0

BÌA VÀ MỤC LỤC

3 13 0
  • BÌA VÀ MỤC LỤC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:55

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền - Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng y[r] (1)(2) T¹p chí Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC GIÁO DỤC Môc lôc Trang Bùi Thị Ngọc Oanh - Sinh viên Đại học Nha Trang sử dụng facebook để học tiếng Anh chuyên ngữ nào? 3 Lê Thị Huyền Trinh - Mức độ trí tuệ cảm xúc sinh viên đại học điều dưỡng quy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 7 Đầu Thị Thu - Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông 15 Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Đức Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tiếng Anh nhìn từ góc độ giảng viên 21 Nguyễn Thị Thúy - Dạy kết tử lập luận tiếng Pháp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 27 Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy mơn lý luận trị trường đại học 34 Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền - Vai trò phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển lực 42 Nguyễn Thế Hùng - Sử dụng mơ hình SWOT nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang 50 Mai Văn Cẩn - Sử dụng câu hỏi dạy học bậc trung học phổ thơng 57 Hồng Hà, Dương Thủy Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng - Thực trạng hoạt động thư viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, khó khăn giải pháp 63 Tô Vũ Thành - Thiết kế mơ hình hoạt động ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên ngành tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 67 Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Trà Mi - Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học lịch sử lớp ở trường trung học sở phát triển phẩm chất lực học sinh 73 Nơng La Duy, Trần Hồng Tinh, Hoàng Hữu Hiệu - Những yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Thái Nguyên 79 Hà Thị Trường, Hoàng Anh Hùng, Trương Phúc Hưng - Biện pháp phát triển kỹ tìm việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài Thái Nguyên 85 Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền - Đổi dạy học mơn kinh tế học chương trình đào tạo cử nhân giáo dục trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 92 Nguyễn Tuấn Anh - Vai trò yêu cầu đặt phương pháp thảo luận nhóm dạy học mơn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển lực 98 Đỗ Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Tân Tiến, Lê Thị Oanh - Khai thác ứng dụng phần mềm R giảng dạy ước lượng kiểm định y, dược học Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 107 Lê Thị Thu Hương - Đổi phương pháp thuyết trình nhằm phát huy tính tích cực học tập sinh viên 113 Trần Thị Diệu Linh - Vận dụng tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh tự học, giáo dục kỹ tự học cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế tài Thái Nguyên 118 Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Hồng Nhung - Giáo dục nâng cao nhận thức hạn chế chất thải nhựa cho trẻ mầm non học sinh tiểu học địa bàn thành phố Thái Nguyên và Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 126 Trần Thị Diệu Linh - Một số giải pháp nâng cao vị phụ nữ Việt Nam xã hội đương đại 132 Journal of Science and Technology 225(04) (3)soT Tạp chí Khoa học Công nghệ EDUCATION SCIENCE Content Page Bui Thi Ngoc Oanh - How students of Nha Trang university use facebook to study English-major skills? Le Thi Huyen Trinh - Level of emotional intelligence among full-time students at Nam Dinh university of nursing Dau Thi Thu - Developing teachers’training program to respond to high school education innovation’s requirement 15 Nguyen Thi Thu Huong, Duong Duc Minh - Factors affecting English language learning: an investigation from teachers’ perspectives at thai nguyen university 21 Nguyen Thi Thuy - Teaching connecteur argumentatif in french for students in school of foreign languages – Thai Nguyen university 27 Vu Thi Thuy, Pham Thi Huyen - Application of ho chi minh ideas for advanced education quality of teaching of the political theories at universities today 34 Vu Thi Thuy, Pham Thi Huyen - Role of group discussion method in teaching Ho Chi Minh thoughts based on capacity development orientations 42 Nguyen The Hung - Using the SWOT analysis to propose effective solutions for teaching chess for college students of physical education at Tien Giang university 50 Mai Van Can - Using questions in the teaching job at secondary school 57 Hoang Ha, Duong Thuy Anh, Nguyen Thi Thu Hang - The status of the library at University of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen University, difficulties and solutions 63 To Vu Thanh - Designing models of comunity learning servieces for students of chinese at School of Foreign Language - Thai Nguyen University 67 Hoang Thi My Hanh, Hoang Thi Tra Mi - Apply method of group discussion in teaching of history and history in secondary school development of quality and capacity of students 73 Nong La Duy, Tran Hoang Tinh, Hoang Huu Hieu - Factors affecting discipline education for students at the Center of Defense for Education and Security - Thai Nguyen University 79 Ha Thi Truong, Hoang Anh Hung, Truong Phuc Hung - The method of developing job seeking skills for graduates of Thai Nguyen College of Economics and Finance 85 Nguyen Thi Hanh, Nguyen Thi Thu Hien - Innovation of teaching economics subjects in the bachel or of political education training program at the University of Education - Thai Nguyen University meeting the requirements of the new general education curriculum 92 Nguyen Tuan Anh - Role and requirements for the group method discussion in teaching on the revolutionary path of the Vietnamese Communist Party under the capacity development orientation 98 Do Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Tan Tien, Le Thi Oanh - Application of software R in teaching estimation and hypothesis testing in medicine and pharmacy at University of Medicine and Pharmacy - TNU 107 Le Thi Thu Huong - Innovating the method of giving lectures to promote the students’ activeness 113 Tran Thi Dieu Linh - Manuplating ho chi minh’s belief and moral reflection of self-study, educating self-study skills for students at Thai Nguyen College of Economics and Finance 118 Nguyen Thi Hong Vien, Vu Thi Phuong, Nguyen Thi Hong, Pham Thi Hong Nhung - Education to raise awareness about limiting plastic waste for preschool children and primary school pupils in Thai Nguyen city and Song Cong city, Thai Nguyen province 126 Tran Thi Dieu Linh - Some solutions to enhance Vietnamese women’s position in today’s society 132 Journal of Science and Technology 225(04)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌA VÀ MỤC LỤC, BÌA VÀ MỤC LỤC

Hình ảnh liên quan

Nguyễn Thế Hùng - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ - BÌA VÀ MỤC LỤC

guy.

ễn Thế Hùng - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ Xem tại trang 2 của tài liệu.