng thường, điều kiện khí tượng phức tạp (nhiệt độ cao, xạ mặt trời cao, tốc độ gió thấp, v.v.) phản ứng quang hóa dẫn đến nồng độ ôzôn tăng cao Tuy nhiên, nghiên cứu này, mối tương quan nghịch giải thích thơng qua mối tương quan thuận nhiệt độ độ ẩm ba trạm Cao Xanh (0,24) hai trạm cịn lại ng Bí (0,26) Phương Nam (0,27) Bảng Mối tương quan nồng độ ôzôn mặt đất tiền chất Theo bảng 1, trạm Cao Xanh, ôzôn lại có mối tương quan thuận CO (0,61) Sharma q trình quang hóa liên quan đến NOx, VOC CO nguồn quan trọng hình thành ơzơn mặt đất thơng qua phản ứng sau: CO +2O2CO2+O3 (1) Từ phản ứng thấy, CO O3 có mối tương quan nghịch, nhiên, nghiên cứu lại có mối tương quan thuận, điều giải thích khu vực đặt trạm Cao Xanh khu vực gần nhà máy sản xuất than, việc đốt nhiên liệu liên tục, phương tiện xe ô tô chở than hoạt động ngày nên lượng CO cao khơng có xu hướng tăng giảm khu vực có phương tiện giao thơng khác cao điểm thấp điểm CO với NO, NO2, NOx có nguồn gốc từ đốt cháy sinh khối, đốt nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông, nhà máy điện nồi công nghiệp, đặc biệt, Quảng Ninh (một tỉnh công nghiệp nặng), hoạt động sản xuất diễn liên tục nên mối tương quan chất ô nhiễm giải thích Ở ba trạm ta thấy, NOx NO có mối tương quan lớn (0,91-0,98), mối tương quan thấp nhiều NOx NO2 (0,31-0,57) Thông thường nồng độ NOx = NO + NO2, ba trạm Quảng Ninh, NO có giá trị lớn nhiều so với NO2 Tại trạm Phương Nam, O3 có mối tương quan nghịch với NO2 (-0,24) NOx (-0,25) Tại trạm Phương Nam, có mối tương quan nghịch ôzôn với NOx (-0,25) NO2 (-0,24) Thơng thường, NOx kiểm sốt hình thành ôzôn [7] Theo nhiều nghiên cứu, nồng độ ôzôn tỷ lệ nghịch với biến thiên NOx Sự gia tăng nồng độ ôzôn ban ngày cho phản ứng quang phân NO2 q trình oxy hóa VOC, CO, hydrocarbon tiền chất ơzơn khác Khí thải NOx sản xuất chủ yếu từ phương tiện giao thông, nhà máy điện nồi công nghiệp Các phản ứng hình thành phân giải O3 có liên quan bởi NO NO2 thể phương trình hoá học [7]: NO + O3 → NO2 + O2 (2) O + O2 + M → O3 + M (3) NO2 + hv → NO + O (4) O3 + NO → NO2+ O2 (5) RO2 +NO+O2 → RCHO+ HO2 + NO2 (6) HO2 + NO → OH + NO2 (7) Xét phản ứng từ (2)- (7), thấy nồng độ O3 khơng khí có tương (5)khác Thứ tự tăng dần theo thời gian NO → NO2 → O3 (tức nồng độ NOx giảm theo thời gian, O3 tăng lên từ phản ứng trên) Tại trạm Cao Xanh, O3 NO2 có mối tương quan thuận (0,35), NO2 chất ô nhiễm thứ cấp, hình thành phụ thuộc vào q trình chuyển hóa từ NO O3 3.2 Diễn biến nồng độ ôzôn theo giờ, ngày, tháng mùa Quảng Ninh Hình Biến động nồng độ ơzơn trung bình tại địa điểm Theo hình 5, nồng độ ơzơn địa điểm có diễn biến tương đối giống nhau, kết cho thấy chu trình ơzơn ngày khơng có biến động đặc biệt điểm nghiên cứu Nồng độ trung bình theo 24 ôzôn mặt đất trạm quan trắc ghi nhận có giá trị dao động từ 18,53 µg/m3 đến 78,99 µg/m3, cao trạm Cao Xanh và thấp trạm Phương Nam Vào ban ngày từ 07 đến 17 giờ, nồng độ ơzơn có giá trị khoảng từ 21,22 μg/m3 đến 78,99 μg/m3 buổi đêm từ 18 tới sáng hơm sau có giá trị từ 18,53 μg/m3 đến 60,09 μg/m3 Có chênh lệch rõ ràng nồng độ ôzôn ban ngày ban đêm ban ngày giá trị địa điểm cao giá trị ban đêm từ 1,5 đến lần Cả địa điểm chia biến động ôzôn ngày thành giai đoạn Giai đoạn khoảng 22 đến sáng ngày hơm sau nồng độ ôzôn giảm chậm đạt giá trị cực tiểu vào khoảng - sáng Giai đoạn nồng độ ôzôn bắt đầu tăng lên nhanh từ sáng tới 14 chiều đạt giá trị cực đại khoảng 14 đến 15 chiều Tiếp đến giai đoạn từ sau 15 chiều nồng độ ôzôn bắt đầu giảm xuống nhanh 21 chiều Cả ba trạm có dao động theo quy luật thăng giáng nghiên cứu trước [10], tức nồng độ ơzơn đạt giá trị tối đa vào đầu chiều tối thiểu vào sáng sớm ảnh hưởng trực tiếp tăng giảm phản ứng quang hóa vào ban ngày ban đêm Vào ban ngày, phản ứng quang hóa đạt thấp vào buổi sáng cao vào cuối buổi chiều cường độ ánh sáng mặt trời nhiệt độ cao 3.2.2 Biến động nồng độ ôzôn theo tháng và mùa (6)điều góp phần vào nồng độ ôzôn cao quan sát thấy mùa xn Hình Diễn biến nồng độ ơzơn trạm quan trắc năm 2016 Các q trình trao đổi khơng khí tầng bình lưu tầng đối lưu ảnh hưởng đến biến đổi ơzơn mặt đất, điều dẫn đến xuất thường xuyên giá trị ôzôn cao vào mùa xuân Sự tích lũy ôzôn vào mùa đơng cho phép ơzơn hình thành lớp đảo ngược gây nồng độ ôzôn mùa xuân cao Thời gian sống quang hóa O3 vào mùa đông khoảng 200 ngày [10] Thời gian tồn lâu dài cho phép sản xuất O3 để tích lũy đóng góp đáng kể vào mùa xuân Sau đó, giá trị giảm vào tháng 4, 5, đạt giá trị nồng độ thấp vào tháng Trong đó, nhiều nghiên cứu vào mùa hè, nhiệt độ tăng, thời gian chiếu sáng kéo dài dẫn đến xạ mặt trời tăng khiến cho nồng độ ôzôn tăng cao đạt cực đại [5] Lý giải điều vào thời điểm miền Bắc bước vào mùa mưa, mưa nhiều dẫn tới không khí làm sạch, khiến cho việc số ngày nồng độ cao ngày làm dẫn đến trung bình nồng độ chất nhiễm vào thời điểm giảm xuống rõ rệt, ra, Quảng Ninh tỉnh giáp biển, gió mang theo ẩm từ biển làm cho nồng độ ôzôn giảm Nồng độ ơzơn mức thấp vào mùa thu khơng có đủ xạ mặt trời bầu trời nhiều mây phản xạ lại xạ mặt trời chiếu xuống bề mặt, rửa trơi chất nhiễm khơng khí từ khí mưa Vào cuối mùa thu mùa đông (mùa khô), đặc biệt tháng 10, 11,12, nồng độ ô zôn tăng cao hơn, điều trái với nhiều nghiên cứu, tức là, nhiệt độ giảm, lượng ôzôn giảm [3, 6, 10] Tuy nhiên, Quảng Ninh, mùa đơng có lượng mưa thấp so với tháng mùa hè-thu (tháng 5-9) nên khối khí nhiễm có khả làm sạch, vào ban ngày trời có nắng khiến cho lớp khơng khí bề mặt ấm lớp khí lên cao giảm nhiệt độ, tới buổi tối nhiệt độ khối khí lạnh phát xạ hồng ngoại dẫn đến nhiệt độ khơng khí tăng dần theo chiều cao (hiện tượng nghịch đảo nhiệt) Ngoài ra, khối khơng khí chứa chất nhiễm vào buổi sáng bốc lên cao mà bị giữ lại mặt đất khiến cho nồng độ chất ô nhiễm giảm chậm vào buổi tối cộng thêm việc tích tụ sau nhiều ngày nên nồng độ ơzơn vào khoảng thời gian có giá trị lớn kéo dài nhiều ngày, dẫn đến nồng độ ơzơn trung bình mùa đơng cao, kết tương đồng với nghiên cứu Stathopoulou cộng [5] 4 Kết luận Mối tương quan nồng độ ôzôn mặt đất với thơng số khí tượng nghiên cứu chủ yếu độ ẩm (với giá trị tương quan nghịch biến trạm Cao Xanh 0,68), ng Bí 0,42) Phương Nam (-0,66) Ơzơn Trạm Cao Xanh lại có mối tương quan nghịch với nhiệt độ (-0,39) Đặc biệt, trạm Cao Xanh, ơzơn lại có mối tương quan thuận CO (0,61), khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất điện, đốt nhiên liệu phương tiện giao thông liên tục Biến động nồng độ ôzôn 03 địa điểm có diễn biến tương đối giống Nồng độ trung bình theo 24 ơzơn mặt đất trạm quan trắc ghi nhận có giá trị dao động từ 18,53 µg/m3 (7)giờ chiều tối thiểu vào sáng sớm Có chênh lệch rõ ràng nồng độ ôzôn ban ngày ban đêm ban ngày giá trị địa điểm cao giá trị ban đêm từ 1,5 đến lần Nồng độ ôzôn mặt đất tăng vào tháng (mùa xuân) mùa đông (tháng 12) ảnh hưởng mưa bão, đặc biệt thời tiết chịu nhiều ảnh hưởng từ biển Đông TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sharma, S., Sharma, P., & Khare, M., "Photo-chemical," Atmospheric Environment, Vol 159, pp 34–54, 2017 [2] I S Isaksen, Tropospheric Ozone: Regional and Global Scale Interactions, Springer Science & Business Media, 2012 [3] Louise Camalier,, William Cox, Pat Dolwick, "The effects of meteorology on ozone in urban areas and their use," Atmospheric Environment, Vol 41 , pp 7127–7137, 2007 [4] Castell, N., Mantilla, E., & Millan, M M., "Analysis of tropospheric ozone concentration on a Western Mediterranean site: Castellon (Spain)," Environmental Monitoring and Assessment, Vol 136, No 1-3, pp 3–11, 2007 [5] E Stathopoulou, G Mihalakakou, M Santamouris, H S Bagiorgas, "On the impact of temperature on tropospheric ozone concentration levels in urban environments," Journal of Earth System Science, Vol 117, No 3, pp 227–236, 2008 [6] P SMonks, "A review of the observations and origins of the of the spring ozone maximum," Atmospheric Environment, Vol 34, No 21, pp 3545 – 3561, 2000 [7] Annika Hagenbjörk, E Malmqvist, K Mattisson, Nilsson J Sommar, L Modig, "The spatial variation of O3, NO, NO2 and NOx and the relation between them in two Swedish cities," Environment Monitoring Assessment, 189, pp 161, 2017 (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH, BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Địa điểm quan trắc tại tỉnh Quảng Ninh - BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Hình 1..

Địa điểm quan trắc tại tỉnh Quảng Ninh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Mối tương quan của ôzôn và các yếu tố - BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Hình 2..

Mối tương quan của ôzôn và các yếu tố Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Mối tương quan giữa nồng độ ôzôn mặt - BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Bảng 1..

Mối tương quan giữa nồng độ ôzôn mặt Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Biến động nồng độ ôzôn trung bình giờ tại 3 địa điểm - BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Hình 5..

Biến động nồng độ ôzôn trung bình giờ tại 3 địa điểm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Diễn biến nồng độ ôzôn tại 3 trạm quan trắc trong năm 2016 - BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT THEO MÙA VÀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA ÔZÔN MẶT ĐẤT VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ TIỀN CHẤT CỦA ÔZÔN TẠI QUẢNG NINH

Hình 6..

Diễn biến nồng độ ôzôn tại 3 trạm quan trắc trong năm 2016 Xem tại trang 6 của tài liệu.