0

bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

17 16 0
 • bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:36

3/Tìm các từ đồng nghĩa với những từ in đậm trong bài văn dưới đây.Theo em,vì sao nhà văn chọn từ in đậm mà không chọn những từ đồng nghĩa với nó.. Cây rơm.[r] (1)TaiLieu.VN (2)(3)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Bài cũ (4)Luyện từ câu : Bài cũ (5)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 1/Lập bảng phân loại từ khổ thơ sau theo cấu tạo chúng.Biết từ phân cách với dấu gạch chéo Hai /cha con/ bước/đi / /cát / Ánh/ mặt trời/ rực rỡ/ biển/ xanh/ Bóng /cha /dài / lênh khênh / Bóng/ con/ trịn/ nịch/ Hồng Trung Thơng Tìm thêm ví dụ minh họa cho kiểu cấu tạo từ bảng phân loại em vừa lập.(Mỗi kiểu thêm ví dụ ) Từ đơn gồm tiếng Từ phức gồm hai hay nhiều tiếng 1/Từ có hai kiểu cấu tạo từ đơn từ phức (6)Từ khổ thơ Từ tìm thêm ngồi bài Từ đơn Từ ghép Từ phức Từ láy Hai /cha / bước /đi / /cát / Ánh / mặt trời / rực rỡ / biển / xanh / Bóng /cha /dài / lênh khênh / Bóng / / trịn / nịch / Hồng Trung Thơng hai,bước,đi, trên, cát, ánh, biển, xanh, bóng, cha, dài, bóng, con, tròn cha con, mặt trời, chắc nịch rực rỡ, lênh khênh nhà, bàn, ghế cô giáo, học sinh, bút mực lăn tăn,lao xao, nhỏ nhắn Tìm thêm ví dụ minh họa cho kiểu cấu tạo từ bảng phân loại em vừa lập (Mỗi kiểu thêm ví dụ ) (7)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 2/Các từ nhóm có quan hệ với nào? ( Đó từ đồng nghĩa , đồng âm từ nhiều nghĩa ) Đánh dấu ( +) vào trống thích hợp bảng đây: Từ đồng nghĩa Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm a/ đánh cờ, đánh giặc, đánh trống, b/ veo, vắt, xanh c/ thi đậu, xôi đậu, (8)Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ từ vật, hoạt động, trạng thái hay tính chất từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển.Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với từ giống âm khác hẳn nghĩa Từ đồng nghĩa Từ nhiều nghĩa (9)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 2/Các từ nhóm có quan hệ với nào? ( Đó từ đồng nghĩa, đồng âm từ nhiều nghĩa ) Đánh dấu ( +) vào trống thích hợp bảng đây: Từ đồng nghĩa Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm a/ đánh cờ, đánh giặc, đánh trống b/ veo, vắt, xanh c/ thi đậu, xôi đậu, chim đậu cành + + (10)Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 3/Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm văn đây.Theo em,vì nhà văn chọn từ in đậm mà khơng chọn từ đồng nghĩa với ? Cây rơm Cây rơm cao trịn nóc.Trên cọc trụ, người ta úp nồi đất ống bơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột ướt Cây rơm giống túp lều không cửa, với tuổi thơ mở cửa nơi Lúc chơi trò chạy đuổi, bé tinh ranh chui vào đống rơm, lấy rơm che cho đóng cánh cửa lại Cây rơm nấm khổng lồ không chân Cây rơm đứng từ mùa gặt đến mùa gặt tiếp sau Cây rơm dâng dần thịt cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bị Vậy mà nồng nàn hương vị đầy đủ ấm áp quê nhà Mệt mỏi công việc ngày mùa, hay đùa chơi, bạn sung sướng tựa mình vào rơm.Và chắn bạn ngủ thiếp ngay, êm đềm rơm, (11)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ (12)Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 3/Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm văn đây.Theo em, vì nhà văn chọn từ in đậm mà không chọn từ đồng nghĩa với ? Cây rơm Cây rơm cao trịn nóc.Trên cọc trụ, người ta úp nồi đất ống bơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột ướt Cây rơm giống túp lều khơng cửa, với tuổi thơ mở cửa nơi Lúc chơi trò chạy đuổi, bé tinh ranh chui vào đống rơm, lấy rơm che cho đóng cánh cửa lại Cây rơm nấm khổng lồ không chân Cây rơm đứng từ mùa gặt đến mùa gặt tiếp sau Cây rơm dâng dần thịt cho lửa đỏ hồng bếp, cho bữa ăn rét mướt trâu bò Vậy mà nồng nàn hương vị đầy đủ ấm áp quê nhà Mệt mỏi cơng việc ngày mùa, hay đùa chơi, bạn sung sướng tựa mình vào rơm.Và chắn bạn ngủ thiếp ngay, êm đềm rơm, hương đồng cỏ nội sẵn đợi vỗ giấc ngủ bạn tinh ranh dâng (13)TaiLieu.VN Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ tinh ranh dâng êm đềm 3/Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm văn đây.Theo em,vì nhà văn chọn từ in đậm mà không chọn từ đồng nghĩa với nó? Từ đồng nghĩa tinh nghịch, tinh khôn, khôn ngoan, ranh mãnh, ranh ma, ma lanh, tặng, biếu, cho, đưa êm ái, êm dịu, êm ả, êm ấm Từ in đậm Không thể thay từ tinh ranh từ tinh nghịch tinh nghịch nghiêng nghĩa nghịch nhiều hơn, rõ khôn ranh Không thể thay từ tinh ranh từ tinh khơn, khơn ngoan từ nghiêng về nghĩa khôn nhiều nghịch ngợm Các từ ranh mãnh, ranh ma, ma lanh khơng dùng chúng thể ý chê Dùng từ dâng thể cách cho trân trọng, nhã Không thể thay dâng tặng, biếu:Các từ thể trân trọng không phù hợp khơng dùng thân để tặng, biếu Từ cho, đưa thiếu trân trọng Dùng từ êm đềm vừa diễn tả cảm giác dễ chịu thể tinh thần người.Từ êm ái, êm dịu nói cảm giác dễ chịu thể Từ êm ả nói yên tĩnh cảnh vật.Từ êm ấm nghiêng diễn tả sống trong gia đình hay tập thể nhiều (14)Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ 4/ Tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống trong thành ngữ, tục ngữ sau: a/ Có nới b/ Xấu gỗ , nước sơn c/ Mạnh dùng sức , dùng mưu tốt (15)TaiLieu.VN TRÒ CHƠI 1 Câu1 : Tìm từ đồng nghĩa với từ bê 3 4 2 Câu 3:Các từ róc rách, tí tách, rung rinh, thuộc loại từ nào? Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với từ chăm Câu 4: Các từ chạy, nhảy, hát,thuộc loại từ nào? (16)Luyện từ câu : Ôn tập từ cấu tạo từ Từ (chia theo cấu tạo ) Từ đơn Từ phức Từ ghép Từ láy Từ (chia theo nghĩa từ) (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện, bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

1/Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng.Biết rằng các từ đã - bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

1.

Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng.Biết rằng các từ đã Xem tại trang 5 của tài liệu.
Đánh dấu ( +) vào ô trống thích hợp trong bảng dưới đây: Từ đồng  - bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

nh.

dấu ( +) vào ô trống thích hợp trong bảng dưới đây: Từ đồng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Đánh dấu ( +) vào ô trống thích hợp trong bảng dưới đây: Từ đồng  nghĩa Từ nhiều nghĩa  Từ đồng        âm  - bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

nh.

dấu ( +) vào ô trống thích hợp trong bảng dưới đây: Từ đồng nghĩa Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm Xem tại trang 9 của tài liệu.