0

Toán 12 đề thi TN GHKITOANMD209

4 6 0
  • Toán 12  đề thi TN GHKITOANMD209

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:00

Câu 4: Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện bằng nhau.. A..[r] (1)SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THPT TÂY SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IMôn: TOÁN _ Lớp: 12 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 209 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD Lớp Câu 1: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: A 1 2 B 1 4 C 1 8 D 1 10 Câu 2:Điểm cực tiểu hàm số y=x3−3x2+2 là: A x=0, x=2 B x=2, x=-2 C x=2 D x=0 Câu 3: Số cạnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 4:Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu 5: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số x y x − = + 1 là: A 1 B 2 C 3 D 0 Câu 6:Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 7:Trên khoảng (0; +∞) hàm số y= − +x3 3x+1: A Có giá trị nhỏ Min y = B Có giá trị lớn Max y = –1 C Có giá trị nhỏ Min y = –1 D Có giá trị lớn Max y = Câu 8:Hàm số có đồ thị nhận đường thẳng x = làm đường tiệm cận: A y x x = − + + 1 B y= x+ 1 C y= x+ 2 D x y x = − Câu 9: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 2 x y x − = + điểm có hồnh độ có hệ số góc là: A 5 B 5 2 C -5 D 5 − Câu 10:Hàm số nghịch biến khoảng (1;3) là: A 2 1 x y x − = − B 2 4 3 y=xx+ C 3 2 4 3 y= xx + x D 2 1 x x y x + + = − Câu 11: Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A. a 2 B a3 2 C a3 4 D a3 (2)Câu 12: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số 4 4 x x y= + − điểm có hồnh độ x0 = -1 bằng: A -2 B 2 C 0 D Đáp số khác Câu 13:Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ln ……… số đỉnh hình đa diện ấy.” A bằng B nhỏ C nhỏ D lớn Câu 14:Số giao điểm đường cong y=x3-2x2+2x+1 đường thẳng y = 1-x A 3 B 1 C 0 D 2 Câu 15:Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y=x3−3x+2 điểm phân biệt : A 0≤ < m B m> C 0< ≤ m D 0< < m Câu 16: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số x y x + = − là: A y = x = -2 B y = x+2 x = C y = x = D y = -2 x = Câu 17: Các khoảng nghịch biến hàm số y=2x3−6x+20 là: A (−∞ −; 1;) va ( +∞ ) B (−1;1) C [−1;1] D ( )0;1 Câu 18: Trong tất hình chữ nhật có diện tích S, chu vi hình chữ nhật có chu vi nhỏ bao nhiêu: A 2 S B 2 S C 4 S D 4 S Câu 19: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: A 1 2 B 1 4 C 1 6 D 1 Câu 20:Tìm giá trị nhỏ hàm số y= −x 25 trên đoạn [-4;4]: A 3 B 0 C 5 D 2 Câu 21: Biết đồ thị hàm số 2 (2 ) 6 m n x mx y x mx n − + + = + + − nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận m + n =? A 9 B 6 C 2 D Câu 22: Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 23:Tìm kết giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số 2 y x x = − + − + A yCĐ = –1 yCT = 9 B yCĐ = yCT = –9 C yCĐ = yCT = 1 D yCĐ = yCT = 9 Câu 24:Tìm phương trình tiếp tuyến (P): y=x2 – 2x+3 song song với (d): y=2x ? A y=2x+1 B y=2x – C y=2x +1 2 D y=2x – Câu 25:Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A. a 3 B a3 6 C a3 4 D a3 Câu 26:Điểm cực trị hàm số y=x3−3x2 +2 là: A x=0, x=2 B x=2, x=-2 C x=-2 D x=0 Câu 27:Hàm số y= −5 x4 có điểm cực đại? (3)A 1 B 3 C 0 D 2 Câu 28:Đồ thị hàm số: 2 1 x x y x + + = − có điểm cực trị nằm đường thẳng y=ax+b với: a+ b = A 2 B 4 C - D Câu 29:Đường thẳng y = m không cắt đồ thi hàm số y= −2x4+4x2+2 : A m< B 0< < m C 4< m D m≥4 Câu 30:Cho hàm số 2 x y x + = − Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y= B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y= C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= Câu 31:Số đỉnh hình bát diện là: A Sáu B Tám C Mười D Mười hai Câu 32: Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu 33: Số cạnh hình bát diện là: A Tám B Mười C Mười hai D Mười sáu Câu 34:Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ln ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A bằng B nhỏ C nhỏ D lớn Câu 35:Hàm số đồng biến R là: A y=tanx B 2 1 x y x + = + C y=x4+x2+1 D y=x3+1 Câu 36:Giá trị nhỏ hàm số y= 4− x đoạn [-1;1]: A 1 B 2 C -1 D 0 Câu 37:Tiếp tuyến đồ thi hàm số 3 2 x x y x − + = − giao điểm đồ thị hàm số với trục tung phương trình là: A y = x - B y= x + C y= x D y = -x Câu 38: Gọi M giao điểm đồ thị hàm số 2 x y x − = − với trục Oy Phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm M : A 3 y= − xB 3 y= − x+ C 3 y= x+ D 3 y= xCâu 39:Tìm giá trị lớn hàm số y x= + xx− 3 3 7 đoạn [ 4;3]− : A -3 B 13 C 20 D -7 Câu 40:Gọi M ,N giao điểm đường thẳng y = x+1 đường cong 1 x y x + = − Khi hồnh độ trung điểm I đoạn thẳng MN A 5 2 B 2 C 1 D 5 − Câu 41:Cho hàm số y= -x4 - 2x2 - 1 Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox A 1 B 3 C 0 D 2 Câu 42:Đồ thị hàm số y x= −x + 1 có tiệm cận: (4)A 0 B 1 C 3 D 2 Câu 43:Số điểm cực trị hàm số y=x4+100 là: A 0 B 1 C 2 D 3 Câu 44: Tìm phương trình tiếp tuyến (C): y= 4x−3 taị x=1 là? A y=2x+1 B y=2x – C y=1 – 2x D y= –1 –2x Câu 45:Đồ thị hàm số x x y x x + + = − − + 2 2 1 5 3 có tiệm cận: A 1 B 3 C 4 D 2 Câu 46:Hàm số 1 x y x + = − nghịch biến khoảng: A (−∞;1 va 1;) ( +∞ ) B (1;+∞ ) C (− +∞ 1; ) D ¡ \ 1{ } Câu 47:Các khoảng nghịch biến hàm số y=x3−5x2+7x−3 là: A ( ) ;1 ; va   −∞  +∞   B 7 1; 3       C [−5; 7] D ( )7;3 Câu 48:Hàm số y= − +x3 3x2−1 đồng biến khoảng: A (−∞; 2) B ( )0; C (2;+∞ ) D ¡ Câu 49:Trong tiếp tuyến điểm đồ thị hàm số y=x3−3x2+2 , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ : A - B 0 C - D 3 Câu 50: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi - - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 đề thi TN GHKITOANMD209, Toán 12 đề thi TN GHKITOANMD209

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’. Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ lần lượt là trung - Toán 12  đề thi TN GHKITOANMD209

u.

1: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’. Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ lần lượt là trung Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 18: Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích S, chu vi của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất - Toán 12  đề thi TN GHKITOANMD209

u.

18: Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích S, chu vi của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 31: Số đỉnh của một hình bát diện đều là: - Toán 12  đề thi TN GHKITOANMD209

u.

31: Số đỉnh của một hình bát diện đều là: Xem tại trang 3 của tài liệu.
C. Hình hộp là đa diện lồi - Toán 12  đề thi TN GHKITOANMD209

Hình h.

ộp là đa diện lồi Xem tại trang 4 của tài liệu.