0

HG-TK.2B: Thống kê về kết quả hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở

2 18 0
  • HG-TK.2B: Thống kê về kết quả hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:21

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r] (1)Tỉnh/thành phố: THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ HỒ GIẢI CỦA TỔ HỊA GIẢI Ở CƠ SỞ (Từ tháng… năm… … đến hết tháng…… năm ….) Mẫu PTP/HG-TK.2B Huyện/quận: Phòng tư pháp: STT Đơn vị Số vụ, việc nhận hoà giải Kết hoà giải Số vụ, việc hoà giải Số vụ, việc hướng dẫn chuyển quan chức giải Ghi Dân Hơn nhân gia đình Đất đai Môi trường Lĩnh vực khác Tổng số Số vụ, việc hoà giải thành Số vụ, việc hoà giải khơng thành Dân Hơn nhân gia đình Đất đai Môi trường Lĩnh vực khác Tổng số Tỷ lệ % số vụ, việc hòa giải thành 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Xã A (2)Người lập bảng thống kê Ký tên (Ghi rõ họ, tên) Địa danh, ngày…… tháng… năm… Trưởng Phòng Tư pháp Ký tên (Ghi rõ họ, tên) thủ tục hành t biểu mẫu nhé
- Xem thêm -

Xem thêm: HG-TK.2B: Thống kê về kết quả hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở, HG-TK.2B: Thống kê về kết quả hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở

Hình ảnh liên quan

Người lập bảng thống kê Ký tên - HG-TK.2B: Thống kê về kết quả hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở

g.

ười lập bảng thống kê Ký tên Xem tại trang 2 của tài liệu.