0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

1 17 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:42

Trong sinh học và di truyền học, di truyền chuyển những đặc trưng sinh học từ một sinh vật cha mẹ đến con cái và nó đồng nghĩa với di chuyển gen, gen thừa nhận mang thông tin sinh học [r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 196 SGK SINH 9 Đề bài Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1 chế tượng di truyền Trả lời: Bảng 66.1 Các chế tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng Cấp phân tử: ADNADN→ARN →Prơtêin Quy định tính đặc thù prơtêin Cấp tế bào: NST Nhân đôi →Phân li →Tổ hợp Bộ NST đặc trưng cho loài Nguyên phân →Giảm phân →Thụ tinh Con giống bố mẹ Tìm hiểu thêmDi truyền gì? - Di truyền tượng chuyển tính trạng cha mẹ cho thông qua gen cha mẹ Trong sinh học di truyền học, di truyền chuyển đặc trưng sinh học từ sinh vật cha mẹ đến đồng nghĩa với di chuyển gen, gen thừa nhận mang thông tin sinh học (hay thông tin di truyền)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1 các cơ chế của hiện tượng di truyền - Câu hỏi thảo luận 1 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

y.

điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1 các cơ chế của hiện tượng di truyền Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan