0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

2 15 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:40

Cơ chế phát sinh đột biến gen là do bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN (không theo nguyên tắc bổ sung), hay tác nhân xen vào mạch khuôn hoặc mạch đang được tổng hợp phải trải qua quá[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 197 SGK SINH 9 Đề bài: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4 loại đột biến (ĐB) Trả lời: Bảng 66.4 Các loại đột biến (ĐB) ĐB gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượngNST Khái niệm Là biến đổi cấu trúc gen liên quan tới số cặp nuclêôtit Là biến đổi cấu trúc NST Là biến đổi xảy cặp nuclêơtit tất NST Các dạng đột biến - ĐB cặp nuclêôtit - ĐB đoạn - Thể dị bội (2n - 1; 2n + 1; 2n - 2) - ĐB thêm cặp nuclêôtit - ĐB lặp đoạn - Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bộilẻ) - ĐB thay cặp nuclêôtit - ĐB đảo đoạn - ĐB chuyển đoạn Tìm hiểu thêmĐột biến gen gì? - Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen xảy cấp độ phân tử điểm phân tử ADN có liên quan đến thay đổi số lượng, thành phần, trật tự cặp nucleotide gen Có nhiều kiểu biến đổi cấu trúc gen, biến đổi liên quan đến cặp nucleotit gen gọi đột biến điểm (2) Cơ chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4 về các loại đột biến (ĐB) - Câu hỏi thảo luận 1 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

y.

điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4 về các loại đột biến (ĐB) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan