0

Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

10 16 0
  • Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:39

Để bảng tính thay đổi tự động theo kỳ hạn khoản vay, ta điều chỉnh các công thức đã thiết lập trong bảng Ngân lưu nợ vay sao cho đối với một ô nhất định, nếu kỳ ứng với ô đó nằm trong kỳ[r] (1)CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT FULBRIGHT ECONOMICS TEACHING PROGRAM 16 tháng 02 năm 2011 Chú giải LẬP MƠ HÌNH NGÂN LƯU NỢ VAY TRÊN EXCEL Bài giải hướng dẫn học viên xây dựng mơ hình ngân lưu nợ vay Excel Chúng ta bắt đầu cách khởi động Excel với tập tin tạo theo mặc định Đổi tên bảng tính thứ “Sheet1” thành “Model” bảng tính thứ hai “Sheet2” thành “Rate” Ở bảng tính “Model”, nhập tựa đề “MƠ HÌNH NGÂN LƯU NỢ VAY” vào ô A1 Nhập thông tin thời gian đơn vị Khung thông tin đầu vào thứ mơ hình tài thời gian đơn vị tiền tệ Nhập tựa đề “THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ” vào ô A3 định dạng khung cho diện tích A3:B8 Sau đó, từ A4 đến A8, nhập lần lượt: “Ngày giải ngân”, “Ngày toán thứ nhất”, “Hệ đếm ngày”, “Tần suất toán” “Đơn vị tiền tệ” Cột B tương ứng khung giá trị cần nhập Ô B4 B5 giá trị thời gian định dạng dd/mm/yyyy (tức ngày với chữ số/tháng với chữ số/năm với chữ số) Toàn khoản vay giải ngân lần vào ngày 8/3/2010 Sau ngày này, lãi bắt đầu tính dư nợ Vậy, ta nhập 3/8/2011 vào ô 2011.1 Ngày trả nợ gốc lãi mùng hàng tháng. Ta nhập 4/1/2011, ngày trả nợ đầu tiên, vào ô B5 Hệ đếm ngày quy ước đếm ngày mà tổ chức thị trường tài sử dụng để tính lãi Hệ đếm ngày 30/360 quy ước tháng có 30 ngày năm có 360 ngày Đây hệ thông dụng ngân hàng áp dụng Hệ đếm ngày actual/360 tính số ngày thực tế theo lịch, quy ước năm có 360 ngày Hệ đếm ngày actual/365 tính số ngày thực tế theo lịch quy ước năm có 365 ngày Ở ô B6, ta nhập giá trị sử dụng hệ đếm ngày 30/360, sử dụng actual/360 actual/365 Ví dụ, ta đếm số ngày tính lãi ngày giải ngân (8/3/2011) ngày toán thứ (1/4/2011) Với hệ 30/360, tháng quy ước có 30 ngày nên ta đếm 23 ngày từ 8/3 đến 1/4 Với hệ actual/360 actual/365, tháng thực tế có 31 ngày nên ta đếm 24 ngày từ 8/3 đến 1/4 1 Định dạng ngày tháng mặc định Excel tháng/ngày/năm, nên ta phải nhập 3/8/2011 vào ô 2011 để thị giá trị 08/03/2011 Tình Nguyễn Xuân Thành soạn (2)Vì lãi suất thường niêm yết theo năm nên để tính lãi ta phải tính hệ số ngày cách chia số ngày đếm cho tổng số ngày năm Hệ số ngày từ 8/3 đến 1/4 theo hệ 30/360 là: 23/360 = 0,064 Lãi tính thời gian khoản nợ 1,33 tỷ với lãi suất 15%/năm là: (23/360)*15%*1.330 = 0,064*15%*1.330 = 12,75 triệu VND Tương tự, theo hệ actual/360, khoản lãi bằng: (24/360)*15%*1.330 = 0,067*15%*1.330 = 13,30 triệu VND Theo hệ actual/365, khoản lãi bằng: (24/365)*15%*1.330 = 0,066*15%*1.330 = 13,12 triệu VND Tần suất toán khoảng thời gian định kỳ phải trả nợ gốc lãi Tần suất tốn tháng, q (3 tháng), bán niên (6 tháng) hay năm (12 tháng) Ở ô B7, ta nhập giá trị tần suất toán hàng tháng, hàng quý, bán niên 12 hàng năm.2 Sau cùng, đơn vị tiền tệ nhập vào ô B8 để biết số thể giá trị tiền tệ mơ hình tính theo đồng tiền (đồng, đơ-la hay euro) đơn vị (hàng trăm, nghìn, triệu hay tỷ) Hình 1: Thời gian đơn vị Nhập thông tin nợ Khung thông tin đầu vào thứ hai đặc điểm khoản nợ Nhập tựa đề “THÔNG TIN NỢ” vào ô A10 định dạng khung cho diện tích A10:B19 Sau đó, từ A11 đến A19, nhập tựa đề: “Mô tả khoản nợ”, “Dư nợ gốc”, “Hình thức lãi suất”, “Lãi suất cố định”, “Đường lãi suất thả nổi”, “Chênh lệch lãi suất”, “Kỳ điều chỉnh lãi suất”, “Kỳ hạn” “Hình thức trả nợ” Nhập “Vay mua nhà” vào ô B11 giá trị nợ vay ban đầu 1.330.000.0003 vào ô B12 Các ô từ B13 đến B17 thông tin lãi suất khoản vay Ở ô B13, ta nhập giá trị khoản vay có lãi suất cố định khoản vay có lãi suất thả Trên thực tế, khoản vay có lãi suất thả với lãi suất tháng đầu cố định mức 15% Ta nhập 15% vào ô B14 để xem xét trường hợp lãi suất cố dịnh mức suốt kỳ hạn khoản vay 2 Lưu ý mơ hình quy ước thời điểm ngân lưu vào cuối kỳ (3)Đối với hợp đồng vay nợ có lãi suất thả nổi, mức lãi suất áp dụng mức lãi suất tham chiếu thị trường tiền tệ cộng với khoản chênh lệch lãi suất điều chỉnh theo định kỳ Trước hết ta phải sử dụng dự báo lãi suất thị trường kỳ hạn khoản vay để tính lãi suất tham chiếu Lãi suất tham chiếu lãi suất tiền gửi, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất cho vay bình qn ngân hàng,… Ở B15, ta nhập giá trị để tham chiếu đến loại lãi suất thị trường thứ nhất, để tham chiếu đến loại lãi suất thị trường thứ hai,… Ở ô B16, ta nhập giá trị chênh lệch lãi suất áp dụng cho khoản vay Khoản vay điều chỉnh lãi suất tháng lần nên B17 có giá trị Ơ B18 B19 cho thơng tin kỳ hạn hình thức trả nợ gốc Khoản vay đáo hạn vào 1/3/2018 với 96 kỳ trả lãi nợ gốc Ơ B18 có giá trị 96 Nợ gốc trả theo nhiều hình thức khác Trong B19, giá trị tương ứng với hình thức nợ gốc lãi trả định kỳ, tương ứng với nợ gốc trả toàn nợ gốc trả lần đáo hạn Hình 2: Thơng tin nợ Thiết lập chuỗi thời gian ngân lưu Nhóm thông tin cần thiết lập ngân lưu nợ vay theo thời gian Nhập tiêu đề “NGÂN LƯU NỢ VAY” vào A21 Dịng 22 sử dụng làm tiêu đề cho chuỗi thời gian ngân lưu Từ ô A22 đến C22, nhập “Kỳ”, “Ngày” “Hệ số ngày” Từ ô E22 đến J22, nhập “Dư nợ đầu kỳ”, “Lãi suất”, “Trả lãi”, “Trả nợ gốc”, “Trả nợ gốc lãi” “Dư nợ cuối kỳ” Hình 3: Chuỗi thời gian ngân lưu nợ vay Giá trị nhập Cột A với tiêu đề “Kỳ” để thứ tự kỳ toán Xuất phát điểm kỳ ô A23 với giá trị nhập Ô A24 phía kỳ Trong ô A24, ta nhập công thức: =A23+1 (4)Cột B cột ngày, tương ứng với thời điểm cuối kỳ cột A Định dạng ô B23:B119 theo dd/mm/yyyy tương tự ô B4 B5 Ta quy ước cuối kỳ thời điểm hồn tất giải ngân (8/3/2011 A4) lãi bắt đầu tính từ thời gian Kỳ theo kỳ toán (1/4/2010 A5) Từ trở đi, kỳ sau cách kỳ trước khoảng thời gian thông tin A7 Vậy, để tính tự động, ta phải nhập công thức cho ô cột B để tính ngày Phần đầu cơng thức B23 nhập sau: =IF(A23=0,$B$4,IF(A23=1,$B$5, Công thức có nghĩa tham chiếu thấy kỳ tương ứng cột A có giá trị 0, giá trị cột B phải ngày giải ngân, cịn kỳ tương ứng cột A có giá trị giá trị cột B phải ngày toán thứ Lưu ý ta phải cố định ô B4 B5 công thức kỳ hiệu $ giá trị ô cố định nên không đổi ta chép công thức sang ô khác cột B Để thể việc kỳ sau có giá trị tăng dần theo tần suất toán, ta dùng hàm EDATE Excel với định dạng: EDATE(start_date, months) Hàm EDATE cho kết ngày cuối kỳ vào start_date ngày cuối kỳ trước (nhập theo số serial) months số tháng hai kỳ (tức tần suất tốn) Ví dụ, ngày cuối kỳ trước 1/7/2010 (ứng với số serial 40360), để thể ngày cuối kỳ tiếp theo, ta nhập công thức sau: =EDATE(40360,1) = 1/8/2010 Công thức đầy đủ nhập ô B23 là: =IF(A23=0,$B$4,IF(A23=1,$B$5,EDATE(B22,$B$7))) Dùng tính copy Excel để chép cơng thức B23 vào B24:B119 Ơ B119 phải có giá trị 01/03/2018, ngày đáo hạn khoản vay Việc dùng cơng thức tính ngày phức tạp so với việc nhập giá trị cách thủ cơng, hữu ích giá trị tự động cập nhật ta thay đổi ngày giải ngân, ngày toán thứ hay tần suất toán Để kiểm chứng, giả sử ta thay đổi tần suất toán từ hàng tháng sang hàng quý cách đổi giá trị ô B7 thành (nhưng giữ ngày giải ngân ngày tốn thứ khơng đổi) Giá trị ngày ứng với kỳ bảng ngân lưu thay đổi giống Hình Hình 4: Ngày thay đổi theo tần suất toán (5)Với hệ 30/360, ta dùng hàm DAYS360 để tính số ngày hai kỳ với định dạng: DAYS360(start_date,end_date) Ví dụ, số ngày kỳ kỳ theo hệ 30/360 23 tính theo công thức: =DAYS360(B23,B24) Với hệ actual/360 hay actual/365, ta lấy hiệu số hai ngày cuối hai kề để tính số ngày thực tế Ví dụ, số ngày kỳ kỳ theo hệ actual/360 24 theo công thức: =B24B23 Trong ô C24, ta nhập công thức: = IF($B$6=1,DAYS360(B23,B24)/360,IF($B$6=2,(B24B23)/360,(B24B23)/365)) Chép công thức ô C24 sang ô C25:C119 Với hệ 30/360, C25:C119 phải có giá trị 0,083 Tức khoảng thời gian hai kỳ 0,083 năm Dư nợ đầu kỳ cuối kỳ Các ô E22 đến J22 chứa tiêu đề ngân lưu lịch trả nợ Dư nợ cuối kỳ 0, tức thời điểm sau giải ngân, giá trị nợ gốc Ở ô J23, ta nhập phần cơng thức: =IF(A23=0,$B$12, Cơng thức có nghĩa tương ứng cột A có giá trị (kỳ 0), dư nợ cuối kỳ 1.330.000.000 đồng Đẳng thức thứ lịch trả nợ áp dụng cho kỳ kỳ là: Dư nợ cuối kỳ = Dư nợ đầu kỳ  Trả nợ gốc Theo đẳng thức trên, ta hồn chỉnh cơng thức J23 sau: IF(A23=0,$B$12,E23H23) Phần bổ sung có nghĩa khơng phải kỳ 0, dư nợ cuối kỳ dư nợ đầu kỳ trừ trả nợ gốc kỳ Chép công thức ô J23 sang ô J24:J119 Đẳng thức thứ hai lịch trả nợ là: Dư nợ đầu kỳ = Dư nợ cuối kỳ trước Theo đẳng thức trên, ta nhập công thức ô E24 sau: =J23 Chép công thức ô E24 sang ô E25:E119 Lãi suất (6)Khi khoản vay có lãi suất thả (ơ B13=2), để thiết lập ngân lưu ta phải sử dụng hay nhiều nguồn thông tin dự báo lãi suất thị trường tương lai Chuyển sang bảng tính “Rate” để nhập thơng tin đường lãi suất thả Ở ô A1, nhập tựa đề “Đường lãi suất thả nổi” Toàn ô A2:B99 tham chiếu tương ứng từ A22:B119 bảng tính “Model” Ở ô D2:F2, ta nhập giá trị 1, 2, để đường lãi suất thả 1, 2, ứng với giá trị nhập ô B15 bảng tính “Model” Trong Hình đây, D4:D24 thể dự báo lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn năm năm 2010 2011 Hãy nhập giá trị vào bảng tính mình, đồng thời giả định lãi suất tiền gửi kỳ hạn năm nhận giá trị 10% từ tháng 1/2012 trở Hình 5: Đường lãi suất thả nổi Bây giờ, ta quay lại bảng tính “Model” để viết cơng thức F24 Với thông tin đầu vào lãi suất thả (ô B13) vào đường lãi suất thả thứ (ô B15), ta muốn Excel tham chiếu tới ô D4 bảng tính “Rate” để đưa giá trị ô vào ô F24 bảng tính “Model” Để làm điều này, ta sử dụng hàm INDEX Excel với định dạng: INDEX(array,row_num,column_num) Hàm INDEX tìm giá trị định cách nhìn vào khung khai báo array, tham chiếu đến hàng có giá trị row-num cột có giá trị column_num khung Cụ thể, để tham chiếu giá trị 10,80% D4 bảng tính “Rate”, ta khai báo công thức sau ô F24: =INDEX(Rate!$D$4:$F$363,A24,$B$15) Tuy nhiên, công thức cho lãi suất thả lãi suất tiền gửi kỳ hạn năm Lãi suất áp dụng cho khoản vay lãi suất tiền gửi cộng với khoản chênh lệch lãi suất 4,2% (đã nhập ô B16) Do vậy, ta điều chỉnh công thức sau: =INDEX(Rate!$D$4:$F$363,A24,$B$15)+$B$16 (7)trước cho dù lãi suất thị trường có thay đổi Để tính đến tần suất điều lãi suất này, ta sử dụng hàm MOD với định dạng: MOD(number,divisor) Hàm MOD cho kết phần dư phép chia số chia number cho số bị chia divisor Như vậy, kỳ định có số thứ tự trừ chia hết cho 3, ta phải tham chiếu lãi suất thả bảng tính “Rate”, cịn khơng ta tham chiếu lãi suất áp dụng kỳ trước Công thức tham chiếu lãi suất thả bổ sung sau: =IF(MOD(A241,$B$17)=0,INDEX(Rate!$D$4:$F$363,A24,$B$15)+$B$16,F23) Hình 6: Tham chiếu lãi suất thả nổi Nếu lãi suất khoản vay cố định (ô B13=1), ta nhập phần cơng thức tính lãi suất F24 sau: =IF($B$13=1,$B$14, Kết hợp với công thức cho trường hợp lãi suất cố định lãi suất thả F24, ta có =IF($B$13=1,$B$14,IF(MOD(A241,$B$17)=0, INDEX(Rate!$D$4:$F$363,A24,$B$15)+$B$16,F23)) Chép công thức ô F24 sang ô F25:F119 Trả lãi Lãi phải trả vào cuối kỳ tính vào dư nợ đầu kỳ lãi suất theo kỳ Lãi suất theo kỳ tính lãi suất năm hệ số ngày kỳ năm Đẳng thức thứ ba lịch trả nợ là: Trả lãi = Dư nợ đầu kỳ × Lãi suất/năm × Hệ số ngày Theo đẳng thức trên, ta nhập công thức ô G24 sau: =E24*F24*C24 (8)Trả nợ gốc Trả nợ gốc phụ thuộc vào hình thức trả nợ khai báo B19 Nếu ô B19 có giá trị 1, nợ gốc cộng lãi trả hàng kỳ Ta dùng hàm PMT Excel để tính khoản tốn gốc lãi (sẽ trình bày mục sau) Đẳng thức thứ tư lịch trả nợ là: Trả lãi + Trả nợ gốc = Trả nợ gốc lãi Vậy, ô H24, ta nhập phần công thức sau: = IF($B$19=1,I24G24, Cơng thức có nghĩa nợ gốc cộng lãi trả giá trị trả nợ gốc nợ gốc lãi trả trừ phần trả lãi Con số ô B19 cho biết khoản vay có nợ gốc trả hàng kỳ Khi giá trị nợ gốc trả dư nợ ban đầu chia cho số kỳ trả lãi Ta bổ sung công thức ô H24 sau: =IF($B$19=1,I24G24,IF($B$19=2,$B$12/$B$18, Phần bổ sung có nghĩa nợ gốc trả khoản nợ gốc phải định kỳ dự nợ ban đầu (1,33 tỷ VND) chia cho 96 kỳ Nếu B19 khoản vay có nợ gốc trả lần đáo hạn Cơng thức hồn chỉnh H24 là: =IF($B$19=1,I24G24,IF($B$19=2,$B$12/$B$18,IF(A24<$B$18,0,$B$12))) Phần bổ sung có nghĩa trường hợp trả nợ gốc lần đáo hạn, kỳ xem xét nhỏ kỳ cuối giá trị trả nợ gốc giá trị trả nợ gốc vào kỳ cuối dư nợ ban đầu Chép công thức ô H24 sang ô H25:H119 Trả nợ gốc lãi Để tính nợ gốc lãi trả hàng kỳ (khi B19=1), ta dùng hàm PMT Excel với định dạng: PMT(rate,nper,pv) Hàm PMT cho giá trị toán (gồm nợ gốc lãi) hàng kỳ vào lãi suất theo kỳ (rate), số kỳ (nper) dư nợ ban đầu (pv) Với dư nợ ban đầu dương, hàm PMT cho giá trị âm để thể khoản phải trả Ví dụ, khoản vay có lãi suất 15%/năm phải chuyển thành lãi suất/tháng 15%*0,083 = 1,25%; số kỳ 96 tháng dư nợ ban đầu 1,33 tỷ VND Ta có: PMT(1.25%,96,1330000000) = -23.867.389 Trong trường hợp khoản vay có lãi suất cố định giá trị không đổi tất kỳ trả nợ Tuy nhiên, trường hợp lãi suất thả nổi, giá trị trả nợ lãi kỳ thay đổi tuỳ theo thay đổi lãi suất, kỳ hạn lại dư nợ đầu kỳ (9)=IF($B$19=1,-PMT(F24*C24,$B$18A23,E24),H24+G24) Công thức có nghĩa nợ gốc lãi trả đều, giá trị trả nợ hàng kỳ tính theo hàm PMT, cịn theo hình thức khác giá trị trả nợ trả lãi cộng trả nợ gốc Trong hàm PMT, F24*C24 lãi suất điều chỉnh theo kỳ, $B$18A23 kỳ hạn lại khoản vay E24 dư nợ đầu kỳ Tuy nhiên, vào kỳ cuối cùng, nợ gốc đầu kỳ nhỏ giá trị nợ gốc lãi trả tính theo hàm PMT Khi Excel tự động cho giá trị dư nợ cuối kỳ âm Trên thực tế, vào kỳ cuối nợ gốc phải trả dự nợ đầu kỳ để dư nợ cuối kỳ Để xử lý vấn đề ta chỉnh lại công thức ô I24 sau: =IF($B$19=1,IF(E24<I23,E24+G24,PMT(F24*C24,$B$18A23,E24)),H24+G24) Sau cùng, chép công thức ô I24 sang ô I25:I119 Lịch trả nợ có kết hình (cho trường hợp lãi suất cố định) Hình 7: Nợ gốc lãi trả đều Hình 8: Nợ gốc trả đều Hình 9: Nợ gốc trả lần đáo hạn Đến đây, mơ hình ngân lưu nợ vay Excel gần hoàn chỉnh Tuy nhiên, ta thấy điều chỉnh kỳ hạn nợ vay (thơng qua B18) bảng ngân lưu nợ vay không tự điều chỉnh Nếu kỳ hạn thấp 96 ta phải xố bớt dịng, cịn kỳ hạn dài hạn 96 ta phải chép thêm dịng cách thủ cơng Để làm tự động, ta quy định mơ hình phân tích khoản vay với số kỳ hạn tối đa 360 Như vậy, kỳ hạn tháng, ta phân tích khoản vay với kỳ hạn dài 30 năm Trong bảng tính “Model”, ta định dạng chuỗi thời gian bảng ngân lưu gồm kỳ 360 kỳ từ dòng 23 đến dịng 383 Cơng thức chép cho tồn dòng ứng với cột chuỗi thời gian ngân lưu Tương tự, bảng tính “Rate”, ta định dạng chuỗi thời gian bảng đường lãi suất thả từ dòng đến dòng 363 (10)khơng thị Ví dụ, khoản vay xem xét có kỳ hạn 96 tháng bảng tính “Model”, giá trị dịng 23 đến 119 (ứng với kỳ 0-96) hiển thị, dịng 120 đến 383 khơng hiển thị Ta dùng hàm IF sau: IF(Kỳ>$B$18,"",Công thức ban đầu) Cơng thức có nghĩa kỳ ô tương ứng lớn kỳ hạn khoản vay, khơng thị giá trị (""), cịn khơng thị giá trị cơng thức ban đầu Vậy, tất ô B24:J383 bảng tính “Model”, ta bổ sung cơng thức sau: =IF(Axx>$B$18,"",Công thức ban đầu) Trong công thức trên, A cột A xx số thứ tự dịng tương ứng với điều chỉnh cơng thức Ví dụ, ta điều chỉnh cơng thức ô B27 thành: =IF(A27>$B$18,"",IF(A27=0,$B$4,IF(A27=1,$B$5,EDATE(B26,$B$7))))
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay, Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Thời gian và đơn vị - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình 1.

Thời gian và đơn vị Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: Thông tin nợ - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình 2.

Thông tin nợ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ô B18 và B19 cho thông tin về kỳ hạn và hình thức trả nợ gốc. Khoản vay đáo hạn vào 1/3/2018 với 96 kỳ trả lãi và nợ gốc - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

18.

và B19 cho thông tin về kỳ hạn và hình thức trả nợ gốc. Khoản vay đáo hạn vào 1/3/2018 với 96 kỳ trả lãi và nợ gốc Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4: Ngày thay đổi theo tần suất thanh toán - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình 4.

Ngày thay đổi theo tần suất thanh toán Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5: Đường lãi suất thả nổi - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình 5.

Đường lãi suất thả nổi Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6: Tham chiếu lãi suất thả nổi - Tài liệu đọc thêm 2. Mô hình ngân lưu nợ vay

Hình 6.

Tham chiếu lãi suất thả nổi Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan