0

Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-si-met | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

8 17 0
  • Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-si-met | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:09

[r] (1)(2)I M C TIÊU:Ụ Vi t đế ược cơng th c tính đ l n l c đ y Acsimet, nêu tên ứ ộ ự ẩ và đ n v đ i lơ ị ượng công th c.ứ T p đ xu t phậ ề ấ ương án thí nghi m c s nh ng d ng c ệ ơ ở ữ ụ ụ có S dung đử ượ ực l c k , bình chia đ …đ làm thí nghi m ki m ế ộ ể ệ ể ch ng đ l n c a l c đ y Acsimet.ứ ộ ủ ự ẩ II CHU N B :Ẩ Ị M i nhóm HS:ỗ –M t l c k 0-2,5Nộ ự ế –M t v t n ng có th tích kho ng 50cmộ ậ ặ ể ả –M t bình chia độ ộ –M t giá độ ỡ –M t bình nộ ước –M t khăn lauộ –M t ca có dây treo đ đo tr ng lộ ể ọ ượng nước (3)I M C TIÊU:Ụ II CHU N B :Ẩ Ị C4: Vi t cơng th c tính l c đ y Acsimet Nêu tên đ n v c a ế ứ ự ẩ ị ủ đ i lạ ượng có m t cơng th cặ ứ III N I DUNG TH C HÀNHỘ Ự Tr l i câu h i:ả ỏ C5: Mu n ki m ch ng đ l n c a l c đ y Acsimet c n ph i đo ố ể ứ ộ ủ ự ẩ ầ ả nh ng đ i lữ ượng nào? d: tr ng lọ ượng riêng c a ch t l ng (N/mủ ấ ỏ 3) FA = d.V V: th tích ph n ch t l ng b v t chi m ch (mể ầ ấ ỏ ị ậ ế ổ 3) FA : l c đ y Acsimet (N)ự ẩ a) Đo đ l n l c đ y Acsimetộ ự ẩ (4)a Đo tr ng lọ ượng P c a ủ v t v t đ t ậ ậ ặ khơng khí (Hình.1) Hình Hình 2 b Đo h p l c F c a l c tác ợ ự ủ ự d ng lên v t v t chìm ụ ậ ậ trong nước (Hình.2) 2 Đo l c đ y Ác-si-mét:ự ẩ III N I DUNG TH C HÀNHỘ Ự (5)V2 3 Đo tr ng lọ ượng c a ph n nủ ầ ước có th tích b ng th tích c a ể ằ ể ủ v t:ậ a Đ nổ ước vào c c ố đánh d u m c ch t ấ ự ấ l ng m c Vỏ ứ 1 V1 b Nhúng v t n ng vào ậ ặ trong nước đánh d u m c ch t l ng ấ ự ấ ỏ m c Vứ 2 (6)Đo tr ng lọ ượng c a ủ bình nước nước m c Vứ 1 V1 Ghi k t qu vào báo ế ả (7)Đ thêm nổ ước vào bình t i m c Vớ ứ 2 Ghi k t qu vào báo ế ả cáo V2 V1 Đo tr ng lọ ượng c a ủ bình nước nước m c Vứ 2 Đo P1, P2 ba l n, ghi k t ầ ế (8)III N I DUNG TH C HÀNHỘ Ự 4 Nh n xét k t qu đo rút k t lu n:ậ ế ả ế ậ FA = P L c đ y Acsimet có đ l n b ng tr ng lự ẩ ộ ớ ằ ọ ượng c a ph n ủ ầ nước có th tích b ng th tích c a v t (ph n ch t l ng b v t ể ằ ể ủ ậ ầ ấ ỏ ị ậ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-si-met | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện, Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-si-met | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 1 Hình 2 - Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-si-met | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình 1.

Hình 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.