0

Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

31 7 0
  • Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:04

[r] (1)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N (2)Ki m tra cũ:ể • ? Cơng ngh sinh h c ?G m nh ng lĩnh ệ ọ ồ ữ v c ự (3)Bài 34: (4)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N I Hi n tệ ượng thối hóa (5)(6)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N ? T th ph n khác giao ph n m c b n ự ụ ấ ấ ể ơ ả nào. - Giao ph n: H t ph n hoa c a th ấ ấ ủ ụ ph n cho hoa c a khác ấ ủ (7)Hình 34.1 Hi n tệ ượng thối hóa t th ph n b t bu c ngôự ụ ấ ắ ộ D ng ban đ u: n hình qu n th giao ph n (8)2,93m 2,46m 2,34 m NS: 24,1 t /haạ NS: 15,2 t /haạ NS : 47,6 t /haạ T th ự ụ ph n ấ qua 15 th hế ệ (9)Thối hóa (10)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N ? Hi n tệ ượng thối hóa t th ph n ự ụ ấ ở giao ph n bi u hi n nh th ấ ể ệ ư ế Các cá th c a th h k ti p có s c s ng d nể ủ ế ệ ế ế ứ ố ầ : - Phát tri n ch m ể ậ - Chi u cao gi mề ả - Năng su t gi mấ ả (11)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N I Hi n tệ ượng thối hóa 1 Hi n tệ ượng thối hóa t th ph n giao ự ụ ấ ở ph n Các cá th c a th h k ti p có s c s ng d nể ủ ế ệ ế ế ứ ố ầ : - Phát tri n ch m ể ậ - Chi u cao gi mề ả - Năng su t gi mấ ả (12)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N I Hi n tệ ượng thoái hóa Hi n tệ ượng thối hóa giao ph i g n đ ng ố ầ ộ v t. a Giao ph i g n (giao ph i c n huy t):ố ầ ố ậ ế (13)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa Hi n tệ ượng thối hóa giao ph i g n đ ng ố ầ ộ v t. a Giao ph i g n (giao ph i c n huy t):ố ầ ố ậ ế (14)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa Hi n tệ ượng thối hóa giao ph i g n đ ng ố ầ ộ v t (15)(16)(17)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N ? Giao ph i g n gây nh ng h u qu đ ng ố ầ ữ ậ ả ộ v t.ậ Bi u hi n thoái hóa th h sau: ở ế ệ - Sinh trưởng, phát tri n y uể ế (18)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N I Hi n tệ ượng thối hóa Hi n tệ ượng thối hóa giao ph i g n đ ng ố ầ ộ v t a Giao ph i g n (giao ph i c n huy t):ố ầ ố ậ ế b Thối hóa giao ph i g n:ố ầ Bi u hi n thối hóa th h sau: ở ế ệ - Sinh trưởng, phát tri n y uể ế (19)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa (20)D h p t 100ị ợ ử Đ ng h p t 0ồ ợ ử Đ i sauờ 1 F F F F F n F Aa Aa Aa Aa 50 25 , 12 5 , 6 25 , 3 125 50 75 , 87 5 , 93 75 , 96 875 *Th o lu n nhómả ? Qua th h t th ph n ho c giao ế ệ ự ụ ấ ặ ph i g n, t l th đ ng h p th d h p bi n đ i nh ố ầ ỉ ệ ể ợ ể ị ợ ế ổ th nào.ế ? T i t th ph n giao ph n giao ph i g n ự ụ ấ ấ ố ầ đ ng v t l i gây hi n tộ ậ ệ ượng thối hóa (21)Bài 34: THỐI HÓA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa • II Ngun nhân c a hi n tủ ệ ượng thối hóa (22)(23)Bài 34: THOÁI HÓA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa • II Ngun nhân c a hi n tủ ệ ượng thối hóa (24)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N ? Vì t th ph n b t bu c giao ph i g n gây ự ụ ấ ắ ộ ố ầ hi n tệ ượng thối hóa nh ng nh ng phư ữ ương pháp này v n đẫ ược người ta s d ng ch n gi ng.ử ụ ọ ố Trong ch n gi ng, ng ười ta dùng phương pháp này đ : - C ng c trì s tính tr ng mong mu n, lo i ủ ố ố ố b gen x u kh i qu n th ỏ ấ ỏ ầ ể (25)Bài 34: THỐI HĨA DO T TH PH N VÀ DO GIAO PH I G N • I Hi n tệ ượng thối hóa • II Ngun nhân c a hi n tủ ệ ượng thối hóa • III Vai trò c a phủ ương pháp t th ph n b t ự ụ bu c giao ph i c n huy t ch n gi ngộ ố ậ ế - C ng c trì s tính tr ng mong mu n, lo i ủ ố ố ố b gen x u kh i qu n th ỏ ấ ỏ ầ ể (26)Ch n đáp án đúng:ọ • ? Nguyên nhân c a hi n tủ ệ ượng thối hóa a T o th d h pạ ể ị ợ b T o th đ ng h p tr iạ ể ợ ộ c T o th đ ng h p l nạ ể ợ ặ d C a bả e C b c ả (27)Câu h i:ỏ • ? Gi i thích ngả ười ta c m anh em ấ có quan h huy t th ng g n l y ệ ế ố ầ ấ nhau (có dịng máu tr c h , có h ự ệ ọ (28)• ngỞ ười 20-30% s c a c p b m k t hôn ố ủ ặ ố ẹ ế g n b ch t non hay mang d t t b m sinh ầ ị ế ị ậ ẩ •T i Brazin, hịn đ o nh có c ng đ ng kho ng ả ỏ ộ ả 300 người Do cách li, h ph i k t hôn g n nên sinh ọ ả ế ầ (29)Câu h i:ỏ • ? Đ h n ch hi n tể ạ ế ệ ượng thoái hoá gi ng ố v t nuôi nhân dân ta làm nh th ở ậ ư ế - H n ch hi n tạ ế ệ ượng trùng huy t b ng cách thay đ i ế ằ ổ (30)D n dò: • V nhà h c cũ & tr l i câu h i 1, SGKề ọ ả ỏ (31)-CHÀO CÁC TH Y, CÔ GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 34.1. Hi tệ ượng thoái hóa do t th ph bt bu c ngô ở - Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình 34.1..

Hi tệ ượng thoái hóa do t th ph bt bu c ngô ở Xem tại trang 7 của tài liệu.