0

bài Tập đọc - Người lính dũng cảm | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

19 17 0
  • bài Tập đọc - Người lính dũng cảm | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:47

[r] (1)(2)T p đ c: Ki m tra cũ: +Thành ph ố s p vào thu có ắ gì đ p?ẹ +Ông ngo i ạ giúp b n nh ạ chu n b h c ẩ nh th nào?ư ế +Tìm m t vài hình ộ nh đ p mà em thích nh t đo n ông ấ d n cháu đ n thăm ẫ ế trường? +Vì b n ạ (3)(4)T p đ c: Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái (5)T p đ c: SGK/38 SGK/38 * lo t đ n,ạ ạ - N a tép Luy n đ c T ngừ Tìm hi u bài n a tépứ , lu ng hoaố , bu n bãồ , khoát tay - Ô qu trám - Th lĩnh - Hoa mười gi Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái - Nghiêm gi ng - Qu quy t ế - Vượt rào, b t s ng nó!ắ ố - Chui vào ? - Ch nh ng th ng hèn m i ỉ chui. - Ra vườn đi! - V thôi!ề (6)Cây n aứ (7)Ô qu trámả (8)Hoa mười giờ (9)T p đ c: Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái SGK/38 SGK/38 Viên tướng khoát tay: -V ! -Nh ng nh v y hèn ư ư ậ Nói r i lính nh qu quy t ế bướ ềc v phía vườn trường Nh ng ng ười lính viên tướng s ng l i nhìn lính nh R i, c đ i b ả ộ ước nhanh theo chú, nh bư ước theo m t người ch huy dũng c m. Luy n đ c l i: N i dung bàiộ Tìm hi u bài (10)T p đ c: Tìm hi u bàiể Tìm hi u bàiể + Các b n nh ch i trò gì? đâu?ạ ơ - Các b n ch i trò đánh tr n gi vạ ơ ả ườn trường. +Vì lính nh quy t đ nh chui qua l h ngỏ ế ị ỗ ổ chân rào? -Vì s đ hàng rào c a vợ ổ ườn trường Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái (11)T p đ c: Tìm hi u bàiể Tìm hi u bàiể +Vi c leo rào c a b n khác gây h u qu gì?ệ -Làm đ tổ ường rào gi p lu ng hoa.ậ +Th y giáo ch mong u h c sinh l p?ầ ở ọ - Th y ch mong h c sinh nh n l i s a l i hàng ầ ậ ỗ ử ạ rào, lu ng hoa.ố +Ai : “Người lính dũng c mả ” truy n này? -Người lính dũng c m lính nh ả Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái (12)T p đ c: Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái SGK/40 SGK/40 (13)SGK/40 SGK/40 1 2 (14)1 (15)SGK/40 SGK/40 (16)SGK/40 SGK/40 (17)Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái T p đ c: (18)Người lính dũng c m Theo Đ ng Ái T p đ c: (Xem sách trang 38) (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Tập đọc - Người lính dũng cảm | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện, bài Tập đọc - Người lính dũng cảm | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

+ Tìm mt vài hình ộ - bài Tập đọc - Người lính dũng cảm | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

m.

mt vài hình ộ Xem tại trang 2 của tài liệu.