0

bài Tập đọc - Trận bóng dưới đường | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

25 17 0
  • bài Tập đọc - Trận bóng dưới đường | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:51

[r] (1)(2)KIÊM TRA BAI CỦ ̀ ̃ KIÊM TRA BAI CỦ ̀ ̃ T p ậ đ cọ : Tu n 7ầ Ti t 25ế (3) T p ậ đ cọ : Tu n 7ầ (4)(5) T p ậ đ cọ : Tu n 7ầ (6)(7)(8)Tu n 7ầ Ti t 25ế Tr n bóng d ưới lịng đường Luy n ệ đ cọ Nguy n Minhễ Tìm hi u bàiể - S ng l iữ - L o đ oả - Xuýt xoa - Khu u xu ngỵ (9)(10)Tu n 7ầ Ti t 25ế T p ậ đ cọ Tr n bóng d ưới lòng đường Luy n ệ đ cọ Nguy n Minhễ Tìm hi u bàiể - S ng l iữ - L o đ oả - Xuýt xoa - Khu u xu ngỵ - Cánh ph i - C u th (11)(12)Tu n 7ầ Ti t 25ế T p ậ đ cọ Tr n bóng d ưới lịng đường Luy n ệ đ cọ Nguy n Minhễ Tìm hi u bàiể - S ng l iữ - L o đ oả - Xuýt xoa - X ch t iị - Cánh ph i - C u th (13) T m t g c câyừ ộ ố ,/ Quang nhìn sang.// Bác đ ng tu i ổ xuýt xoa,/ h i han ông c // M t chi c xích lơ ế x ch t i // Bác đ ng tu i v a dìu ơng c lên xe, / v a ừ b c b i ộ :// - Th t quá qu tắ ! // Quang s ợ tái c ng ườ B ngi ỗ /c u th y cái l ng cịngư c a ơng c / gi ng l ng ư ông n iộ th ế //C u bé v a ch y ạ theo chi c ế xích lơ,/ v a m u máo ế :// (14)Tu n 7ầ Ti t 25ế T p ậ đ cọ Tr n bóng d ưới lịng đường Luy n ệ đ cọ Nguy n Minhễ Tìm hi u bàiể - S ng l iữ - L o đ oả - Xuýt xoa - X ch t iị - Cánh ph i - C u th (15)Tìm hi u bàiể Tìm hi u bàiể + Các b n nh ch i đá bóng đâu ?- Các b n nh ch i đá bóng dạạ ỏỏ ơơ ưới lịng đường. + Vì tr n bóng ph i t m d ng l n đ u ?ậ ả ạ Tu n 7ầ Ti t 25ế Tr n bóng d ưới lòng đường Nguy n Minhễ T p ậ đ cọ (16)+ Chuy n n tr n bóng ph i d ng h n?ệ ế ả ừ - Quang sút bóng ch ch lên v a hè, qu bóng đ p vào ệ đ u m t c già điầ ộ ụ đường, làm c l o đ o, ôm ụ ả đ u khu u xu ng M t bác đ ng tu i đ c già ầ ổ ỡ ụ d y, quát lũ tr , chúng ho ng s b ch y h t.ậ ợ ỏ ế + Thái đ c a b n nh nh th tai n n x y ra?ộ ủ ư ế Tu n 7ầ Ti t 25ế Nguy n Minhễ T p ậ đ cọ Tìm hi u bàiể Tìm hi u bàiể (17)Tu n 7ầ (18)Tu n 7ầ Ti t 25ế T p ậ đ cọ Tr n bóng d ưới lịng đường Luy n ệ đ cọ Nguy n Minhễ Tìm hi u bàiể - S ng l iữ - L o đ oả - Xuýt xoa - X ch t iị - Cánh ph i - C u th - Khung thành - Đ i ph ương - Húi cua (19)- Quang n p sau m t g c nhìn sang, Quang s ấ ộ ố tái c ngả ười, Quang nh n th y chi c l ng còng c a ậ ế ư ông c gi ng l ng ông n i th , Quang v a ch y ụ ư ế theo xích lơ, v a m u máo: Ông i C i ! Cháu xin ừ ế ơ ụ ơ + Tìm nh ng chi ti t cho th y Quang r t ân h n trữ ế ước tai n n gây ra?ạ Tu n 7ầ Tr n bóng d ưới lịng đường Nguy n Minhễ T p ậ đ cọ Ti t 25ế Tìm hi u bàiể (20)Câu chuy n mu n ệ nói v i em u ớ gì? -Khơng ch i bóng dơ ưới lịng đường dễ gây tai n n cho mình, cho ngạ ười qua đường. - Ph i tôn tr ng Lu t giao thông, tôn tr ng lu tả (21)Qua h c hôm , ọ em th y tr em cịn có ấ (22)B n ph n c a tr ổ em gì? -B n ph n c a tr em ph i bi t vui ch i ổ ế ơ n i quy đ nh Ph i tôn tr ng lu t giao ơ (23)- Khơng ch i bóng dơ ưới lịng đường dễ gây tai n n cho mình, cho ngạ ười qua đường. - Ph i tôn tr ng Lu t giao thông, tôn tr ng lu tả Tu n 7ầ Nguy n Minhễ (24)(25)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Tập đọc - Trận bóng dưới đường | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện, bài Tập đọc - Trận bóng dưới đường | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Tìm nh ng hình nh nói lên ự - bài Tập đọc - Trận bóng dưới đường | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

m.

nh ng hình nh nói lên ự Xem tại trang 2 của tài liệu.