0

Toán 12 đề thi TN GHK ITOAN10

3 9 0
  • Toán 12  đề thi TN GHK ITOAN10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:00

Một tứ giác là hình chữ nhật khi chỉ khi nó có 3 góc vuông.. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và một gócB[r] (1)SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THPT TÂY SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IMôn: TOÁN _ Lớp: 10 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 134 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD Lớp Câu 1:Cho hình vng ABCD cạnh a Tính AB AC+ +AD uuur uuur uuur A 3a B 2a C a D 2a Câu 2:Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} Số tập tập A là: A 8 B 32 C 5 D 10 Câu 3:Với giá trị m hàm số y=(2−m)x+5m đồng biến R: A m<2 B m=2 C m≠2 D m>2 Câu 4: Cho A= [1; 4];B = (2; 6);C = (1;2) Khi tập AÇB ÇC là: A (2; 4] B (1;2] C [1; 6) D Câu 5: Parabol 2 y= x + +x có đỉnh là: A 1; 15 4 I −    B 1 15 ; I−    C 1 15 ; 4 I− −    D 1 15 ; I    Câu 6:Cho hàm số: 2 y=xx− , mệnh đề sai: A Hàm số tăng khoảng(1;+∞) B Đồ thị hàm số nhận I(1; 2)− làm đỉnh C Đồ thị hàm số có trục đối xứng:x= − D Hàm số giảm khoảng (−∞;1) Câu 7: Số phần tử tập A = { ( 1) ,- n nZ} là: A 3 B 1 C Vô số D 2 Câu 8:Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ: A y=x3+ B y=x3+ x C y x = D y=x3− x Câu 9: Đường thẳng qua điểm A(1;2) song song với đường thẳng y= − +2x có phương trình là: A y= − +3x B y=2x C y= − +2x D y= − −2x Câu 10:Tập xác định hàm số 2 − − = x x y là: A (−∞;3] B [3;+∞) C (−∞;3 \ 2] { } D R\ 2{ } Câu 11:Cho điểm A, B, C, D Đẳng thức sau đúng: A BCuuur uuur uuur−AC+AB=0r B OA CA COuuur uur uuur= + C BA OB OAuuur uuur uuur= − D OA OB BAuuur=uuur uuur− Câu 12:Xác định m để đường thẳng y= x2 −1, y= 8−x y=(3−2m)x+2 đồng quy: A m=−1 B 2 − = m C 2 = m D m=1 Câu 13:Cho ba điểm A, B, O ta có A OAuuur uuur+AO=0 B OA OBuuur uuur− =uuurAB C OA BOuuur uuur+ =0r D OAuuur uuur+AB=BOuuur Câu 14: Đường thẳng qua điểm A(1;2) vng góc với đường thẳng y= − +2x có phương trình là: A x−2y+ =3 B 2x− + =y C 2x+ − =y D x−2y− =3 Câu 15:Mệnh đề sau mệnh đề sai? (2)A aỴ { }a B { }a Ì { a} C { }aR D Ừ { }a Câu 16: Cho hàm số ( ) ( ) 2 x x f x x x NÕu NÕu − − − ≤ <  =  − ≥  Giá trị f( ) ( )−1 ; f là: A 0 B 0 C 8 D 4 Câu 17:Cho tập M = (2;11] N = [2;11) Khi M ÇN là: A (2;11) B {11} C {2} D [2;11] Câu 18:Cho tam giác ABC, cạnh a Mệnh đề sau đúng: A uuurAC =a B uuurAC =BCuuur C uuurAB =a D uuurAB=uuurAC Câu 19:Tứ giác ABCD hình bình hành khi: A uuuABr =DCuuur B uuuABr =CDuuur C uuurAD=CBuuur D uuurAC=BDuuur Câu 20: Parabol 2x x y= − có đỉnh là: A I( )2;0 B I(−1;2) C I( )1;1 D I( )−1;1 Câu 21:Tập A = {xR 1< x £ 2} viết lại dạng đoạn, khoảng là: A [1 ; 2] B [1 ; 2) C (1 ; 2] D (1 ; 2) Câu 22:Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Một tứ giác hình chữ nhật khi có góc vng B Một tam giác tam giác có hai trung tuyến góc bằng 60o. C Một tam giác tam giác vng có góc tổng hai góc cịn lại D Hai tam giác chúng đồng dạng có cạnh Câu 23:Cho hai tập A = {xR x+ 3< 4+ }x B = {xR x5 - 3< 4x- 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B là: A Khơng có số B 0 C 1 D 0 Câu 24: Cho tứ giác ABCD Có thể xác định vectơ (khác 0r) có điểm đầu điểm cuối điểm A, B, C, D ? A 4 B 10 C 12 D 8 Câu 25:Khẳng định sau SAI ? A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác → 0thì phương B Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương C Vectơ–khơng vectơ có nhiều giá D Điều kiện cần để vectơ chúng có độ dài Câu 26: Cho ∆ABC có A′, B′, C′ lần lượt trung điểm cạnh BC, CA, AB Khẳng định sai: A BC′ =C A′ =A B′ ′ uuuur uuur uuuur B B C′ ′ = A B' =CA' uuuur uuuur uuur C C A′ ′ =1AC 2 uuuur uuur D AB AB+ '=AA' uuur uuur uuur Câu 27: Cho M trung điểm AB Ta có A MA=MB uuur uuur B MA MBuuur −uuur =0 C AB=2MA uuur uuur D AB=2AM uuur uuuur Câu 28: Cho tam giác ABC, cạnh a Mệnh đề sau đúng: A. uuurAB=uuurAC B uuurAC=a C uuurAC =CBuuur D uuurAB+uuurAC =a Câu 29:Cho A = [a; a + 1) Lựa chọn phương án A C AR = - ¥( ; ]a È(a+ 1;+ ¥ ) B C AR = - ¥( ; ]a È[a+ 1;+ ¥ ) C C AR = - ¥( ; )a È[a+ 1;+ ¥ ) D C AR = - ¥( ; )a È(a+ 1;+ ¥ ) Câu 30:Cho hình bình hành ABCD,với giao điểm hai đường chéo I Khi đó: (3)A uuur uur uurAB IA BI− = B BA BC DBuuur uuur uuur+ + =0r C uuur uuurAB DC+ =0r D uuur uuur rAC BD− =0 Câu 31: Đkiện sau điều cần đủ để G trọng tâm tam giác ABC,với M trung điểm BC A uuuurAM = 2GA − uuur B 2GMuuuur=GAuuur C uuurAG+uuurBG+CGuuur =0r D GA GB GCuuur uuur uuur+ + =0r Câu 32: Trên đường thẳng BC lấy điểm M cho uuurMB= −3MCuuuur Điểm M vẽ hình nào: A B C M B B M C C M C B D B M C Câu 33: Cho (P): y=x2 −2x+3 Tìm câu đúng: A Hàm số đồng biến (−∞;2) B Hàm số đồng biến (−∞;1) C Hàm số nghịch biến (−∞;2) D Hàm số nghịch biến (−∞;1) Câu 34:Tập xác định hàm số y= 2x−4+ 6−x là: A (−∞;2] B φ C [6;+∞) D [ ]2;6 Câu 35:Cách viết sau đúng: A { }a Ì [ ; ]a b B { }a Ỵ [ ; ]a b C a Ì [ ; ]a b D aỴ ( ; ]a b Câu 36: Cho tam giác ABC, có AM trung tuyến I trung điểm AM Ta có: A IA IB IC+ + =0 uur uur uur r B 2IA IB IC+ + =0 uur uur uur r C 2IA IB IC+ + =4IA uur uur uur uur D IA IB IC+ + =0 uur uur uur r Câu 37:Cho hình bình hành tâm O Hãy chọn phát biểu sai A uuurAB=DCuuur B OCuuur =OAuuur C uuurAD=BCuuur D BOuuur =ODuuur Câu 38:Khẳng định sau ? A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác → 0thì phương B Vectơ–khơng vectơ khơng có giá C Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương D Điều kiện đủ để vectơ chúng có độ dài Câu 39:Cho biết [3;12) \ (- Ơ ; )a = ặ Tỡm giỏ trị A a < 12 B a ³ C a ³ 12 D a < Câu 40: Cho ∆ABC vuông A AB = 3, AC = Vectơ CB+ABcó độ dài ? A 2 13 B 2 C 4 D 13 - - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 đề thi TN GHK ITOAN10, Toán 12 đề thi TN GHK ITOAN10

Hình ảnh liên quan

Cđu 1: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính uuur uuur AB AC ++ uuur AD - Toán 12  đề thi TN GHK ITOAN10

u.

1: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính uuur uuur AB AC ++ uuur AD Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cđu 19: Tứ giâc ABCD lă hình bình hănh khi vă chỉ khi: - Toán 12  đề thi TN GHK ITOAN10

u.

19: Tứ giâc ABCD lă hình bình hănh khi vă chỉ khi: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cđu 32: Trín đường thẳng BC lấy điểm M sao cho uuur M B= −3MC uuuur . Điểm M được vẽ đúng ở hình năo: - Toán 12  đề thi TN GHK ITOAN10

u.

32: Trín đường thẳng BC lấy điểm M sao cho uuur M B= −3MC uuuur . Điểm M được vẽ đúng ở hình năo: Xem tại trang 3 của tài liệu.