0

Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

1 8 0
  • Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:31

Diện tích xung quanh của hình nón , trong đó r ; l lần lượt là bán kính đáy và độ dài đường sinh của hình nón. +) Bán kính đáy của hình nón chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam [r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương mặt nón - mặt trụ - mặt cầu Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm đáp án Đề Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh hình nón là: Hướng dẫn giải Diện tích xung quanh hình nón , r ; l bán kính đáy độ dài đường sinh hình nón +) Bán kính đáy hình nón bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác cạnh a +) Độ dài đường sinh hình nón độ dài cạnh bên tứ diện Tốn lớp 12 Hình học lớp 12 Chương mặt nón - mặt trụ - mặt cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án, Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 2. mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Bài 14 trang 53 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 2. mặt nón - mặt trụ - mặt cầu Xem tại trang 1 của tài liệu.