0

Giáo án GDCD 7 bài 1 Sống giản dị | Lớp 7 - Ôn Luyện

4 20 0
  • Giáo án GDCD 7 bài 1 Sống giản dị | Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:29

[r] (1)GIÁO ÁN GDCD 7 BÀI 1: S NG GI N D I M c tiêu. 1 Ki n th cế - Th s ng gi n d không s ng gi n d ế ố ả ị ố ả ị - T i ph i s ng gi n ả ố ả ị 2 Kĩ - Hs có kh t đ nh giá hành vi c a b n thân ngả ự ấ ủ ả ười khác v l i s ng gi n d ề ố ố ả ị m i khía c nhọ , h c t p nh ng t m gọ ậ ữ ấ ương s ng gi n d xung quanh.ố ả ị - Rèn luy n đ tr thành ngệ ẻ ười có l i s ng gi n dố ố ả ị 3 Thái đ - Hình thành h c sinh thái đ quý tr ng s gi n d , chân th t, xa lánh l i s ng xa hoaở ọ ộ ọ ự ả ị ậ ố ố hình th c.ứ II Đ Dùng d y h c: 1 Gv: SGK, SGV 2 Hs: SGK, v ghiIII Phương pháp - Th o lu n nhóm, nêu gi i quy t tình hu ng…ả ậ ả ế ố IV.T ch c gi h c: ờ ọ *Ôn đ nh t ch c:(1’) Hát ki m tra sĩ sị ổ ứ ể ố 7A1 7A2 *Ki m tra cũ: Khôngể *Gi i thi u bày m i:(2’) Giáo viên d n d t b ng l iớ ệ ẫ ắ ằ TaiLieu.VN Page (2) Gia đình b n An có cu c s ng sung túc, nh ng An v n ăn m c gi n d , chăm h c,ạ ộ ố ẫ ặ ả ị ọ chăm làm Em có nh n xét v phong cách s ng c a b n Anậ ề ố ủ *Ti n trình d y h c:ế ọ Ho t đ ng c a Gv Hsạ ộ N i dung ộ HĐ1 Tìm hi u truy n đ c (7’)ể Gv: Hướng d n Hs th o lu n l pẫ ả ậ Em tìm nh ng chi ti t bi uữ ế ể hi n cách ăn m c, tác phong l iệ ặ nói c a Bác?ủ 2.Em có nh n xét v tác phong,ậ ề cách ăn m c, l i nói c a Bác Hặ ủ truy n đ c?ệ ọ 3 Em tìm nh ng ví d khácữ ụ nói v đ c tính gi n d c a Bácề ứ ả ị ủ H ? Hs: c l p th o lu n ả ả ậ Hs: trình bày Gv:Nh n xét, b xungậ ổ Gv: KL Gv: Cho Hs th o lu n nhómả ậ - Bác m c b qu n áo ka ki , đ iặ ộ ầ ộ mũ v i ng màu, dép cao suả ả - Bác cười đôn h u vãy tay chàoậ m i ngọ ười - Thái đ c a Bác: thân m tộ ủ ậ - Câu h i đ n gi n “ Tơi nóiỏ ả đ ng bào nghe rõ không”ồ => Bác ăn m c đ n s , khôngặ ơ c u kì ki u cách Thái đ chânầ ể ộ tình c i m , l i nói d hi u g nở ễ ể ầ gũi KL: Gi n d đả ị ược bi u hi n nhi uể ệ ề khía c nh khác Gi n d làạ ả ị đ p s k t h p gi a cáiẹ ự ế ợ ữ đ p bên đ p bênẹ ẹ * Bi u hi n c a l i s ng gi n d : ể ệ ủ ố ố ả ị - Khơng xa hoa lãng phí (3)- Em tìm nh ng bi u hi n c aữ ể ệ ủ l i s ng gi n d trái v i gi n dố ố ả ị ả ị cu c s ng hàng ngày (M iộ ố ỗ nhóm l y VD)ấ Hs: Các nhóm th o lu n , trìnhả ậ bày Hs: Nh n xét , b xungậ ổ Gv: Nh n xét, rút h cậ ọ HĐ2 Tìm hi u n i dung bàiể h c.ọ (20’) Th s ng gi n d ?ế ố ả ị Bi u hi n c a l i s ng gi n d ?ể ệ ủ ố ố ả ị - Khơng c u kì ki u cáchầ ể - Không ch y theo nh ng nhu c uạ ữ ầ v t ch t, hình th c b ngồi ậ ấ ứ ề - Th ng th n, g n gũi, hoà h pẳ ắ ầ ợ v i m i ngớ ọ ười * Trái v i gi n d ả ị - Xa hoa lãng phí, phơ trương hình th c, h c địi, c u kì c ọ ầ ỉ sinh ho t, giao ti p ế => Gi n d nghĩa quaả ị loa đ i khái, c u th , tuỳ ti nạ ẩ ả ệ n p s ng, n p nghĩ, nóiế ố ế c t ng n tr ng không, tâmụ ủ ố h n nghèo nàn tr ng r ng L iồ ố ỗ ố s ng gi n d ph i phù h p v i l aố ả ị ả ợ ứ tu i, u ki n gia đình, b n thânổ ề ệ ả mơi trường xung quanh II Bài h cọ 1 Khái ni mệ - S ng gi n d s ng phù h pố ả ị ố ợ v i u ki n, hoàn c nh c a b ề ệ ả ủ ả thân ,gia đình xã h iộ - Bi u hi n: ể ệ + Khơng xa hoa lãng phí + Khơng c u kì , ki u cáchầ ể + Không ch y theo nh ng nhu c uạ ữ ầ (4)S ng gi n d có ý nghĩa nh thố ả ị ế nào? HĐ3 Luy n t p (10’)ệ ậ Gv: Nêu yêu c u c a t pầ ủ ậ Hs: Làm vi c cá nhânệ Gv: Cho Hs lên làm t pậ Hs: c l p nh n xétả ậ Gv: KL v t ch t, hình th c b ngồiậ ấ ứ ề 2 ý nghĩa. - Gi n d ph m ch t đ o đ ị ẩ ấ ứ c n thi t c a m i ngầ ế ủ ỗ ười Ngườ i s ng gi n d s đố ả ị ẽ ược m i ngọ ườ i xung quanh yêu m n, c m thôngế ả giúp đỡ III Bài t pậ 1 Bài t p a.ậ - B c tranh th hi n đ c tínhứ ể ệ ứ gi n dả ị 2 Bài t p b.ậ - L i nói ng n g n d hi uờ ắ ọ ễ ể - Đ i x v i m i ngố ọ ười chân thành c i mở *T ng k t hổ ế ướng d n h c sinh h c t p nhàẫ ọ ọ ậ - T ng k t(4’)ổ ế + Em hi u th “T t g h n t t nể ế ố ỗ ố ướ ơc s n”? - Hướng d n h c sinh h c t p nhà (1’)ẫ ọ ọ ậ + H c làm t p.ọ ậ + Chu n b 2: Trung th cẩ ị ự TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDCD 7 bài 1 Sống giản dị | Lớp 7 - Ôn Luyện, Giáo án GDCD 7 bài 1 Sống giản dị | Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

v t ch t, hình th cb ngoài ề - Giáo án GDCD 7 bài 1 Sống giản dị | Lớp 7 - Ôn Luyện

v.

t ch t, hình th cb ngoài ề Xem tại trang 4 của tài liệu.