0

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 sgk địa lý lớp 9

2 19 0
  • Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 sgk địa lý lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:14

⟹ Có được thành tựu trên là nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất, tạo ra nhiều giống lúa mới năng suất cao, chống sâu bệnh, khắc phục hạn chế về tự nhiên (chịu hạn[r] (1)TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 29 SGK ĐỊA LÝ LỚP 9 Đề bài: Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), trình bày thành tựu chủ yếu sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002. Trả lời:  Các thành tựu chủ yếu sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002: Nhìn chung diện tích, suất, sản lượng lúa sản lượng lúa bình quân đầu người tăng lên - Sản lượng lúa tăng nhanh nhất, tăng gấp lần (từ 11,6 triệu lên 34,4 triệu tấn) - Năng suất lúa tăng lên nhanh, gấp 2,2 lần (từ 20,8 tạ/ha lên 45,9 ttạ/ha) - Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng, gấp 1,9 lần (từ 217 tạ/ha lên 432 tạ/ha) - Diện tích lúa tăng 1,3 lần (từ 5600 nghìn lên 7504 nghìn ha) (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 sgk địa lý lớp 9, Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 sgk địa lý lớp 9

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002. - Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 sgk địa lý lớp 9

a.

vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002 Xem tại trang 1 của tài liệu.