0

Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

12 12 0
  • Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:58

[r] (1)Bài 9: CÁC LO I R , CÁC (2)Hình 9.1 A R c cễ ọ ; B R chùm - Có hai lo i r chính:ạ ễ ……… ………. - …………có r to kho , đâm sâu xu ng đ t nhi u r m c xiên.T r l i m c ra nhi u r bé h n n a. ơ - ………g m nhi u r to, dài g n b ng nhau, th ường m c to t g c thân thành m t ừ ố chùm. r c cễ ọ r chùm R c cễ ọ R chùm 1 Các lo i rạ ễ Bài – CÁC LO I R , CÁC MI N C A R (3)+ Cây có r c c :ễ ọ Cây bưởi, c i, h ng xiêm ả + Cây có r chùm : ễ Cây t i tây, lúaỏ Bài – CÁC LO I R , CÁC MI N C A R Bài CÁC LO I R , CÁC MI N C A R (4)R c cễ ọ R chùm ễ R c cễ ọ R chùm ễ K t ế lu n Có hai lo i r chính: ạ ễ r c c r chùm.ễ ọ ễ - R c c g m r ễ ọ ồ ễ r con.ễ - R chùm g m nh ng r ễ ồ ữ ễ con m c t g c thân.ọ ố Có hai lo i r chính: ạ ễ r c c r chùm.ễ ọ ễ - R c c g m r ễ ọ ồ ễ r con.ễ (5)3 Mi n sinh trề ưởng 4 Mi n chóp rề 2 Mi n hút ề 1 Mi n trề ưởng thành Hình 9.3 Các mi n c a r 2 Các mi n c a rề Bài – CÁC LO I R , CÁC MI N C A R (6)Các mi n c a rề Ch c ứ c a t ng mi nủ ừ Mi n trề ưởng thành có m ch d n.ạ Mi n hút có ề lơng hút Mi n sinh trề ưởng ( n i t bào phân chia )ơ ế Mi n chóp rề D n truy nẫ H p th nấ ụ ước mu i khoángố Làm cho r dài raễ Che ch cho đ u rở (7)Ch n câu tr l i câu sau:ọ ả ờ 1.Có hai lo i r làạ ễ A R cái, r con.ễ ễ B R c c, r chùm.ễ ọ ễ C R móc, r bám.ễ ễ D R c c, r ph ễ ọ ễ ụ 2 Nhóm g m tồn có r c c ?ồ ễ ọ A.T i, bỏ ưởi, c i.ả B.Lúa, h ng xiêm, táo.ồ C.Bưởi, c i, h ng xiêm.ả D.Cà chua, cau, ngô 3 Nhóm g m tồn có r chùm ?ồ A.D a, lúa, ngô.ừ (8)Cây c m m tr uỏ ầ ầ Cây lúa (9)Cây ngô Cây mít (10)Ch n lo i r t ạ ễ ương ng v i t ng ớ ừ lo i b ng sau S th ố ứ tự Tên cây R c cễ ọ R chùmễ 1 Cây xoài 2 Cây lúa 3 Cây iổ 4 5 6 7 8 Cây mít Cây c m n tr uỏ ầ Cây ngô (11)- H c đ c m c “ Em có bi t “ ế - K b ng trang 32 vào v ẻ ả - So n : c u t o mi n hút c a r ấ ạ + C u t o mi n hút g m m y ph n ? Ch c ấ ạ năng t ng ph n? (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 9.1 - Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình 9.1.

Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 9.3. Các m in ca ễ - Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình 9.3..

Các m in ca ễ Xem tại trang 5 của tài liệu.
3. M in sinh tr ề ưởng - Các loại rễ các miền của rễ | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

3..

M in sinh tr ề ưởng Xem tại trang 5 của tài liệu.