0

Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế

13 13 0
  • Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:50

Sau khi đã chuẩn bị tài liệu hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập, nên thực hiện việc xem xét các hồ sơ thuế của những ngƣời hành nghề chuyên môn, để sau một hay hai năm, toàn bộ [r] (1)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Kinh tế học khu vực cơng Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh T TIẾIẾPP CCẬNN VVỚỚII NNHỮHỮNNG G ĐĐỐỐII TƯỢNNGG K KHÓ TTHHUU TTHHUU Dịch từ nguyên Richard A Musgrave, Reaching the Hard-to-Tax – Income Taxation of the Hard-to-Tax Group, chương 25, trang 297-230, Thuế nước phát triển, Ấn lần 4, Richard M Bird & Oliver Oldman biên soạn (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990) Hiếm có chuyên gia thuế trải qua ngày đất nƣớc phát triển mà không nghe câu chuyện buồn nỗi khó khăn to lớn ngƣời ta phải đƣơng đầu việc thu thuế ngƣời hành nghề chuyên môn (các bác sĩ, luật sƣ v.v…), ngƣời kinh doanh nhỏ, dĩ nhiên chủ trại khấm rơi vào phạm vi pháp lý thuế thu nhập (Taylor, 1967) Nhƣ quy luật, ngƣời chủ yếu hoạt động kinh tế tiền mặt Họ khơng sẵn lịng cung cấp thơng tin hoạt động họ cho quan thuế, quan thuế thật khó khăn việc truy tìm thơng tin – đơi lý trị, nhƣng đơi đơn ngƣời nộp thuế thực khơng có hồ sơ lƣu trữ thông tin Hơn nữa, quan thuế gặp khó khăn tƣơng tự việc xây dựng sở khác để dựa vào mà đƣa thu nhập ngƣời khét tiếng khó thu thuế vào phạm vi điều chỉnh thuế thu nhập Kết ngƣời làm cơng ăn lƣơng nƣớc phát triển nói chung cảm thấy bị đánh thuế thái quá, thƣờng xuyên bị đánh thuế thái so với ngƣời tự làm chủ Một hành động phản ứng trƣớc tình triển khai loại thuế thu nhập “lập biểu” đƣợc mô tả phê phán chƣơng 17 Một phản ứng khác sức cân đối rộng rãi không đƣợc mong đợi dành cho ngƣời tự làm chủ rộng rãi đền bù cho ngƣời làm công; ví dụ thơng qua việc tạo hệ thống dự phòng miễn thuế đặc biệt nhƣ thịnh hành Jamaica trƣớc cải cách thuế gần (Alm Bahl, 1985) Phƣơng pháp thứ ba, đƣợc mô tả chƣơng trƣớc, khôi phục cân cách hạ thấp thuế ngƣời làm công ăn lƣơng mà tăng thuế ngƣời tự làm chủ (và ngƣời hƣởng thu nhập từ vốn) thông qua ban hành “thuế tối thiểu” tổng quát Những khoản thuế nhƣ tiến tới đóng vai trị quan trọng nƣớc phát triển nhƣ Hoa Kỳ Canada năm gần đây, lập luận thiên phía loại thuế xem mạnh rõ ràng nƣớc phát triển (2)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Xem cần bổ sung thêm hai nhận xét chung phƣơng pháp hợp lý mà đƣợc tán thành Thứ nhất, nhƣ đề cập lời giới thiệu phần này, điều quan trọng phân biệt rõ ràng phƣơng pháp với hệ thống “thuế khốn” có bề ngồi tƣơng tự Trong hai phƣơng pháp này, thu nhập đƣợc ƣớc lƣợng sở yếu tố “khách quan” nhƣ cải hay doanh thu Tuy nhiên, hệ thống thuế khoán, nhƣ đƣợc áp dụng hầu hết thuộc địa trƣớc Pháp chẳng hạn, việc xác định nghĩa vụ thuế sau đƣợc thƣơng lƣợng ngƣời nộp thuế nhân viên thuế Ngƣợc lại, phƣơng pháp hợp lý, nhiệm vụ nhân viên thuế – giống nhƣ ngƣời đánh giá thuế tài sản hệ thống thẩm định chung – đơn giản ghi nhận kiện doanh thu hay kiện Sau đó, nghĩa vụ thuế sau đƣợc xác định sở chuẩn mực ngành nhân viên hồn tồn khác (có thể đƣợc cho có lực kỹ thuật nhƣ có liên quan cá nhân hơn), hay nhóm nhân viên khác Nói cách khác, phƣơng pháp hợp lý thuế trực thu tƣơng đƣơng, với tách biệt chức phân loại đánh giá, mà số ngƣời (nhƣ Carson, 1972) xem sở cho việc quản lý hải quan đại Dĩ nhiên, hệ thống bị lũng đoạn nhân viên tham nhũng ngƣời nộp thuế kiên quyết, nhƣng hội quản lý tồi rõ ràng giảm bớt (3)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh Chương 25 Đ ĐÁÁNHNH TTHHUU TTHHU U NNHHP P ĐĐI I VVỚII NNHHNNG G N NHHÓMÓM NNGGƯỜƯỜII KKHÓ TTHHUU TTHHUU Richard A Musgrave Các nhà quản lý thuế khắp giới nhận thấy khó mà đánh thuế doanh nghiệp có qui mơ vừa nhỏ, ngƣời hành nghề chuyên môn, chủ trang trại Nhu cầu xử lý với số đông ngƣời nộp thuế cá nhân dẫn đến chi phí quản lý cao, mà cuối lớn số tiền thực tế thu đƣợc Hơn nữa, việc quản lý khó khăn phần đơng ngƣời nộp thuế này, đặc biệt trại chủ doanh nghiệp nhỏ, cảm thấy thật phiền tối trì sổ sách kế tốn Ngay có sổ sách kế tốn, viên chức thuế khơng có chứng để đánh giá tính xác sổ sách Đứng trƣớc vấn đề với nguồn lực hạn chế, nhà quản lý thuế có xu hƣớng bỏ qua nhóm ngƣời khó thu thuế cảm thấy có lợi bỏ cơng sức vào số lƣợng ngƣời nộp thuế nhiều Cho dù thái độ lý giải đƣợc thực tế, nhƣng tính cơng số thu ngân sách tiềm địi hỏi phải có nỗ lực nghiêm ngặt để thu thuế ngƣời Chúng đề nghị tất ngƣời nộp thuế nên đƣợc chia thành nhóm sau đây: 1 Những ngƣời nộp thuế nhỏ đƣợc miễn thuế 2 Những ngƣời nộp thuế nhỏ, nên chịu khoản thuế hợp lý thay cho toàn thuế thu nhập khác thuế doanh thu 3 Tất ngƣời nộp thuế khác nên phụ thuộc vào hệ thống kê khai thuế thu nhập thông thƣờng Tuy nhiên, chủng loại này, nên phân biệt giữa: a Nhóm ngƣời khó thu thuế; họ, chúng tơi đề xuất hệ thống xem xét dựa vào thu nhập ước lượng; b Tất ngƣời khác, ngƣời đƣợc yêu cầu lập tờ khai thuế phù hợp dựa vào việc ghi chép sổ sách hồ sơ đầy đủ Phƣơng pháp hợp lý (cho nhóm đây) phƣơng pháp đơn giản nên đƣợc áp dụng cho số đông ngƣời nộp thuế nhỏ Phƣơng pháp chia số ngƣời nộp thuế nhỏ thành nhiều phân nhóm khác qui khoản thu nhập cho phân nhóm này, thu nhập đƣợc qui cho phân nhóm định đƣợc áp dụng cho tồn thành viên phân nhóm Thu nhập ấn định đƣợc qui mức độ dè dặt cho xét bình quân, thu nhập ấn định thấp thu nhập thực tế.i Tính đơn giản hệ thống nhằm hạn chế đến mức tối thiểu chi phí quản lý, đồng thời mang đến số thu thuế tối thiểu hợp lý Tuy nhiên, mục tiêu cuối chuyển nhóm ngƣời nộp thuế vào hệ thống thu nhập ấn định điều hoà hệ thống thuế thu nhập (4)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế ngƣời nộp thuế đƣợc chia thành phân nhóm, nhƣng khơng phải tồn ngƣời nộp thuế phân nhóm phải nộp mức thuế nhƣ Những đặc điểm định phân nhóm đƣợc áp dụng cho tồn ngƣời nộp thuế phân nhóm, nhƣng khía cạnh khác, tình cụ thể ngƣời nộp thuế đƣợc xem xét để ƣớc lƣợng thu nhập ngƣời Thơng tin có đƣợc q trình hữu ích trƣờng hợp doanh nghiệp có lƣu trữ sổ sách, nhân viên thuế thƣờng khơng có chứng để đánh giá tính xác sổ sách PHƢƠNG PHÁP THU NHẬP HỢP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƢỜI NỘP THUẾ NHỎ Cơ chế thu nhập hợp lý dùng để áp dụng cho ngƣời nộp thuế nhỏ khơng có hai ngƣời lao động Giới hạn dƣới nhóm thu nhập hợp lý (nghĩa mức phân cách ngƣời đƣợc miễn thuế với ngƣời phải nộp khoản thu nhập hợp lý) đƣợc biểu thị theo doanh số gộp Tuy nhiên, mức doanh số bắt đầu áp dụng thuế khác phân nhóm khác Mức doanh số đƣợc ấn định cho cân xứng với mức bắt đầu áp dụng thuế thu nhập cá nhân, nhƣng bảo đảm số thu bù đắp đƣợc chi phí quản lý Khi ấn định mức giới hạn phải xem xét đến yếu tố tƣơng tự Giới hạn mức doanh số mà phƣơng pháp thu nhập hợp lý ngƣng áp dụng hệ thống thuế thu nhập thông thƣờng có hiệu lực (5)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh Bảng 25.1 Số tiền thuế hợp lý phải nộp người nộp thuế nhỏ Doanh số gộp Ngành nghề kinh doanh Dƣới 75.000 75.000 – 100.000 100.000 – 120.000 120.000 – 160.000 160.000 – 200.000 200.000 – 250.000 250.000 – 300.000 300.000 – 350.000 350.000 – 400.000 400.000 – 500.000 500.000 trở lên Thƣơng mại thực phẩm và nƣớc giải khát 0 0 0 0 1.200 1.600 HTTT Thƣơng mại quần áo, giày dép, vải sợi 0 1.200 1.800 2.400 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT Thƣơng mại hàng điện máy, đồ gỗ, hàng lâu bền khác 0 0 0 1.200 1.800 2.800 3.000 3.600 HTTT Cửa hàng nữ trang, đồ lƣu niệm, đồng hồ kính thuốc 0 1.200 2.400 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT Dƣợc phẩm, thƣơng mại mỹ phẩm hàng tƣơng tự 0 1.200 2.400 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT Nhà hàng bánh kẹo 1.200 1.500 1.800 2.400 3.000 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT Tiệm cắt tóc, mỹ viện, thợ sửa chữa máy móc 0 2.500 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT Thợ thủ công thầu phụ xây dựng 0 1.200 2.400 3.600 HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT (6)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Cho dù việc phân loại ngƣời nộp thuế theo ngành nghề hoạt động khơng có khó khăn tỷ suất lợi nhuận tiêu biểu ƣớc lƣợng đƣợc, nhƣng khó khăn phƣơng pháp nằm chỗ phân loại ngƣời nộp thuế theo doanh số gộp Trong tờ khai ngắn, nên yêu cầu kê khai doanh số, nhƣng mức doanh số kê khai khơng đáng tin cậy lắm; lẽ đó, tiến trình phân loại theo mức doanh số phải đƣợc triển khai Vì mục đích này, ta nên sử dụng báo thực tế mà nhiều tƣơng tự với báo sử dụng việc xây dựng mức thu nhập ƣớc lƣợng (xem dƣới đây) Tuy nhiên, tiến trình trƣờng hợp chi tiết địi hỏi Khi thơng tin doanh số đƣợc xây dựng, sở phƣơng pháp thu nhập hợp lý tiến tới gần so với phƣơng pháp thu nhập ƣớc lƣợng PHƢƠNG PHÁP THU NHẬP ƢỚC LƢỢNG CHO NHỮNG NGƢỜI NỘP THUẾ TƢƠNG ĐỐI LỚN HƠN Bây chuyển sang nhóm ngƣời nộp thuế thứ ba, ngƣời nộp thuế phụ thuộc vào hệ thống thuế thu nhập thông thƣờng, cá nhân doanh nghiệp, ngoại trừ ngƣời mà tiến trình xem xét thơng thƣờng (dựa vào việc thẩm tra thỏa đáng sổ sách tờ kê khai) áp dụng cách hữu hiệu đƣợc Nhóm này, bao gồm ngƣời nộp thuế khơng thể trì sổ sách đầy đủ nhƣ ngƣời thực khơng trì sổ sách, hay ngƣời có tiếng tuân thủ thuế kém, nhóm quan trọng Khi xử lý với ngƣời nộp thuế thuộc nhóm này, viên chức thuế phải định xem liệu thu nhập kê khai ngƣời nộp thuế có phải giá trị gần với thu nhập thực tế họ không Trừ viên chức thuế có sở rõ ràng để dựa vào mà đánh giá đƣợc điều này, kết “thƣơng lƣợng” có hại cho tính thống hệ thống thuế Việc yếu tố chủ quan tham gia vào q trình đánh giá dẫn đến câu kết ngƣời nộp thuế nhân viên thuế Để tránh khó khăn này, đề nghị nên xây dựng hệ thống hướng dẫn ước lượng thu nhập (GEIS) cho ngành nghề kinh doanh Trên sở hệ thống hƣớng dẫn này, thu nhập ƣớc lƣợng ngƣời nộp thuế đƣợc xác định cách tƣơng đối khách quan hơn.ii Phƣơng pháp nhƣ đƣợc triển khai thành công Israel, đƣợc gọi phƣơng pháp Takshiv (thu nhập ấn định) Chúng đề nghị phƣơng pháp nên đƣợc áp dụng có điều chỉnh cho hợp với bối cảnh Bolivia Nếu theo mơ hình Israel, hệ thống hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập nên đƣợc công bố để ngƣời nộp thuế nhân viên thuế sử dụng Vì số tiền thu nhập mà ngƣời nộp thuế kê khai hầu hết trƣờng hợp phải ngang với số tiền suy áp dụng hệ thống hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập, trở thành công cụ tự đánh giá Trong trƣờng hợp nào, phƣơng pháp GEIS nên có tính tạm thời nên đƣợc xem nhƣ bƣớc tiến tới việc lƣu trữ sổ sách hoàn chỉnh đầy đủ toàn ngƣời nộp thuế Mục tiêu cuối thu thuế tất nhóm sở sổ sách kế tốn họ mà thơi qua từ bỏ việc sử dụng GEIS làm sở xác định nghĩa vụ thuế tối thiểu trình xem xét (7)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh Số ngƣời nộp thuế mà phƣơng pháp áp dụng phải có mức doanh số mức cho bảng 25.1, mức trần nhóm ngƣời nộp thuế đƣợc áp dụng phƣơng pháp thu nhập hợp lý Đồng thời, khơng phải tồn ngƣời nộp thuế có doanh số mức phải lệ thuộc vào phƣơng pháp thu nhập ƣớc lƣợng Nên dành cho ngƣời ngƣời nộp thuế hội để kê khai thu nhập thực tế dựa ghi chép sổ sách đắn hồn chỉnh Tiến trình ước lượng Tiến trình ƣớc lƣợng, vốn cốt lõi phƣơng pháp thu nhập ƣớc lƣợng, hoạt động kinh tế bất kỳ, liên quan đến ba bƣớc sau: 1 Ƣớc lƣợng doanh số gộp theo báo 2 Ƣớc lƣợng thu nhập gộp cách lấy doanh số gộp trừ chi phí khơng thể hạch tốn đƣợc 3 Ƣớc lƣợng thu nhập ròng cách lấy thu nhập gộp trừ chi phí hạch tốn đƣợc Doanh số gộp Việc ƣớc lƣợng doanh số gộp nên dựa vào số báo Theo cách này, tính xác giá trị ƣớc lƣợng đƣợc cải thiện hơn, ngăn ngƣời nộp thuế phản ứng thông qua thay đổi cách điều hành công việc kinh doanh thƣờng xuyên – nghĩa là, giảm nghĩa vụ thuế cách sử dụng báo cụ thể Một số báo để xác định doanh số gộp là: 1 Số ngƣời lao động 2 Trình độ kỹ ngƣời lao động Máy móc thiết bị lắp đặt Mức độ tồn kho 5 Nguyên vật liệu mua vào 6 Thông tin thu đƣợc từ loại thuế khác Trên sở báo báo khác, ta phải xác định mối quan hệ bình quân báo doanh số gộp tiêu biểu cho nhóm ngƣời nộp thuế thuộc chủng loại cụ thể ngành kinh doanh bao quát Sau mối quan hệ bình qn đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng doanh số gộp doanh nghiệp rơi vào chủng loại cụ thể Đối với ngƣời nộp thuế định xem xét, việc xác định trực tiếp khoản chi phí khơng đƣợc thực Có thể thực khoản khấu trừ cho sản phẩm bị hƣ hỏng hay hàng tồn kho lỗi thời Thu nhập ròng thuế doanh nghiệp Để chuyển từ thu nhập gộp sang thu nhập ròng, ta phải trừ khoản chi phí “có thể hạch tốn” Những chi phí bao gồm chi phí lƣơng chi phí gián tiếp nhƣ tiền thuê nhà, tiền thuế, v.v… nhƣ tiền mua nguyên vật liệu Ngƣời nộp thuế đƣợc phép khấu trừ chi phí có chứng từ hợp lệ Các khoản lỗ khơng đƣợc chấp nhận tiến trình ƣớc lƣợng thu nhập Những ngƣời nộp thuế báo lỗ thời kỳ đƣợc xem xét phải cung cấp chứng kế tốn chấp nhận đƣợc để chứng minh khai báo họ Một thu nhập rịng đƣợc thiết lập, tính tốn thuế doanh nghiệp (8)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế pháp thu nhập ƣớc lƣợng Nếu ngƣời nộp thuế muốn loại trừ thu nhập giữ lại ra, nên yêu cầu họ nộp chứng từ chứng minh đầy đủ Sự bác bỏ tờ khai xanh Nhƣ lƣu ý đây, thu nhập ƣớc lƣợng ngƣời nộp thuế thuế đƣợc tính dựa vào tạo thành nghĩa vụ thuế tối thiểu, cho dù nghĩa vụ thuế ngƣời nộp thuế kê khai thấp Việc bác bỏ thuế ƣớc lƣợng đƣợc phép thực ngƣời nộp thuế đáp ứng tiêu chuẩn kế tốn xác Bộ Tài ban hành Tuy nhiên, phải thận trọng lƣu ý đừng để sở ƣớc lƣợng trở nên đóng vai trị nhƣ giới hạn Để tránh tình trạng này, nên tiến hành sử dụng “các tờ khai xanh” tƣơng tự nhƣ đƣợc sử dụng Nhật Bản [Tanabe, 1973] Ngƣời nộp thuế nên đƣợc khuyến khích tuân theo tiến trình Vì mục đích này, đặc ân định, nhƣ đƣợc khấu trừ lỗ sử dụng biện pháp khuyến khích đầu tƣ, cịn tuỳ thuộc vào việc nộp tờ khai nhƣ Minh họa Để minh họa phƣơng pháp thu nhập ƣớc lƣợng, xem ví dụ đƣợc trình bày bảng 25.2 nhà hàng La Paz Thu nhập ƣớc lƣợng mẫu đủ để ta thấy tiến trình phải tuân theo, nhƣng khơng đƣợc soạn thảo với quan tâm đầy đủ để áp dụng đƣợc dƣới hình thức Bảng 25.2 trình bày báo phù hợp Dòng – bảng 25.2 cho thấy đặc điểm khác đƣợc xem xét việc phân loại nhà hàng vào tám nhóm đƣợc thể cột Kế đến, doanh số gộp đƣợc tính tốn cho mẫu nhà hàng nhóm Việc tính tốn dựa công thức sau: Doanh số gộp = [(Số thực khách bữa trƣa x Giá bữa ăn bình quân) + (Số thực khách bữa chiều x Giá bữa ăn bình quân) + (Số thực khách ăn nhẹ x Giá bữa ăn nhẹ bình quân)] x Số ngày mở cửa năm x 1,23iii (9)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh Bảng 25.2 Phác thảo thơng tin ước lượng thu nhập cho nhà hàng La Paz Các nhà hàng chuyên biệt Các nhà hàng bình dân Các phong cách khác Phong cách Trung Hoa (1) Phong cách châu Au (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Đặc điểm nhóm (1) Giá bữa ăn bình qn (a) Thực đơn ấn định $b15 $b14,50 * * (b) Gọi theo $b70 $b120 $b75 $b65 $b45 $b45,00 * * (2) Số ngày mở cửa năm 300 300 300 300 300 300 300 300 (3) Số ngƣời phục vụ bàn 1-2 2-3 2-3 1-2 4-5 2-4 * * (4) Số chỗ ngồi 40-50 60-80 60-100 30-60 150-200 80-100 * * (5) Loại thực khách Du khách, tầng lớp trung lƣu thƣợng lƣu Du khách, nhà chuyên môn, tầng lớp thƣợng lƣu Du khách, tầng lớp trung lƣu thƣợng lƣu Du khách, tầng lớp trung lƣu thƣợng lƣu Tầng lớp trung lƣu, ngƣời lao động, nhà kinh doanh nhỏ Ngƣời thu nhập trung bình thấp, ngƣời hƣu trí (6) Địa điểm Đƣờng phố chính, khu trung tâm Đƣờng phố chính, khu trung tâm, khu ngoại ô chuyên biệt Khu trung tâm, khu ngoại ô chuyên biệt Khu trung tâm, khu ngoại ô tầng lớp trung lƣu Các báo then chốt (7) Doanh số gộp ngƣời phục vụ bàn $b700.000 – 900.000 $b850.000 – 1.300.000 $b1.000.000 – 1.500.000 * $d420.000 – 450.000 $b300.000 – 400.000 * * (8) Chi phí khơng thể hạch tốn tính theo phần trăm doanh số 33-35% 25-28% 26-30% 30-35% 45-50% 45-50% * * (10)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Bảng 25.3 Nhà hàng XX (một trường hợp thực tế) Mô tả Địa điểm: Khu thƣơng mại sầm uất Loại thức ăn: Địa phƣơng Số ngƣời phục vụ bàn: Năm Số nhân khác: Mƣời bảy Giá cả: An trƣa thực đơn ấn định $b15; gọi theo $b45 Giờ làm việc chính: 11 trƣa đến tối Phục vụ: Quầy thức ăn nhẹ (salterias, hamburgers, hot dogs) với ba nhân viên Quầy bánh nƣớng, pizzas, v.v… Cho thuê mặt đám tiệc Bánh mì bánh nƣớng chỗ Đánh giá Các đặc điểm mô tả phù hợp với nhà hàng bình dân thuộc nhóm thứ năm (do giá cả, địa điểm, khách hàng phong cách ăn) Doanh số gộp từ nhà hàng XX (năm ngƣời phục vụ bàn x $b420.000) $b2.100.000 Doanh số gộp từ dịch vụ khác Bánh nƣớng 200.000 Đám tiệc 200.000 Tổng doanh số gộp 2.500.000 Chi phí khơng thể hạch tốn (45%) 1.125.000 Chi phí gộp 1.375.000 Chi phí hạch tốn Tiền lƣơng 264.000 Thuế 13% 113.000 Tiền thuê 42.000 Chi phí tiện ích điện nƣớc 48.000 Khấu hao 50.000 Chi phí khác 100.000 617.000 Thu nhập ròng 758.000 (Nếu ngƣời phục vụ bàn thực nhận đƣợc khoản phí dịch vụ 10% ngồi tiền lƣơng, chấp nhận khấu trừ:) 94.000 Thuế Thu nhập chịu thuế ƣớc lƣợng $b664.000 Thuế 199.200 Thu nhập chịu thuế kê khai năm 1974 45.244 Thuế nộp 13.573 Các khía cạnh quản lý (11)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave 11 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh Số người nộp thuế tiềm chịu thuế theo phương pháp thu nhập ước lượng Phƣơng pháp thu nhập ƣớc lƣợng hữu ích cho doanh nghiệp có qui mơ vừa, bao gồm sở kinh doanh khơng có tƣ cách pháp nhân công ty doanh nghiệp cá thể nhƣ công ty nhỏ Mục tiêu lý tƣởng soạn thảo khoảng từ năm đến mƣời hệ thống hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập (GEIS) năm Khi chọn hoạt động kinh tế (nhà buôn hay sở kinh doanh) để lập GEIS, quan thuế nên ƣu tiên cho hoạt động mà (a) bao trùm số đông sở kinh doanh; (b) yêu cầu phải có báo để tính thu nhập; (c) có số nguồn thông tin hợp lý; (d) báo hoạt động liên quan đến số đo số lƣợng, chất lƣợng, mà báo đó, từ doanh nghiệp sang doanh nghiệp lớn kế tiếp, khơng có mâu thuẫn sắc nét; (e) có doanh thu tiềm đáng kể; (f) phát đạt cách đáng lƣu ý Khi lập công thức thu nhập ƣớc lƣợng, nên bảo đảm việc hợp tác chặt chẽ tổ chức thƣơng mại thích hợp, đặc biệt từ đầu Để đạt đƣợc hợp tác nhƣ thế, nên cho tổ chức thấy việc toàn thành viên họ nộp thuế có lợi cho họ; khơng, số thành viên đóng thuế thành viên khác khơng đóng thuế, biến dạng xảy hậu có cạnh tranh không công Các nguồn thông tin Để soạn thảo tài liệu hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập (GEI) cho hoạt động bất kỳ, xem xét mẫu đại diện doanh nghiệp cách sử dụng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp lẫn gián tiếp Thông tin mua hàng giá đƣợc so sánh với thông tin nhà bán sỉ nguồn bên ngồi khác cung cấp Thêm vào đó, thu thập số liệu phù hợp từ sổ sách doanh nghiệp có tiếng lƣu trữ sổ sách cách đáng tin cậy kê khai thu nhập cách hợp lý Sau đó, thơng tin thu thập đƣợc đƣợc kiểm tra chéo đƣợc thẩm định viên chức thuế có kinh nghiệm, có lực việc xem xét rà sốt tờ khai thuế Phát hành Tài liệu hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập cho hoạt động kinh tế đƣợc cơng bố dƣới hình thức sách mỏng bìa mềm Tài liệu nên chứa đựng đặc điểm tổng quát hoạt động bảng ƣớc lƣợng thu nhập ngƣời nộp thuế tham gia vào hoạt động kinh tế Các tập tài liệu nên đƣợc phân phát cho nhân viên thuế, ngƣời nộp thuế cho ngƣời có quan tâm Đào tạo nhân viên thuế Nên tổ chức lớp học ngắn cho nhân viên thuế để giải thích chất mục tiêu phƣơng pháp GEI việc thực phƣơng pháp tình khác Nếu có khó khăn phát sinh việc áp dụng GEI, nhân viên thuế nên đƣợc trao đổi tham khảo ý kiến ngƣời soạn thảo GEI (12)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế NHỮNG NGƢỜI HÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN Nhóm ngƣời khó thu thuế khơng bao gồm doanh nghiệp nhỏ chủ sở hữu điều hành, mà bao gồm ngƣời hành nghề chun mơn Thuế thu nhập nhóm ngƣời chƣa đạt đƣợc mức độ phổ cập cách hoàn hảo, phần thiếu hồ sơ ghi ghép nên khó mà kiểm tra tờ khai thuế cách đầy đủ phần tuân thủ yếu Hơn nữa, áp lực trị làm cho việc áp dụng biện pháp cƣỡng chế thi hành đặc biệt khó khăn quan thuế Tuy nhiên, ngƣời hành nghề chuyên môn hồn tồn có khả nộp tờ khai thuế đầy đủ, mức thu nhập họ rơi vào khoảng hay chí phía bên thang thu nhập chịu thuế Chúng ta cần có công hữu hiệu cƣơng vào nhƣợc điểm phạm vi phổ cập hệ thống thuế thu nhập nên ƣu tiên cho chiến dịch hƣớng tới cải thiện quản lý thuế Phương pháp đề xuất Theo đánh giá chúng tôi, vấn đề thu thuế ngƣời hành nghề chuyên môn đƣợc giải cách đƣa cho họ chế thu thuế riêng biệt ƣu đãi Chúng đề nghị nên ngƣời hành nghề chuyên môn chịu mức thuế suất thu nhập thông thƣờng nên thực biện pháp áp dụng thuế thông qua sử dụng GEIS mà chất tƣơng tự nhƣ biện pháp đƣợc sử dụng để xử lý doanh nghiệp nhỏ Vì mục đích này, lần nữa, điều cần thiết xây dựng báo hƣớng dẫn cho nghề chun mơn, sở đó, thu nhập chịu thuế đƣợc xem xét với hạn chế đến mức tối thiểu phán xét chủ quan thƣơng lƣợng Một lần nữa, ngƣời nộp thuế nên nộp tờ khai thuế thông thƣờng, sau quan thuế sử dụng GEIS để xem xét tính xác mức thu nhập kê khai khoản thuế đóng Tiến trình ước lượng thu nhập Nhƣ trƣờng hợp thu nhập sở kinh doanh, GEIS phải đƣợc xây dựng để ƣớc lƣợng thu nhập ngƣời hành nghề chuyên môn Một lần nữa, tài liệu ƣớc lƣợng thu nhập nên đƣợc thiết kế mối liên hệ với đại diện hiệp hội ngƣời hành nghề chuyên môn, nên đƣợc xem xét lại theo định kỳ Về mặt thiết kế, bƣớc ƣớc lƣợng thu nhập gộp Vì mục đích này, thu nhập gộp tổng thu nhập hàng năm trƣớc tiền lƣơng, tiền thuê, chi phí tiện ích điện nƣớc, chi phí chung đƣợc khấu trừ Nhằm mục đích ƣớc lƣợng thu nhập gộp cho nghề chuyên môn, bắt đầu cách ƣớc lƣợng thu nhập gộp tối thiểu Kế đến, yếu tố khác ảnh hƣởng đến thu nhập đƣợc xác định, qui giá trị cho yếu tố Nhằm ƣớc lƣợng thu nhập gộp ngƣời hành nghề chuyên môn riêng lẻ, ta nên đƣa vào yếu tố Ví dụ, ta nên thêm tỷ lệ phần trăm định cho thu nhập tối thiểu năm ứng với kinh nghiệm cá nhân nghề chuyên môn (13)Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Thuế nước phát triển Ch 25:Tiếp cận đối tượng khó thu thuế Richard A Musgrave 13 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Phan Hiển Minh đƣợc làm sở cho việc xác định khoản thuế tối thiểu Việc bác bỏ thu nhập ƣớc lƣợng đƣợc thực sở kê khai đƣợc chứng minh hồ sơ kế toán đầy đủ Sau thu nhập ròng từ hoạt động nghề chun mơn đƣợc xác định, thu nhập rịng từ nguồn khác ngƣời hành nghề chuyên môn nên đƣợc bổ sung để xác định tổng thu nhập ròng Kế đến, ta áp dụng khoản khấu trừ chung đƣợc chấp nhận, xác định thu nhập chịu thuế ngƣời Thuế nên đƣợc tính tốn sở tổng thu nhập ngƣời hành nghề chuyên môn, bao gồm thu nhập từ nghề chuyên môn nhƣ thu nhập từ nguồn khác Việc tính tốn thuế cách tách biệt từ thu nhập nghề chuyên môn bƣớc lùi hƣớng tới hệ thống lập biểu phân biệt đối xử chống lại ngƣời nộp thuế từ hoạt động nghề chuyên môn Thực Việc thực hệ thống xem xét thu nhập nghề chuyên môn phải đƣợc trƣớc bƣớc công tác chuẩn bị tài liệu hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập cần thiết; lần nữa, chức đƣợc thực đơn vị kinh tế nhƣ đề cập Đơn vị nên làm việc với hợp tác chặt chẽ với nhà kiểm toán từ quan đánh giá thuế Sau chuẩn bị tài liệu hƣớng dẫn ƣớc lƣợng thu nhập, nên thực việc xem xét hồ sơ thuế ngƣời hành nghề chuyên môn, để sau hay hai năm, toàn tờ khai thuế ngƣời hành nghề chuyên môn đăng ký với quan thuế phải phụ thuộc vào yêu cầu hệ thống Chúng đề nghị ngƣời hành nghề chuyên môn nên đƣợc yêu cầu nộp thuế sở lịch trình hàng q dựa vào việc nộp thuế năm trƣớc CHÚ THÍCH i Chúng đề xuất phƣơng pháp thận trọng này, cho dù mức thuế hợp lý cao hữu hiệu việc khuyến khích lập tờ khai thuế có chứng từ chứng minh đầy đủ ii Thơng tin doanh số ƣớc lƣợng hình thành q trình có ích việc quản lý doanh số thuế tiêu thụ đặc biệt; nhiên, thuế thu nhập ƣớc lƣợng (phân biệt với thuế thu nhập hợp lý) không đƣợc sử dụng để thay cho thuế doanh thu iii Các mức giá đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng doanh số giá chƣa có thuế, doanh số gộp (bao gồm thuế) đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế, Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế

Hình ảnh liên quan

Bảng 25.1 Số tiền thuế hợp lý phải nộp của những người nộp thuế nhỏ - Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế

Bảng 25.1.

Số tiền thuế hợp lý phải nộp của những người nộp thuế nhỏ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 25.2 Phác thảo thông tin ước lượng thu nhập cho các nhà hàng ở La Paz - Bài đọc 19-3. Thuế tại các nước đang phát triển. Chương 25: Tiếp cận với những đối tượng khó đánh thuế

Bảng 25.2.

Phác thảo thông tin ước lượng thu nhập cho các nhà hàng ở La Paz Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan