0

Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

15 10 0
  • Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:47

[r] (1)(2)Câu 1: Mu n đo cố ường đ dòng n ta c n dùng d ng c gì? Nêu ộ ệ ầ ụ ụ cách s d ng d ng c ?ử ụ ụ ụ Tr l iả : - Mu n đo cố ường đ dòng n ta dùng Ampek ộ ệ ế - Khi đo ph i s d ng Ampe k tuân theo nh ng bả ụ ế ữ ước sau : + Ch n Ampe k có GHĐ ĐCNN phù h pọ ế ợ + Ch nh kim c a Ampe k ch v ch s 0ỉ ủ ế ỉ ố (3)Câu 2: Ngu n n có tác d ng gì?ồ ệ ụ Tr l iả : Ngu n n có kh cung c p dòng n đ d ng ồ ệ ả ấ ệ ể ụ c n ho t đ ng.ụ ệ ộ (4)I Hi u n th ế - Ngu n n t o gi a hai c c c a m t hi u n th ệ ữ ự ủ ộ ệ ệ ế + Hi u n th đệ ệ ế ược kí hi u b ng ch : Uệ ằ ữ + Đ n v đo Vơn Kí hi u là: Vơ ị ệ 1mV = 0,001V (5) Trên m i ngu n n có ghi ỗ ệ giá tr hi u n th gi a c c ị ệ ệ ế ữ ự c a ch a m c vào m ch ủ ắ .Hãy ghi giá tr cho ngu n n d ưới đây. I Hi u n th : ế • Pin trịn: V • Acquy xe máy: V • Gi a hai l c a l y ữ ỗ ủ ổ ấ đi nệ nhà: V (6)II Vôn kế -Vôn k d ng c dùng đế ụ ụ ể đo hi u n thệ ệ ế C2: Tìm hi u Vơnk :ể ế Đ ng h đo ồ ồ đi n đa ệ năng. Hình 25.2 b (7)II.Vôn k :ế Vôn k dùng kimế Vôn k hi n sế ệ ố Vôn k ế GHĐ ĐCNN Hình 25.2a …… V V Hình 25.2b V V 300 25 20 2,5 Hình 25.2 b a c Đ ng h đo ồ ồ đi n đa ệ năng. (8)II.Vôn k :ế - ch t n i dây Ở ố ố d n c a vôn k có ghi ẫ ủ ế d u gì?ấ - M t ch t c a vơn k có ộ ố ủ ế ghi d u “ấ +” (ch t dố ương) và ch t ghi d u “ố ấ -” (9)III Đo hi u n th gi a hai c c c a ngu n ế ữ ự ủ đi n m ch h V ì ++ -S đ m ch n hình 25.3ơ ạ • • (10)đi n m ch h Ngu n ồ đi nệ S vôn ghi v pinố S ch c a ốvôn kếỉ ủ Pin 1 …… V ……… V Pin 2 …… V ……….V 1,5 1,5 1,5 1,5 B ng 2 (11)Ghi nh : * Ngu n n t o gi a hai c c c a m t hi u n th ệ ữ ự ủ ộ ệ ệ ế *Đ n v đo hi u n th vôn(V) Hi u n th ị ệ ệ ế ệ ệ ế ược đo b ng vôn ằ kế (12)IV.V n d ng: C4 a) 2,5V = mV; b) 6kV = V; c) 110V = kV; d) 1200mV = V 2500 6000 0,11 1,2 (13)IV.V n d ng: Tr l i:ả D ng c đụ ụ ược g i ọ vơn kế Kí hi u ch ệ ữ V d ng c ụ ụ cho bi t u ế ề C5 Quan sát Hình 25.4 SGK cho bi t:ế a) D ng c có tên g i ?Kí ụ ụ ọ hi u d ng c cho bi t ệ ụ ụ ế đi u ?ề b) Cho bi t gi i h n đo đ chia ế ộ nh nh t c a d ng c ỏ ấ ủ ụ ụ Tr l iả : Kim c a d ng c v ủ ụ ụ ị trí (1) ch giá tr 3V d) Kim c a d ng c v trí (2) ch ủ ụ ụ ị ỉ giá tr ?ị Tr l iả ờ : D ng c có ụ ụ GHĐ 45V và ĐCNN 1V. c) Kim c a d ng c v trí (1) ch ủ ụ ụ ị ỉ giá tr ?ị Tr l iả ờ : Kim c a d ng c v ủ ụ ụ ị (14)IV.V n d ng: C6 Hãy cho bi t dùng vôn k phù h p nh t đ đo hi u n ế ế ợ ấ ể ệ ệ th gi a hai c c c a m i ngu n n cho?ế ữ ự ủ ỗ ệ Có ba ngu n n v i s vôn ghi v l n lồ ệ ố ỏ ầ ượt là: a) 1,5V b) 6V c) 12V và có ba vơn k có gi i h n đo l n lế ầ ượt là: (15)HƯỚNG D N V NHÀẪ Ề - H c thu c ghi nh SGKọ ộ ớ ở - Làm t p t 25.1 đ n 25.3ậ ừ ế - Tìm hi u thêm ngu n n th c t ể ồ ệ ự ế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện, Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 25.2 - Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Hình 25.2.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình - Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

nh.

Xem tại trang 7 của tài liệu.
III. Đo hi u đ in th g ia hai cc ca ngu ồ - Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

o.

hi u đ in th g ia hai cc ca ngu ồ Xem tại trang 9 của tài liệu.
S đm ch đ in hình 25.3 ệ - Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

m.

ch đ in hình 25.3 ệ Xem tại trang 9 của tài liệu.
C5 Quan sát Hình 25.4 SGK và cho bi t: ế - Hiệu điện thế | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

5.

Quan sát Hình 25.4 SGK và cho bi t: ế Xem tại trang 13 của tài liệu.