0

Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

19 12 0
  • Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:58

[r] (1)Bài 8: S L N LÊN VÀ Ự Ớ (2)1- cho bi t t bào g m nh ng thành ph n c b n nào? Và ế ế ơ ả chú thích b ph n c a t bào có hình?ộ ủ ế (3)Nghiên c u ph n đ u tiên SGK cho bi t đ n v c u t o ứ ế ơ ị ấ ạ nên c th th c v t (TV) gì? Vì c th TV l n lên ể ự ơ ể được? Th c v t đ ậ ượ ấ ạc c u t o b i t bào ế (cũng nh ư nhà xây d ng b i viên g ch Nh ng nhà ự ư không th t l n lên mà th c v t l i l n lên để ự ớ ự ậ ớ ượ ?c ) TV l n lên ớ Được nh ?ờ Do s tăng v ự kích thướ ủc c a t ng t bào ừ ế Do s tăng v ự s lố ượng c a t ủ ế bào Do s l n lên c a ự ớ t bào ế Do s phân chia ự (4)1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế 1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế Nghiên c u m c k t h p v i hình 8.1.SGK, th o ứ ụ ế ợ ớ ả lu n theo bàn đ tr l i câu h i sau:ậ ể ả ờ ỏ +T bào l n lên nh th nào?ế ớ ư ế +Nh đâu t bào l n lên đờ ế ớ ược? Các t bào nh ng t bào non, m i hình thành, ế ữ ế ớ có kích thước bé; nh trình trao đ i ch t ờ ổ ấ chúng l n lên thành nh ng t bào trớ ữ ế ưởng thành. TB non m i hình thành TB l n lên (5)1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế 1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế +T bào non có nh ng m khác so v i t ế ữ ể ớ ế bào trưởng thành (v v trí kích thề ị ướ ủc c a nhân, khơng bào) ? Vì có s khác ự đó? (6)1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế 1 S l n lên c a t bàoự ớ ủ ế V y s l n lên c a t bào gì?ậ ớ ủ ế (7)(8)2 S phân chia t bào ế (9)2 S phân chia t bào ế (10)(11)1- M i quan h gi a s l n lên phân chia ệ ữ ự ớ c a t bào?ủ ế 2- T bào phân chia nh th nào?ế ư ế 3- Các t bào b ph n có kh ế ở ộ phân chia? 4- Các c quan th c v t nh r , thân, lá…ơ ư ễ l n lên b ng cách nào? (12)Quá trình phân chia di n nh sau:ễ ư +Đ u tiên t m t nhân hình thành nhân, tách ầ ừ ộ xa nhau. +Sau ch t t bào đấ ế ược phân chia, xu t hi n ấ ệ m t vách ngăn, ngăn đôi t bào cũ thành t ộ ế ế bào con. -Các t bào ti p t c l n lên cho đ n ế ế ụ ớ ế b ng t bào m Các t bào l i ti p t c ằ ế ẹ ế ạ ế ụ phân chia t o thành 4, r i thành 8,…t bào.ạ ồ ế -Các t bào mơ phân sinh có kh phân ế ở ả (13)K t lu n:ế • T bào đế ược sinh r i l n lên t i m t kích thồ ớ ớ ộ ước nh t ấ đ nh s phân chia thành t bào con, s phân bào.ị ẽ ế ự • Quá trình phân bào: Đ u tiên nhân nhân thành nhân ầ sau ch t t ấ ế bào phân chia vách t bào hình thành ngăn đơi t ế ế bào cũ thành t bào con.ế • Các t bào mơ phân sinh có kh phân chia.ế ở ả (14)(15)(16) 1-Ý nghĩa c a s l n lên phân chia t bào ủ ự ớ ế đ i v i sinh v t là:ố ớ a) Giúp sinh v t sinh s n trì nịi gi ng. b) Làm cho sinh v t l n lên.ậ ớ c) Giúp sinh v t phát tri n d) Giúp sinh v t sinh tr ưởng phát tri n. 2- T t bào m ban đ u n u phân bào liên ti p t i ừ ế ế ế ớ đ t th s cho t ng s t bào là:ợ ố ế A- B- 5 (17)D n dò - Đ c m c “Em có bi t”ọ ụ ế (18)(19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

chú thích các b ph at bào có trên hình? ế - Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

ch.

ú thích các b ph at bào có trên hình? ế Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nghiên c um 1k th p vi hình 8.1.SGK, th ả - Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

ghi.

ên c um 1k th p vi hình 8.1.SGK, th ả Xem tại trang 4 của tài liệu.
D a trên quan sát hình k th p vi thông tin mc 2.SGK, hãy ụ - Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

a.

trên quan sát hình k th p vi thông tin mc 2.SGK, hãy ụ Xem tại trang 11 của tài liệu.
+Đ u tiên mt nhân hình thành 2 nhân, tách ộ xa nhau. - Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

u.

tiên mt nhân hình thành 2 nhân, tách ộ xa nhau Xem tại trang 12 của tài liệu.
bào phân chia → vách t bào hình thành ngăn đôi tế ế - Sự lớn lên và phân chia tế bào | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

b.

ào phân chia → vách t bào hình thành ngăn đôi tế ế Xem tại trang 13 của tài liệu.