0

Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II

15 25 0
  • Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:53

Bước 5: Giải hệ phương trình tìm ẩn số x, y rồi tính các đại lượng khác theo yêu cầu đề bài. Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. Viết phương trình hoá học của phản[r] (1)t ttÝÝÝnnnhhhccchhhÊÊÊttthhhooo¸¸¸hhhäääccccccđđđaaappphhhiiikkkiiimmm... + Oxit KL + O2 Ba dạng thù hình Cacbon + NaOH + KOH, t0 + NaOH + H2O + Kim lo¹i + Hidro + Hidro + O2 + Kim lo¹i Phi Kim Oxit axit Muèi clorua s¶n phÈm khÝ Clo HCl Oxit kim loại muối HCl + HClO NaCl + NaClO Nước Gia-ven KCl + KClO3 cacbon Kim cương: Là chất rắn trong suèt, cøng, kh«ng dÉn ®iÖn Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao ct kớnh Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả dẫn điện Làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì Cacbon vơ định hình: Là chất rắn, xốp, khơng có khả năng dẫn điện, có ính hấp phụ Làm nhiên liệu, chế tạo mặt nạ phòng độc CO2 Kim lo¹i + CO2 Các phương trình hoá học đáng nhớ 1 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 2 Fe + S t0  FeS 3 H2O + Cl2  HCl + HClO 4 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O 5 4HCl + MnO2 0 t MnCl2 + Cl2 + 2H2O 6 NaCl + 2H2O dpddmnx2NaOH + Cl2 + H2 6 C + 2CuO t0 2Cu + CO 7 3CO + Fe2O3 0 t  2Fe + 3CO2 8 NaOH + CO2  NaHCO3 9 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O Hợp chất hữu Hidro cacbon DÉn xuÊt cña RH Hidrocabon no Ankan CTTQ CnH2n+2 VD: CH4 (Metan) Hidrocacbon kh«ng no Anken CTTQ: CnH2n VD: C2H4 (Etilen) Hidrocacbon kh«ng no Ankin CTTQ: CnH2n-2 VD: C2H2 (Axetilen) Hidrocacbon th¬m Aren CTTQ CnH2n-6 VD: C6H6 (Benzen) DÉn xuÊt chøa Halogen VD: C2H5Cl C6H5Br DÉn xuÊt chøa Oxi VD: C2H5OH CH3COOH ChÊt bÐo Gluxit… DÉn xuÊt chøa Nit¬ VD: Protein (2)Hỵp chÊt Metan Etilen Axetilen Benzen CTPT PTK CH4 = 16 C2H4 = 28 C2H2 = 26 C6H6 = 78 Công thức cấu tạo C H H H H Liên kết đơn C H H H C H Liên kết đôi gồm liên kết bền và liên kết bền C H H C Liªn kÕt ba gåm liªn kÕt bền liên kết bền 3lk đơi 3lk đơn xen kẽ trong vịng cnh u Trạng thái Khí Lỏng TÝnh chÊt vËt lý Không màu, khơng mùi, tan nước, nhẹ khơng khí Khơng màu, khơng tan nước, nhẹ nước, hoà tan nhiều chất, độc TÝnh chÊt ho¸ häc Gièng nhau Có phản ứng cháy sinh CO2 H2O CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O 2C6H6 + 15O2  12CO2 + 6H2O -Kh¸c nhau ChØ tham gia ph¶n øng thÕ CH4 + Cl2 anhsang CH3Cl + HCl Cã ph¶n øng céng C2H4 + Br2  C2H4Br2 C2H4 + H2 0 , , Ni t P  C2H6 C2H4 + H2O  C2H5OH Cã ph¶n øng céng C2H2 + Br2  C2H2Br2 C2H2 + Br2  C2H2Br4 Võa cã ph¶n ứng phản ứng cộng (khó) C6H6 + Br2 0 , Fe t  C6H5Br + HBr C6H6 + Cl2 asMT C6H6Cl6 øng dông Làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống công nghiệp Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, rượu Etylic, Axit Axetic, kích thích chín Làm nhiên liệu hàn xì, thắp sáng, nguyên liƯu s¶n xt PVC, cao su Làm dung môi, diều chế thuốc nhuộm, dược phẩm, thuốc BVTV §iỊu chÕ Cã khÝ thiªn nhiªn, khÝ đồng hành, khí bùn ao Sp chế hố dầu mỏ, sinh quả chín C2H5OH 0 H SO d,t2 4  C2H4 + H2O Cho đất đèn + nước, sp chế hoá dầu mỏ CaC2 + H2O C2H2 + Ca(OH)2 Sản phẩm chưng nhựa than đá (3)r rrưưượợợuuuEEEtttyyyllliiiccc AAAxxxiiitttAAAxxxeeetttiiiccc Công thøc CTPT: C2H6O c h o c h h h h h CTCT: CH3 - CH2 - OH hc C2H5 - OH CTPT: C2H4O2 CTCT: CH3 - CH2 - COOH c h o c h h h o TÝnh chÊt vËt lý Là chất lỏng, không màu, dễ tan tan nhiều nước Sơi 78,30C, nhẹ nước, hồ tan nhiều chất Iot, Benzen S«i 1180C, có vị chua (dd Ace 2-5% làm giấm ¨n) TÝnh chÊt ho¸ häc - Ph¶n øng víi Na: 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 2CH3COOH + 2Na  2CH3COONa + H2 - Rượu Etylic tác dụng với axit axetic tạo thành este Etyl Axetat CH3COOH + C2H5OH 0 2 , H SO d t             CH3COOC2H5 + H2O - Cháy với lửa màu xanh, toả nhiều nhiÖt C2H6O + 3O2  2CO2 + 3H2O - Bị oxi hóa không khí có men giÊm xóc t¸c C2H5OH + O2 mengiam CH3COOH + H2O - Mang đủ tính chất axit: Làm đỏ quỳ tím, tác dụng với kim loại trước H, với bazơ, oxit bazơ, dd muối 2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2 2CH3COOH + MgO  (CH3COO)2Mg + H2O CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O ứng dụng Dùng làm nhiên liệu, dung môi pha sơn, chế rượu bia, dược phẩm, điều chế axit axetic cao su Dùng để pha giấm ăn, sản xuất chất dẻo, thuốc nhuộm, dược phẩm, tơ §iỊu chÕ Bằng phương pháp lên men tinh bột đường C6H12O6 30 35  Menruou C 2C2H5OH + 2CO2 Hoặc cho Etilen hợp nước C2H4 + H2O ddaxit C2H5OH - Lên men dd rượu nhạt C2H5OH + O2 mengiam CH3COOH + H2O - Trong PTN: (4)g ggllluuucccooozzzơơơ sssaaaccccccaaarrrooozzzơơơ tttiiinnnhhhbbbộộộtttvvvàààxxxeeennnllluuulllooozzzơơơ Công thức phân tử C6H12O6 C12H22O11 (C6H10O5)n Tinh bét: n  1200 – 6000 Xenlulozơ: n 10000 14000 Trạng thái TÝnh chÊt vËt lý Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan nước Chất kết tinh, không màu, vị sắc, dễ tan nước, tan nhiều trong nước nóng Là chất rắn trắng Tinh bột tan nước nóng  hồ tinh bột Xenlulozơ khơng tan nước kể đun nóng TÝnh chÊt ho¸ häc quan träng Phản ứng tráng gương C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag Thủ ph©n ®un nãng dd axit lo·ng C12H22O11 + H2O ,  o ddaxit t C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Thuỷ phân ®un nãng dd axit lo·ng (C6H10O5)n + nH2O ,  o ddaxit t nC6H12O6 Hå tinh bét lµm dd Iot chun mµu xanh ứng dụng Thức ăn, dược phẩm Thức ăn, làm bánh kẹo Pha chế dược phẩm Tinh bột thức ăn cho người động vật, nguyên liệu để sản xuất đường Glucozơ, rượu Etylic Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải, đồ gỗ vật liệu xõy dng Điều chế Có chín (nho), hạt nảy mầm; điều chế từ tinh bột Có mía, củ cải đường Tinh bột có nhiều củ, quả, hạt Xenlulozơ có vỏ đay, gai, sợi bông, gỗ (5)N NNhhhậậậnnnbbbiiiếếếtttcccááácccccchhhấấấttthhhữữữuuucccơơơ Stt Cht cn nhn biết Thuốc thử Hiện tượng CO2 Nước vơi Có kết tủa trắng CH4 KhÝ Cl2 KhÝ clo mÊt mµu, cã giấy quỳ tím tẩm ướt đỏ C2H4 Nước brom Mất màu vàng C2H2 Nước brom Mất màu vàng Rượu etylic Na Sủi bọt khí khơng màu Axit axetic Quú tÝm, CaCO3 Quỳ tím đỏ đá vơi tan có bọt khí Glucozơ Ag2O ddNH3 Có bạc sáng bám vào thành èng nghiÖm Tinh bét Iot Hå tinh bét cã xuÊt hiÖn mµu xanh PHẦN : TỰ LUẬN DẠNG 1: VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO HIĐROCACBON  Phương pháp: Để viết công thức cấu tạo (CTCT) chất cần ý số điểm sau: - Đối với hiđrocacbon có cơng thức dạng: CnH2n + 2 (n số ngtử C) : gồm chất CTCT có liên kết đơn C – H CnH2n : gồm chất CTCT có liên kết đơi C = C CnH2n - (n số ngtử C) gồm chất CTCT có liên kết ba C  C  Cách viết công thức cấu tạo: - Viết mạch cacbon thẳng, sau giảm số cacbon thẳng để tạo mạch nhánh - Bổ sung số nguyên tử H cho đủ hoá trị cacbon Lưu ý: + Hoá trị nguyên tố đảm bảo: C (IV), H (I), O (II), Cl hay Br, I, F (I), N (III) Ví dụ: CTCT C4H10 H H H H H – C – C – C – C – H (Hoặc viết gọn: CH3 –CH2 –CH2 –CH3) H H H H Bài tập vận dụng: Hãy viết công thức cấu tạo chất có cơng thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, C2H5Br, C3H6, C3H4 DẠNG 2: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT Câu 1: Bằng phương pháp hoá học nhận biết tinh bột, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ Viết phương trình hố học Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt khí: cacbonic, metan, etilen ? Viết phương trình hố học phản ứng (nếu có) để giải thích Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt dung dịch : Rượu etylic, axit axetic, glucozơ ? Viết phương trình hố học phản ứng (nếu có) để giải thích Câu 4: Có khí sau đựng riêng biệt lọ: C2H4, Cl2, CH4 (6)(2) (3) Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết khí lọ Dụng cụ, hóa chất coi có đủ Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Câu 5: Phương pháp dùng để phân biệt rượu etylic, axit axetic, benzen đơn giản dùng những chất để nhận biết chúng Câu 6: Nhận biết Benzen, rượu etylic, axit axetic glucozơ Viết phương trình hố học xảy ra (nếu có) DẠNG 3: VIẾT PTHH - ĐIỀU CHẾ CÁC CHẤT - CHUỖI CHUYỂN HỐ Câu 1: Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng cháy metan, etilen, axetilen với oxi Nhận xét tỉ lệ số mol CO2 số mol H2O sinh sau phản ứng PTHH Hiện tượng xảy sục khí C2H4 qua dd Br2 Viết PTHH Câu 2: Từ chất ban đầu etilen điều chế etyl axetat Viết phương trình hố học để minh hoạ Các điều kiện cần thiết cho phản ứng xảy có đủ Câu 3: Từ glucozơ, viết PTHH điều chế etyl axetat PE Các điều kiện, hóa chất cần dùng xem có sẵn Câu 4: Từ nguyên liệu tinh bột hóa chất vơ cơ, chất xúc tác cần thiết, viết PTHH điều chế glucozơ, rượu etylic, khí etilen axit axetic Ghi rõ điều kiện Câu 5: Thực dãy chuyển hố sau phương trình hoá học, ghi rõ điều kiện phản ứng : C2H4(1) C2H5OH(2) CH3COOH(3) CH3COOC2H5(4) CH3COONa Câu 6: Thực dãy chuyển hoá sau phương trình hố học :    Tinh bét glucoz¬ r etylic axit axetic etyl axetat Saccaroz¬ ượu Câu 7: Viết phương trình hố học thực dãy biến hoá hoá học theo sơ đồ sau: (-C6H10O5-)n (1) C6H12O6 C2H4 (6) (-CH2–CH2-)n CH3COOH(4) C2H5OH (5) CH3COOC2H5 DẠNG 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Giả sử đốt cháy a gam chất hữu A, thu b gam CO2 (hoặc b lít CO2 đktc) c gam H2O (hoặc c lít H2O đktc) Biết khối lượng mol chất hữu M gam tỉ khối A so với H2 Tìm công thức phân tử hợp chất hữu A * Phương pháp: Bước 1: Tính khối lượng nguyên tố hợp chất hữu CO C m ×12 m = 44 hay CO C V ×12 m = 22,4 H O2 H m × m = 18 hay 2 H O H V × m = 22,4 O chất hữu C H m = m -(m + m ) Bước 2: Gọi CTPT chất hữu A CxHyOz … Bước 3: Lập tỉ lệ: A , , C H O A M 12x= y =16z= m m m m  x y z (7)Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon, sau phản ứng thu 6,72 lít CO2 5,4 g H2O Tỉ khối hiđrocacbon so với oxi 1,3125 Xác định công thức phân tử hiđrocacbon Đáp án: C3H6 Câu 2: Đốt cháy 4,5 gam chất hữu thu 6,6 gam khí CO2 2,7 gam H2O Biết khối lượng mol chất hữu 60 gam Xác định công thức phân tử chất hữu Đáp án: CTPT: C2H4O2 DẠNG 5: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN % VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ % THỂ TÍCH CỦA HỖN HỢP  Phương pháp: Để xác định thành phần % khối lượng thể tích hỗn hợp thường qua bước: Bước 1: Viết PTHH xảy (đọc kĩ đề bài) Bước 2: Đặt ẩn số chất cần tìm x, y … Bước 3: Dựa vào phản ứng lập mối quan hệ số mol chất cho chất cần tìm Bước 4: Lập hệ phương trình bậc (thường theo khối lượng số mol) Bước 5: Giải hệ phương trình tìm ẩn số x, y tính đại lượng khác theo yêu cầu đề Câu 1: Dẫn 56 lít hỗn hợp khí gồm C2H4 C2H2 qua dung dịch brom dư thấy có 480gam brom phản ứng (các khí đo đktc) Hãy tính thành phần % thể tích khí hỗn hợp Đáp số: %C2H4 = 80% %C2H2 = 20% Câu 2: Cho 2,8 lít hỗn hợp metan etilen (đktc) lội qua dung dịch brom dư/vừa đủ, người ta thu được 4,7 gam đibrometan 1 Viết phương trình hố học phản ứng xảy 2 Tính thành phần phần trăm hỗn hợp theo thể tích (Br = 80 ; C = 12 ; H = 1) Gợi ý: Hỗn hợp metan etilen lội qua dung dịch brom có etilen tham gia phản ứng, metan bay : C2H4 + Br2  C2H4Br2 Số mol C2H4 = C2H4Br2 = 025  Thể tích etilen 0,56 lít 2 C2H4 là 20%; CH4 là 80% Câu 3: Có hỗn hợp A gồm rượu etylic axit axetic Cho 21,2 gam A phản ứng với Na dư thu 4,48 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Gợi ý: – Lập hệ phương trình, số mol axit : 0,2 mol rượu : 0,2 mol – % khối lượng chất : 43,39% rượu etylic 56,61% axit axetic DẠNG 6: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ RƯỢU  Độ rượu: Số ml rượu etylic nguyên chất có 100ml hỗn hợp rượu với nước  Ví dụ: rượu 450 có nghĩa là: Cứ 100ml rượu 450 có chứa 45ml rượu etylic nguyên chất  Công thức tính độ rượu: (o) dd V (ml) 100 V (ml)  rượu nguyên chất  ruợu Độ rượu Câu 1: Cho 10ml rượu 960 tác dụng với Na lấy dư a) Viết PTPƯ xảy b) Tìm thể tích khối lượng rượu ngun chất tham gia phản ứng, biết khối lượng riêng rượu 0,8 g/ml Đáp án: a) 2H2O + 2Na  2NaOH + H2 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 b) mrượu = 7,68g Câu 2: Muốn pha 100 lít rượu chanh 400 cần lít cồn 960 ? (8)DẠNG 7: BÀI TỐN VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG Giả sử có phản ứng: A + B  C + D chất ban đầu chất sản phẩm - Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm: % 100% m  thực tế  lýthuyết m H  m % 100%   lý thuyết thực tế H m - Nếu hiệu suất tính theo chất ban đầu: m % 100% m  lýthuyết  thực tế H  m 100% %  lý thuyết  thực tế m H Lưu ý: - Lượng lý thuyết lượng tính theo phương trình phản ứng Câu 1: Quá trình quang hợp xanh tạo tinh bột khí oxi từ khí cacbonic nước a) Tính khối lượng khí cacbonic phản ứng khối lượng khí oxi sinh có 0,81 tinh bột tạo thành b) Từ 0,81 tinh bột sản xuất rượu etylic theo sơ đồ: Tinh bột axit nước glucozơ 30 32 Cmen rượuo o rượu etylic Giả sử hiệu xuất trình 80% Gợi ý: a) 6nCO2 + 5nH2O clorophinaùnh saùng(-C6H10O5-)n + 6nO2 6n44 162n 6n32 1,32  0,81  0,96 b) (-C6H10O5-)n + nH2O o axit t nC6H12O6 C6H12O6 o o men rượu 30 32 C 2C2H5OH + 2CO2 Ta có sơ đồ hợp thức: (-C6H10O5-)n    C6H12O6    2C2H5OH 162 246 0,81  0,46 Với hiệu suất 80%, khối lượng rượu etylic tạo thành 0,368 Câu 2: Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu lên men 50 lít rượu etylic 40 Biết khối lượng riêng rượu etylic 0,8 g/ml hiệu xuất trình lên men 92% Đáp án:  3 dd CH COOH m 1920g Câu 3: Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo hai giai đoạn sau: a) (-C6H10O5-)n + NướcAxit nC6H12O6 hiệu suất 80% b) C6H12O6 30 32 Cmen rượuo o C2H5OH hiệu suất 75% Hãy viết PTHH theo giai đoạn Tính khối lượng rượu etylic thu từ tinh bột Đáp án: mrượu  0,341 Câu 4: Từ tinh bột người ta sản xuất ancol etylic theo sơ đồ sau : Tinh bột (1) glucozơ (2) rượu etylic 1 Viết phương trình hố học phản ứng xảy 2 Tính khối lượng ngũ cốc chứa 81% tinh bột cho lên men để thu 460 kg ancol etylic (cho O = 16 ; C = 12 ; H = 1) Gợi ý: (-C6H10O5-)n + nH2O o axit t (9)C6H12O6 Men rượuo t  2C2H5OH + 2CO2 (2) 2 (-C6H10O5-)n  nC6H12O6  2nC2H5OH khối lượng tinh bột cần = 460 162 92n n = 810 (kg) khối lượng ngũ cốc có 81% tinh bột = 810 0,81= 1000 kg hay BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm metan axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư, sau phản ứng thấy 2,24 lít khí a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính % thể tích khí hỗn hợp? c) Nếu đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí khơng khí dùng thể tích khơng khí, biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích khơng khí? (các thể tích khí đo đktc) Bài X hỗn hợp gồm metan etilen Dẫn X qua bình nước brom dư thấy có gam brom tham gia phản ứng Khí khỏi bình đem đốt cháy hồn tồn hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình nước vơi (hay Ca(OH)2) thấy có 15 gam kết tủa a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % thể tích chất X Bài Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic a) Tính thể tích khơng khí cần dùng (ở đktc) cho phản ứng trên, biết khí oxi chiếm 20% thể tích khơng khí b) Tính thể tích rượu 8o thu pha lượng rượu với nước, biết khối lượng riêng của rượu etylic l 0,8 (g/ml) c) Tính khối lượng axit axetic thu lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất phản ứng lên men giấm đạt 80% Bài 4: Cho 12,9g X hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic Để trung hịa cần vừa đủ 50ml dung dịch NaOH 2M a Tính thành phần % khối lượng chất hỗn hợp X b Đun nóng lượng X với H2SO4 đặc làm xúc tác thu 7,04g este Tính hiệu suất phản ứng tạo este Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 30ml rượu êtilic chưa rõ độ rượu cho toàn sản phẩm vào nước vôi (lấy dư) Lọc kết tủa, sấy khô cân nặng 100g a) Tính thể tích khơng khí để đốt cháy rượu hồn tồn Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí b) Xác định độ rượu (biết khối lượng riêng rượu nguyên chất 0,8g/ml) Bài 6: Hợp chất hữu A thể khí Đốt cháy hồn tồn 5,6 lít khí A (đktc), thu 22g khí cacbonic g nước a) Xác định cơng thức phân tử A, biết lít khí A đktc có khối lượng 1,25 g b) Viết công thức cấu tạo A Bi 7: Cho glucozo lên men Dẫn toàn khí sinh vào dd Ba(OH)2 dư thu 49,25 chất kÕt tđa a Tính khối lượng rượu thu (10)PHẦN : TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nước gia ven hỗn hợp: A NaCl, NaClO, H2O B HCl, HClO, H2O C NaCl, HClO, H2O D HCl, NaClO, H2O Câu 2: Cho 4,8 gam kim loại M( có hóa trị II hợp chất ) tác dụng vừa đủ với 4,48 lít khí clo( đktc ).Kim loại M là: A Cu B Mg C Zn D Ca Câu 3: Sau làm thí nghiệm, khí clo dư loại bỏ cách sục khí clo vào A Dung dịch HCl B Dung dịch NaCl C Dung dịch NaOH D Cả a,b,c Câu 4: Biết X có cấu tạo nguyên tử sau: điện tích hạt nhân 11+, lớp electron, lớp ngồi có electron X ngun tố: A K B Na C Ag D F Câu 5: Số chu kì bảng hệ thống tuần hồn là: A B C D Câu 6: Số nhóm bảng hệ thống tuần hồn là: A B C D Câu 7: Khí cacbonic tăng lên khí nguyên nhân gay nên hiệu ứng nhà kính Một phần khí cacbonic bị giảm do: A Qúa trình nung vơi B Nạn cháy rừng C Sự đốt cháy nhiên liệu D Sự quang hợp xanh Câu 8: Điện phân dung dịch NaCl bảo hịa khơng có màng ngăn thùng bình điện phân phân thu sản phẩm nào? A Nước Gia-Ven B Nước clo C Dung dịch NaOH D Dung dịch HCl Câu 9: Cặp chất tác dụng với dung dịch brôm là: A CH3 - CH3 , CH2 = CH2 B CH4 , CH2 = CH - CH = CH2 C C6H6 , CH  CH D CH2 = CH2 , CH  CH Câu 10: Phản ứng đặc trưng metan là: A Phản ứng cộng B Phản ứng trùng hợp C Phản ứng D Cả a c Câu 11: Biết 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng hết với 200ml dung dịch brom M Vậy X hiđrocacbon số chất sau: A CH4 B C2H2 C C6H6 D C2H4 Câu 12: Dãy chất sau toàn hợp chất hữu ? A CH4, C2H6, C2H3O2Na, C2H7N B C3H6, C2H4O2, C2H7Cl, CO2 C C2H6O, C4H10, NaHCO3, CH3Br D C6H6, H2CO3, C6H5NO2, CO Câu 13: Dãy chất sau toàn hiđrocacbon ? A CH4, C4H8, C2H7N B C3H6, C2H4, C7H8 C C3H8O, C4H10, CH3Br D C5H10, C6H5NO2, CH3Cl Câu 14: Câu sau ? A liên kết đôi gồm liên kết bền B liên kết đôi gồm liên kết bền liên kết bền C liên kết bền dễ bị đứt gãy pư hóa học D b c Câu 15: Để làm khí CO2 có lẫn khí C2H4 ta dùng hóa chất sau ? A nước B dd brom dư C dd HCl dö D dd Ca(OH)2 dö Câu 16: Dãy chất sau toàn hidrocacbon ? (11) C C2H5OH, CH3COOH, CH3Br D C6H6, CH3OH, CH3COOH Câu 17: Chất sau phản ứng với dung dịch brom ? A CH4 B C2H5OH C CH3COOH D C2H2 Câu 18: Có thể điều chế axetilen từ chất sau ? A C2H5OH B CaC2 C CH4 D tinh boät Câu 19: Biết 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng hết với 100ml dung dịch brom M Vậy X hiđrocacbon số chất sau: A CH4 B C2H2 C C6H6 (*)D C2H4 Câu 20: Dãy chất sau toàn dẫn xuất hidrocacbon ? A CH3ONa, C3H7OH, CH3COOH B C3H6, C2H4, C3H8 C C2H6, CH3COOH, CH3Br D C6H6, CH3OH, CH3COOH Câu 21: Biết 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng hết với 4,48l oxi (dktc) Vậy X hiđrocacbon số chất sau: A CH4 B C2H2 C C6H6 D C2H4 Câu 22: Hợp chất hữu tác dụng với Natri không tác dụng với đá vơi Hợp chất hữu là: A CH3 - O - CH3 B CH3 - COOH C CH3 - CH2 - OH D CH3 - COO - CH2 - CH3 Câu 23: Trong chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2CO3 Axit axetic tác dụng với A Mg, MgO, KOH, Na2CO3 B Mg, Cu, KOH, Na2CO3 C Mg, Cu, MgO, KOH D Tất chất Câu 24: Hợp chất hữu làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là: A CH3 - CH2 - OH B CH3 - COO - CH2 - CH3 C CH3 - COOH D Cả a b Câu 25: Dãy chất sau toàn rượu ? A CH3OH, C3H7OH, C2H5OH B C3H6, C2H4, C3H7OH C C2H5OH, CH3COOH, CH3Br D C6H6, CH3OH, CH3COOH Câu 26: Chất sau phản ứng với NaOH ? A C2H4 B C2H5OH C CH3COOH D C2H2 Câu 27: Trong 250ml dung dịch rượu có 50ml rượu etylic, dung dịch có độ rượu : A 150 B 200 C 250 D 300 Câu 28: Axit axetic có tính axit phân tử có : A có nguyên tử oxi B có nhóm –OH C có nhóm -CO- D có nhóm -OH kết hợp với nhóm -CO- tạo thành nhóm -COOH Câu 29: Phản ứng rượu etylic axit axetic xảy : A đun nóng B có H2SO4 đặc làm xúc tác C có Ni làm xúc tác D a b Câu 30: Có thể điều chế axit axetic trực tiếp từ chất sau ? A C2H5OH B CaC2 C CH4 D tinh boät Câu 31: Rượu etylic phản ứng với Natri vì: A Trong phân tử có nguyên tử oxi B Trong phân tử có nguyên tử hiđro oxi C Trong phân tử có ngun tử cacbon, hiđrơ oxi D Trong phân tử có nhóm - OH Câu 32: Glucozơ có tính chất sau : A Làm đỏ quỳ tím B Tác dụng với dd axit C Tác dụngvới dd AgNO3 NH3 D Tác dụng với kim loại Fe Câu 33: Có thể điều chế axetilen từ chất sau ? (12)Câu 34: Hợp chất hữu tác dụng với Natri đá vơi Hợp chất hữu là: A CH3 - O - CH3 B CH3 - COOH C CH3 - CH2 - OH D CH3 - COO - CH2 - CH3 Câu 35: Trong 500ml dung dịch rượu có 50ml rượu etylic, dung dịch có độ rượu : A 100 B 200 C 300 D 400 Câu 36: Hợp chất X chất rắn, tan nhiều nước, có phản ứng tráng gương X có công thức A C12H22O11 (saccarozơ) B CaCO3 (đá vôi); C (C17H35COO)3C3H5 (chất béo) D C6H12O6 (glucozơ) Câu 37: Cho chất: ancol etylic, axit axetic, glucozơ, chất béo, saccarozơ, xenlulozơ Dãy gồm chất tan nước A ancol etylic, glucozơ, chất béo, xenlulozơ B ancol etylic, axit axetic, glucozơ C glucozơ, chất béo, saccarozơ D axit axetic, saccarozơ, xenlulozơ Câu 38: Cho chất: ancol etylic, axit axetic, glucozơ, chất béo, saccarozơ, xenlulozơ Dãy gồm chất có phản ứng thuỷ phân A saccarozơ, chất béo, xenlulozơ B chất béo, axit axetic, saccarozơ C saccarozơ, xenlulozơ, ancol etylic D axit axetic, chất béo, xenlulozơ Câu 39: Cho chất: Na, CaCO3, CH3COOH, O2, NaOH, Mg Ancol etylic phản ứng với: A Na, CaCO3, CH3COOH B CH3COOH, O2, NaOH C Na, CH3COOH, O2 D Na, O2, Mg Câu 40: Có chất sau : C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na, Cu Axit axetic tác dụng với: A C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na, Cu B C2H5OH, NaOH, CaCO3, Na C C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na D NaOH, CaCO3, Na, Cu Câu 41: Dãy gồm chất làm màu dung dịch brom : A CH4, C6H6 B C2H4, C2H2 C CH4, C2H2 D C6H6, C2H2 Câu 42: Dãy gồm chất phản ứng với dung dịch NaOH : A CH3COOH, (-C6H10O5-)n B CH3COOC2H5, C2H5OH C CH3COOH, C6H12O6 D CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 43: Dãygồm chất phản ứng với kim loại natri : A CH3COOH, (-C6H10O5-)n C CH3COOH, C6H12O6 B CH3COOH, C2H5OH D CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 44: Dãy gồm chất có phản ứng thuỷ phân là: A Tinh bột, xenlulozơ, PVC B Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo C Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ D Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE Câu 45: 0,1 mol etilen làm màu vừa đủ V ml dung dịch Br2 1M, 0,2 mol axetilen làm màu tối đa V’ ml dung dịch Br2 1M Mối quan hệ V V’ A V’ = V B V’ = 2V C V’ = 1/2V D V’ = 4V Câu 46: Cho 0,1 mol Na vào bình chứa 0,4 mol C2H5OH Thể tích H2 sinh đktc A 8,96 lít B 4,48 lít C 2,24 lít D 1,12 lít Câu 47: Một hiđrocacbon X chứa 85,71%C X hiđrocacbon hiđrocacbon sau ? A C2H2 B C2H4 C C4H4 D C6H6 Câu 48: Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít khí CH4 đktc, cho hỗn hợp sản phẩm sục qua dung dịch nước vôi dư khối lượng bình nước vơi A tăng gam B Tăng gam C Tăng 2,2 gam D Tăng 0,8 gam Câu 49: Thể tích khơng khí chứa 20% oxi thể tích đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol etilen A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 50: Axit axetic không phản ứng với dãy chất sau đây: A Na2SO4, Cu,CuO B Na2CO3, Fe, CuO C KOH, Fe, CuO D NaOH, Na2CO3, MgO (13)A RCOOH B C3H5(OH)3 C (RCOO)3 C3H5 D.RCOONa Câu 52: Đun nóng chất béovới nước, axit làm xúc tác sản phẩm A Glixerol axit béo B Glixerol muối axit béo C Axit béo D Muối axit béo Câu 53: Các công thức sau công thức công thức chất béo A R-COOH B C17H35-COOH C C3H5(OH)3 D.(C17H35-COO)3C3H5 Câu 54: hợp chất hữu có ứng dụng sau: -Pha chế huyết -Sản xuất vitamin C -Tráng gương, tráng phích Hợp chất hữu có cơng thức A Axit axetic B Glucozo C Saccarozo D Rượu etylic Câu 55:: Glucozơ tham gia phản ứng hóa học sau A.Phản ứng trùng hợp B Phản ứng lên men rượu C Phản ứng xà phịng hóa D Phản ứng este hóa Câu 56: Nồng độ saccarozơ mía đạt tới A 10 % B 13 % C 16 % D 23 % Câu 57: Công thức phân tử saccarozơ A C6H12O6 B C6H12O7 C C12H22O11 D (- C6H10O5-)n Câu 58:: Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học sau A.Phản ứng tráng gương B Phản ứng thủy phân C Phản ứng xà phịng hóa D Phản ứng este hóa Câu 59: Chất hữu X thủy phân dung dịch H2SO4 lỗng thu sản phẩm nhất,X : A Tinh bột B Chất béo C Protein D Etyl axetat Câu 60: Để nhận biết tinh bột người ta dùng thuốc thử sau A Dung dịch brom B Dung dịch iốt C Dung dịch phenolphtalein D Dung dịch Ca(OH)2 Câu 61: Đun nóng protein dung dịch axit bazơ sản phẩm A Este nước B Hỗn hợp aminoaxit C Chất bay có mùi khét D Các axit béo Câu 62: Các phân tử protein phải có chứa nguyên tố A Cacbon, hidro B Cacbon, oxi C Cacbon, hidro.oxi D Cacbon, hidro.oxi,nitơ Câu 63: Protein tạo từ A Các amino axit B Các axit amin C Các axit hữu D Các axit axetic Câu 64: Cho chanh vào sữa bò xảy tượng A Kết tủa B Đông tụ C.Sủi bọt khí D Khơng có tượng Câu 65: Tính chất chung polime A Chất lỏng, không màu, không tan nước B Chất khí, khơng màu, khơng tan nước C Chất rắn, không bay hơi, không tan nước D Chất rắn, không màu, không mùi Câu 66: Hợp chất hữu (A) chứa C, H; % khối lượng C 75% Công thức phân tử hợp chất hữu (A) A C2H4 B C2H2 C C6H6 D CH4 Câu 67: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) tạo este có cơng thức là A C2H5COOCH3 B CH3OCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 68: Hợp chất sau hợp chất hữu cơ? A Nước B Metan C Natri clorua D Khí cacbonic (14)A C2H5OH B Na2CO3 C Na D Na2SO4 Câu 70: Lên men a gam glucozơ, cho toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch nước vôi tạo thành 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với ban đầu Biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Giá trị a A 22,755 B 13,535 C 16,875 D 24,575 Câu 71: Chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A C2H5OH B CH2 = CH2 C CH4 D CH3  CH3 Câu 72: Lên men 10 lít rượu etylic 4o thu m gam axit axetic Biết khối lượng riêng rượu etylic là 0,8 gam/ml hiệu suất trình lên men 92% Giá trị m A 384 B 144 C 192 D 288 Câu 73: Chất khơng có khả tham gia phản ứng thuỷ phân A glucozơ B saccarozơ C tinh bột D protein Câu 74: Clo không phản ứng trực tiếp với chất sau đây? A Fe B O2 C H2 D Na Câu 75: Cho sơ đồ chuyển đổi hoá học sau: Glucozơ → (X) → CH3COOH (mỗi mũi tên ứng với phương trình hóa học) (X) có cơng thức A CH3OH B CH3OCH3 C C2H4 D C2H5OH Câu 76: Cho dãy chất C17H35COONa, C2H5ONa, CH3COONa, C15H31COONa Có chất muối axit béo? A B C D Câu 77: Cho m gam hỗn hợp (A) gồm CH3COOH CH3COOC2H5 tác dụng vừa hết với 150 ml dung dịch NaOH 2M Tách lấy toàn lượng rượu etylic cho tác dụng hết với Na, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 35,4 B 23,6 C 26,55 D 47,2 Câu 78: Thành phần khí thiên nhiên A benzen B axetilen C metan D etilen Câu 79: Để phân biệt dung dịch C2H5OH với dung dịch CH3COOH, người ta dùng A Na B quỳ tím C H2O D phenolphtalein Câu 80: Ngun tử ngun tố (X) có điện tích hạt nhân 8+, có lớp electron lớp ngồi có electron Vị trí (X) bảng tuần hồn A 8, chu kì nhóm I B 6, chu kì nhóm VIII C 8, chu kì nhóm VI D 2, chu kì nhóm VIII Câu 81: Chất làm màu dung dịch brom A CH3  CH3 B CH  CH C C6H6 (benzen) D CH4 Câu 82: Đốt cháy hết 0,1 mol CH3COOC2H5 cần vừa đủ V lít O2 (đktc) Giá trị V A 11,2 B 8,96 C 22,4 D 13,44 Câu 83: Chất sau chất rắn điều kiện thường, tan nhiều nước? A Etilen B Chất béo C Glucozơ D Rượu etylic Câu 84: Ở điều kiện thường, đơn chất sau trạng thái khí? A Cacbon B Lưu huỳnh C Silic D Clo Câu 85: Cho dãy chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3OCH3 Số chất dãy phản ứng với Na A B C D Câu 86: Etilen có cơng thức cấu tạo A CH3  CH3 B CH2 = CH  CH3 C CH2 = CH2 D CH  CH Câu 87: Polime tổng hợp từ q trình quang hóa A Tinh bột (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II, Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II

Hình ảnh liên quan

Ba dạng thù hình của Cacbon - Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II

a.

dạng thù hình của Cacbon Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cacbon vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khả  năng dẫn điện, có ính hấp  phụ.  - Đề cương ôn tập Hóa học 9 học kì II

acbon.

vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khả năng dẫn điện, có ính hấp phụ. Xem tại trang 1 của tài liệu.