0

Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

32 5 0
  • Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:44

Ở Canada, các chính quyền địa phương cung cấp một số các dịch vụ xã hội được tỉnh (tiểu bang) chọn và giao trách nhiệm, và tỉnh (tiểu bang) cấp ngân sách cho các địa phương.. Điều mà c[r] (1)Chương C CHHII NNGGÂÂNN SSÁÁCCHH GGIIAA CCÁÁCC CCPP CCHHÍÍNNHH QQUUYYNN Dịch từ nguyên bảnRonald C Fisher, “Intergovernmental Grants,” State and Local Public Finance, ấn 2, trang 202-234 Lý kinh tế để liên bang trợ cấp ngân sách theo chức biện minh những lợi ích lan truyền, rộng rãi ngày tăng, từ số chương trình chi tiêu quan trọng tiểu bang địa phương George F Break1 TÓM TẮT Số lượng khoản cấp ngân sách từ liên bang quyền tiểu bang địa phương tăng từ 557 khoản năm 1991 lên 593 khoản năm 1993, tiếp tục xu gia tăng thập niên trước Thêm ba mươi lăm hạng mục cấp ngân sách khoản cấp ngân sách khoán trọn gói (block grant) bổ sung Phần lớn khoản cấp ngân sách dành cho y tế (11); dịch vụ giáo dục, đào tạo, việc làm xã hội (7); tài nguyên thiên nhiên môi trường (6) Tiền cấp ngân sách tăng từ 152 tỷ đô la năm 1991 lên 206,4 tỷ đô la … năm 1993, tăng 36 phần trăm Tính theo giá trị (đơ la) không đổi, gia tăng 29 phần trăm Một nguyên nhân gia tăng chương trình trợ cấp y tế (Medicaid) Liên bang-Tiểu bang… Nó chiếm nửa tổng gia tăng tiền cấp ngân sách.2 Cấp ngân sách cấp quyền, có gọi trợ cấp ngân sách, khoản chuyển giao ngân quỹ từ cấp quyền cho cấp quyền khác, đa phần từ quyền cấp cao hệ thống liên bang cho nhóm quyền cấp thấp Cấp ngân sách mang nhiều loại hình khác nhằm mục đích cải thiện hoạt động hệ thống tài cơng theo cấu trúc liên bang Trong chương này, xem xét mục đích cấp ngân sách, tác động kinh tế loại hình cấp ngân sách khác nhau, sách phù hợp để sử dụng tiền cấp ngấn sách Các khoản chuyển giao Hệ thống Ngân sách Hoa Kỳ Năm 1991, quyền liên bang chuyển giao 154 tỷ la tiền trợ cấp cho quyền cấp tiểu bang địa phương, tương đương khoảng 0,21 đô la so với la mà quyền tiểu bang-địa phương huy động từ nguồn riêng Đến 1993, tiền cấp ngân sách 1 Quan hệ ngân sách cấp quyền Hoa Kỳ Washington, D.C.: Viện Brooking Institution, 1967, 105 2 (2)liên bang tăng q 200 tỷ la (Hình 9-1) Tương tự, quyền tiểu bang chuyển giao gần 183 tỷ la cho quyền địa phương, hay khoảng 0,54 đô la so với đô la mà quyền địa phương thu từ nguồn riêng Như phản ánh liệu Hình 9-1 9-2, cấp ngân sách cấp quyền, từ liên bang cho tiểu bang địa phương lẫn từ tiểu bang cho địa phương, đặc trưng chủ yếu hệ thống ngân sách theo cấu trúc liên bang Hoa Kỳ 30 năm qua Mặc dù số tuyệt đối khoản cấp ngân sách nói chung gia tăng hàng năm khoản thời gian (chỉ có 1982 1986 ngoại lệ trợ cấp liên bang), sức mua tiền cấp ngân sách không tăng Sau điều chỉnh khử gia tăng giá (được đo số khử lạm phát GDP ngầm ẩn), giá trị thực tiền cấp ngân sách từ liên bang (tính theo đô la 1993) giảm năm 1973 giai đoạn từ 1978 đến 1982, cho dù có gia tăng số danh nghĩa thể Hình 9-1 Thực chất, thời đoạn tiền cấp ngân sách gia tăng với tốc độ chậm giá Sau đó, giá trị thực tiền cấp ngân sách từ liên bang giữ nguyên không đổi cho đến năm 1990 Ngược lại, giá trị thực tiền cấp ngân sách từ tiểu bang cho quyền địa phương chưa giảm, cho dù gần khơng đổi giai đoạn từ 1979 đến 1984 từ 1989 đến 1991 (3)Hình 9-1 Tăng trưởng tiền cấp ngân sách từ Liên bang Tiểu bang (a) Tiền cấp ngân sách từ Liên bang cho Chính quyền tiểu bang – Địa phương, 1964-1993 (Tiền danh nghĩa tiền thực theo đô-la 1993) (b) Tiền cấp ngân sách từ Tiểu bang cho Chính quyền địa phương, 1962-1992 (Tiền danh nghĩa tiền thực theo đơ-la 1993) Hình 9-2 Tầm quan tương đối tiền cấp ngân sách, 1964-1993 (tỷ lệ phần trăm thu chi ngân sách) Tỉ đô la Tiểu bang, tiền danh nghĩa Tiểu bang, đô la 1993 Liên bang, tiền danh nghĩa Liên bang, đô la 1993 (4)Dù vậy, tiền cấp ngân sách cấp quyền nguồn thu quan trọng cho hầu hết quyền tiểu bang-địa phương, khẳng định liệu Bảng 9-1 Năm 1991, quyền tiểu bang tiếp nhận phần tư ngân sách thơng qua tiền cấp ngân sách cấp quyền, quyền địa phương nhận 37 phần trăm, với quận hạt (county) quận học chánh loại hình quyền địa phương dựa nhiều vào tiền cấp ngân sách, tính trung bình Mặc dù trợ cấp từ tiểu bang quan trọng nhiều so với trợ cấp trực tiếp từ liên bang tất loại hình quyền địa phương ngoại trừ quận đặc biệt, phần trợ cấp từ tiểu bang lại xuất phát từ tiền cấp ngân sách liên bang cho tiểu bang, mà thực chất chuyển giao tiếp xuống địa phương Sự phụ thuộc đặc biệt cao quận học chánh vào trợ cấp tiểu bang phản ánh vai trị ngày tăng quyền tiểu bang tài trợ cho giáo dục địa phương, chủ đề thảo luận toàn diện Chương 19 Thực sự, kể từ 1967 phụ thuộc quyền địa phương vào tiền trợ cấp không thay đổi đáng kể, ngoại trừ quận học chánh với tiền ngân sách cấp tăng từ 44 phần trăm lên 54 phần trăm nguồn thu Bảy mươi ba phần trăm trợ cấp từ liên bang cho tiểu bang địa phương danh nghĩa điều chuyển sang ba nhóm hạng mục ngân sách giáo dục, quốc lộ, phúc lợi cơng cộng, riêng nhóm cuối phản ánh 47 phần trăm, theo Bảng 9-2 Ngược lại, giáo dục nhóm hạng mục yếu trợ cấp từ tiểu bang cho địa phương, chiếm khoảng 63 phần trăm trợ cấp tiểu bang Do khoản trợ cấp với chi tiêu trực tiếp quyền liên bang tiểu bang, quyền liên bang tài trợ phân nửa chi tiêu phúc lợi công cộng (57 phần trăm), quyền tiểu bang tài trợ phân nửa chi tiêu giáo dục sở phổ thông (56 phần trăm), dịch vụ phúc lợi cung cấp trực tiếp tiểu bang giáo dục cung cấp địa phương  Tiền cấp ngân sách từ Tiểu bang/ Nguồn thu địa phương  Tiền cấp ngân sách từ Liên bang/ Nguồn thu Tiểu bang-Địa phương  Tiền cấp ngần sách từ Liên bang/Tổng chi Liên bang (5)BẢNG 9-1 Tiền cấp ngân sách cấp quyền tính theo tỷ lệ phần trăm Tổng nguồn thu theo loại hình quyền, năm rời rạc, 1962-91 Chính quyền Địa phương Năm Tiểu bang Tổng cộng Quận hạt Thành phố Thị xã Quận học chánh Quận Đặc biệt 1962 Liên bang 22.8% 2.0% 0.7% 2.5% 0.8% 1.4% 8.9% Tiểu bang 28.4 36.3 16.3 20.6 37.3 3.2 Tổnga 24.0 30.4 38.6 20.4 22.5 40.8 21.1 1972 Liên bang 27.2 4.3 1.7 7.3 1.3 1.9 15.5 Tiểu bang 33.4 39.1 24.1 19.6 42.0 3.9 Tổnga 28.4 37.7 42.1 32.9 22.0 45.0 29.6 1977 Liên bang 27.1 9.2 9.0 14.7 7.5 1.5 21.7 Tiểu bang 33.7 34.5 23.2 20.4 47.3 7.4 Tổnga 28.8 42.9 45.3 39.7 29.7 50.2 38.2 1982 Liên bang 24.0 7.6 6.5 12.0 5.8 1.0 18.5 Tiểu bang 33.9 34.1 20.8 22.6 51.7 7.6 Tổnga 25.1 41.5 42.0 34.6 30.1 54.3 34.7 1987 Liên bang 22.8 4.8 3.6 6.5 3.4 0.9 16.0 Tiểu bang 33.3 31.7 20.3 22.5 52.8 5.3 Tổnga 24.4 38.1 36.8 29.0 28.1 55.3 29.4 1991 Liên bang 24.5 3.5 2.2 4.6 1.1 0.7 14.6 Tiểu bang 33.7 32.5 21.2 20.5 51.4 6.6 Tổnga 26.0 37.3 36.3 28.2 23.9 53.8 28.6 a Bao gồm ngân sách cấp từ quyền địa phương Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Tiền tài trợ phủ, 1962, 1972, 1977, 1982, 1987, 1991 BẢNG 9-2 Trợ cấp Liên bang Tiểu bang theo Khoản mục Ngân sách, 1991 Liên bang Tiểu bang Khoản mục Trợ cấp khoản mục theo % Tổng Trợ cấp % Chi tiêu Tiểu bang-Địa phương Khoản mục tài trợ Chính quyền Liên banga Trợ cấp Khoản mục theo % Tổng Trợ cấp % Chi tiêu Tiểu bang-Địa phương Khoản mục tài trợ Chính quyền Tiểu banga Giáo dục 16.4% 8% 63.4% 56% Phúc lợi công cộng 47.2 57b 12.3 37 Quốc lộ 9.4 22 4.3 49 (6)bệnh viện Mục khác 22.8 na 16.4 na Tổng cộng 100.0 17 100.0 45 a Chi tiêu đo lường chi tiêu chung trực tiếp tiểu bang-địa phương khoản mục Tỷ phần phủ bao gồm trợ cấp chi tiêu trực tiếp, trừ ghi khác b Không bao gồm chi tiêu phúc lợi tài trợ trực tiếp quyền liên bang, lên đến khoảng 41 tỷ đô la năm 1991 Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Tiền tài trợ phủ tài khóa 1990-91, theo thủ tục ACIR, 1986, tr 29 Mục tiêu cấp ngân sách Theo truyền thống hệ thống ngân sách liên bang , người ta xác định bốn vai trò tiềm cấp ngân sách cấp quyền Cấp ngân sách sử dụng để sửa sai ngoại tác phát sinh từ cấu quyền cấp liên bang nhờ cải thiện tính hiệu định ngân sách; để công khai tái phân phối nguồn lực vùng địa phương; để thay cấu thuế cho cấu thuế khác, ví dụ khai thác lợi kinh tế theo qui mô thu thuế; làm chế ổn định hóa kinh tế vĩ mơ cho khu vực phủ cấp liên bang Nhớ lại từ Chương tồn ngoại tác đơn vị quyền lực/hành chính, hay tác động lan truyền, làm cho định dịch vụ quyền cấp liên bang trở thành khơng hiệu xét theo quan điểm toàn xã hội Nếu người không thường trú hưởng lợi từ dịch vụ tiểu bang hay địa phương, lợi ích người không thường trú lại không xét đến định lượng dịch vụ cung cấp, lợi ích xã hội biên bị ước tính thấp dịch vụ cung cấp Trong trường hợp đó, cấp ngân sách cấp quyền sử dụng để thúc đẩy quyền cấp liên bang cung cấp dịch vụ cụ thể nhiều hơn, theo yêu cầu tính hiệu Hơn nữa, tiền cấp ngân sách có nguồn từ tiền thuế thu phía quyền cấp ngân sách, người khơng thường trú có hưởng lợi từ dịch vụ cuối chi trả phần cho dịch vụ thơng qua thuế liên bang tiểu bang mà họ đóng Nhớ lại từ chương người nhập cư cộng đồng địa phương gây loại ngoại tác, người nhập cư áp đặt chi phí lên cư dân khác Các cá nhân di chuyển để tránh loại thuế cấp liên bang để giành lấy dịch vụ Nhưng cư dân chi trả thấp chi phí dịch vụ họ tiêu dùng, cư dân hữu gặp phải tình trạng cắt giảm dịch vụ với thuế khơng đổi thuế cao để trì mức dịch vụ Những người nhập cư tiềm chẳng có động để bao gồm chi phí áp đặt lên cư dân khác vào định di chuyển chỗ ở, phân phối dân cư địa phương trở nên không hiệu Một lần nữa, cấp ngân sách cấp quyền sử dụng để giải vấn đề khó khăn Cấp ngân sách cho địa phương thuế cao hay dịch vụ thấp ngăn chặn trước phần nhập cư tìm kiếm thuế thấp hay dịch vụ nhiều góp phần tạo cấu trúc quyền địa phương hiệu (7)dưới liên bang Nguồn thu huy động cấp liên bang chi tiêu cấp địa phương, với hệ thống cấp ngân sách cấp quyền Ngồi ra, đơi lúc cấp ngân sách cấp quyền đề nghị phương pháp công khai tái phân phối thu nhập mục đích cơng Tiền thuế thu quyền liên bang hay tiểu bang phân bổ xuống quyền cấp thấp theo tỷ lệ nghịch với thu nhập hay giá trị bất động sản, tạo thành khoản chuyển giao ngầm ẩn từ quyền địa phương có thu nhập cao sang quyền địa phương có thu nhập thấp Tuy nhiên, tác động loại hình tái phân phối thu nhập khơng phải lúc rõ ràng, đơn vị quyền lực/hành hồn tồn đồng thu nhập quyền địa phương định chi tiêu tiền cấp Ngay đơn vị quyền lực/hành có thu nhập trung bình thấp lại có cư dân thu nhập cao – số trường hợp, với số đáng kể Nếu mục tiêu trợ giúp cá nhân hộ gia đình thu nhập thấp, hầu hết trường hợp dường trợ cấp trực tiếp cho cá nhân hay hơn, khơng phải trợ cấp cho quyền tiểu bang hay địa phương nơi họ cư trú Các loại hình Cấp ngân sách Như Hình 9-3 miêu tả, đặc tính cấp ngân sách cấp quyền thường thể qua bốn nhân tố: ngân sách cấp dành riêng cho dịch vụ cụ thể hay sử dụng chung; ngân sách cấp phân bổ tự động theo cơng thức hay cần có đơn xin kèm với dự án cụ thể; ngân sách cấp có cần phải đối ứng ngân sách quyền tiếp nhận khơng; qui mơ tiềm ngân sách cấp có bị giới hạn khơng HÌNH 9-3 Các loại hình cấp ngân sách Điều kiện sử dụng: Cấp theo khoản mục Cấp ngân sách chung (chỉ sử dụng cho (không hạn chế sử dụng) mục đích cụ thể) Phương pháp phân bổ: Công thức Dự án Công thức Đối ứng: Cả gói Đối ứng (khơng địi có chi tiêu) Cả gói Phân chia (Khơng địi nguồn thu có chi tiêu (thay đổi theo nỗ lực thu thuế) Giới hạn Qui mơ ngân sách cấp: Đóng Mở (Tiền cấp (Tiền cấp bị giới hạn) không bị giới hạn) (8)chương trình cấp ngân sách liên bang 88 phần trăm tiền trợ cấp từ liên bang Chương trình yếu tiểu bang cấp khoản ngân sách cụ thể cho giáo dục địa phương Cấp ngân sách gọi gói, hay khơng đối ứng, số tiền khơng thay đổi quyền tiếp nhận thay đổi tiền thu thuế chi tiêu Số tiền cấp ngân sách bị thay đổi định ngân sách quyền tiếp nhận Năm 1993, 280 hay khoảng 48 phần trăm khoản cấp ngân sách theo khoản mục liên bang không đối ứng Cấp ngân sách đối ứng, ngược lại, có địi hỏi tiền thuế chi tiêu quyền tiếp nhận, với lượng tiền cấp phụ thuộc vào số tiền thu thuế chi tiêu Tiêu biểu, chương trình trợ cấp đối ứng cụ thể đối ứng đô la tiền thu thuế hay chi tiêu cho dịch vụ cụ thể bên tiếp nhận ngân sách với R đô la cấp ngân sách, với mục đích chi tiêu cho dịch vụ R gọi là tỷ lệ đối ứng Nếu R = 1, đô la địa phương tạo đô la cấp ngân sách, tiền ngân sách cấp tài trợ cho phân nửa chi tiêu Nếu R = 0,5, la địa phương tạo 0,5 đô la tiền cấp ngân sách, tiền ngân sách cấp tài trợ cho phần ba chi tiêu ($.50/$1.50) Tính chung, tỷ phần tài trợ cấp ngân sách (ký hiệu M) bằng: M = R/(1 + R) Để dự đoán tác động cấp ngân sách đối ứng, cần phải hiểu thông qua tỷ lệ đối ứng này, ngân sách cấp làm giảm bớt giá lượng tiền tăng thêm dịch vụ trợ cấp quyền tiếp nhận Nếu R =1, ngân sách cấp tài trợ cho phân nửa chi tiêu, chi phí thuế địa phương việc tăng chi tiêu la cịn 0,50 la Nói chung, giá thuế (tax price) địa phương ký hiệu P đô la tăng thêm cho dịch vụ (chi phí biên địa phương) bằng: P = – M = – [R/(1 + R)] = 1/(1 + R) Nếu R =1, đô la tăng thêm cho dịch vụ làm cư dân địa phương tốn chi phí 0,50 đô la thuế địa phương Nếu R = 0,5, giá thuế địa phương đô la dịch vụ tăng thêm 0,67 đô la Nếu R = 0,25, giá thuế địa phương 0,80 đô la; cư dân địa phương đóng thuế 0,80 la la tăng thêm chi tiêu cho dịch vụ trợ cấp cụ thể (9)BẢNG 9-3 Cấp ngân sách Liên bang theo Chủng loại (tỷ đô la) Loại Số tiền Phần trăm số tiền Số lượng Phần trăm số lượng Mục đích chung $ 2.4 1.1 Cấp ngân sách trọn gói cho y tế (5), phát triển cộng đồng (2), giao thông đường (2), dịch vụ xã hội (2), bảo hiểm thu nhập (2), cho giáo dục cho đào tạo việc làm 21.8 10.6 15 2.5 Cấp theo khoản mục 182.2 88.3 578 97.5 Đối ứng 298 Công thức 87 Mở 12 Không đối ứng 280 Công thức 72 Mở Dự án 208 Tổng cộng 206.4 100.0 593 100.0 Cấp ngân sách Chung, khoản không bị hạn chế sử dụng (hoặc với hạn chế lỏng lẻo), chương trình cấp ngân sách quyền liên bang, Bảng 9-3 cho thấy, cho dù phổ biến chương trình cấp ngân sách tiểu bang Những khoản cấp ngân sách này, cho trợ giúp ngân sách chung, luôn phân bổ theo công thức Nếu công thức bao gồm nhân tố nằm ngồi tầm kiểm sốt trực tiếp quyền, dân số thu nhập bình qn đầu người, ngân sách cấp túy gói tiền cấp cho quyền Ngược lại, cơng thức bao gồm nhân tố kiểm sốt quyền tiếp nhận ngân sách, thu thuế nỗ lực đánh thuế, số tiền cấp bị thay đổi định quyền tiếp nhận Phương pháp này, sử dụng cho chương trình cấp ngân sách chia sẻ nguồn thu liên bang số tiểu bang, tạo thành loại hình cấp ngân sách đối ứng, tổng số tiền cấp ngân sách cố định tỷ lệ đối ứng biến đổi, thảo luận phần sau chương Lưu ý cấp ngân sách thuộc loại đối ứng, mở, mục đích chung khơng phải ý tưởng hay cách định nghĩa lại tất tiêu dùng phận quyền, tất tiêu dùng đối ứng Nói chung, rõ ràng điều khơng thể xảy Chương trình cấp ngân sách mục đích chung phổ biến Chương trình Chia sẻ Nguồn thu Chung Hoa Kỳ, bắt đầu vào năm 1972, giai đoạn đầu cấp ngân sách tổng cộng khoảng tỷ đô la năm cho quyền tiểu bang địa phương Ngân sách trước tiên chia tiểu bang theo cơng thức bao gồm dân số, thu nhập bình quân đầu người, nỗ lực thuế, với phần ba ngân sách tiểu bang phân bổ cho quyền bang hai phần ba cịn lại phân cho quyền địa phương tiểu bang đó, theo cơng thức Độ lớn khoản cấp ngân sách có tăng chút năm 1976, vào năm 1984 tiểu bang bị loại khỏi danh sách tiếp nhận ngân sách chia sẻ nguồn thu khoản cấp ngân sách giảm tương ứng Chương trình chia sẻ nguồn thu liên bang dành cho quyền địa phương kết thúc vào năm 1987 (10)chung Số lượng độ lớn khoản cấp ngân sách khốn gói gia tăng đặn năm gần khoản cấp ngân sách theo khoản mục riêng lẻ kết hợp thành khoản cấp ngân sách khốn trọn gói Ý tưởng khoản rơi vào vùng lưng chừng khoản cấp ngân sách theo khoản mục định nghĩa bó hẹp khoản khơng hạn chế sử dụng Như thấy phần sau chương này, hầu hết trường hợp cấp ngân sách khốn trọn gói (“cả gói”) thực tế khoản cấp ngân sách chung nhóm khoản mục đủ rộng phép hầu hết quyền tiếp nhận ngân sách rộng đường tái phân bổ nguồn tiền khác Hình 9-4 Tác động thu nhập tác động giá (thay thế) cấp ngân sách Tác động Kinh tế: Lý thuyết Cấp ngân sách cấp quyền ảnh hưởng đến định ngân sách quyền tiếp nhận cách gia tăng nguồn lực có sẵn để cung cấp dịch vụ chính phủ, gọi tác động thu nhập, cách gia tăng nguồn lực cắt giảm chi phí biên của dịch vụ tăng thêm, gọi tác động giá Tác động nào, hai thứ này, ảnh hưởng đến lượng cầu dịch vụ phủ, theo cách khác Khi sử dụng cách tiếp cận để phân tích cấp ngân sách cấp quyền, nhà kinh tế học giữ lại khái niệm cầu cá nhân dịch vụ phủ, thảo luận Chương 4, cần phải điều phối hệ thống chọn lựa trị Nếu định trị thực cách bỏ phiếu, tác động cấp ngân sách lên định quyền xác định tác động cấp ngân sách lên người bỏ phiếu có tính định Theo đó, hầu hết phân tích kinh tế tác động kỳ vọng cấp ngân sách giữ cấp quyền bắt đầu với tác động cấp ngân sách lên cầu cá nhân, thể Hình 9-4 Một gia tăng nguồn lực có sẵn, phát sinh từ cấp ngân sách gói, làm cho đường cầu dịch vụ phủ dịch chuyển (giả định dịch vụ phủ hàng hóa bình thường, chứng tỏ chứng thực nghiệm) Với chi phí biên đô la chi tiêu tăng thêm nằm mức đô la, chi tiêu mong muốn tăng từ E0 lên E1 Ngược lại, cấp ngân sách đối ứng làm giảm chi phí biên (hay giá) chi tiêu tăng thêm, làm gia tăng lượng cầu dịch vụ phủ, ví dụ từ E0 lên E2 Theo cách nói kinh tế, cấp ngân sách gói (khơng đối Giá thuế (Cấp ngân sách gói = G0) (Không có cấp ngân sách) (11)ứng) làm tăng cầu thông qua tác động thu nhập, cấp ngân sách đối ứng làm tăng lượng dịch vụ mong muốn tác động giá Với đặc tính cho trước chương trình cấp ngân sách hệ thống chọn lựa trị địa phương, người ta dự đốn tác động kinh tế cấp ngân sách Một số kết chung theo sau – (Cấp ngân sách Đối ứng có tính kích thích thúc đẩy Cấp ngân sách Cả gói) – Có lẽ kết kinh tế học vi mô một sút giảm giá có tác động lên tiêu dùng lớn so với gia tăng thu nhập, trường hợp gia tăng đủ lớn người tiêu dùng chọn lựa giống giá giảm Khi giá sản phẩm giảm, cho dù với bánh mì thịt hay giáo dục, người tiêu dùng bị ảnh hưởng hai nhân tố riêng biệt Sản phẩm có giá giảm xuống tương đối đắt tiền so với hàng hóa khác trước giá thay đổi sức mua người tiêu dùng tăng lên – với thu nhập khơng đổi, có đủ tiền để mua nhiều hàng hóa nói chung trước Cái thứ gọi tác động thay hay tác động giá động để người tiêu dùng chọn thay nhiều hàng hóa tương đối đắt tiền Cái thứ hai tác động thu nhập Với hàng hóa thơng thường, hai ảnh hưởng động để người tiêu dùng tiêu thụ nhiều sản phẩm mà giá giảm Khi người tiêu dùng nhận khoản gia tăng thu nhập, sức mua tăng lên, khơng có thay đổi giá tương đối chi phí sản phẩm khác Vì thế, tác động thu nhập phát sinh từ sút giảm giá cường độ với tác động thu nhập gia tăng thu nhập, sút giảm giá ảnh hưởng tiêu dùng với mức độ lớn Các tác động thu nhập nhau, sút giảm giá cịn có thêm tác động thay Thực chất, thay đổi giá kỳ vọng kích thích thúc đẩy thay đổi lớn tiêu dùng thay đổi tương đương thu nhập thay đổi giá làm thay đổi sức mua chi phí tương đối, thay đổi thu nhập làm thay đổi sức mua (và hai thay đổi sức mua có mức độ) Hệ nguyên tắc kinh tế học vi mô cấp ngân sách đối ứng mở kỳ vọng làm gia tăng chi tiêu phủ cho dịch vụ trợ cấp với liều lượng lớn so với cấp ngân sách gói có kích cở, theo cùng-kích cở định nghĩa khoản cấp ngân sách gói đủ lớn phép quyền chi tiêu tương đương với khoản cấp ngân sách đối ứng chọn phù hợp Mặc dù quyền chọn chi tiêu ngang cho hai trường hợp, quyền khơng chọn có động giá Sự thay đổi biểu thị Hình 9-4 thể nguyên tắc Một khoản cấp ngân sách đối ứng cung cấp 0,50 đô la cho đô la chi tiêu địa phương tài trợ làm giảm giá thuế địa phương la chi tiêu xuống cịn 0,67 la, thúc đẩy chi tiêu phủ cho dịch vụ cụ thể tăng từ E0 lên E2 Nếu thay khoản cấp ngân sách gói G0, đủ lớn phép quyền tiếp nhận chọn lựa mức chi tiêu E2, lý thuyết lập luận mức chi tiêu thực tế chọn nhỏ hơn, ví dụ E1 (12)BẢNG 9-4 Tác động Chi tiêu Cấp ngân sách Cả gói Đối ứng Tình trạng Ngân sách Ban đầu Chi tiêu bình quân đầu người $100 Thuế địa phương bình quân đầu người $100 Độ co giản theo giá cầu -.5 Độ co giản theo thu nhập cầu Thu nhập bình quân đầu người $500 Điều kiện Tác động Cấp ngân sách Cấp ngân sách đối ứng Cấp ngân sách Cả gói Tỷ lệ đối ứng 50 [$.50 cho $1.00 của loại thuế] Tiền cấp ngân sách bình quân đầu người $38.83 Giá thuế với ngân sách cấp $.67[$1.00/$1.00 + $.50] Phần trăm gia tăng thu nhập bình quân đầu người 7.76% [$38.83/$500] Phần trăm sút giảm giá 33% 16.5% = Độ co giản theo giá x Phần trăm sút giảm giá Phần trăm gia tăng chi tiêu bình quân đầu người 3.88% = Độ co giản theo thu nhập x Phần trăm gia tăng thu nhập $116.50 Chi tiêu bình quân đầu người với ngân sách cấp $103.88 $38.83 Ngân sách cấp bình quân đầu người $38.83 $77.67 Thuế địa phương bình quân đầu người $65.05 $16.50 Gia tăng chi tiêu bình quân đầu người $3.88 $22.33 Sút giảm thuế địa phương $34.95 $38.83 Tổng = Tiền cấp ngân sách $38.83 Phân tích áp dụng trực tiếp với cấp ngân sách đối ứng mở cần phải điều chỉnh với cấp ngân sách đối ứng đóng Ví dụ, giả sử khoản cấp ngân sách đối ứng cung cấp 0,50 đô la cho đô la chi tiêu tài trợ địa phương, lên đến mức chi tiêu địa phương tối đa 100 la bình qn đầu người Ngân sách cấp tối đa 50 la bình qn đầu người Giá thuế địa phương 0,67 đô la chừng mà chi tiêu bình quân đầu người địa phương cịn thấp 100 la; vượt qua 100 đô la, giá thuế địa phương la quyền đạt đến hạn mức tối đa cấp ngân sách 50 đô la Nói cách khác, ban đầu khoản cấp ngân sách đối ứng cho quyền tiếp nhận chi tiêu 100 la bình qn đầu người trước chương trình cấp ngân sách bắt đầu, lại khoản cấp ngân sách gói quyền chi tiêu 100 la bình quân đầu người hay nhiều Tương tự thế, khoản cấp ngân sách đối ứng quyền chi tiêu 150 la bình qn đầu người, kể tiền cấp ngân sách Ví dụ, quyền chi tiêu 135 la bình qn đầu người cho chức trợ cấp cụ thể (bao gồm 90 đô la tiền địa phương 45 đô la tiền cấp ngân sách) tăng chi tiêu bình qn đầu người thêm đô la với 0,67 đô la tăng thêm tiền địa phương Một tổng chi tiêu bình qn đầu người lên đến 150 la, khoản cấp ngân sách vào hạn mức tối đa trở thành khoản cấp ngân sách gói (13)Cấp ngân sách Đối ứng giúp Giảm nhẹ Thuế Phân tích lập luận cấp ngân sách đối ứng thúc đẩy gia tăng chi tiêu cho nhóm khoản mục trợ cấp, gia tăng không lớn khoản cấp ngân sách Do khoản cấp ngân sách đối ứng cịn làm gia tăng chi tiêu phủ nhóm khoản mục ngân sách khác cho phép giảm nhẹ thuế địa phương Nếu cầu dịch vụ phủ co giản theo giá, khoản cấp ngân sách đối ứng làm tăng chi tiêu với lượng tiền cấp ngân sách, giải phóng ngân quỹ địa phương cho loại chi tiêu khác Bởi chứng, báo cáo Chương 4, cho thấy cầu hầu hết dịch vụ tiểu bang-địa phương thực co giản theo giá, người ta kỳ vọng cấp ngân sách đối ứng sử dụng phần để giảm nhẹ thuế Tác động chi tiêu tác động thuế cấp ngân sách đối ứng minh họa số liệu Bảng 9-4 Chú ý lần vào minh họa Bảng 9-4, giá thuế địa phương giảm từ đô la xuống cịn 0,67 la, giảm 33 phần trăm Nếu độ co giản theo giá cầu dịch vụ trợ cấp nhỏ (ít giản), chi tiêu tăng 33 phần trăm thuế địa phương giảm Theo minh họa này, chi tiêu tăng thêm 16,5 phần trăm lên đến 116,50 đô la, tài trợ 77,67 đô la tiền địa phương 38,83 đô la tiền cấp ngân sách Cấp ngân sách đối ứng làm tăng tổng chi tiêu làm lượng tiền thuộc ngân quỹ địa tiêu cho nhóm khoản mục giảm bớt 22,33 đô la Khoản tiền 22,33 đô la quyền chi tiêu cho dịch vụ khác để giảm nhẹ thuế địa phương Nếu cầu co giản theo giá, cấp ngân sách đối ứng có kích thích tạo gia tăng tổng chi tiêu, khơng kích thích gia tăng chi tiêu cho dịch vụ tiền huy động địa phương Điều dẫn đến lẫn lộn định liệu cấp ngân sách đối ứng có mang tính kích thíc thúc đẩy khơng, lẫn lộn định nghĩa kích thích thúc đẩy nghĩa Cấp ngân sách Cả gói Cụ thể chẳng khác so với Cấp ngân sách Chung Một khoản cấp ngân sách gói $G có giới hạn mục đích sử dụng cho nhóm khoản mục cụ thể chẳng khác gì, nhìn từ góc độ quyền tiếp nhận, so với khoản cấp ngân sách $G không giới hạn mục đích sử dụng Nghĩa là, hai khoản cấp ngân sách có tác động lên hành vi ngân sách quyền tiếp nhận Vấn đề tùy thuộc vào liệu quyền có khả có thực tái phân bổ ngân quỹ huy động địa phương từ nhóm khoản mục ngân sách cụ thể sang nhóm khác hay khơng có cấp ngân sách (14)lượng mua sử dụng hết tất tiền ngân sách cấp Như thế, tất tiền ngân sách cấp chi tiêu cho dịch vụ định Số tiền tối đa chi tiêu cho hàng hóa khác Z HÌNH 9-5 So sánh chọn lựa cấp ngân sách gói Điều kéo theo hai hệ Thứ nhất, qui định giới hạn mục đích sử dụng ngân sách cấp trở thành vấn đề quyền tiếp nhận chi tiêu định cho nhóm khoản mục trợ cấp mức mà tiền ngân sách cấp mua, tức EG Nếu quyền tiếp nhận chi tiêu nhiều EG, ngân quỹ địa phương dịch chuyển sang mục đích sử dụng khác với số tiền khoản cấp ngân sách Ngân quỹ địa phương cho có tính hốn chuyển (fungible) tồn ngân sách nội Nói cách khác, vượt EG, chọn lựa ngân sách từ hai chương trình cấp ngân sách giống hệt Thứ hai, khoản cấp ngân sách theo khoản mục gói khơng bảo đảm chi tiêu cho nhóm khoản mục trợ cấp tăng thêm lượng tồn số tiền ngân sách cấp Một quyền ban đầu chi tiêu E2 cho dịch vụ cụ thể chi tiêu lượng số tiền ngân sách cấp Thay tăng lên đến E4, tức tăng chi tiêu với lượng toàn số tiền khoản cấp ngân sách đó, khả cao quyền tăng chi tiêu lên tới mức lừng chừng E3, giải phóng ngân quỹ để chi tiêu thêm cho lĩnh vực khác Như phần minh họa Bảng 9-4, khoản cấp ngân sách gói 38, 83 la bình quân đầu người cấp cho quyền địa phương Giả sử thu nhập bình quân đầu người 500 đô la độ co giản theo thu nhập cầu 0,5 Tiền cấp ngân sách bình quân đầu người 38,83 đô la làm thu nhập tăng thêm khoảng 7,76 phần trăm, làm chi tiêu tăng thêm 3,88 phần trăm [(.5)(7.76)] Do có tiền cấp ngân sách, chi tiêu bình qn đầu người tăng thêm 3,88 la lên đến 103,88, khoản tài trợ 65,05 đô la tiền huy động địa phương 38,83 ZY = Cấp ngân sách ZX = Cấp ngân sách/Giá thuế Chi tiêu cho dịch vụ chính phủ Chi tiêu cho (15)đô la tiền cấp ngân sách.3 Theo đó, số tiền ngân quỹ địa cho nhóm khoản mục giảm bớt 34,95 la, khoản chi tiêu cho dịch vụ khác hay để giảm nhẹ thuế Học sinh thường chuyên gia điều chuyển ngân quỹ Giả sử cha mẹ ghé thăm bạn trường cho bạn 20 la, họ địi hỏi bạn phải tiêu tiền cho bánh pizza Cho dù bạn luôn lời cha mẹ, điều có có nghĩa bạn tiêu thêm 20 la cho bánh pizza tuần so với điều bạn thường làm không? Không thiết Nếu thông thường bạn tiêu 15 đô la tuần cho bánh pizza, khơng có khả bạn chọn chi tiêu 35 la cho bánh pizza Thay thế, bạn tăng tiêu dùng bánh pizza lên đến 20 la, bao gồm 20 đô la cha mẹ cho, điều chuyển 15 đô la lẽ bạn phải tiêu cho bánh pizza sang số nhu cầu thiết yếu khác, có lẽ mua sách Bạn thỏa mãn ràng buộc mà không cần phải tăng tiêu dùng với lượng số tiền cha mẹ cho Thực sự, bạn ứng xử theo phương cách bạn làm khoản tiền cho khơng bị giới hạn mục đích sử dụng Tiềm để tiền cấp ngân sách gói có mục đích cụ thể bị điều chuyển sang mục đích sử dụng khác với phương cách làm cho người ta cân nhắc đến hình thức khác để giới hạn mục đích sử dụng, đặc biệt yêu cầu trì nỗ lực địa phương Ràng buộc khơng địi hỏi tiền cấp ngân sách chi tiêu cho nhóm khoản mục có trợ cấp mà cịn địi hỏi ngân quỹ địa tiêu cho nhóm khoản mục không cắt giảm Nhưng ràng buộc khơng khắc khe bề ngồi thơng thường chi tiêu gia tăng hàng năm khơng có cấp ngân sách Nếu quyền chi tiêu 100 đô la cho dịch vụ cụ thể năm lên kế hoặch chi tiêu 110 đô la năm kế tiếp, khoản cấp ngân sách gói 10 la với ràng buộc trì nỗ lực giống khoản cấp 10 la khơng ràng buộc Tiền cấp ngân sách chi tiêu cho dịch vụ cụ thể đó, số tiền 10 la tăng thêm mà lẽ quyền tiêu cho dịch vụ tái phân bổ sang sang mục đích sử dụng khác Nói chung, ràng buộc trì nỗ lực có tính ràng buộc tiền cấp ngân sách lớn gia tăng chi tiêu mà lẽ chọn khơng có cấp ngân sách Cấp ngân sách theo Nỗ lực Thuế Cấp ngân sách Đối ứng Nỗ lực thuế nhân tố phổ biến công thức phân bổ cấp ngân sách chia sẻ nguồn thu Nỗ lực thuế định nghĩa tỷ phần số đo định khả đóng thuế Nỗ lực thuế thường đo lường tiền thu thuế tỷ phần thu nhập hoặc, với nhiều quyền địa phương, thuế tài sản tỷ phần giá trị chịu thuế Nỗ lực thuế sử dụng trước nhân tố phân bổ Chương trình Chi sẻ-Nguồn thu Liên bang Hoa Kỳ sử dụng cho khoảng phần tư quỹ chia sẻ-nguồn thu tiểu bang Trong chương trình chia sẻ-nguồn thu này, nỗ lực thuế cao tạo cấp ngân sách lớn, giữ nhân tố phân bổ khác không đổi Nỗ lực thuế cao phản ánh có cầu lớn dịch vụ phủ đia phương, sở chịu thuế tương đối thấp, dịch vụ phủ có chi phí sản xuất cao Nhưng quyền cấp liên bang chọn nỗ lực thuế mình, độ lớn khoản cấp ngân sách chia sẻ-nguồn thu bị ảnh hưởng quyền tiếp nhận ngân sách, tương tự cấp ngân sách đối ứng (16)BẢNG 9-5 Ví dụ mẫu: Chương trình Chia sẻ Nguồn thu Đặc trưng Địa phương A Địa phương B Dân số (POPi) 50 50 Thuế tài sản/địa ốc (Ti) $500 $500 Giá trị chịu thuế (Vi) $5,000 $10,000 Thuế suất hiệu dụng – nỗ lực thuế 10% 5% Nỗ lực thuế tương đối (RTEi) 1.50 0.75 (Ti/Vi)/(Ti/Vi) Chia sẻ ngân sách 66.7% 33.3% (RTEi x POPi)/(RTEi x POPi) Cấp ngân sách (ngân quỹ = $100) $66.70 $33.30 Tác động Thay đổi Thuế Tài sản Thuế tài sản $500 $600 Nỗ lực thuế tương đối, 1.36 0.82 Chia sẻ ngân sách, 62.5% 37.5% Số tiền cấp ngân sách, $62.50 $37.50 Thay đổi tiền cấp ngân sách -$4.20 +$4.20 Phần trăm thay đổi tiền cấp ngân sách -6.3% +12.6% Giá thuế tăng na $0.96 Bảng 9-5 minh họa vận hành chương trình chia sẻ-nguồn thu tiểu bang tiêu biểu, đơn giản hóa với hai quyền địa phương có qui mơ ngang tiếp nhận cấp ngân sách Chương trình chia sẻ-nguồn thu tiểu bang phân chia lượng tiền thu thuế cố định tiểu bang ($100) hai địa phương dựa dân số (POPi) nỗ lực thuế, định nghĩa thuế suất hiệu dụng thuế tài sản (Ti/Vi) Ban đầu hai địa phương thu số tiền thuế tài sản ngang nhau, giá trị tài sản địa phương A thấp hơn, nên nỗ lực thuế cao gấp hai lần địa phương B Bởi hai có dân số ngang nhau, A nhận 66,7 phần trăm ($66.70) quỹ chia sẻ-nguồn thu, B nhận 33,3 phần trăm cịn lại ($33.30) Điều xảy B tăng tiền thuế tài sản thêm 20 phần trăm lên đến 600 đô la A giữ tiền thuế không đổi? Nỗ lực thuế tương đối địa phương B tăng lên, tỷ phần ngân quỹ chia sẻ-nguồn thu tăng lên Trong ví dụ này, B giành 4,20 đô la ngân quỹ chia sẻ-nguồn thu từ 100 đô la gia tăng tiền thuế, giá thuế địa phương 0,96 đô la Địa phương A thiệt 4,20 đô la quỹ chia sẻ-nguồn thu, giảm 6,3 phần trăm, cho dù A thay đổi ngân sách (17)Áp dụng 9-1 Chăm sóc Sức khỏe Biến đổi Cơ cấu Cấp ngân sách Cấp ngân sách liên bang cho quyền tiểu bang-địa phương gia tăng với tỷ lệ tương đối cao thập niên 1990 Cấp ngân sách liên bang năm 1990-93 gia tăng hàng năm với tốc độ trung bình 13,5 phần trăm tăng từ mức thể khoảng 2,4 phần trăm GDP chưa đến 11 phần trăm dịng chi tiêu quyền liên bang lên đến mức 3,3 phần trăm GDP gần 14 phần trăm chi tiêu liên bang Các quyền tiểu bang-địa phương từ mức tiếp nhận chưa đến 0,19 đô la tiền cấp ngân sách cho đô la từ nguồn thu riêng lên đến mức ước tính 0,24 la đô la nguồn thu riêng vào năm 1993 Người ta nghĩ gia tăng tương đối nhanh trợ cấp liên bang giảm nhẹ khó khăn ngân sách tiểu bang địa phương, ngược lại phần lớn gia tăng tiền cấp ngân sách có vẽ có nguyên nhân từ gia tăng nhanh chónh loại chi phí mà tiểu bang phải đối phó, đặc biệt chăm sóc sức khỏe Hơn nửa (thực 54 phần trăm) số tiền tăng thêm cấp ngân sách liên bang kể từ năm 1989 gia tăng khoản cấp ngân sách để tài trợ cho Trợ giúp Y tế (Medicaid), chi trả chi phí khám chửa bệnh cho cá nhân gia đình thu nhập thấp Tiền cấp ngân sách cho chi tiêu Medicaid tiểu bang tăng thêm khoản 133 phần trăm qua năm này, tất loại cấp ngân sách liên bang khác tăng khoảng 44 phần trăm Do cấp ngân sách Medicaid gia tăng với tỷ lệ lớn so với tất loại khác, tiền cấp ngân sách liên bang cho chăm sóc sức khỏe (gần tất dành hết cho Medicaid) chiếm gần 41 phần trăm tổng số tiền cấp ngân sách năm 1993, Hình 9-6 cho thấy Tỷ phần cấp ngân sách cho tất nhóm khoản mục chức khác theo Hình 9-6 giảm giữ nguyên không đổi (như trường hợp phát triển cộng đồng phát triển khu vực) (18)HÌNH 9-6 Chi tiêu liên bang cấp ngân sách cho tiểu bang địa phương Phân phối phần trăm theo chức năng, tài khóa 1989, 1991, 1993 aBao gồm quốc phịng, lượng, tài ngun mơi trường, nông nghiệp, phúc lợi dịch vụ cho cựu chiến binh, thực thi pháp luật. Nguồn: In lại từ Ủy ban Cố vấn Quan hệ cấp Chính quyền Hoa Kỳ, tháng 01 năm 1994 Tác động Kinh tế: Bằng chứng Thật khó khăn nguy hiểm để đưa khái quát hóa tác động ước lượng cấp ngân sách cấp quyền dường có nhiều sai biệt đáng kể cách thức quyền khác đáp ứng trước loại cấp ngân sách khác kết nghiên cứu kinh tế khác thường sai biệt lớn với chương trình cấp ngân sách Tuy thế, số kết luận hướng chung cường độ tương đối tác động loại cấp ngân sách khác lại ủng hộ rộng rãi Thứ nhất, cấp ngân sách đối ứng mở theo nhóm khoản mục dường có làm gia tăng chi tiêu cho nhóm khoản mục trợ cấp gia tăng với liều lượng lớn cấp ngân sách gói cụ thể kích cở, lý thuyết tiên liệu Bởi độ co giản theo giá cho hầu hết dịch vụ phủ cấp liên bang ước lượng nhỏ (theo giá trị tuyệt đối), gia Income security Giáo dục, đào tạo, việc làm, dịch vụ xã hội Vận tải Phát triển cộng đồng khu vực General government Kháca Tỉ lệ phần trăm (19)tăng chi tiêu từ khoản cấp ngân sách đối ứng nhỏ khoản cấp ngân sách, cho phép điều chuyển lệch hướng ngân quỹ sang nhóm khoản mục chi tiêu khác hay để giảm nhẹ thuế Ví dụ số Bảng 9-4 nói chung đại diện cho chứng thống kê Mặc dù cấp ngân sách đối ứng mở khơng phải loại hình phổ biến cấp ngân sách liên bang, lưu ý trước đây, sử dụng cho hai chương trình tiếng – Trợ cấp cho Gia đình Ni Con (AFDC) Medicaid Phân tích Robert Moffitt (1984) đáp ứng quyền tiểu bang trước cấp ngân sách AFDC liên bang chứng minh kết luận chung vừa nêu Thông qua cấp ngân sách cho tiểu bang, quyền liên bang chi trả tỷ lệ phần trăm phúc lợi AFDC tiểu bang, tỷ lệ phần trăm khác theo tiểu bang Sử dụng liệu 1970, Moffitt ước lượng độ co giản phúc lợi AFDC bình quân đầu người tiểu bang theo tỷ lệ trợ cấp quốc gia 0,15; 10 phần trăm gia tăng tỷ lệ trợ cấp làm tăng phúc lợi bình quân đầu người thêm 1,5 phần trăm Năm 1970, phúc lợi AFDC bình qn đầu người có trung bình 45 la, với quyền liên bang chi trả khoảng 60 phần trăm chi phí biên (mỗi la tăng thêm cho phúc lợi làm tiểu bang tốn chi phí 0,40 la) Nếu tỷ lệ trợ cấp tăng lên 70 phần trăm, khoảng 16 phần trăm gia tăng, phúc lợi bình quân đầu người tăng thêm khoảng 2,4 phần trăm (16 x 15), hay khoảng la Tiểu bang trung bình tiếp nhận xấp xỉ 1,20 đô la tăng thêm tiền cấp ngân sách bình qn đầu người, với khoảng la dành cho phúc lợi AFDC tăng thêm Chương 21 thảo luận nhiều loại cấp ngân sách phúc lợi Thứ hai, có số chứng cho thấy cấp ngân sách đối ứng đóng theo nhóm khoản mục đơi lúc có tác động chi tiêu lớn cấp ngân sách đối ứng mở, trái với lý thuyết Nhưng cấp ngân sách đóng cấp ngân sách mở khơng sử dụng cho dịch vụ, tác động chi tiêu khác có khả khác biệt cầu dịch vụ Ví dụ, nhóm khoản mục đóng, loại hình cấp ngân sách liên bang phổ biến nhất, sử dụng cho dịch vụ mà quyền tiểu bang-địa phương khơng cung cấp cách đáng kể bao gồm qui định trì nỗ lực Dù với trường hợp nữa, hội sử dụng tiền ngân sách cấp để dịch chuyển nguồn lực sang nhóm khoản mục ngân sách khác có bị giới hạn, thúc đẩy tạo gia tăng lớn chi tiêu cho nhóm khoản mục trợ cấp Ngồi ra, đơn giản cịn cầu dịch vụ trợ cấp cấp ngân sách đóng có tính co giản theo giá nhiều so với trường hợp sử dụng cấp ngân sách mở.4 Thứ ba, cấp ngân sách gói cịn tạo gia tăng chi tiêu phủ, mà dường hầu hết trường hợp nhỏ khoản cấp ngân sách Tuy nhiên, tác động chi tiêu ước lượng cấp ngân sách gói có mức biến thiên rộng, khoản từ gia tăng chi tiêu thêm 0,20 đô la đến đô la đô la cấp ngân sách tiếp nhận Một lần nữa, hai lý giải thích cho ước lượng không chuẩn xác sai biệt mức chi tiêu ban đầu cho nhóm khoản mục định quyền cấp liên bang ràng buộc mục đích sử dụng khác loại hình cấp ngân sách Đa số ước lượng rơi vào khoản 0,25 đô la đến 0,50 đô la gia tăng chi tiêu ứng với đô la cấp ngân sách Nếu kết mang tính đại diện, la cấp ngân sách gói cung cấp từ 0,50 đến 0,75 đô la cho chi tiêu lĩnh vực ngân sách khác để giảm nhẹ thuế địa phương Bằng chứng tỷ phần đáng kể cấp ngân sáchh đối ứng lẫn cấp ngân sách cảgói thực bị điều chuyển lệch hướng sang mục đích sử dụng khác chủ định thức làm nảy sinh vấn đề nhóm khoản mục ngân sách khác hưởng lợi Sự “rò rỉ” ngân quỹ ngân sách cấp xảy loại dịch vụ khác lẫn quyền địa phương khác có trùng lắp quyền đánh thuế Như ví dụ cho trường hợp thứ hai, tiền 4 (20)trợ cấp cho thành phố kỳ vọng làm tăng chi tiêu thành phố làm giảm loại thuế đô thị địa phương Như thế, thuế thị thấp cho phép quận học chánh địa phương gia tăng chi tiêu (bằng cách giảm bớt chống đối trước gia tăng thuế trường học địa phương) Thực sự, có chứng loại hình tác động cân tổng thể chéo quyền thôi; trợ cấp cho thành phố cho quận học chánh độc lập tạo gia tăng chi tiêu hai Khả sử dụng tiền cấp ngân sách thay nhóm khoản mục ngân sách khác cho quyền riêng lẻ xem xét cách chi tiết Steven Craig Robert Inman (1985), họ nghiên cứu đáp ứng chi tiêu quyền tiểu bang trước khoản cấp ngân sách phúc lợi giáo dục liên bang Craig Inman kết luận khoản cấp ngân sách phúc lợi giáo dục liên bang cho tiểu bang có làm gia tăng chi tiêu tiểu bang nhóm khoản mục này, hai loại ảnh hưởng đến chi tiêu lĩnh vực khác với liều lượng lớn Ví dụ, họ ước lượng 1,21 đô la tăng thêm từ cấp ngân sách phúc lợi mở liên bang cho tiểu bang tạo 0,34 đô la nhiều chi tiêu phúc lợi, 0,54 la chi tiêu giáo dục tiểu bang, 0,63 đô la thuế tiểu bang, 0,78 đô la nhiều cho dịch vụ khác tiểu bang (1.21 - 34 + 54 - 63 = 78) Tương tự, họ phát đô la tăng thêm tiền trợ cấp giáo dục gói liên bang cho tiểu bang làm cho chi tiêu giáo dục tiểu bang tăng thêm 0,43 đô la, chi tiêu phúc lợi tiểu bang tăng thêm 0,23 la (trong có 0,09 la tiền tiểu bang, trợ cấp phúc lợi liên bang có tính đối ứng), thuế tiểu bang giảm bớt 0,39 la, cho phép 0,09 đô la chi tiêu cho dịch vụ khác tiểu bang Mặc dù cường độ cụ thể ước lượng chắn không chuẩn xác, cho thấy rõ cấp ngân sách cấp quyền có tạo số tác động đáng kể không theo chủ định, không kỳ vọng, lên ngân sách quyền tiếp nhận Cuối cùng, có chứng cho thấy đô la tăng thêm tiền cấp ngân sách gói có tác động chi tiêu phủ lớn đô la gia tăng thu nhập cư dân Kết số nghiên cứu cho thấy đô la thu nhập gia tăng kỳ vọng làm chi tiêu quyền cấp liên bang tăng thêm khoảng 0,05 đến 0,10 đô la, đô la tăng thêm cấp ngân sách gói dường làm tăng chi tiêu thêm 0,25 đến 0,50 đô la Kết gán cho tên tác động giấy bẩy ruồi (flypaper), phản ánh ý kiến cho tiền chi cho quyền có xu hướng “mắc dính” khu vực cơng Nếu vậy, điều có nghĩa la tiền cấp ngân sách có tác động phân bổ khác biệt so với đô la giảm thuế quyền cấp ngân sách (cũng có nghĩa tăng thu nhập thêm la) Những kết luận gây số tranh cải liệu chúng có phản ánh đặc tính quan trọng hành vi trị viễn vơng phân tích kinh tế khơng hay khơng chuẩn xác gây Cuộc tranh luận trình bày sau Tiền Cấp ngân sách có Khác với Tiền Thuế khơng? (21)– liệu điều phản ánh sức mạnh trị kiểm sốt quan chức quyền hành vi mà cử tri thực mong muốn, cử tri lại bị thơng tin sai lạc Thứ nhất, nhà kinh tế học lại nghĩ tiền cấp ngân sách thu nhập lại ảnh hưởng đến chi tiêu với mức độ ngang nhau, cho dù phương cách nào? Quan điểm phát sinh từ tin tưởng qui trình chọn lựa cơng (bỏ phiếu) tác động để cuối phản ánh hoàn hão mong muốn người bỏ phiếu khác nhau, hay người nắm phiếu định Mơ hình “bầu phiếu theo nguyên tắc đa số/cử tri trung vị” mà nhà kinh tế học ưa chuộng thuộc vào nhóm này; quyền chọn mức chi tiêu mà người cử tri trung vị mong muốn, khơng cạnh tranh trị phát sinh để đẩy quyền theo hướng Với cá nhân người bỏ phiếu, gia tăng thu nhập hay tiền cấp ngân sách cho quyền giống hai làm gia tăng nguồn lực có cho tiêu dùng Một cá nhân chuyển đổi tiền cấp ngân sách thành thu nhập cá nhân thông qua cắt giảm thuế địa phương Ý tưởng minh họa thơng qua ngân sách cá nhân, từ dẫn đến cầu cá nhân dịch vụ phủ, trình bày Chương Ngân sách cá nhân Yi = Ci + ti(T) Bởi thuế địa phương phải bù đắp cho khoản chênh lệch chi tiêu tiền ngân sách cấp, Yi = Ci + ti(E – G) Yi = Ci + tiE –tiG Yi + tiG = Ci + tiE Trong đó: Yi = Thu nhập người i Ci = Tiêu dùng tư nhân người i ti = Tỷ phần thuế địa phương người i T = Tổng tiền thuế thu quyền địa phương người i E = Chi tiêu quyền người i G = Tiền cấp ngân sách gói cho quyền địa phương người i Vế bên trái phương trình ngân sách thể nguồn lực có để chi tiêu cho tiêu dùng tư nhân cho dịch vụ phủ Giá cá nhân cho dịch vụ phủ tỷ phần thuế, ti Tỷ phần ngầm ẩn cá nhân người bỏ phiếu tiền cấp ngân sách gói mà quyền nhận tỷ phần thuế người bỏ phiếu nhân với lượng tiền cấp ngân sách; lượng tiền thuế địa phương cá nhân phải đóng để tạo lượng tiền cho nguồn thu ngang với tiền cấp ngân sách Tương tự, tất tiền cấp ngân sách dùng để cắt giảm thuế địa phương, thể khoản tiết kiệm thuế cho người bỏ phiếu Theo quan điểm này, chẳng thành vấn đề liệu nguồn lực phát sinh từ khoản gia tăng Yi hay khoản gia tăng G: hai mở rộng ngân sách cá nhân làm tăng cầu hàng hóa thơng thường.5 Hình 9-5 minh họa cho ý tưởng Một khoản gia tăng ZY thu nhập tư nhân làm dịch chuyển đường ngân sách theo cách hoàn toàn giống với khoản cấp ngân sách gói ZX Chìa khóa lập luận này, đương nhiên, liệu cá nhân có thực có chọn lựa hay mong muốn chuyển đổi tiền cấp ngân sách gói mà quyền nhận thành thu nhập cá nhân thông qua cắt giảm thuế Nếu cá nhân gặp phải loại ảo tưởng ngân sách tối đa hóa ngân sách, quan chức quyền có sức mạnh độc quyền tạo ảo tưởng thế, tiền cấp ngân sách xem xét khác với thu nhập Một loại ảo tưởng 5 Từ phương trình ngân sách, đô la gia tăng Yi tương đương cách xác với khoản (22)có khả xảy cấp ngân sách gói làm giảm chi phí trung bình chi tiêu quyền tiếp nhận người dân địa phương Một cấp quyền chi tiêu 100 la bình qn đầu người tiếp nhận 30 la cấp ngân sách bình quân đầu người trả 70 phần trăm chi phí đó, tính trung bình Nếu cá nhân tin chi phí trung bình giá, dường cấp ngân sách gói giảm thiểu giá dịch vụ phủ tương tự khoản cấp ngân sách đối ứng Do đó, tác động chi tiêu lớn tác động thu nhập tính riêng Đây điều viễn vơng ảo tưởng khoản cấp ngân sách gói (khơng đổi) Gia tăng chi tiêu la tạo chi phí la cấp quyền địa phương; chi phí biên chưa giảm bớt Tác động giấy bẩy ruồi cịn phát sinh từ trưởng thành qui trình trị thay cảm nhận sai lạc người bỏ phiếu Bằng cách kiểm sốt nhóm chọn lựa từ người bỏ phiếu chọn, quan chức tối đa hóa-ngân sách có khả làm cho người bỏ phiếu phê chuẩn sắc thuế để tài trợ cho mức chi tiêu mong muốn sau chi tiêu tiền ngân sách cấp Tiền cấp ngân sách làm chi tiêu gia tăng thay giảm nhẹ thuế Để qui trình xảy địi hỏi người bỏ phiếu không cân nhắc kỷ lưởng với tiền cấp ngân sách với tiền thuế đối thủ trị không lên để trao cho người bỏ phiếu nhóm chọn lựa khác Nhóm quan điểm đối lập cho tác động giấy bẩy ruồi thực khơng có xảy ra, với chứng rõ ràng gây sai lầm thống kể phân tích Một khả nghiên cứu loại hình cấp ngân sách, nhà phân tích phạm sai lầm phân loại cấp ngân sách gói hay đối ứng Ví dụ, Howard Chernik (1979) tranh luận chọn lựa dự án cạnh tranh xin ngân sách gói đóng, quan chức quyền cấp phát ngân sách ưa chuộng dự án quyền tiếp nhận đồng ý chi tiêu ngân quỹ địa phương với lượng lớn Điều chuyển đổi khoản cấp ngân sách gói danh nghĩa thành khoản đối ứng Nếu nhà phân tích xem khoản cấp ngân sách gói thực đối ứng, chẳng có ngạc nhiên phát tác động chi tiêu lớn cách bất ngờ Với số lượng phải xem xét 600 chương trình cấp ngân sách liên bang khác cộng thêm cấp ngân sách tiểu bang, nhiều sai sót loại xảy Một khả khác, Bruce Hamilton đưa (1983), thu nhập cư dân ảnh hưởng đến chi phí cung cấp dịch vụ phủ giống cầu Ví dụ, cộng đồng thu nhập cao quyền cần chi tiêu để đưa học sinh lên mức độ định kết điểm thi cộng đồng thu nhập thấp hơn, có lẽ trường mẫu giáo dịch vụ giáo dục khác mà gia đình tự mua tự trả Nếu thu nhập có ảnh hưởng đến chi phí, khơng thể so sánh gia tăng thu nhập cách trực tiếp với gia tăng tiền cấp ngân sách Theo Hình 9-7, khoản gia tăng thu nhập làm tăng cầu dịch vụ giảm chi phí cung cấp dịch vụ Dịch vụ tăng từ E0 đến E1 tác động thu nhập lên cầu, gia tăng từ E1 lên E2 phản ánh chi phí giảm Nghiên cứu bỏ sót khả ước lượng thấp tác động gia tăng thu nhập, phần lý để họ rút kết tác động giấy bẩy ruồi (23)HÌNH 9-7 Gia tăng thu nhập ảnh hưởng cầu lẫn chi phí dịch vụ phủ Chính sách Cấp ngân sách cấp quyền Lý thuyết kinh tế chứng thực nghiệm tác động loại hình cấp ngân sách cấp quyền dẫn đến ba kết luận sách cấp ngân sách Thứ nhất, cấp ngân sách đối ứng mở theo nhóm khoản mục cơng cụ tốt mục tiêu gia tăng chi tiêu quyền tiếp nhận cho chức cụ thể Một khoản cấp ngân sách đối ứng với tỷ lệ đối ứng với tỷ phần lợi ích thụ hưởng người không thường trú loại trừ tác động ngoại tác đơn vị hành chính/quyền lực cách giảm nhẹ giá thuế địa phương Giá thuế thấp kích thích gia tăng chi tiêu cần thiết để có tính hiệu Ví dụ, lợi ích xã hội biên chi tiêu tăng thêm cho quốc lộ nửa tổng số, khoản cấp ngân sách đối ứng cho tiểu bang chi trả đô la cho đô la riêng tiểu bang làm giảm nửa chi phí tiểu bang phục hồi tính hiệu Mặc dù loại cấp ngân sách khác sử dụng để làm tăng chi tiêu, khoản cấp ngân sách đối ứng mở kích thích đáp ứng mong muốn chi tiêu với số tiền cấp ngân sách có thể; cấp ngân sách đối ứng tạo tác động chi tiêu lớn đô la tiền cấp ngân sách Thứ hai, cấp ngân sách gói chung chế tốt cấp ngân sách đối ứng để tái phân phối nguồn lực đơn vị hành chính/quyền lực liên bang Đương nhiên, khơng có lý kinh tế để cấp ngân sách loại cho tất đơn vị hành chính/quyền lực; mà nên tập trung cho đối tượng đơn vị thu nhập thấp chi phí cao Nên cấp ngân sách gói để tránh làm biến đổi giá tương đối tiêu dùng phủ so với tiêu dùng tư nhân Cho dù giảm nhẹ thuế cấp liên bang mang lại từ chương trình thế, cấp ngân sách Giá ($) (24)loại không tương đương với cắt giảm thuế liên bang kết tác động giấy bẩy ruồi Thứ ba, nói chung nên tránh cấp ngân sách đối ứng đóng cấp ngân sách gói theo nhóm khoản mục Cấp ngân sách đối ứng đóng trở thành gói đạt đến mức cấp ngân sách tối đa, ràng buộc theo nhóm khoản mục không làm thay đổi tác động cấp ngân sách trừ khoản cấp ngân sách lớn so với mức chi tiêu quyền tiếp nhận nhóm khoản mục Nếu mục tiêu nhằm tăng chi tiêu kích thích thúc đẩy quyền tiếp nhận bắt đầu chi tiêu cho chức cụ thể đó, cấp ngân sách đối ứng mở hay Như thấy, hệ thống cấp ngân sách thực tế cấp quyền Hoa Kỳ tách rời cách đáng kể khỏi nguyên tắc Cấp ngân sách đóng theo nhóm khoản mục hình thức phổ biến cấp ngân sách từ liên bang (cả số lượng số tiền) Khi cấp ngân sách đối ứng sử dụng, tỷ lệ đối ứng thường khơng tương ứng với tỷ phần lợi ích đổ dồn phía người khơng thường trú Cấp ngân sách chia sẻ nguồn thu, loại hình cấp ngân sách mục đích chung, cấp cho tất quyền địa phương với mục đích chung bao gồm tác động cấp ngân sách đối ứng phân bổ nỗ lực thuế Và nhóm khoản mục xác định cụ thể cho cấp ngân sách gói rộng đến mức chúng thực trở thành cấp ngân sách chung Hệ là, tranh luận cải tổ hệ thống cấp ngân sách liên bang tiếp tục kéo dài Một giải pháp cải cách đề xướng số nhà kinh tế học thay cấp ngân sách mở cho cấp ngân sách đóng hay gói định tỷ lệ đối ứng tương ứng với lợi ích thụ hưởng người khơng thường trú Gramlich (1985b) đưa ý kiến nhiều trường hợp điều đòi hỏi cắt giảm tỷ lệ đối ứng khoản cấp ngân sách đối ứng mở hành Sự cắt giảm nhiều loại tỷ lệ đối ứng cho chương trình sau giải phóng nguồn lực để cấp khoản ngân sách lớn cho chương trình chưa có đối ứng có hạn mức thấp tiền cấp đối ứng Do kết thay đổi sách đó, chương trình cấp ngân sách liên bang trở nên có tính kích thích nhiều phạm vi rộng bao gồm nhiều lĩnh vực chức Như nêu, sách hợp lý mục tiêu yếu cấp ngân sách bù trừ tác động lan truyền thiết lập mức hiệu kinh tế Tuy thế, nghiên cứu Robert Inman (1988) cho thấy bù trừ tác động lan truyền khơng phải mục tiêu quan trọng sách cấp ngân sách liên bang thực tế, cho dù nhà kinh tế học cho nên Inman so sánh phân phối liên tiểu bang khoản cấp ngân sách liên bang với biến phản ánh tiềm tác động lan truyền – bao gồm số đo xuất cư cư dân, số lượng nhà xây (phản ánh nhập cư), số lượng quyền địa phương dặm vuông – phát khơng có mối quan hệ cấp ngân sách số đo này, mối quan hệ khơng Ơng kết luận “luận điểm tác động lan truyền trợ cấp ngân sách chẳng giúp việc nắm hiểu phân phối thực trợ giúp từ liên bang” (Inman, 1988, tr 49) (25)liên tiểu bang tiền cấp ngân sách, có mối tương quan nghịch biến tiền cấp ngân sách bình quân đầu người thu nhập bình qn đầu người, có lẽ yếu tí so với mối quan hệ mà Inman phát Ví dụ, tiểu bang với số tiền cấp ngân sách bình quân đầu người nhỏ nhất, Virginia, lại có mức thu nhập bình qn đầu người cao mức trung bình quốc gia năm phần trăm vào năm 1992, tiểu bang với số tiền cấp ngân sách bình quân đầu người lớn (khơng tính Alaska) Wyoming, có mức thu nhập bình quân đầu người thấp mức trung bình quốc gia khoảng phần trăm.6 Nếu cấp ngân sách liên bang nhằm mục đích tái phân phối nguồn lực tiểu bang, chẳng có ngạc nhiên chúng dường khơng có quan hệ với tác động lan truyền Và chủ định để tái phân phối nguồn lực, cấp ngân sách khốn trọn gói chung hợp lý cấp ngân sách đối ứng Một cải cách thường đềnghị khác quyền liên bang cắt giảm tiền cấp ngân sách cho tiểu bang địa phương đồng thời cắt giảm xóa bỏ số thuế liên bang Lý thuyết “trả lại nguồn thu” kiểu này, thường gọi, có nghĩa tiểu bang tự tăng thuế tiểu bang để thay thuế liên bang tiền cấp ngân sách từ liên bang Đương nhiên, tiểu bang có quyền chọn khơng làm điều đó, nghĩa cung cấp cho cư dân dịch vụ cơng nhiều tiêu dùng tư nhân Quả thực, Tổng thống Reagan đưa đề nghị giống hệt vào năm 1982 (xem Chương 21 để có thêm chi tiết) Nếu mục tiêu cấp ngân sách liên bang tái phân phối nguồn lực sang tiểu bang nghèo hơn, cắt giảm đồng thời thuế lẫn tiền cấp ngân sách ngược lại mục tiêu này, trừ thuế liên bang thu với tỷ lệ thấp từ tiểu bang nghèo hơn, điều khó xảy Tương tự, chừng tiểu bang đáp ứng trước động khuyến khích giá cấp ngân sách đối ứng, chi tiêu tiểu bang-địa phương cho nhóm khoản mục trợ cấp giảm cấp ngân sách bị hủy bỏ, trường hợp tiểu bang nhận nguồn lực tương đương dạng thuế liên bang thấp Cuối cùng, chi phí thu thuế thấp cấp liên bang so với cấp tiểu bang, riêng lợi kinh tế theo qui mơ đủ biện minh cho cấu cấp ngân sách từ liên bang Tóm lại, ý tưởng trả lại nguồn thu hợp lý khơng có lý kinh tế cho tồn cấp ngân sách liên bang từ khởi thủy lý không phù hợp Mối quan hệ rõ ràng Tiểu bang có thu nhập thấp nhất, Mississippi, tiếp nhận tiền cấp ngân sách bình quân đầu người lớn tí so với tiểu bang có thu nhập cao nhất, Connecticut ($839 so với $790) Phương trình hồi qui log tiền cấp ngân sách bình quân đầu người (G) theo log thu nhập bình quân đầu người (Y) là: lnG = 9.06 – 0.26 lnY (4.06) (-1.13) (26) NH 9 -8 Per capita fe deral gra nts an d state ranking , 19 92 N gu oàn : ACI R, Ja nu ar y 19 94 (27)So sánh Quốc tế Cấp ngân sách Quốc gia lớn theo chế độ Liên bang Cấp ngân sách cấp quyền thuộc tính phổ biến hầu hết tất quốc gia theo cấu trúc liên cấp quyền nào, lại đặc biệt quan trọng có tiềm phức tạp quốc gia theo chế độ liên bang, có ba cấp quyền tách biệt Cho dù phạm vi sử dụng khoản cấp ngân sách rộng, mức độ, mục đích chính, cấu cấp ngân sách cấp quyền không sai biệt một cách đáng kể, quốc gia theo chế độ liên bang Như bảng cho thấy, số bốn quốc gia mức độ cấp ngân sách cấp quyền lớn đáng kể Úc Canada so với Đức Hoa Kỳ Tổng chi tiêu cho cấp ngân sách chiếm tỷ phần lớn kinh tế hai quốc gia này, tiền cấp ngân sách cung cấp tỷ phần lớn nguồn thu cho quyền tiểu bang địa phương đó, tính trung bình Tiền cấp ngân sách đặc biệt quan trọng cho quyền tiểu bang Úc (chiếm 44 phần trăm) quyền địa phương Canada (hơn 45 phần trăm) Ở Úc, tiểu bang người cung cấp yếu dịch vụ trực tiếp lại bị giới hạn quyền đánh thuế; thế, tiểu bang phụ thuộc vào tiền cấp ngân sách từ liên bang cho tỷ phần lớn nguồn thu Ở Canada, quyền địa phương cung cấp số dịch vụ xã hội tỉnh (tiểu bang) chọn giao trách nhiệm, tỉnh (tiểu bang) cấp ngân sách cho địa phương Sử dụng Cấp ngân sách Quốc gia theo chế độ Liên bang, 1989-907 Quốc gia Cấp quyền Ngân sách tiếp nhận theo phần trăm GDP Ngân sách tiếp nhận theo phần trăm Nguồn thu Úc Tiểu bang 6.86 44.1 Địa phương 44 17.4 Canada Tiểu bang 3.94 20.6 Địa phương 3.62 45.3 Đức Tiểu bang 1.83 16.3 Địa phương 2.33 26.9 Hoa Kỳ Tiểu bang 2.05 19.9 Địa phương 3.33 37.5 Điều mà số liệu không cho thấy khác biệt mục đích chủ yếu cấu cấp ngân sách quốc gia Như bạn thấy, cấp ngân sách Hoa Kỳ chủ yếu cấp ngân sách hẹp theo nhóm khoản mục với chủ định tạo ảnh hưởng đến chi tiêu nhóm dịch vụ cụ thể Nhưng mục đích chủ yếu cấp ngân sách ba quốc gia nhằm tái phân phối cân vùng, thực thông qua cấp ngân sách loại chia sẻ nguồn thu mục đích-rộng Ở Úc, Ủy ban Cấp ngân sách Úc, quan độc lập thành lập quyền liên bang, đề nghị phương thức phân phối tiền cấp ngân sách tiểu bang vùng lãnh thổ để tạo ngang lực tiểu bang nhằm cung cấp nhóm dịch vụ theo tiêu chuẩn, có xét đến chi phí sở nguồn thu địa phương Ở Canada, quyền liên bang cấp ngân sách tạo ngang chung cho tiểu bang dựa lực huy động nguồn thu tiểu bang; tiểu bang nhận tiền cấp ngân sách tạo ngang nguồn thu bình quân đầu người riêng từ nhóm thuế suất trung (28)bình cố định thấp suất huy động nguồn thu quốc gia Mặc dù có khác biệt kinh tế vùng đáng kể Hoa Kỳ, tiền cấp ngân sách chung với mục tiêu tạo ngang công khai lại chiếm vị trí tương đối khơng quan trọng Chính quyền liên bang vận hành chương trình Chia sẻ Nguồn thu Chung vài năm vào thập niên 1970 đầu thập niên 1980, mức độ chương trình ln ln nhỏ Vì thế, ACIR (1981, tr 97) nêu lên “Chức tạo ngang ngân sách chấp nhận mục đích – sau đeo đuổi thực – Hoa Kỳ so với ba quốc gia theo chế độ liên bang …” Tuy nhiên, cho dù tái phân phối tạo ngang vùng chưa trở thành mục tiêu lộ rõ sách cấp ngân sách Hoa Kỳ, điều chắn tái phân phối diễn ra, có lẽ chủ định ngầm ẩn So sánh Quốc tế Cấp ngân sách Quốc gia lớn theo chế độ Liên bang Cấp ngân sách cấp quyền thuộc tính phổ biến hầu hết tất quốc gia theo cấu trúc liên cấp quyền nào, lại đặc biệt quan trọng có tiềm phức tạp quốc gia theo chế độ liên bang, có ba cấp quyền tách biệt Cho dù phạm vi sử dụng khoản cấp ngân sách rộng, mức độ, mục đích chính, cấu cấp ngân sách cấp quyền không sai biệt một cách đáng kể, quốc gia theo chế độ liên bang Như bảng cho thấy, số bốn quốc gia mức độ cấp ngân sách cấp quyền lớn đáng kể Úc Canada so với Đức Hoa Kỳ Tổng chi tiêu cho cấp ngân sách chiếm tỷ phần lớn kinh tế hai quốc gia này, tiền cấp ngân sách cung cấp tỷ phần lớn nguồn thu cho quyền tiểu bang địa phương đó, tính trung bình Tiền cấp ngân sách đặc biệt quan trọng cho quyền tiểu bang Úc (chiếm 44 phần trăm) quyền địa phương Canada (hơn 45 phần trăm) Ở Úc, tiểu bang người cung cấp yếu dịch vụ trực tiếp lại bị giới hạn quyền đánh thuế; thế, tiểu bang phụ thuộc vào tiền cấp ngân sách từ liên bang cho tỷ phần lớn nguồn thu Ở Canada, quyền địa phương cung cấp số dịch vụ xã hội tỉnh (tiểu bang) chọn giao trách nhiệm, tỉnh (tiểu bang) cấp ngân sách cho địa phương Sử dụng Cấp ngân sách Quốc gia theo chế độ Liên bang, 1989-908 Quốc gia Cấp quyền Ngân sách tiếp nhận theo phần trăm GDP Ngân sách tiếp nhận theo phần trăm Nguồn thu Úc Tiểu bang 6.86 44.1 Địa phương 44 17.4 Canada Tiểu bang 3.94 20.6 Địa phương 3.62 45.3 Đức Tiểu bang 1.83 16.3 Địa phương 2.33 26.9 Hoa Kỳ Tiểu bang 2.05 19.9 Địa phương 3.33 37.5 (29) Điều mà số liệu không cho thấy khác biệt mục đích chủ yếu cấu cấp ngân sách quốc gia Như bạn thấy, cấp ngân sách Hoa Kỳ chủ yếu cấp ngân sách hẹp theo nhóm khoản mục với chủ định tạo ảnh hưởng đến chi tiêu nhóm dịch vụ cụ thể Nhưng mục đích chủ yếu cấp ngân sách ba quốc gia nhằm tái phân phối cân vùng, thực thông qua cấp ngân sách loại chia sẻ nguồn thu mục đích-rộng Ở Úc, Ủy ban Cấp ngân sách Úc, quan độc lập thành lập quyền liên bang, đề nghị phương thức phân phối tiền cấp ngân sách tiểu bang vùng lãnh thổ để tạo ngang lực tiểu bang nhằm cung cấp nhóm dịch vụ theo tiêu chuẩn, có xét đến chi phí sở nguồn thu địa phương Ở Canada, quyền liên bang cấp ngân sách tạo ngang chung cho tiểu bang dựa lực huy động nguồn thu tiểu bang; tiểu bang nhận tiền cấp ngân sách tạo ngang nguồn thu bình qn đầu người riêng từ nhóm thuế suất trung bình cố định thấp suất huy động nguồn thu quốc gia Mặc dù có khác biệt kinh tế vùng đáng kể Hoa Kỳ, tiền cấp ngân sách chung với mục tiêu tạo ngang cơng khai lại chiếm vị trí tương đối khơng quan trọng Chính quyền liên bang vận hành chương trình Chia sẻ Nguồn thu Chung vài năm vào thập niên 1970 đầu thập niên 1980, mức độ chương trình ln ln nhỏ Vì thế, ACIR (1981, tr 97) nêu lên “Chức tạo ngang ngân sách chấp nhận mục đích – sau đeo đuổi thực – Hoa Kỳ so với ba quốc gia theo chế độ liên bang …” Tuy nhiên, cho dù tái phân phối tạo ngang vùng chưa trở thành mục tiêu lộ rõ sách cấp ngân sách Hoa Kỳ, điều chắn tái phân phối diễn ra, có lẽ chủ định ngầm ẩn TÓM LƯỢC Cấp ngân sách cấp quyền, có lúc cịn gọi trợ cấp, khoản chuyển giao ngân quỹ từ cấp quyền sang cấp quyền khác, thơng thường từ cấp quyền cao hệ thống liên bang xuống quyền cấp thấp Năm 1991, quyền liên bang chuyển giao 154 tỷ la tiền trợ cấp cho quyền tiểu bang-địa phương, khoảng 0,21 đô la cho la mà quyền tiểu bang-địa phương huy động từ nguồn riêng Tương tự, quyền tiểu bang chuyển giao gần 183 tỷ đô la cho quyền địa phương, hay khoảng 0,54 la cho la mà quyền địa phương thu từ nguồn riêng Tầm quan trọng việc cấp ngân sách cấp quyền so với ngân sách quyền tiếp nhận lên đến đỉnh điểm vào cuối thập niên 1970 sau giảm xuống; bắt đầu tăng trở lại vào năm 1990 Bảy mươi ba phần trăm tiền trợ cấp liên bang cho tiểu bang địa phương theo danh nghĩa dành cho ba nhóm khoản mục ngân sách giáo dục, quốc lộ, phúc lợi cơng cộng, nhóm cuối thể 47 phần trăm Trái lại, giáo dục nhóm khoản mục chủ yếu tiền trợ cấp tiểu bang cho địa phương, chiếm 63 phần trăm tiền trợ cấp từ tiểu bang (30)Cấp ngân sách đối ứng mở kỳ vọng làm gia tăng chi tiêu quyền cho dịch vụ trợ cấp với với liều lượng lớn so với cấp ngân sách gói có kích cở, kích cở định nghĩa khoản cấp ngân sách gói đủ lớn phép quyền chọn mức chi tiêu ngang với cấp ngân sách đối ứng Nếu cầu dịch vụ phủ co giản theo giá, khoản cấp ngân sách đối ứng làm chi tiêu tăng thêm số tiền ngân sách cấp, giải phóng ngân qũy địa phương để chi tiêu cho việc khác Ràng buộc mục đích sử dụng khoản cấp ngân sách gói trở thành vấn đề đơn vị tiếp nhận mức chi tiêu dự định cho nhóm khoản mục trợ cấp tiền ngân sách cấp mua Các ràng buộc trì nỗ lực có tính bó buộc khoản ngân sách cấp lớn gia tăng chi tiêu mà quyền chọn khơng có tiền ngân sách cấp Cấp ngân sách gói tạo gia tăng chi tiêu quyền, thơng thường khoản từ 0,25 đến 0,50 đô la đô la tiền ngân sách cấp Một đô la cấp ngân sách gói cung cấp từ 0,50 đến 0,75 đô la để chi tiêu lĩnh vực ngân sách khác để giảm nhẹ thuế địa phương Lý thuyết kinh tế chứng thực nghiệm tác động loại hình cấp ngân sách cấp quyền đưa đến ba kết luận sách cấp ngân sách Một khoản cấp ngân sách đối ứng với tỷ lệ đối ứng với tỷ phần lợi ích thụ hưởng người không thường trú tốt mục tiêu bù trừ tác động ngoại tác đơn vị hành chính/quyềnlực Cấp ngân sách gói chung chế tốt cấp ngân sách đối ứng để tái phân phối nguồn lực đơn vị hành chính/quyền lực cấp liên bang Nói chung, nên tránh cấp ngân sách gói theo nhóm khoản mục cấp ngân sách đối ứng đóng nên dùng hai loại hình Câu hỏi Thảo luận 1 Bởi người khơng thường trú có hưởng lợi từ dịch vụ an tồn cơng cộng quyền địa phương, giả sử quyền liên bang cấp cho địa phương khoản ngân sách an tồn cơng cộng đô la cho đô la tiền thuế địa tiêu cho dịch vụ a Khoản cấp ngân sách có tác động lên giá chi tiêu an tồn cơng cộng địa phương này? Khoản cấp ngân sách khắc phục vấn đề tác động lan truyền nào? b Giả sử thành phố Central City đánh sắc thuế tài sản an tồn cơng cộng với suất 10 đô la 1.000 đô la giá trị chịu thuế sở chịu thuế bao gồm 10 triệu đô la tài sản chịu thuế Nếu độ co giản theo giá cầu an toàn cơng cộng Central City 0,2, tính giải thích tác động kỳ vọng khoản cấp ngân sách lên chi tiêu an tồn cơng cộng, tiền thuế an tồn cơng cộng thuế suất Central City 2 Thay cấp ngân sách đối ứng câu 1, giả sử Central City tiếp nhận khoản cấp ngân sách gói 55.000 la tiêu cho an tồn cơng cộng Nếu tổng thu nhập cư dân 22 triệu độ co giản theo thu nhập cầu an tồn cơng cộng 0,8, khoản cấp ngân sách có tác động kỳ vọng lên chi tiêu an tồn cơng cộng thuế? Tại cấp ngân sách đối ứng làm chi tiêu gia tăng nhiều cấp ngân sách gói? (31)cơng cộng khác với trường hợp cấp ngân sách gói cụ thể câu 2? Tại khác khơng? 4 Đã nhiều lần, có người đề nghị quyền liên bang cắt giảm vai trị quan hệ ngân sách liên cấp quyền cách loại bỏ số khoản cấp ngân sách đối ứng nhỏ cấp quyền đồng thời cắt giảm thuế liên bang với số tiền tương đương, đặc biệt loại thuế tài trợ trực tiếp cho khoản cấp ngân sách Khái niệm đôi lúc gọi trả lại nguồn thu – ý tưởng cá nhân giữ lại nguồn lực tiểu bang quyền chọn đánh thuế nguồn lực để trì tiếp tục chương trình tài trợ tiền ngân sách cấp Nếu thay đổi thực hiện, Anh/Chị kỳ vọng tiểu bang đáp ứng nào? Anh/Chị kỳ vọng chi tiêu tiểu bang cho nhóm khoản mục trợ cấp tăng hay giảm tiểu bang phải tài trợ cho chi tiêu từ nguồn lực tư nhân tăng thêm? Bài đọc chọn Break, George Tài trợ cho Chi tiêu Chính phủ Hệ thống Liên bang Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1980 Xem Chương 3, “Kinh tế học Cấp ngân sách cấp quyền”, Chương 4, “Hệ thống cấp ngân sách Hoa Kỳ” Gramlich, Edward M “Cấp ngân sách cấp quyền: Điểm lại Tài liệu Nghiên cứu Thực nghiệm” Trong Kinh tế Chính trị Chủ nghĩa liên bang ngân sách, ấn cảu Wallace Oates Lexington, MA: Lexington Books, 1977 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ĐƯỜNG BÀNG QUAN CỦA CẤP NGÂN SÁCH Ta chứng minh tác động loại hình cấp ngân sách khác cách sử dụng công cụ lý thuyết người tiêu dùng truyền thống đường bàng quan đường ràng buộc ngân sách, nối tiếp phần trình bày phụ lục Chương Trong hình 9A-1, cá nhân đứng trước ràng buộc ngân sách AF chọn lựa hàng hóa G phủ cung cấp hàng hóa tổng hợp X, thể tiêu dùng tất hàng hóa khác Độ dốc đường ràng buộc ngân sách thể giá thuế cá nhân Ở cặp kết hợp tối đa hóa độ thỏa dụng, cá nhân tiêu dùng G0 đơn vị hàng hóa G chi tiêu X0 la cho tất hàng hóa khác (32)HÌNH 9A-1 So sánh cấp ngân sách đối ứng với cấp ngân sách gói Bây giả sử cấp ngân sách gói dùng thay cho cấp ngân sách đối ứng, với tiền cấp ngân sách gói vừa đủ lớn phép tiêu dùng bó hàng hóa kết hợp giống chọn với cấp ngân sách đối ứng – cặp kết hợp C Khoản cấp ngân sách gói AB đô la làm đường ràng buộc ngân sách dịch chuyển đến BE, ngang qua cặp kết hợp C Khoản cấp ngân sách AB vừa đủ lớn để phép người tiêu dùng chọn cặp kết hợp C Bởi cấp ngân sách gói khơng làm thay đổi giá hàng hóa, đường ràng buộc ngân sách song song với đường gốc Đứng trước khoản cấp ngân sách gói đường ràng buộc ngân sách BE, cặp kết hợp tối đa hóa độ thỏa dụng cá nhân G1 X1 Cấp ngân sách gói làm tăng tiêu dùng hàng hóa phủ so với khơng có cấp ngân sách, gia tăng tiêu dùng hàng hóa G với cấp ngân sách gói nhỏ so với cấp ngân sách đối ứng Điều bắt buộc, lẽ đường bàng quan có hình dạng vịng cầu lỏm xuống, cặp kết hợp nằm đường ràng buộc ngân sách BE phía bên trái cặp kết hợp C cung cấp cho người tiêu dùng độ thỏa dụng cao với mức tiêu dùng G thấp (nhưng chi tiêu nhiều cho X) Thiếu giảm giá G có nghĩa nguồn lực phân bổ sang cho việc tiêu dùng G Do đó, cấp ngân sách đối ứng mở hiệu gia tăng tiêu dùng G so với khoản cấp ngân sách gói kích cở Tuy nhiên, cấp ngân sách gói làm tăng độ thỏa dụng người tiếp nhận nhiều cấu chọn lựa tiêu dùng khơng bị bóp méo thay đổi giá Bây xem xét khoản cấp ngân sách đối ứng đóng cấp với tỷ lệ đối ứng áp dụng với G2 đơn vị hàng hóa G mua với ngân quỹ địa phương Đường ràng buộc ngân sách đứng trước người tiêu dùng ACE Khoản cấp ngân sách đối ứng làm giá giảm xuống đến cặp kết hợp C, tạo lượng tiền cấp ngân sách tối đa Vượt qua mức tiêu dùng G2, giá đơn vị G tăng thêm trở giá ban đầu chưa có cấp ngân sách Đường ràng buộc ngân sách song song với đường gốc dịch chuyển ngoài, tiếp nhận tiền cấp ngân sách tối đa Nếu cặp kết hợp tối đa hóa độ thỏa dụng thấp G2, cấp ngân sách đóng có tính đối ứng; lớn G2, khoản cấp ngân sách lại có tính gói Theo cách vẽ Hình 9A-1, cặp kết hợp tối đa hóa độ thỏa dụng điểm C; người tiêu dùng khai thác hết tiềm đối ứng khoản cấp ngân sách đóng Hàng hóa X
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền, Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

Hình ảnh liên quan

Hình 9-2 Tầm quan trong tương đối của tiền cấp ngân sách, 1964-1993 (tỷ lệ phần trăm của thu và chi ngân sách)  - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

Hình 9.

2 Tầm quan trong tương đối của tiền cấp ngân sách, 1964-1993 (tỷ lệ phần trăm của thu và chi ngân sách) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 9-1 Tăng trưởng của tiền cấp ngân sách từ Liên bang và Tiểu bang - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

Hình 9.

1 Tăng trưởng của tiền cấp ngân sách từ Liên bang và Tiểu bang Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG 9-1 - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

BẢNG 9.

1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG 9-2 Trợ cấp của Liên bang và Tiểu bang theo Khoản mục Ngân sách, 1991 - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

BẢNG 9.

2 Trợ cấp của Liên bang và Tiểu bang theo Khoản mục Ngân sách, 1991 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Các loại hình Cấp ngân sách - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

c.

loại hình Cấp ngân sách Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG 9-3 Cấp ngân sách của Liên bang theo Chủng loại (tỷ đơ la) - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

BẢNG 9.

3 Cấp ngân sách của Liên bang theo Chủng loại (tỷ đơ la) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 9-4 Tác động thu nhập và tác động giá (thay thế) của cấp ngân sách. - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

Hình 9.

4 Tác động thu nhập và tác động giá (thay thế) của cấp ngân sách Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG 9-4 Tác động Chi tiêu của Cấp ngân sách Cảgĩi và Đối ứng. - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

BẢNG 9.

4 Tác động Chi tiêu của Cấp ngân sách Cảgĩi và Đối ứng Xem tại trang 12 của tài liệu.
HÌNH 9-5 So sánh các chọn lựa cấp ngân sách cảgĩi - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

HÌNH 9.

5 So sánh các chọn lựa cấp ngân sách cảgĩi Xem tại trang 14 của tài liệu.
BẢNG 9-5 Ví dụ mẫu: Chương trình Chia sẻ Nguồn thu - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

BẢNG 9.

5 Ví dụ mẫu: Chương trình Chia sẻ Nguồn thu Xem tại trang 16 của tài liệu.
HÌNH 9-6 - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

HÌNH 9.

6 Xem tại trang 18 của tài liệu.
HÌNH 9-7 - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

HÌNH 9.

7 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Như bảng dưới đây cho thấy, trong số bốn quốc gia này mức độ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền là lớn hơn đáng kể ở Úc và Canada so với ở Đức và Hoa Kỳ - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

h.

ư bảng dưới đây cho thấy, trong số bốn quốc gia này mức độ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền là lớn hơn đáng kể ở Úc và Canada so với ở Đức và Hoa Kỳ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Như bảng dưới đây cho thấy, trong số bốn quốc gia này mức độ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền là lớn hơn đáng kể ở Úc và Canada so với ở Đức và Hoa Kỳ - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

h.

ư bảng dưới đây cho thấy, trong số bốn quốc gia này mức độ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền là lớn hơn đáng kể ở Úc và Canada so với ở Đức và Hoa Kỳ Xem tại trang 28 của tài liệu.
HÌNH 9A-1 - Bài đọc 28-1. Tài chính công tiểu bang và địa phương – 2nd ed.. Chương 9: Trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền

HÌNH 9.

A-1 Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan