0

Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

3 12 0
  • Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:12

Hai sóng dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng.. Biết khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhau n[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN THI HKI LÝ 12 - 1415 Mã đề thi: 132 Câu Một lắc lò xo có W = 0,9 J; biên độ dao động A = 15 cm Động lắc tại vị trí có li độ x = - cm A 0,1 J. B – 0,1 J. C 0,8 J. D – 0,8 J. Câu Một lắc lị xo gồm lị xo có độ cứng 200 N/m, vật nặng có khối lượng 200 g, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Khi qua vị trí có li độ 2,5 cm, lắc có tốc độ A 3,06 m/s. B 3,16 m/s. C 2,16 m/s. D 0,79 m/s. Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Trể pha 2  so với vận tốc B Sớm pha 2  so với vận tốc C Cùng pha với vận tốc. D Ngược pha với vận tốc. Câu Để có sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định chiều dài sợi dây bằng A Một số nguyên lần phần tư bước sóng B Một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng. C Một số lẽ lần phần tư bước sóng D Một số lẻ nửa bước sóng. Câu Hai sóng dạng sin có bước sóng biên độ truyền ngược chiều sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo sóng dừng Biết khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẵng 0,5 s Bước sóng hai sóng A 20 cm. B cm. C 10 cm. D 15 cm. Câu Bước sóng quãng đường mà sóng truyền trong A 1 4 chu kì. B chu kì. C 1 2 chu kì. D 3 2 chu kì. Câu Một người dùng búa gỏ vào nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm và nghe âm tiếng gỏ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhôm) khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s nhôm 6420 m/s Chiều dài nhôm A 45,02 m. B 42,06 m. C 40,04 m. D 43,08 m. Câu Hai nguồn phát sóng kết hợp hai nguồn phát hai sóng có A Cùng biên độ, tần số. B Cùng biên độ, pha ban đầu. C Cùng phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian. D Cùng tần số, pha ban đầu. Câu Một chất điểm dao động điều hoà quỹ đạo dài cm Biên độ dao động chất điểm là A – 2,5 cm. B 2,5 cm. C 10 cm. D cm. Câu 10 Hai điểm S1, S2 mặt chất lỏng, cách 18 cm, dao động pha với biên độ A tần số f = 20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,2 m/s Hỏi S1 S2 có gợn lồi (trừ S1 S2 có gợn lồi)? A 4. B 3. C 6. D 5. Câu 11 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = U 2cost Cho C biến thiên Khi C = Cm điện áp hai tụ đạt cực đại UC = Ucmax Thì A Ucmax = 2 L L U R Z Z  Zcm = 2 L R RZ . B Uc max = 2 L L U R Z Z  khi Zcm 2 L L RZ . C Ucmax = 2 L L U R Z Z  Zcm = 2 L L R Z ZD Ucmax = 2 L L U R Z Z  khi Zcm 2 L L Z RZ . Câu 12 Trên đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng điện Tăng tần số dịng điện giử ngun thơng số khác mạch, kết luận sau chưa xác? A Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm. B Điện áp hiệu dụng hai tụ tăng. C Hệ số công suất đoạn mạch giảm. D Điện áp hiệu dụng điện trở R giảm. Câu 13 Một đoạn mạch RLC nối tiếp có R biến thiên mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số không đổi Khi R = Rm cơng suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại P = Pmax Khi đó ta có A Rm = ZL – ZC; Pmax = 2( L C) U ZZ B R m = |ZL – ZC|; Pmax = 2 | L C| U ZZ . C Rm = |ZL – ZC|; Pmax = | L C| U ZZ . D R m = |ZL – ZC|; Pmax = 2 | L C| U ZZ . Câu 14 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) tính theo cơng thức A tan = 1 2 1 2 sin cos cos sin A A A A       . B tan = 1 2 1 2 sin sin cos cos A A A A       . C tan = 1 2 1 2 cos cos sin sin A A A A       . D tan = 1 1 2 sin cos sin cos A A A A       . Câu 15 Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Các điện áp hiệu dụng hai đầu đoạnk lạch U = 120 V; hai đầu cuộn dây Ud = 120 V; hai đầu tụ điện UC = 120 V Hệ số công suất mạch A 3 2 . B 2 2 . C 2 1 D 1. Câu 16 Một sợi dây dài m, hai đầu cố định, dây có sóng dừng với hai bó sóng Bước sóng trên dây có gá trị A 2,00 m. B 0,25 m. C 1,00 m. D 0,50 m. Câu 17 Hai dao động điều hồ phương tần số, có độ lệch pha  Biên độ hai dao động A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị A Nằm khoảng từ |A1 – A2| đến A1 + A2 B Nhỏ |A1 – A2| C Luôn 1 2 (A1 + A2) D Lớn A1 + A2. Câu 18 Phương trình dao động điều hồ x = Acos(t + ) Phát biểu sau chưa đúng? A  pha ban đầu, dương, âm B (t + ) pha dao động. (2)A T = m k  . B T = 1 k m  . C T = 2 m kD T = 2 k mCâu 20 Một vật dao động điều hoà với biên độ A = cm, chu kì T = s Chọn gốc thời gian lúc đi qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 4cos(t - 2  ) (cm) B x = 4cos(t + 2  ) (cm) C x = 4cost (cm). D x = 4cos(t + ) (cm). Câu 21 Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s Khoảng cách ngắn phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha A 0,85 m. B 1,7 m. C 3,4 m. D 5,1 m. Câu 22 Gọi f tần số lực cưởng bức, f0 tần số riêng hệ dao động Hiện tượng cộng hưởng xảy A f = 2f0 B f = f0 C f = 0 2 f D f = f0 Câu 23 Một lị xo có chiều dài tự nhiên l0 = 20 cm, độ cứng k = 176 N/m gắn vào điểm O cố định, đầu gắn vào cầu khối lượng m = 100 g Quả cầu lị xo trượt theo nằm ngang Ox khơng có ma sát Cho Ox quay quanh trục thẳng đứng qua O với tốc độ góc  = vịng/s Chiều dài lị xo gần giá trị sau nhất? A 25 cm. B 21 cm. C 22 cm. D 24 cm. Câu 24 Li độ x = Acos(t + ) dao động điều hoà pha dao động bằng A 4  B . C 2  D 0. Câu 25 Cho ba dao động điều hồ phương, tần số góc  = 100 rad/s với biên độ A1 = 1,5 cm, A2 = 3 2 cm, A3 = 3cm pha dao động tương ứng 1 = 0; 2 = 2  , 3 = 5 6  Phương trình dao động tổng hợp ba dao động A x = 3cos(100t + 2  ) (cm) B x = 3cos(100t + 3  ) (cm) C x = 2 3cos(100t + 2  ) (cm) D x = 2 2 cos(100t + 3  ) (cm) Câu 26 Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cost (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 120 V. B 60 V. C 120 V D 60 2V Câu 27 Một vật tham gia hai đồng thời dao động điều hoà phương với phương trình x1 = 6cos 5 2  t (cm) x2 = 6sin 5 2  t (cm) Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp A 6 cm; - 2  rad B 12 cm; 2  rad C 6 cm; - 4  D 12 cm; rad. Câu 28 Chu kì dao động điều hoà lắc đơn xác định biểu thức A T = 2 l gB T = 2 l gC 1 2 l gD 1 g l  . Câu 29 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 , C = 4 10   F, L thay đổi điện áp u = 200cos100t (V) Thay đổi L để P = Pmax Điện áp hiệu dụng cường độ hiệu dụng là A 200 V; 2A B 100 2V; A C 200 V; A. D 100 2V; 2A Câu 30 Sóng có tần số 120 Hz truyền với tốc độ 60 m/s bước sóng cùa sóng là A 25 cm. B 50 cm. C 200 cm. D 100 cm. Câu 31 Vật dao động điều hồ với phương trình x = 2,5cost (cm) Tốc độ cực đại vật là A 52 cm/s. B 5 cm/s. C 2,52 cm/s. D 2,5 cm/s. Câu 32 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = 100 2cos100t (V) Biết R = 20 ; URL = 100 2V; UC = 100 V Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch A i = 5cos(100t + 6  ) (A) B i = 5 2cos(100t + 6  ) (A) C i = 5cos100t (A). D i = 5 2cos100t (A) Câu 33 Một lắc lị xo với lị xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hoà trục Ox Chọn gốc gốc toạ độ vị trí cân O Khi vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều âm lắc A 0,08 J. B – 800 J. C – 0,08 J. D 800 J. Câu 34 Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại khi A Li độ 0. B Li độ cực đại. C Gia tốc cực đại. D Pha cực đại. Câu 35 Phát biểu sau khơng đúng? Sóng âm sóng truyền trong A Chất khí. B Chân khơng. C Chất rắn. D Chất lỏng. Câu 36 Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch i = 2cost (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A A. B A. C 2 2A D 2A Câu 37 Một lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 2 m/s2 với chu kì s Chiều dài lắc A 1,77 m. B 1,00 m. C 0,93 m. D 0,71 m. Câu 38 Một sóng có tần số 580 Hz có tốc độ lan truyền 348 m/s Hỏi hai điểm gần trên phương truyền sóng phải cách khoảng để chúng dao động lệch pha nhau góc 3  ? A 55 cm. B 20 cm. C 10 cm. D 28 cm. Câu 39 Gọi M điểm nằm vùng giao thoa cách nguồn S1, S2 khoảng d1 (3)A d2 – d1 = (k + 1 2); k  Z. B d2 + d1 = k; k  Z. C d2 – d1 = k; k  Z D d2 + d1 = (k + 1 2); k  Z. Câu 40 Ba đặc trưng sinh lí âm là
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận, Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

Hình ảnh liên quan

A. x= 4cos(t 2 - Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

x.

= 4cos(t 2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21. Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khoảng cách - Đề kiểm tra HKI (NH 2014-2015) - Lý 12 - Bình Thuận

u.

21. Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khoảng cách Xem tại trang 2 của tài liệu.