0

Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

8 18 0
  • Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:58

Vật thể Parabolide tròn xoay như hình vẽ bên có đáy( phần gạch chéo) có diện tích B=3 chiều cao h= 4.( khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy) Thể tích của vật thể trên là.. Hình vẽ bên có bao [r] (1)SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN Tốn Thời gian làm : 90 phút Họ tên học sinh : Số báo danh : Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho véctơ u (1; 2; log 3),2 v(2; 2; log 2) 3 , tích vơ hướng u v  xác định: A. u v  0 B. u v  1 C. u v  2 D. u v   1 Câu Phương trình log (2 x3 1) log (42 x1) có nghiệm? A 2 B 1 C 0 D 3 Câu Tìm tập xác định D hàm số 1 yx A. D  ;0 B. D  C. D0; D. D  \ 0  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình :2x3y  z Biết n1;b;c véctơ pháp tuyến (P).Khi đó, tổng T b c bằng: A 2 B 1 C 4 D 0 Câu Cho hàm số f x ax3 bx2 cxda b c d, , ,   Đồ thị hàm số yf x  hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 3f x  4 A B C. D. Câu Nguyên hàm hàm số f x e3x.3x là: A.   3 ( ) ln x x e f x dx C e     B. 3 ( ) 3 ln x x e f x dx C   C.   3 ( ) ln x e f x dx C     D.   3 ( ) ln x e f x dx C e    Câu Trong không gian với hệ tọa độOxyz, phương trình phương trình mặt phẳng song song với trụcOz? A. x1 B. x y C. y z D. z1 Câu Một bóng chuyền có mặt ngồi mặt cầu có đường kính 20cm Diện tích mặt ngồi bóng chuyền là: (2)A. 1600cm2 B. 1, m C. 400 cm D. 16 dm2 Câu Đường tiệm cận đồ thị hàm số y4x có phương trình là: A. y 0 B. y 1 C. x1 D. x0 Câu 10 Đồ thị hàm số yx3x22x đường thẳng1 y x A Không có điểm chung. B Có điểm chung nhất. C Có điểm chung phân biệt. D Có điểm chung phân biệt. Câu 11 Nguyên hàm hàm số f x( )sin(x) là: A.f x dx( ) cos(x)C B.f x dx( ) sinxC C.f x dx( )  cosxC D.f x dx( ) cosxC Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A1; 2; 4  Hình chiếu vng góc A trục Oy điểm sau đây? A. Q1;0;0 B. M0; 2;4  C. N0; 2;0  D. P0;0; 4 Câu 13 Công thức sau sai A. 1 , 1 x x dx C x        B. 12 cot , , sin xdx  x C  x k k   C. 1dx ln x C, x x      D. cosxdxsinxC, xCâu 14 Số giao điểm tối đa của đường tròn phân biệt là: A. 20 B. 22 C. 18 D. 10 Câu 15 Môđun số phức zbi b,   A b B. b C b D. b Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số dư ới ? 2 O 1 1 A. yx33x2 3x1 B . yx3x 1 C. yx32x1 D . y = x33x1 Câu 17 Cho tứ diện OABCOA OB OC, , đơi vng góc với nhau,OAa OBOC2a, Thể tích tứ diện bằng: A. 2a3 B. 3 a C. 4a3 D. (3)A. z 3i B. z  3i C. z 3 i D. z  3i Câu 19 Cho hàm số yf x( )liên tục , có đạo hàm f x( )(x2)41 Khẳng định sau là đúng? A Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng  ;  B Hàm số yf x( ) nghịch biến khoảng  ;  C Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng ; 2và nghịch biến khoảng 2; D Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng 2;và nghịch biến khoảng ;  Câu 20 Cho số phức z khác số ảo, mệnh đề sau đúng? A. zlà số thực B. zz C. z z D Phần ảo z 0. Câu 21 Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi với diện tích S Hai mặt chéo1 ACC A' ' BDD B' ' có diện tích S2,S3 Khi thể tích hình hộp ? A. S S S B. 2 3 S S S C. 3 S S S D. S S S Câu 22 Cho hàm số yf x  có đạo hàm f x    Với số thực dương a , b thỏa mãn a bx2  , giá trị nhỏ hàm số f x đoạn   a b bằng:; A. f  ab B. 2 a b f      C. f a   D. f b   Câu 23 Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y x2 x x     A 3 B 2 C 0 D 1 Câu 24 Cho hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h Biết hình trụ có diện tích tồn phần gấp đơi diện tích xung quanh Mệnh đề sau ? A h 2R B R2h C Rh D h2R Câu 25 Trong không gian cho tam giác ABC cạnh 2a Tính thể tích V khối trịn xoay nhận được quay tam giác ABC quanh cạnh AB A. 2 Va B. 3 3 Va C. Va D. 3 3 Va Câu 26 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d d’ có phương trình : : 1 1 x y z d   , 1 : 1 1 x y z d     , khoảng cách d d’ bằng: A. 2 B. C. D 2 Câu 27 Cho z z1, 2 là hai số phức tùy ý, khẳng định sau sai ? A. z zz2 B. z1z2  z1  z2 C. z1z2  z1 z2 D. z z1 2  z1.z2 Câu 28 Cho số thực dương a b c, , a Biết1 2  2 (4)A 4. B. 2 C. D Câu 29 Thể tích khối trịn xoay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số , yx y  đường thẳng x 1,x1 quay quanh trục Ox tính cơng thức A. 1 1 V x dx    B.   1 4 1 ( 1) V x dx dx        C. 1 1 V dx    D.   1 4 1 ( 1) V x dx dx        Câu 30. lim 12 22 n2 n n n          A 1 B. 2 C. 1 3 D 0 Câu 31 Hàm số f x( )xexđạt cực trị điểm A x = e B. xe2 C x = 1 D x = 2 Câu 32 Cho hàm số yf x  xác định  Biết đồ thị  C hàm số yf  x hình vẽ Tìm hàm số yf x  hàm số sau: A.   4 2 f xxxB. f x x33x21 C. f x x48x21 D. f x x32x21 Câu 33 Cho hình chóp S ABCD Gọi M , N , P, Q theo thứ tự trung điểm SA , SB , SC , SD Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S MNPQ S ABCD bằng A. 16 B. 1 8 C. 1 4 D. 1 Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng    : x m y2 mz  đường thẳng1   1 : 2 x y z d       Tìm tất giá trị thực tham số m để  d song song với   A. m hoặc1 3 m  B. m1 C. 3 m  D Không tồn m Câu 35 Cho hàm số ymx32m1x2m1x với m tham số Gọi S tập hợp tất giá5 trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng  Tính tổng phần tử S ;  (5)Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A3; 0; , B0;0;3 , C0; 3;0  mặt phẳng  P :x   y z Gọi M a b c( ; ; )( )P sao cho MA MB   MC nhỏ nhất, tổng 10 100 T  a bc bằng: A. T 300 B. T  267 C. T 327 D. T  270 Câu 37 Cho số thực a b, thỏa mãn điều kiện 0   Tìm giá trị nhỏ biểu thứcb a   4 log log 9 a b a b P   aA 6. B 8. C. 3 D 7. Câu 38 Cho số thực a b c, , thỏa mãn 8 a b c a b c             Khi số giao điểm đồ thị hàm số 3 yxaxbx c với trục Ox A 2 B 1 C 0 D 3 Câu 39 Vật thể Parabolide trịn xoay hình vẽ bên có đáy( phần gạch chéo) có diện tích B=3 chiều cao h= 4.( khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy) Thể tích vật thể A V=1 3 B V=6 C V= 1 4 D V=8 Câu 40 Trong không gian với hệ trục tọa độOxyz, cho đường thẳng : 1 x y z d     , mặt phẳng ( ) :P x y 2z 5 điểm A(1; 1; 2) Đường thẳng đi qua A cắt đường thẳng d mặt phẳng (P) lần lượt M, N cho A trung điểm MN , biết rằng  có véc tơ phương u a b; ; 2 Khi đó, tổng T   bằng:a b A. T 0 B. T 10 C. T 5 D. T  5 Câu 41 Hình vẽ bên có hình tam giác? A 60 B 70 C 30 D 20 Câu 42 Cho hai số phức z z thỏa1, 2 z1z2  z1  z2  , Tập hợp điểm biểu diễn số phức2 (6)A Đường trịn có bán kính R3 B Đường trịn có bán kính R2 C Đường Elip D Đường thẳng Câu 43 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác đều, SA  , hai mặt phẳngaSAB,SAC vng góc với đáy Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 2 a .Tính thể tích V hình chóp S ABC A. 3 3 Va B.V  3a3 C. 3 12 Va D. 3 4 Va . Câu 44 Giả sử người làm lĩnh lương kh ởi điểm 2.000.000 đồng/tháng Cứ năm người ấy lại tăng lương lần với mức tăng 7% tháng trước Hỏi sau 36 năm làm việc người lĩnh tất tiền? A 7,068289036.108đồng B 1.287.968.492 đồng. C 10.721.769.110 đồng. D 429322830,5 đồng. Câu 45 Tìm phần thực số phức z biết 2 10 z z z   A 20 B 10 C 5 D 15 Câu 46 Cho tứ diện ABCD có AD vng góc với mặt phẳng (ABC) tam giác ABC vuông A, ADa , AC ,b AB Gọi S diện tích tam giác DBC Bất đẳng thức sau đúng.c A. .2Sabc a b c    B. Sabc a b c    C. 2Sabc a b c    D. Sabc a b c    Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho điểm P(1;1; 2) Mặt phẳng ( ) qua P cắt trục , , Ox Oy Oztại A B C, , khác gốc tọa độ cho 2 2 3 1 2 2 1 R R R T S S S    đạt giá trị nhỏ nhất, S S S là1, 2, 3 diện tích tam giácOAB, OBC,OCA R R R diện tích tam giác1, 2, 3 PAB, PBC, PCA Khi điểm M sau thuộc ( ) : A. M(4; 0;1) B. M(5; 0; 2) C. M(2;1; 4) D. M(2; 0;5) Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x2y2z2  mặt4 phẳng ( ) có phương trình z1 Biết mặt phẳng ( ) chia khối cầu (S) thành hai phần, tỉ số thể tích phần nhỏ với phần lớn là: A. 27 B. 1 6 C. 7 25 D. 2 11 Câu 49 Cho số x, y thỏa 9x24y2  và5 log (3m x2 ) log (3y  3 x2 ) 1y  , giá trị lớn m sao cho tồn cặp (x;y) thỏa 3x2y5 thuộc khoảng A.  6;8 B.  4; C.  0; D.  2; Câu 50 Tìm giá trị nhỏ của a2b2 để hàm số f x( )x4 a x 3bx2 ax1có đồ thị cắt trục hồnh: A. 5 B. 5 4 C. 5 2 D. 4 (7) -SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018-2019 MƠN Tốn Thời gian làm : 90 phút Tổng câu trắc nghiệm: 50. 719 720 721 718 1 D C D B 2 B D A A 3 D D C D 4 B C B D 5 D B A B 6 A A B A 7 A D A D 8 A D C C 9 B A A B 10 B C B C 11 B D D D 12 B A C A 13 B A A A 14 C A A C 15 B C C A 16 A C A A 17 B B D C 18 A D B A 19 A B A B 20 B A C C 21 A A D B 22 B A D B 23 C B D A (8)25 B D A C 26 A D B C 27 D B B D 28 C A A A 29 D C C B 30 B B B B 31 D D C C 32 A C B C 33 A C B D 34 D A C D 35 B B D C 36 A A C C 37 A A D D 38 D C D D 39 C D B A 40 A D C A 41 B B A A 42 A D B A 43 D A A B 44 A C C A 45 C A C C 46 C A C A 47 D A A C 48 C D A B 49 D D B C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com], Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

Hình ảnh liên quan

f x a x x cx d abc . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ bên. Sốnghiệmthựccủa phươngtrình 3f x   40là - Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

f.

x a x x cx d abc . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ bên. Sốnghiệmthựccủa phươngtrình 3f x   40là Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;4 . Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oylàđiểmnào sauđây? - Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

u.

12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;4 . Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oylàđiểmnào sauđây? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21. Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình thoi với diện tích S 1. Hai mặt chéo ACC ' vàBDD B''có diệntích lần lượtbằngS 2,S3Khiđóthểtích củahình hộplà ? - Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

u.

21. Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình thoi với diện tích S 1. Hai mặt chéo ACC ' vàBDD B''có diệntích lần lượtbằngS 2,S3Khiđóthểtích củahình hộplà ? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 29. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 - Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

u.

29. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 39. Vật thể Parabolide tròn xoay như hình vẽ bên có đáy( phần gạch chéo) có diện tích B=3 chiều cao h= 4.( khoảng cách từ đỉnhđến mặtđáy) Thểtích của vật thểtrên là - Đề thi thử môn Toan trường THPT Phan Dinh Phung - Dak Lak - 2019 - [blogtoanhoc.com]

u.

39. Vật thể Parabolide tròn xoay như hình vẽ bên có đáy( phần gạch chéo) có diện tích B=3 chiều cao h= 4.( khoảng cách từ đỉnhđến mặtđáy) Thểtích của vật thểtrên là Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan