0

Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải

5 14 0
  • Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:38

Các thông tin cần khai báo để định giá trái phiếu gồm có ngày thanh toán (settlement), ngày đáo hạn (maturity), lãi suất coupon (rate), lợi suất đến khi đáo hạn (yld), giá trị hoàn trả n[r] (1)CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT FULBRIGHT ECONOMICS TEACHING PROGRAM 18 tháng 02 năm 2011 Chú giải LẬP MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU TRÊN EXCEL Bài giải hướng dẫn học viên xây dựng mơ hình định giá tính lợi suất đến đáo hạn trái phiếu Excel Chúng ta bắt đầu cách khởi động Excel với tập tin tạo theo mặc định Đổi tên bảng tính thứ “Sheet1” thành “Pricing” bảng tính thứ hai “Sheet2” thành “YTM” Bảng tính “Pricing” dùng để định giá trái phiếu Bảng tính “YTM” dùng để tính lợi suất đến đáo hạn trái phiếu Ta xem xém trái phiếu phủ mã số TP4A4804 với thông tin Tên Trái phiếu phủ TP4A4804 Mệnh giá 100.000 VND Lãi suất coupon 9%/năm Trả lãi lần năm (vào ngày 18/11 hàng năm) Ngày phát hành 18/11/2004 Ngày đáo hạn 18/11/2019 Định giá trái phiếu Ở bảng tính “Pricing”, nhập tựa đề “ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU” vào ô B1 Ta khung thông tin đầu vào cách đánh máy “NHẬP DỮ LIỆU” vào ô B3 Nhập tiêu đề: “Ngày toán”, “Ngày đáo hạn”, “Lãi suất hàng năm”, “Lợi suất đến đáo hạn”, “Giá trị hoàn trả nợ gốc (% mệnh giá)”, “Số lần trả lãi năm” “Hệ đếm ngày” vào ô B4 đến B10 Ta định giá trái phiếu vào ngày 19/2/2009 Đây trái phiếu giao dịch vào ngày Ta nhập ngày vào ô C4.1 Trái phiếu đáo hạn vào ngày (ngày trả hết nợ gốc) 18/11/2019, nhập vào ô C5 Trái phiếu trả lãi coupon với lãi suất 9%/năm Đây thông tin nhập vào ô C6 Để định giá trái phiếu ta phải biết lợi suất đến đáo hạn (YTM) để dùng làm suất chiết khấu Vào thời điểm tháng năm 2009, lãi suất dài hạn thị trường 9,8% Nhà đầu tư trái phiếu yêu cầu suất sinh lợi 9,8% Ta nhập thông tin vào ô C7 1 Vì có nhiều quy ước ngày, nên đề khơng bị nhầm lẫn ta nhập hàm tính vào ô C4 = DATE(year, month, day) = DATE(2009,2,19) Tình Nguyễn Xuân Thành soạn (2)Các trái phiếu khác có mệnh giá Để thống nhất, ta quy ước mệnh giá trái phiếu 100 Theo quy ước này, giá trái phiếu tính tỷ lệ phần trăm mệnh giá Thông thường, trái phiếu trả nợ gốc lần đến đáo hạn hạn 100% mệnh giá Ta nhập số 100 vào ô C8 Đối với trái phiếu đặc biệt, nợ gốc hồn trả lớn hay nhỏ mệnh giá Trái phiếu trả lãi lần năm Ta nhập vào ô C9 Những trái phiếu nội địa Việt Nam thường trả lãi lần năm Trái phiếu thị trường tài quốc tế thường trả lãi lần năm Hệ đếm ngày quy ước đếm ngày mà tổ chức thị trường tài sử dụng để tính lãi Hệ đếm ngày 30/360 quy ước tháng có 30 ngày năm có 360 ngày.2 Hệ đếm ngày actual/360 tính số ngày thực tế theo lịch, quy ước năm có 360 ngày Hệ đếm ngày actual/365 tính số ngày thực tế theo lịch quy ước năm có 365 ngày Hệ đếm ngày actual/actual tính số ngày thực tế theo lịch số ngày thực tế năm (tức tính 366 ngày cho năm nhuận) Ở ô C10, ta nhập giá trị hay bỏ trống sử dụng hệ đếm ngày 30/360 kiểu Mỹ, sử dụng actual/actual, actual/360, actual/365 30/360 kiểu Âu Ở Việt Nam, giao dịch trái phiếu thực theo quy ước hệ đếm ngày thực tế/số ngày thực tế năm (actual/actual) Ta nhập vào ô C10 Khung thông tin kết định giá Ta nhập tiêu đề “KẾT QUẢ” vào ô B12 Sau đó, nhập “Giá yết (% mệnh giá)”, “Số ngày kể từ lần trả lãi trước”, “Số ngày kỳ trả lãi”, “Lãi tích tụ”, “Giá tốn (% mệnh giá)” vào B13 đến B17 Ta sử dụng hàm PRICE Excel để định giá trái phiếu với định dạng: PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis) Các thông tin cần khai báo để định giá trái phiếu gồm có ngày tốn (settlement), ngày đáo hạn (maturity), lãi suất coupon (rate), lợi suất đến đáo hạn (yld), giá trị hoàn trả nợ gốc (redemption), số lần trả lãi năm (frequency) hệ đếm ngày (basis) Dưới công thức nhập ô C13 để định giá trái phiếu: =PRICE(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10) Giá trái phiếu tính theo cơng thức 94,746 Giá giá niêm yết sàn giao dịch gọi giá (clean price) hay giá phẳng (flat price) Giá yết giá không gộp lãi, nên khơng phải giá thực tế tốn người bán người mua trái phiếu.3 Trong ví dụ chúng ta, người mua trái phiếu hưởng trọn vẹn khoản lãi (vào ngày 18/11/09) Tuy nhiên, 365 ngày kỳ tính lãi từ 18/11/08 đến 18/11/09, người mua nắm giữ trái phiếu 275 ngày, nên xứng đáng hưởng phần khoản lãi kỳ Cũng kỳ tính lãi đó, người bán nắm giữ trái phiếu 90 ngày, không hưởng khoản lãi (3)Hình 1: Định giá trái phiếu Để tính giá thực tế tốn (invoice price) hay cịn gọi giá bẩn (dirty price), ta cộng thêm khoản lãi tích tụ kể từ ngày giao dịch ngày nhận lãi vào giá yết Khoản lãi tích tụ tính vào lãi suất coupon điều chỉnh cho số ngày từ lần trả lãi trước ngày giao dịch số ngày kỳ trả lãi Số ngày từ lần trả lãi trước ngày giao dịch tính hàm COUPDAYBS với định dạng: COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis) Các thông tin cần khai báo cho cơng thức gồm có ngày toán (settlement), ngày đáo hạn (maturity), số lần trả lãi năm (frequency) hệ đếm ngày (basis) Ta nhập cơng thức sau vào C14 tính 90 ngày: =COUPDAYBS(C4,C5,C9,C10) Để tính số ngày kỳ trả lãi, ta dùng hàm COUPDAYS với định dạng: COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis) Các thông tin cần khai báo ngày toán (settlement), ngày đáo hạn (maturity), số lần trả lãi năm (frequency) hệ đếm ngày (basis) Ta nhập công thức sau vào ô C15 tính 365 ngày: =COUPDAYS(C4,C5,C9,C10) Lãi tích tụ lãi suất tính cho năm, chia cho số lần trả lãi năm (để quy lãi kỳ trả lãi), nhân với số ngày tính lãi số ngày kỳ trả lãi Trong ổ C16, ta nhập công thức sau: =(C13/C14)*C5*C7/C8 Lãi tích tụ tính theo cơng thức 2,219 đồng (4)=C13+C16 Giá toán tính 96,965 Với mệnh giá 100.000 đồng, giá thực tế toán trái phiếu 96.965 đồng Tính lợi suất đến đáo hạn Ở bảng tính “YTM”, nhập tựa đề “LỢI SUẤT ĐẾN KHI ĐÁO HẠN” vào ô B1 VÀ”NHẬP DỮ LIỆU” vào ô B3 Nhập tiêu đề: “Ngày toán”, “Ngày đáo hạn”, “Lãi suất hàng năm”, “Giá yết (% mệnh giá)”, “Giá trị hoàn trả nợ gốc (% mệnh giá)”, “Số lần trả lãi năm” “Hệ đếm ngày” vào ô B4 đến B10 Nhập thông tin C4-C6 C8-C10 giống ô tương ứng bảng tính “Pricing” Tính lợi suất đến đáo hạn toán ngược định giá trái phiếu, địi hỏi ta phải biết sử dụng giá trái phiếu làm thông tin đầu vào Trong ô C7, nhập giá yết trái phiếu 94,746 Hình 2: Tính lợi suất đến đáo hạn Trong khung thông tin kết định giá, ta nhập tiêu đề “KẾT QUẢ” vào B12 Sau đó, nhập “Số ngày kể từ lần trả lãi trước”, “Số ngày kỳ trả lãi”, “Lãi tích tụ”, “Giá yết (% mệnh giá)” “Lợi suất đến đáo hạn” vào ô B13 đến B17 Nhập công thức tính ngày giá tốn C13-C16 Hình tương tự bảng tính “Pricing” Ta sử dụng hàm YIELD Excel để tính lợi suất đến đáo hạn trái phiếu với định dạng: YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) Các thông tin cần khai báo để định giá trái phiếu gồm có ngày toán (settlement), ngày đáo hạn (maturity), lãi suất coupon (rate), giá yết (pr)4, giá trị hoàn trả nợ gốc (redemption), số lần trả lãi năm (frequency) hệ đếm ngày (basis) (5)Dưới cơng thức nhập C17 để tính lợi suất với kết 9,8%:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải, Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải

Hình ảnh liên quan

LẬP MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU TRÊN EXCEL - Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải
LẬP MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU TRÊN EXCEL Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 1: Định giá trái phiếu - Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải

Hình 1.

Định giá trái phiếu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ở bảng tính “YTM”, nhập tựa đề “LỢI SUẤT ĐẾN KHI ĐÁO HẠN” vào ô B1 VÀ”NHẬP DỮ LIỆU” vào ô B3. - Tài liệu đọc thêm 3. Mô hình định giá trái phiếu. Chú giải

b.

ảng tính “YTM”, nhập tựa đề “LỢI SUẤT ĐẾN KHI ĐÁO HẠN” vào ô B1 VÀ”NHẬP DỮ LIỆU” vào ô B3 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan