0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII_VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

24 31 0
  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII_VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:45

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng với ánh sáng đơn sắc, tại điểm M trên màn giao thoa là vân sáng khi hiệu đường đi của hai sóng ánh sáng đến M bằng.. bội số nguyên [r] (1)TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-V MÔN: VẬT LÝ 12 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe sáng chiếu ánh sáng đơn sắc  = 0,55µm, khoảng cách hai khe 0,3mm khoảng cách từ hai khe tới 90cm Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là: A vân sáng bậc B vân tối thứ C vân tối thứ D vân sáng bậc Câu Chọn câu trả lời sai.Tia X có: A khả đâm xuyên mạnh. B ứng dụng y học để trị bệnh còi xương. C ứng dụng công nghiệp dùng để xác định khuyết tật sản phẩm đúc. D chất sóng điện từ có bước sóng ngắn (từ 10-11m đến 10-8m) Câu Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=1/π (mH) tụ điện có điện dung C = 4/π (nF) Chu kì dao động mạch là: A 2.10-6 s B 4.10-5 s C 4.10-6 s D 4.10-4 s Câu Tính chất sau tia hồng ngoại: A Có khả ion hố chất khí mạnh. B Bị lệch hướng điện trường. C Có khả đâm xuyên mạnh. D Có tác dụng nhiệt. Câu Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,25 cm Số vân tối quan sát A 22 B 19 C 20 D 25. Câu Sóng điện từ (dưới đây) có bước sóng ngắn là A tia tử ngoại. B tia hồng ngoại. C ánh sáng nhìn thấy. D sóng vơ tuyến. Câu Tia tử ngoại: A Truyền qua giấy, vải gỗ. B Bị lệch điện trường từ trường. C Khơng làm đen kính ảnh D Kích thích phát quang nhiều chất. Câu Mạch dao động máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF cuộn dây thuần cảm có L = 6 H Máy thu bắt sóng điện từ khoảng ? A Từ 100 kHz đến 14,5 MHz. B Từ 100 kHz đến 145 kHz. C Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz. D Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz. Câu Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hoà với tần số: A f = πLC B f = 1 2√LC C f =2 πLC D f = 1 2 πLC Câu 10 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, gọi a khoảng cách hai khe Y-âng, D khoảng cách từ hai khe đến , ℓ khoảng cách vân sáng liên tiếp Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A λ=a l 4 D B λ=a lD C λ=a l 5 D (2)D λ=4 a l D Câu 11 Mạch dao động LC, tụ điện có điện dung 5F, mạch có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i=0,05 cos 2000 t (A) Độ tự cảm cuộn dây có giá trị A 0,05 F. B 0,05 H. C 5.10-8 H. D 0,05 Hz. Câu 12 Chọn phát biểu sai tia X A Tia X có chất sóng điện từ B Trong chân khơng buớc sóng tia X nhỏ bước sóng ánh sáng vàng C Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh D Tia X có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại. Câu 13 Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến điện hoạt động dựa tượng A Giao thoa sóng điện từ B Cộng hưởng dao động điện từ C khúc xạ sóng điện từ D phản xạ sóng điện từ Câu 14 Một mạch dao động LC gồm cuộn dây độ tự cảm L tụ điện có điện dung C= 0.8π μ F Tần số riêng dao động mạch 12,5 kHz L A 4π mH B π mH C 2π mH D π mH Câu 15 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 1m Người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 (ở bên vân trung tâm) 2,4 mm Đơn sắc có màu A lục. B tím. C lam. D đỏ. Câu 16 Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ. B Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt. C Các vật nhiệt độ 20000C phát tia hồng ngoại. D Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím. Câu 17 Trong sơ đồ khối máy phát sóng điện vơ tuyến đơn giản khơng có phận đây? A Mạch dao động cao tần B Mạch tách sóng C Mạch khuếch đại D Mạch biến điệu Câu 18 Sóng sau dùng truyền hình sóng vơ tuyến điện? A Sóng dài B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn. D Sóng trung. Câu 19 Ánh sáng đơn sắc A có bước sóng môi trường suốt. B không bị đổi hướng truyền qua lăng kính. C có tốc độ truyền qua môi trường suốt. D khơng bị tán sắc qua lăng kính. Câu 20 Chọn câu sai máy quang phổ. A Có phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính. B Có ngun tắc hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng. C Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát D Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc. (3)A Truyền mơi trường, trừ chân khơng. B Có mang lượng. C Lan truyền với tốc độ lớn, cỡ tốc độ ánh sáng chân không. D Là sóng ngang. Câu 22 Một dải sóng điện từ chân khơng có tần số từ 4,0.1014Hz đến 7,5.1014Hz Biết vận tốc ánh sáng trong chân khơng c = 3.108 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng ánh sáng nhìn thấy. B Vùng tia Rơnghen. C Vùng tia tử ngoại. D Vùng tia hồng ngoại Câu 23 Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác A có độ sáng tỉ đối vạch quang phổ giống nhau. B khác số lượng, màu sắc, vị trí vạch cường độ sáng tỉ đối vạch đó. C có số lượng vạch giống xếp vị trí vạch quang phổ khác nhau. D có vị trí vạch quang phổ giống số lượng vạch khác nhau. Câu 24 Sóng điện từ A sóng dọc lan truyền chân không. B lan truyền chất khí bị phản xạ mặt kim loại. C khơng bị khí hấp thụ nên truyền xa D sóng ngang lan truyền mơi trường, kể chân không. Câu 25 Vận tốc truyền sóng chân khơng c = 3.108 m/s Một sóng điện từ có bước sóng 6m chân khơng có chu kì A 2.10-8 m/s B 2.10-8 μs C 2.10-8s D 2.10-7 s Câu 26 Nếu xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần tần số ta có dãy sau: A tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng thấy được B tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng thấy được C tia hồng ngoại , ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia Rơnghen D tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại Câu 27 Trong việc sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thơng tin ? A Nói chuyện điện thoại để bàn. B Xem truyền hình cáp. C Xem băng video. D Điều khiển tivi từ xa. Câu 28 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,52μm. B 0,44μm C 0,58μm. D 0,60μm. Câu 29 Mạch dao động điện từ tự gồm cuộn cảm L tụ điện C, điện dung tụ điện tăng lần, độ tự cảm giảm lần chu kì dao động mạch A giảm lần. B giảm lần. C tăng lần. D khơng đổi. Câu 30 Nếu sóng vơ tuyến có tần số xác định truyền mơi trường thứ Nếu sóng truyền vào mơi trường thứ mà tốc độ truyền sóng tăng A Bước sóng giảm B Tần số sóng tăng C Bước sóng tăng D Tần số sóng giảm (4) -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-V MÔN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Khi mạch dao động LC có dao động điện từ tự khơng có biến thiên tuần hồn A lượng điện từ mạch B lượng từ trường cuộn cảm C lượng điện trường tụ điện D điện tích tụ điện Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, nguồn sáng phát hai đơn sắc có bước sóng 1 0,5 m     2 0,6 m Hai khe cách 1,5 mm, hứng hệ vân giao thoa cách hai khe 1,5 m Vị trí vân sáng bậc ứng với hai xạ A x1 = 2mm ; x2 = 2,4mm B x1 = 20mm ; x2 = 24mm C x1 = 24mm ; x2 = 20mm D x1 = 2,4mm ; x2 = 2mm Câu 3: Các xạ điện từ mà mắt thường nhìn thấy có bước sóng nằm khoảng A từ 0,76.10-6 m đến 10-3m B từ 10-11 m đến 10-8m. C từ 10-9 m đến 0,38.10-6m. D từ 0,38.10-6 m đến 0,76.10-6m. Câu 4: Trong máy quang phổ lăng kính, tượng tán sắc xảy A thấu kính B ống chuẩn trực C buồng ảnh D hệ tán sắc Câu 5: Dựa vào quang phổ liên tục người ta xác định yếu tố vật phát ánh sáng đó? A Khối lượng riêng B Nhiệt độ C Tỉ lệ phần trăm nguyên tố hóa học D Thành phần hóa học Câu 6: Chu kì dao động riêng mạch dao động LC A T = 2 πLC B T =2 πLC C T =LC 2 π D T = 2 πLC Câu 7: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π2 C Sóng điện từ sóng ngang D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 8: Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = H tụ xoay có điện dung biến thiên từ 10 pF đến 240 pF Dải sóng máy thu A 11 m – 75 m B 13,3 m– 65,3 m C 10,5 m – 92,5 m D 15, m – 41,2 m Câu 9: Tính chất bật tia hồng ngoại là A tác dụng nhiệt B khả đâm xuyên C ion hóa mơi trường D làm phát quang chất Câu 10: Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2 Trên hứng vân giao thoa, hai vân gần màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng Trong đó, số vân xạ λ1 xạ λ2 lệch vân, bước sóng λ2 là: A 0,54μm B 0,40μm C 0,72μm D 0,45μm (5)Câu 11: Ở mạch dao động LC, giá trị tức thời điện tích tụ q, cường độ dịng điện i, có chiều dịng điện dương hướng vào tụ A i trễ pha  so với q B i sớm pha  so với q C i pha với q D i ngược pha với q Câu 12: Chọn câu trả lời sai Ánh sáng trắng A truyền từ khơng khí vào nước bị tách thành dải màu cầu vồng từ đỏ đến tím B xác định giá trị bước sóng C tổng hợp từ ba màu : đỏ, xanh da trời màu lục D bị tán sắc qua lăng kính Câu 13: Mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,5 H, tần số dao động riêng f = 500Hz Cho 2 = 10. Điện dung tụ điện A 0,2 μF B 0,1 μF C 0,3 μF D 0,4 μF Câu 14: Gọi chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc vàng, lục tím nV , nL nT Sắp xếp thứ tự giảm dần A nL > nT > nV B nV > nT > n L C nT > nV > nL D nT > nL > nV Câu 15: Sóng điện từ có khả xuyên qua tầng điện li sóng A ngắn B dài C cực ngắn D trung Câu 16: Biết bước sóng ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, chàm, tím đ , l , c , t Thứ tự bước sóng đó A đ < t < c < l B t < l < c < đ C đ > l > c > t D t >c > l > đ Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , cơng thức tính hiệu đường hai chùm sáng đến điểm quan sát A Dx d d a   B ax d d 2D   C ax d d D   D aD d d x   Câu 18: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận ? A Mạch khuyếch đại B Mạch biến điệu C Mạch tách sóng D Anten Câu 19: Điện tích tụ điện mạch dao động LC q = 0,2cos500t(mC); t tính s Biên độ cường độ dòng điện mạch A A B 100 A C 0,1 A D 100 mC Câu 20: Trong ống Cu-lit-giơ, tia X phát do A electron bứt từ đối catốt B electron đập vào đối catốt C đối catốt bị nung nóng D electron bị phản xạ từ đối catốt Câu 21: Bức xạ tử ngoại có bước sóng khoảng từ A 10-14 m đến 0,38.10-6 m B 10-11 m đến 10-8 m. C 0,38μm đến 0,76μm D 10-9 m đến 0,38.10-6 m. Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 0,5 mm, màn quan sát cách hai khe m Bề rộng 10 vân sáng liên tiếp 1,8 cm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A  = 0,45 m B  = 0,72 m C  = 0,5 m D  = 0,6 m Câu 23: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , hai khe sáng cách mm, ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng  = 0,6 m, vân sáng bậc cách vân trung tâm 0,9 mm Khoảng cách từ hai khe đến (6)C 20 cm D 1,5 m Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe a = mm, từ hai khe đến D = 1,5m, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 0,435 mm Đơn sắc có bước sóng A 0,58 m B 0,64 m C 0,40 m D 0,75 m Câu 25: Tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng đơn sắc bị phân tích thành dãy màu liên tục từ đỏ đến tím B chùm sáng phức tạp bị phân tích thành chùm ánh sáng đơn sắc C chùm ánh sáng mặt trời bị phân tích thành dãy màu: tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch D ánh sáng bị lệch phía đáy lăng kính Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc, điểm M giao thoa vân sáng hiệu đường hai sóng ánh sáng đến M A bội số nguyên bước sóng B bội số chẵn phần tư bước sóng C phần tư bước sóng D bội số lẻ nửa bước sóng Câu 27: Tia khơng có chất sóng điện từ ? A Tia Rơnghen B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Tia catốt Câu 28: Mạch dao động điện từ tự máy phát sóng điện từ gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C = pF, máy phát sóng có bước sóng 12π(m) Biết tốc độ truyền sóng 3.108(m/s) độ tự cảm L bằng: A 0,4 mH B 0,3 mH C 0,1 mH D 0,2 mH Câu 29: Để chữa bệnh cịi xương, dùng A ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C tia tử ngoại D sóng vơ tuyến Câu 30: Trong tượng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, vị trí có vân sáng, hai sóng ánh sáng phải A ngược pha B đồng pha C lệch pha  D lệch pha 2  (7) -TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-VMÔN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Một mạch dao động có tụ điện C = 2.10-3/π F mắc nối tiếp Để tần số dao động mạch 500Hz thì độ tự cảm L cuộn dây phải có giá trị A 10-3/π H B 10-3/2π H C π/500 H D 5.10-4 H Câu 2: Một ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước tần số bước sóng ánh sáng sẽ: A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số khơng thay đổi, bước sóng giảm C tần số bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng thay đổi, bước sóng tăng Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe : A  = aD i . B  = D ai . C  = iD i . D  = ai D . Câu 4: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2 mH tụ xoay có điện dung thay đổi từ 2F đến 0,2 mF Mạch bắt dải sóng điện từ nào? A 0,12 mm đến 1,2 mm B 0,04 mm đến 0,4 mm C 0,12 mm đến 1,2 mm D 0,04 mm đến 0,4 mm Câu 5: Tia tử ngoại khơng có tính chất sau đây? A Khơng bị nước hấp thụ. B Làm iơn hóa khơng khí. C Tác dụng lên kính ánh. D Có thể gây tượng quang điện. Câu 6: Điều sau sai nói quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát ra. B Quang phổ liên tục dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. C Quang phổ liên tục chất lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra. D Quang phổ liên tục hình thành đám nung nóng. Câu 7: Chọn câu sai Tia tử ngoại A gây phản ứng quang hóa. B khơng tác dụng lên kính ảnh. C kích thích số chất phát quang. D làm iơn hóa khơng khí. Câu 8: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L= 2  mH tụ C = 0,8 F   Tần số riêng dao động trong mạch là: A 25 kHz B 15 kHz C 12,5 kHz. D 7,5 kHz (8)Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ có bước sóng 1 = 750 nm, 2 = 675 nm 3 = 600 nm Tại điểm M vùng giao thoa mà hiệu khoảng cách đến hai khe 1,5 m có vân sáng xạ A 1 B 2 3 C 3 D 2 Câu 10: Tính chất sau đặc điểm tia X ? A Xuyên qua chì dày hàng xentimét B Gây tượng quang điện. C Hủy diệt tế bào. D Làm Ion hóa khơng khí. Câu 11: Phát biểu sai nói sóng điện từ phát từ mạch LC dao động với tần số f: A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian chu kì B Năng lượng điện từ, lượng điện trường, lượng từ trường dđ tần số 2f C Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian D Dao đông điện từ mạch dao động LC dao động tự điện trở mạch không. Câu 12: Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần tần số dao động riêng mạch: A tăng lên lần. B giảm lần. C giảm lần. D tăng lên lần. Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,5m, biết a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tính khoảng cách vân sáng bậc vân tối bậc bên so với vân trung tâm A 2mm. B 1mm. C 1,5mm. D 2,5mm. Câu 14: Điều sau không nói quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng. B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng. C Quang phổ liên tục vạch màu riêng biệt nằm tối. D Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát ra. Câu 15: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A λ = D/(ai) B λ= (aD)/i C λ= (ai)/D D λ= (iD)/a Câu 16: Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng ngắn 0,04 nm Xác định hiệu điện cực đại hai cực ống A 34.103 V B 30.103 V C 31.103 V D 32.103 V Câu 17: Một khung dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện Q0 = 10-5C cường độ dòng điện cực đại khung I0 = 10A Chu kỳ dao động mạch là: A 6,28.107s B 62,8.106s C 2.10-3s D 0,628.10-5s Câu 18: Tia hồng ngoại A biến điệu sóng điện từ cao tần B kích thích cho số chất phát quang. C có khả đâm xuyên mạnh. D phát từ vật bị nung nóng có nhiệt độ 5000C. Câu 19: Một mạch thu sóng có L = 10H, C = 1000/π2 pF thu sóng có bước sóng là (9)B 60m C 0,6m D 6m Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young, biết khoảng cách hai khe S1S2=0,35mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5m bước sóng  = 0,7m Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 3mm. B 4mm. C 2mm. D 1,5mm. Câu 21: Một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T, Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA, Giả trị T là A s B s C s D s Câu 22: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung 5F, Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A 5.10-6 s. B 2,5.10-6 s. C 10.10-6 s. D 10-6 s. Câu 23: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 H tụ điện có điện dung thay đổi Biết rằng, muốn thu sóng điện từ tần số riêng mạch dao động phải tần số song điện từ cần thu( để có cộng hưởng) Để thu sóng hệ phát VOV giao thơng có tần số 91 MHz phải điều chỉnh điện dung tụ điện tới giá trị A 11,2 pF B 10,2 nF C 10,2 pF D 11,2 nF Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , người ta chiếu hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,54 m 2 = 0,405 m Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Vị trí vân sáng hai xạ trùng xuất M N cách 5,4 mm Số vạch sáng quan sát thấy toàn đoạn MN A 30 B 32 C 29 D 31 Câu25: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng hai khe S1, S2 ánh sáng đơn sắc phát từ khe S cách S1,S2 Khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màng m Tại điểm M quan sát có hiệu đường hai sóng ánh sáng từ khe đến M 4,05 m M cách vân sáng trung tâm đoạn bao nhiêu? A 4,5 mm B 5,4 m C 5,4 cm D 5,4 mm Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách hai khe đến màng 2m Xét hai điểm M N nằm hai bên vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm mm 1,25 mm Số vân sáng, tối có khoảng MN là: A vân sáng vân tối (10)Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc Tại điểm M màng quan sát cách vân trung tâm mm ta thấy vân sáng bậc Tại N cách M 4,2 mm N nằm gần vân sáng trung tâm M, Nếu kể từ vân sáng trung tâm ta thấy N là: A vân tối thứ B vân tối thứ 15 C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc Ban đầu điểm M màng quan sát thấy vân sáng bậc Khi tang khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng thêm đoạn 0,5 m M vân tối thứ kể từ vân sáng trung tâm Ban đầu màng quan sát đặt cách hai khe đoạn? A 1,5 m B 2,5 m C 5,5 m D m Câu 29: Nguồn ánh sáng đơn sắc S cách hai khe Y-âng phát xạ đơn sắc có bước sóng 0,64 m Hai khe cách mm, màng cách hai khe 3m Miền giao thoa màng có bề rộng 12 mm Số vân sáng màng quan sát A 16 B 17 C 18 D 19 Câu30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,54 m 2 Ta thấy màng quan sát vân sáng bậc xạ 2 trùng với vân sáng bậc xạ 1 2 có giá trị là: A 0,40 m B 0,72 m C 0,405 m D 0,432 m (11) -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-VMÔN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản máy thu đơn giản có bộ phận sau đây? A Mạch tách sóng B Anten. C Mạch biến điệu. D Micrơ. Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe cách 2mm cách quan sát 2m Dùng ánh sáng trắng có bước sóng: 0,38μm ≤ λ ≤ 0,75μm Có xạ đơn sắc cho vân sáng vị trí M cách vân trung tâm 1,98 mm? A B 4. C D 3. Câu 3: Hai khe I-âng cách 1mm chiếu ánh sáng trắng; khoảng cách từ hai khe đến 1m. Tại điểm A cách vân trung tâm 2mm có xạ cho vân sáng có bước sóng: A 0,40μm; 0,50μm 0,67μm. B 0,40μm; 0,44μm 0,50μm. C 0,40μm; 0,44μm 0,67μm. D 0,44μm; 0,50μm 0,67μm. Câu 4: Trong chân không, tia tử ngoại có bước sóng khoảng A từ 380 nm đến 760 nm. B từ vài nanômét đến 380 nm. C từ 10−12 m đến 10−9 m. D từ 760 nm đến vài milimét. Câu 5: Ánh sáng đơn sắc thí nghiệm I-âng 500nm Khoảng cách từ hai nguồn đến 1m, khoảng cách hai khe 2mm Khoảng cách vân sáng bậc vân tối thứ hai bên so với vân trung tâm là: A 0,375 mm B 1,875 mm. C 18,75 mm D 3,75 mm. Câu 6: Người ta thực giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe I-âng cách 2mm, khoảng cách hai khe đến 3m, ánh sáng dùng có bước sóng 0,5μm Bề rộng vùng giao thoa 1,5cm Số vân sáng, vân tối quan sát là: A 21, 20 B 23, 22. C 25, 24 D 19, 18. Câu 7: Một xạ truyền không khí với chu kì 8,25.10-16s Bức xạ thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng ánh sáng nhìn thấy B Tia X. C Vùng hồng ngoại D Vùng tử ngoại. Câu 8: Điện áp cực đại tụ điện mạch dao động U0 = 12V Điện dung tụ điện C =  F Năng lượng từ trường mạch dao động điện áp tụ điện 9V A 1,26.104J B 0,288 mJ. (12)C 0,162 mJ D 0,018 mJ. Câu 9: Để tần số dao động riêng mạch dao động LC tăng lên lần thì A Giảm độ tự lảm L 1/4 B Tăng điện dung C gấp lần. C Giảm độ tự cảm L 1/16. D Giảm độ tự cảm L 1/2. Câu 10: Tại điểm phương truyền sóng điện từ, cho đinh ốc A Tiến theo chiều vr chiều quay từ Br đến Er B Tiến theo chiều vr chiều quay từ Er đến Br C Tiến theo chiều Er chiều quay từ vr đến Br D Tiến theo chiều Br chiều quay từ Er đến Câu 11: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe cách mm cách quan sát 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,44 μm Điểm M vân tối thứ 5, cách vân trung tâm đoạn là: A 1,98 mm B 1,5 mm. C 1,64 mm D 1,44 mm. Câu 12: Sóng điện từ khơng có tính chất sau đây: A Truyền thép. B Truyền nước. C Truyền môi trường chất lỏng D Truyền môi trường với vận tốc 3.108m/s Câu 13: Chu kì dao động điện từ mạch dao động L, C xác định biểu thức A L T C   B 1 C T L   C T 2 LC D 1 T LC   Câu 14: Câu phát biểu tính chất tia hồng ngoại tia tử ngoại A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt. B Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng màu đỏ nên C Tia hồng ngoại gây số phản ứng hố hóa học, ion hố khơng khí. D Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại. Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng chiếu vào khe F phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 600 nm (bức xạ A) λ Trên quan sát, xét phía so với vân sáng trung tâm, khoảng từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 13 xạ A có vị trí mà vân sáng hai xạ trùng nhau Giá trị λ gần với giá trị sau đây? A 450 nm. B 520 nm. C 390 nm. D 590 nm. Câu 16: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niu-tơn nhằm chứng minh A tồn ánh sáng đơn sắc. B lăng kính khơng làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua nó. C ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc. D ánh sáng có màu gì, qua lăng kính bị lệch phía đáy. Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Cho độ tự cảm cuộn cảm 1 mH điện dung tụ điện nF Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm trình dao động 5.10−6 Wb Điện áp cực đại hai tụ điện A 50 mV. B 50 V. C mV. D V. Câu 18: Cường độ dịng điện mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2.cos(2πt.107 t) mA (t (13)A 1,25.10-6 s B 1,25.10-8 s C 2,5.10-6 s D 2,5.10-8 Câu 19: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến ảnh m, khoảng vân đo mm Bước sóng ánh sáng là: A μm B 0,6 pm. C 600nm D 0,6 nm. Câu 20: Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Tia X có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy. B Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính. C Ánh sáng trắng khơng bị tán sắc qua lăng kính. D Tia tử ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy. Câu 21: Một nguồn sáng phát đồng thời xạ có bước sóng 250nm, 450nm, 650nm, 850nm. Dùng nguồn sáng chiếu vào khe F máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát kính ảnh (tấm kính mờ) buồng tối A 1. B 2. C 3. D 4. Câu 22: Trong thí nghiệm I-âng: hai khe cách mm, hai khe cách 1m Người ta đo khoảng vân giao thoa 0,2 mm Tần số f xạ đơn sắc là: A 4/3.1015 Hz. B 0,6.1015 Hz. C 0,7.1015 Hz. D 0,75.1015 Hz. Câu 23: Chiếu tia sáng gồm hai xạ màu da cam màu chàm từ khơng khí tới mặt chất lỏng với góc tới 300 Biết chiết suất chất lỏng ánh sáng màu da cam ánh sáng màu chàm 1,328 và 1,343 Góc tạo tia khúc xạ màu da cam tia khúc xạ màu chàm chất lỏng A 0,26'. B 15,35'. C 15'35". D 0,26". Câu 24: Giao thoa ánh sáng với khe I -âng cách 2mm, hai khe cách 2m ánh sáng có tần số f = 5.1014Hz Tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Khi thí nghiệm giao thoa nước có chiết suất n = 4/3 khoảng vân i’ là: A 3,5mm. B 0,35mm. C 4,5mm. D 0,45mm. Câu 25: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125  F cuộn cảm có độ tự cảm 50  H, điện trở mạch không đáng kể Điện áp cực đại tụ điện 3V Cường độ cực đại mạch A 15mA. B 7,5 mA. C 0,15A. D 7,5 A. (14)B xạ khơng nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ (0,76μm) vật bị nung nóng phát C dùng để diệt vi khuẩn, chữa bệnh còi xương. D vật bị nung nóng phát ra. Câu 27: Khoảng cách từ anten đến vệ tinh địa tĩnh 36000 km Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là 3.108 m/s Thời gian truyền tín hiệu sóng vơ tuyến từ vệ tinh đến anten bằng A 10,8 ms. B 12 ms. C 0,12 s. D 1,08 s. Câu 28: Trong thí nghiện I-âng,hai khe cách 0,8mm cách 1,2m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc λ1 = 0,75 μm λ2 = 0,5 μm vào hai khe I-âng Nêu bề rộng vùng giao thoa 10 mm có vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm? A có vân sáng. B có vân sáng. C có vân sáng. D có vân sáng. Câu 29: Hiện nay, xạ sử dụng để kiểm tra hành lí hành khách máy bay là A tia tử ngoại. B tia gamma. C tia hồng ngoại. D tia Rơn-ghen. Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe cách 2mm, khe cách 4m, bước sóng dùng thí nghiệm 600nm vị trí M cách vân trung tâm đoạn 7,8 mm vân gì? bậc mấy? A Vân tối thứ 7. B Vân tối thứ 8. C Vân tối thứ 6. D Vân sáng, bậc 6. (15) -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-V MÔN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Theo thứ tự tăng dần tần số sóng vơ tuyến, xếp sau đúng? A Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài. B Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn. C Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung. D Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn. Câu 2: Cho ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam, lục Chiết suất nước có giá trị lớn ánh sáng A chàm B cam C lục D đỏ Câu 3: Một sóng điện từ lan truyền môi trường: nước, chân không, thạch anh thủy tinh. Tốc độ lan truyền sóng điện từ lớn môi trường A nước B thủy tinh C chân không D thạch anh. Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc Khoảng cách giữa hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2 m Trên màn, khoảng vân đo 0,6 mm Bước sóng ánh sáng thí nghiệm A 600 nm B 720 nm. C 480 nm D 500 nm. Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc 104 rad/s Biết điện tích cực đại tụ điện nC Khi cường độ dòng điện mạch có giá trị 6A điện tích bản tụ điện có độ lớn A 8.10-10 C B 4.10-10 C. C 2.10-10 C. D 6.10-10 C. Câu 6: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng ’> vị trí vân sáng thứ ba xạ  có vân sáng xạ ’ Bức xạ ’ có giá trị đây? A ’=0,60m B ’=0,48m C ’=0,58m D ’=0,52m. Câu 7: Chọn câu trả lời sai: Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến điện phận có máy phát là: A Mạch biến điệu. B Mạch tách sóng. C Mạch phát dao động cao tần. D Mạch khuếch đại. Câu 8: Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A) Tụ điện mạch có điện dung 25μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 0,04 H B 1,5 H. C 1,5.10-6 H D 4.10-6 H. Câu 9: Trong mạch dao động điện từ LC điện tích cực đại tụ Q0, cường độ dịng điện cực đại mạch I0 Tần số dao động điện từ mạch f bằng: (16)A f = B f = C f = 2 D f = 2 Câu 10: Trong thí nghiệm Young, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến 2m Độ rộng quang phổ bậc quan sát là: A 2,8 cm. B 2,8 mm C 1,4 cm D 1,4 mm Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng  = 0,75 m Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Giá trị ’ A 0,625 m B 1,125 m C 0,50 m D 0,45 m. Câu 12: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Người ta đo khoảng cách vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,6cm 1,55cm có vân sáng A vân B vân. C vân D 10 vân. Câu 13: Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng tia X,người ta phải tránh tác dụng đây tia X? A Huỷ diệt tế bào. B Làm đen kính ảnh. C Làm phát quang số chất. D Khả đâm xuyên. Câu 14: Trong mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng T0 =12.10-6 (s)và dòng điện cực đại I0 Thời gian ngắn kể từ dòng điện mạch có giá trị cực đại I0 đến dịng mạch có giá trị 2 IA 10-6 s B 10-6 s C 1,5.10-6 s D 10-6 s Câu 15: Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ điện A i pha với q. B i trễ pha 2  so với q C i sớm pha 2  so với q D i ngược pha với q. Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối thứ Bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,48m. B 0,42m. C 0,60m. D 0,55m. Câu 17: Tìm phát biểu sai đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. A Khác bề rộng các vạch quang phổ. B Khác màu sắc các vạch. C Khác độ sáng tỉ đối các vạch. D Khác số lượng vạch. Câu 18: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 2.103 kHz. (17)C 3.103 kHz. D 103 kHz. Câu 19: Với f1, f2, f3 tần số tia Rơnghen (tia x), tia hồng ngoại tia tử ngoại thì: A f1> f2> f3 B f2> f1> f3 C f3> f2> f1 D f1> f3> f2 Câu 20: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại xạ …… có bước sóng… bước sóng ánh sáng…….” A Nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím B Khơng nhìn thấy được, lớn hơn, tím C Khơng nhìn thấy được, nhỏ hơn, đỏ D Khơng nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím. Câu 21: Sóng điện từ sóng học khơng có chung đặc điểm ? A Mang lượng. B Có thể phản xạ , khúc xạ , nhiễu xạ C Có thể truyền chân khơng D Là sóng ngang Câu 22: Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li ? A Sóng ngắn B Sóng trung C Sóng cực ngắn. D Sóng dài Câu 23: Mạch dao động điện từ tự gồm cuộn cảm L tụ điện C, điện dung tụ điện tăng lần, độ tự cảm giảm lần chu kì dao động mạch A giảm lần. B tăng lần. C giảm lần. D không đổi. Câu 24: Mạch dao động máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10H điện dung C biến thiên từ 10pF đến 250pF Máy bắt sóng điện từ có bước sóng khoảng từ A 10m đến 95m. B 18,84m đến 94,2m. C 18,8m đến 90m. D 20m đến 100m. Câu 25: Chọn câu Nếu xếp tia hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự bước sóng giảm dần ta có dãy sau A tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại. B tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại C tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen D ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen. Câu 26: Trong thí nghiệm I-âng, với xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm, khoảng vân đo i = 0,42mm Thay xạ xạ λ2, khoảng vân đo 0,385mm Vậy bứớc sóng λ2 là: A 0,55μm B 0,7μm C 0,52μm D 0,64μm. Câu 27: Hai khe Y-âng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60m Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có: A vân tối thứ 3 B vân sáng bậc 3. C vân tối thứ 4. D vân sáng bậc 4. Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 0,6 mm Khoảng vân quan sát đo mm Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến quan sát đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50 mB 0,48 mC 0,64 mD 0,45 mCâu 29: Chọn câu sai Máy quang phổ: A dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát ra. B có phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính. (18)Câu 30: Thực giao thoa ánh sáng khe Young, biết khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng bậc 5 phía vân sáng trung tâm 1,4 mm Bề rộng vùng giao thoa 1,02cm Xác định số vân sáng số vân tối quan sát A 23 vân sáng 22 vân tối. B 23 vân sáng 24 vân tối. C 22 vân sáng 23 vân tối. D 25 vân sáng 26 vân tối. HẾT -TRƯỜNG THPT ƠNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-V MÔN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Phát biểu sau khơng ? A Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí B Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia tử ngoại có khơng khả đâm xuyên D Tia tử ngoại kích thích cho số chất phát quang Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng ’> vị trí vân sáng thứ ba xạ  có vân sáng xạ ’ có vân sáng xạ ’ Bức xạ ’ có giá trị đây? A ’=0,58m B ’=0,60m C ’=0,52m D ’=0,48m Câu 3: Khi sử dụng phép phân tích quang phổ người ta xác định được: A nhiệt độ vật phân tích. B thành phần cấu tạo chất mẫu vật phân tích. C xạ chứa mẫu vật phân tích. D màu sắc vật phân tích. Câu 4: Chọn câu : Các vạch thuộc dãy Banme ứng với chuyển electron từ quỹ đạo về. A quỹ đạo K B quỹ đạo O C quỹ đạo M D quỹ đạo L Câu 5: Phát biểu sau ? A Dãy Banme nằm vùng hồng ngoại B Dãy Banme nằm vùng tử ngoại C Dãy Banme phần vùng ánh sáng nhìn thấy phần vùng tử ngoại. D Dãy Banme nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 6: Electron chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng EM = - 1,5 eV sang EL = -3,4 eV Bước sóng bức xạ phát là: A 0,654 μm B 0,486 μm C 0,564 μm D 0,434 μm Câu 7: Chùm ánh sáng tần số f = 4,1014 Hz, lượng photon là: A ε = 1,66eV B ε = 2,65.10-17J C ε = 1,66.10-18J D ε = 1,66MeV Câu 8: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo 0,2mm Vị trí vân sáng thứ ba kể từ vân sáng trung tâm : A 0,6mm (19)B 0,7mm C 0,5mm D 0,4mm Câu 9: Trong quang phổ Hydro, bước sóng dài dãy Laiman 0,1216μm, bước sóng ngắn của dãy Banme 0,3650μm Hãy tính bước sóng ngắn xạ mà Hydro phát ra: A 0,6563μm B 0,2434μm C 0,4866μm D 0,0912μm Câu 10: Chọn câu trả lời sai So sánh giống tia hồng ngoại với tia tử ngoại: A Đều có chất sóng điện từ. B Đều có lượng phơton nhỏ lượng photon ánh sáng thấy được. C Đều không quan sát mắt. D Đều có lưỡng tính sóng - hạt. Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, độ rộng quang phổ bậc 2: A Bằng lần độ rộng quang phổ bậc 1 B Bằng 1/2 độ rộng quang phổ bậc 1 C Bằng độ rộng quang phổ bậc 1 D Bằng lần độ rộng quang phổ bậc 1 Câu 12: Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s Năng lượng photon với ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm là: A ε = 2,48 eV B ε = 3,975.10-19 J C Cả câu đúng. D ε = 2,48.10-6 MeV Câu 13: Sự đảo sắc vạch quang phổ là: A đảo ngược trật tự vạch quang phổ. B đảo ngược vị trí vạch. C thay đổi màu sắc vạch quang phổ D chuyển từ vạch sáng tối thành vạch tối sáng bị hấp thụ. Câu 14: Chọn câu trả lời sai Chùm ánh sáng có bước sóng λ = 0,25μm thì: A ε = 4,97.10-16eV B ε = 7,95.10-19J C f = 1,2.1015 Hz D T = 8,33.10-16 s Câu 15: Chọn câu trả lời sai. A Các sóng điện từ có bước sóng ngắn, tính sóng thể rõ. B Các sóng điện từ có tần số lớn lượng photon lớn. C Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng sóng. D Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng hạt. Câu 16: Phát biểu sau không ? A Tia tử ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ. B Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt. C Tia tử ngoại khơng bị thủy tinh hấp thụ. D Vật có nhiệt độ 30000C phát tia tử ngoại mạnh. Câu 17: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo 0,2mm Bước sóng ánh sáng : A =0,48m B =0,64m C =0,55m D =0,40m Câu 18: Trong thí nghiệm I-âng sử dụng xạ đơn sắc Khoảng cách hai khs S1 S2 a=3mm Màn hứng vân giao thoa phim ảnh đặt loạt cách vạch đen song song cách Khoảng cách từ vạch thứ đến vạch thứ 37 1,39mm Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm : (20)B 0,125m C 0,250m D 0,257m Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng Biết λ = 0,6μm, a = 2mm, D = 2m Bề rộng miền giao thoa là 25,6mm Số vân giao thoa quan sát (kể hai biên có) là: A 21 B 23 C 41 D 43 Câu 20: Hai khe I-âng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60m Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm N cách vân trung tâm 1,8mm có : A vân tối bậc 4 B vân sáng bậc 4 C vân sáng bậc 3 D vân tối bậc 5 Câu 21: Phát biểu sau ? A Tia hồng ngoại có khả đâm xuyên mạnh. B Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng có nhiệt độ 5000C. C Tia hồng ngoại mắt người khơng nhìn thấy được. D Tia hồng ngoại kích thích cho số chất phát quang. Câu 22: Chọn câu trả lời sai Quang phổ liên tục phát nung nóng chất: A Khí áp suất cao. B Lỏng. C Khí lỗng. D Rắn. Câu 23: Chọn câu sai Máy quang phổ: A có phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính. B dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát ra. C dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc khác nhau. D hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng. Câu 24: Khi to tăng, quang phổ liên tục vật phát sáng mở rộng vùng ánh sáng có: A Bước sóng lớn. B Cả câu C Bước sóng nhỏ. D Tần số nhỏ. Câu 25: Bức xạ màu vàng natri có bước sóng 0,59μm Năng lượng photon tương ứng tính eV là: A 2eV B 2,1eV C 2,2eV D 2,3eV Câu 26: Máy quang phổ dụng cụ dùng để: A đo bước sóng vạch quang phổ B chứng minh có tán sắc ánh sáng C quan sát chụp ảnh quang phổ vật D phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc. Câu 27: Một chất khí nung nóng phát quang phổ liên tục, có: A áp suất thấp nhiệt độ không cao. B tỉ khối lớn nhiệt độ bất kì. C áp suất thấp nhiệt độ cao. D áp suất cao nhiệt độ không cao. Câu 28: Phát biểu sau không ? A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát ra. B Tia hồng ngoại có tác dụng lên kính ảnh. C Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh. D Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng lớn 0,76m. Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng, khoảng cách vân sáng bậc bên vân sáng trung tâm là: A 2i B i/2 (21)Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng Khoảng vân đo với tia đỏ 1,52mm, tia tím 0,80mm Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát là: A 5,76mm B 1,44mm C 2,88mm D 0,72mm HẾT -TRƯỜNG THPT ÔNG ÍCH KHIÊM TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV-VMƠN: VẬT LÝ 12 Câu 1: Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng D sóng ngang khơng truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc không truyền chân không Câu 2: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, Chu kỳ dao động riêng mạch A T =πLC B T =2 πLC C T =LC D T =2 πLC Câu 3: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm 6 H, Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V, Cường độ dịng điện hiệu dụng mạch có giá trị A 92,95 mA B 131,45 mA C 65,73 mA D 212,54 mA Câu 4: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A mạch khuếch đại âm tần B Mạch biến điệu C Loa D Mạch tách sóng Câu 5: Sóng điện từ sóng khơng có tính chất sau đây? A Mang lượng B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Truyền chân không Câu 6: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm 3183 nH tụ điện có điện dung 31,83 nF, Chu kì dao động riêng mạch A s B s C 6,28 s D 15,71 s Câu 7: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4 s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị A 2.10-4 s. B 3.10-4 s. C 6.10-4 s. D 12.10-4 s. Câu 8: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu sóng điện từ có bước sóng 100 m; khi tụ điện có điện dung C2, mạch thu sóng điện từ có bước sóng km Tỉ số C2 C1 A 0,1 B 10 C 1000 (22)D.100 Câu 9: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại trên tụ 2.10-6, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1 A, Chu kỳ dao động điện từ tự trong mạch A 10−6 3 s B 10−3 3 s C 4.10-7 s. D 4.10-5 s. Câu 10: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9 C, Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6 A điện tích tụ điện là A 6.10-10 C. B 8.10-10 C. C 2.10-10 C. D 4.10-10 C. Câu 11: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L =2 mH tụ điện có điện dung C = 0,2 F, Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy  = 3,14 Chu kì dao động riêng mạch A 6,28.10-4 s. B 12,56.10-4 s. C 6,28.10-5 s. D 12,56.10-5 s. Câu 12: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Trong thuỷ tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc đô C Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng D Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí Câu 13: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F ống chuẩn trực quang phổ lăng kính tấm kính ảnh buồng ảnh thu A Các vạch sáng, tối xen kẻ B Một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C Một dải ánh sáng trắng D Bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối Câu 14: Trong chân không, xét tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ A Tia hồng ngoại B Tia đơn sắc lục C Tia X D Tia tử ngoại Câu 15: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất Câu 16: Hiện tượng chum ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tachs thành chum sáng đơn sắc hiện tượng A phản xạ toàn phần B Phản xạ ánh sáng C Tán sắc ánh sáng D Giao thoa ánh sáng Câu 17: Quang phổ liên tục nguồn sáng J A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 18: Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng lục bằng (23)B 546 m C 546 pm D 546 nm Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng giao tho ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600 nm, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng quan sát m Khoảng vân quan sát màng có giá trị A 1,2 mm B 1,5 mm C 0,9 mm D 0,3 mm Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chắ hai khe đến màng m Tại điểm M màng quan sát cách vân sáng trung tâm mm có vân sáng bậc Bước sóng ánh sáng dung thí nghiệm A 0,5 m B 0,45 m C 0,6 m D 0,75 m Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, Người ta chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 m Khoảng cách hai khe 0,45 mm Để màng vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc khoảng cách từ hai khe đến màng A 0,5 m B m C 1,5 m D m Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng vân giao thoa màng I, khoảng cách hai vân sáng bậc nằm hai bên vân sáng trung tâm là: A 5i B 3i C 4i D 6i Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách giữa hai khe đến màng m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng khoảng 0,4 m đến 0,76 m Trên màng, điểm cách vân sáng trung tâm 3,3 mm có xạ vân tối? A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,66 m 2 = 0,55 m Trên màng quan sát, vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng 1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng 2? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng m Ánh sáng đơn sắc dung thí nghiệm có bước sóng 0,5 m Vùng giao thoa màng rộng 26 mm( vân sáng tung tâm nằm giữa) Số vân sáng A 15 B 17 C 13 D 11 Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng quan sát m Trên màng, vị trí cách vân trung tâm mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 m 0,56 m B 0,40 m 0,60 m (24)D 0,40 m 0,64 m Câu 27: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Khoảng cách hai khe hẹp mm Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần màng quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa vân giao thoa M chuyển thành vân tối lần thứ hai khoảng dịch màng 0,6 m Bước sóng  A 0,6 m B 0,5 m C 0,4 m D 0,7 m Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu hai khe đồng thời ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,42 m 2 Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe dênd màng 1,5 m Trên đường đoạn MN = 5,67 mm ta thấy 31 vạch sáng, có vạch sáng nhất, vạch sáng nằm M N, Giá trị 2 là: A 0,54 m B 0,64 m C 0,48 m D 0,7 m Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2 m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm 660 nm thu hệ vân giao thoa Biết vân sáng ( trung tâm) ứng với hai xạ trùng Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân A 4,9 mm B 19,8 mm C 9,9 mm D 29,7 mm Câu30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa A 21 vân B 15 vân C 17 vân D 19 vân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII_VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII_VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

Hình ảnh liên quan

Câu 18. Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện? - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII_VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

u.

18. Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện? Xem tại trang 2 của tài liệu.