0

Mẫu báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA của đơn vị sự nghiệp công

2 41 0
  • Mẫu báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA của đơn vị sự nghiệp công

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:55

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ. Kỳ báo cáo : từ ngày……..[r] (1)Cơ quan thực hiện: (Doanh nghiệp/đơn vị nghiệp cơng) BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ Kỳ báo cáo : từ ngày…… Đến ngày Đơn vị: Nguyên tệ ST T TÊN ĐƠN VỊ Ngu ồn vốn cho vay lại Nguy ên tệ nợ đ ầu kỳ Rút vốn tro ng kỳ Trả nợ kỳ nợ c uối kỳ Nợ hạn Gố c ãiL Phí the o Hiệ p địn h vay Phí QLC VL Dự phịn g RRC VL Cộ ng Gốc ãiL Phí vay nướ c ngo ài Phí QLC VL Dự phịng RRC VL 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I Dự án. II Dự án IIIDự án Tổng cộng Tổng USD - - - -Tổng EUR - - - -Tổng JPY - - - -Tổng KR W - - - -Tổng - - - (2)Tổng quy USD - - - -Tổng quy VND - - - -Ghi chú: - Cột 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD VNĐ Bộ tài cơng bố vào ngày cuối tháng cuối kỳ báo cáo - Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD VNĐ Bộ tài cơng bố thời điểm phát sinh giao dịch - Cột 7, 8, 9, 10, 11, 12: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD VNĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố thời điểm trả nợ ……, Ngày …… tháng …… năm …… NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) thủ tục hành t biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA của đơn vị sự nghiệp công, Mẫu báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA của đơn vị sự nghiệp công

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ - Mẫu báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA của đơn vị sự nghiệp công
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan