0

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

47 6 0
  • Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:31

[r] (1)SINH H C 10 (2) Đ t n t i ể ạ trong t bào ph i ế ả di n ho t đ ng ễ ạ ộ gì? (3)(4)I Năng lượng va cac dang ̀ ́ ̣ năng lượng trong tê baó ̀ ATP – đông ̀ tiên l̀ ượng cua tê baỏ ́ ̀ II Chuyên hoa ̉ ́ vât châṭ ́ Khái ni m ệ năng lượng Bài 13 Hãy k tên m t vài ể d ng lạ ượng mà (5)Năng lượng núi l aử Năng lượng m t tr iặ Năng lượng gió (6)QS cho bi t s v t ế ự ậ sau mu n ho t đ ng đố ạ ộ ược (7)Quang năng Đi n năngệ C năngơ Hóa năng (8)Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: a Khái ni mệ -Năng lượng đ i lạ ượng đ c tr ng cho kh ặ ả sinh công, vd: điên năng, nhiêt năng…̣ ̣ - D a vào ự tr ng thái có hay khơng s n sàng ẵ sinh cơng có lo i lạ ượng: T th chu n b c a v n ế ị ủ đ ng viên bóng chày.ộ Chu n b ẩ ị  đánh bóng (th năng) (đ ng ế năng) Đ ng năngộ Th năngế Đ ng ộ d ng lạ ượng s n sàng sinh ẵ công. (9)Quan sát q trình lăn hịn bi, theo em, giai đo n đ ng năng, giai đo n ạ (10)+ + + -Em cho bi t đâu th năng, đâu đ ng ế ế ộ trình sau? - C năng:ơ - Hóa năng: Liên k t gi a ế nguyên tử C t đ t liên k t hóa h cắ ứ ế - Đi n năng:ệ + - + + Đi n tĩnhệ Đi n đ ngệ Th ế năng Th ế năng Th ế năng Đ ng ộ năng Đ ng ộ năng (11)(12) Trong TB có NL khơng? N u có ế nh ng d ng nào? D ng ữ ạ NL ch y u?ủ ế O=P-O -O -O O=P-O -O O=P-O O -O H CH2 OH OH H H H N N H2 Hai nhóm liên k t ế cao năng Đường ribôzơ Bazơ nitơ (13) b Các d ng NL TBạ - NL TB t n t i d ng hóa năng, n năng, nhi t năng…ệ ệ Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: Điên năng̣ (14)Thê nănǵ Chuyên hoa ̉ ́ lượng Đông năng̣ Mu n b n cung đi, ố ắ người ta th c hi n ự ệ (15)Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: T th chu n b c a v n ế ị ủ đ ng viên bóng chày.ộ Chuy n hóa lể ượng gì? Chu n b ẩ ị  đánh bóng (th năng) (đ ng ế năng) Th Đ ng ế năng (16)- Năng lượng ti m n t bào dề ẩ ế ướ ại d ng các liên k t hoá h c phân t h u c ế ọ ử ữ ơ nh cacbohydrat, lipit, ư - Năng lượng thô gi ng nh than đá,d u ố ư ầ m khơng tr c ti p sinh công mà ph i mà ỏ ự ế ả ph i qua h th ng chuy n hoá lả ệ ố ể ượng. -D ng lạ ượng t bào dùng đế ược ph i ả ATP. (17)I Năng lượng va cac dang ̀ ́ ̣ năng lượng trong tê baó ̀ ATP – đông ̀ tiên l̀ ượng cua tê baỏ ́ ̀ II Chuyên hoa ̉ ́ vât châṭ ́ Khái ni m ệ năng lượng Bài 13 (18)Ađenin Ribozơ P P P Ađênôzin TriPhôtphat Hãy mô t c u ả ấ trúc c a ATP?ủ - ATP m t h p ch t ộ ợ ấ hóa h c đọ ượ ấ ừc c u t o t thành ph n: ầ ađenin, đường ribôz nhóm ph tphatố - ATP m t h p ch t ộ ợ ấ cao năng Vì nói ATP là m t h p ch t ộ ợ cao ? ATP m t h p ch t cao ộ ợ ấ c u t o c a ấ ủ ATP có liên k t gi a ế ữ nhóm phôtphat giàu lượng Các liên k t r t ế ấ d b phá v đ gi i phóng ễ ị ỡ ể ả lượng Liên k t cao năngế C u trúc ATPấ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: 2) ATP vai trò c a ATPủ I Năng lượng d ng lạ ượng t bào:ế 1) Khái ni m l ượng: 2) ATP (19)  ATP ADP - Pi + Pi Quan sát nh đ ng sau cho bi t ATP ả ộ ế truy n lề ượng cho h p ch t ợ ấ (20)Adenin Ribozơ P P P Adenin Ribozơ P P 7,3 Kcal P i (21) ATP đượ ục s d ng vào vi c gì?ệ (22)(23)(24)Myosin sau hoat hóa S i actinợ Sinh công c h c, đ c bi t ọ ặ ệ s co c , ho t đ ng lao ự ộ (25) - Mang nhi u lề ượng - Năng lượng ho t hóa th p nên d b phá v đ gi i ấ ễ ị ỡ ể ả phóng lượng - Cung c p lấ ượng cho ho t đ ng s ng c a t ộ ố ủ ế bào → ATP đượ ục s d ng hàng ngày nh ti n t ề ệ T i nói ATP (26)(27) Vào mùa hè bu i t i ta hay th y nh ng ổ ố đom đóm phát sáng nh p nháy gi ng nh ấ ư ánh sáng n Hãy gi i thích? ệ (28)6 Dòng lượng qua chu i th c ăn:ỗ ứ Nhi tệ Nhi tệ Nhi tệ (29)Lao đ ng trí óc t n nhi u ATP ộ C n có ch đ dinh dầ ế ộ ưỡng h p lí ợ cho t ng đ i từ ố ượng lao đ ng ộ ăn (30)Quang h pợ Hô h pấ Hoá ch t h u cấ ữ liên k t cao Hoá ế (ATP) Nhi t năngệ Quang (31)Dòng lượng th gi i s ngế ố Cây xanh Đ ng v t ăn th tộ ậ ị Đ ng v t ăn th c ộ ậ ự v tậ Quang Nhi t năngệ (32)6 Dịng chuy n hóa v t ch t qua chu i th c ăn:ể ậ ấ ỗ ứ (33)I Năng lượng va cac dang ̀ ́ ̣ năng lượng trong tê baó ̀ ATP – đông ̀ tiên l̀ ượng cua tê baỏ ́ ̀ II Chuyên hoa ̉ ́ vât châṭ ́ Khái ni m ệ năng lượng Bài 13 (34)- B n ch t chuy n hóa v t ả ấ ể ậ ch t: G m:ấ + Đ ng hóa: T ng h p ổ ợ ch t h u c ph c t p t ấ ữ ch t đ n gi n.ấ ả + D hóa: Phân gi i ch t ị ả ấ h u c ph c t p thành ữ ứ ch t đ n gi n h n.ấ ả Đ ng hóa D ị hóa CO2 + H2O C6H12O6 + O2 AT P ADP + Pi Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Chuy n hóa v t ch tể Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ I Chuy n hóa v t ch tể (35)ATP ADP + Pi NL t trình d hóaị NL dùng cho q trình đ ng hóa ho t đ ng ộ s ng khác c a ố ủ TB  D hóa cung c p lị ấ ượng cho đ ng hóa ho t đ ng s ng khác c a t bào.ạ ộ ố ủ ế (36)- Vai trị c a chuy n hóa v t ủ ể ậ ch t:ấ + Giúp TB th c hi n ự ệ đ c tính đ c tr ng khác c a ặ ặ ư ủ s s ng nh sinh trự ố ư ưởng, phát tri n, c m ng, sinh ể ả ứ s n.ả + Chuy n hóa v t ch t ể ậ ấ kèm theo chuy n hóa NL ể Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ II Chuy n hóa v t ch tể Bài 13 KHÁI QUÁT V NĂNG LỀ ƯỢNG VÀ CHUY N HÓA Ể V T CH TẬ II Chuy n hóa v t ch tể A TP ADP + Pi NL t q trình d hóaị NL dùng cho q trình đ ng hóa ho t đ ng ộ (37)AT P ADP + Pi NL t q trình d hóaị NL dùng cho q trình đ ng hóa ho t đ ng ộ s ng khác c a ố ủ TB (38)(39)(40)(41)Câu 1: Câu 1: ATP đATP đượ ấ ừượ ấ ừc c u t o t thành ph n làc c u t o t thành ph n làầầ A ađenơzin, đường ribơz , nhóm photphat.ơ B ađenơzin, đường đxiribơz , nhóm photphat.ơ D ađenin, đường ribơz , nhóm photphat.ơ C ađenin, đường đxiribơz , nhóm photphat.ơ Đúng r i!!ồ C ng c (42)B liên k t ph tphát cao d hình thành ế ố ễ nh ng khơng d phá hu ễ ỷ A có liên k t ph tphát cao d b phá ế ố ễ ị v đ gi i phóng lỡ ể ả ượng D vơ b n v ng mang nhi u lề ữ ề ượng C d dàng thu đễ ượ ừc t mơi trường ngồi c th ể Câu 2: ATP m t phân t quan tr ng trao ộ Câu 2: ATP m t phân t quan tr ng trao ộ đ i ch t vìổ đ i ch t vìổ Đúng (43)- HOC BAỊ ̀ - SOAN TIÊP BAI 14 ENZIM VA VAI TRO ̣ ́ ̀ ̀ ̀ CUA ENZIM TRONG QUA TRINH CHUYÊN ̉ ́ ̀ ̉ (44)(45)Ai nhanh h nơ 1 Đ ng năngộ 3 Năng lượng 4 Chuy n hóa v t ch t2 D hóa5 Cơng ể ị ậ ấ Cách ch iơ : Trò ch i th i gian 60 giây c n HS ầ tr l i M i câu tr l i đả ỗ ả ược mể + HS s nhìn lên hình mơ t b ng l i nói, c ẽ ả ằ ch … mà không đỉ ược nh c đ n b t kì t đáp án ắ ế ấ (không dùng ti ng Anh) đ g i ý cho b n tr l i ế ể ợ ả N u vi ph m s khơng tính m.ế ẽ ể + HS quay l ng l i hình nghe g i ý c a b n đ ợ ủ ể tr l i N u tr l i không đả ế ả ược có th nói b qua s ể ỏ ẽ quay l i t sau (n u cịn th i gian).ạ ế (46)5 ATP 1 Đ ng hóaồ 3 Chuy n hóa l4 Hóa năngể ượng Ai nhanh h n?ơ (47)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện, Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

QS hình sau cho biêt ATP đ́ ược c u t o nh  th  nào? ấ ạư ế - Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình sau cho biêt ATP đ́ ược c u t o nh th nào? ấ ạư ế Xem tại trang 17 của tài liệu.
B. các liên k tph tphát cao năng d hình thành ễ - Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

c.

ác liên k tph tphát cao năng d hình thành ễ Xem tại trang 42 của tài liệu.
+ 1 HS s nhìn lên màn hình và mô tb ng li nói, ử ch … mà không đ ỉượ c nh c đ n b t kì t  nào trong đáp án ắếấừ (không dùng ti ng Anh) đ  g i ý cho b n mình tr  l i - Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

1.

HS s nhìn lên màn hình và mô tb ng li nói, ử ch … mà không đ ỉượ c nh c đ n b t kì t nào trong đáp án ắếấừ (không dùng ti ng Anh) đ g i ý cho b n mình tr l i Xem tại trang 45 của tài liệu.