0

Giáo án Âm nhạc 2 bài 29 Ôn tập hát Chú ếch con | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

2 19 0
  • Giáo án Âm nhạc 2 bài 29 Ôn tập hát Chú ếch con | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:36

[r] (1)Bài 29 ÔN BÀI HÁT: CHÚ CH CON I M c tiêuụ : - Giúp HS hát đúng, thu c l i 1ộ - T p cho HS hát l i 2ậ - Hát k t h p s đ ng tác v n đ ng ph h a.ế ợ ố ộ ậ ộ ụ ọ II Chu n bẩ ị: GV: - Đàn, đài,đĩa nh cạ - Tranh nh minh h aả ọ HS - T p hát l p 2, v ghi.ậ III Các ho t đ ng d y h cạ ộ ọ : n đ nh:Ổ ị Ki m traể : - G i đ n em hát l i : ọ ế Chú ch conế - GV nh n xét, đánh giá.ậ Bài m i:ớ * Ph n m đ uầ ở ầ : Gi h c ôn l i l i h c l i Chú ch con.ờ ọ ọ ế * Ph n ho t đ ngầ ạ ộ N i dungộ Ho t đ ng th yạ ộ ầ Ho t đ ng trịạ ộ Ho t đ ng 1:ạ ộ Ơn l i h cờ ọ l i 2.ờ - GV m đĩa cho HS nghe l i l i 1ở hát - L p ôn l i l i k t h p g đ mớ ế ợ ỗ ệ theo ti t t u.ế ấ - Hướng d n HS hát vào l i 2.ẫ - Cho t ng nhóm hát n i ti p.ừ ố ế - GV nh n xét.ậ - Lâý nh p cho l p hát l i c bài.ị ả - Cho em hát nhi u hình th cề ứ khác - GV nh n xét.ậ - HS nghe - HS ôn luy n.ệ - L p hát theo hớ ướng d nẫ c a GVủ - T ng nhóm th c hi n.ừ ự ệ - L p hát c vài l n.ớ ả ầ - L p hát đ ng ca, theoớ nhóm, cá nhân (2) Ho t đ ng 2:ạ ộ Hát k t h pế ợ v n đ ngậ ộ Ho t đ ng 3:ạ ộ Nghe gõ ti tế t u hát l iấ ca m iớ - GV g i ý.ợ - G i t ng nhóm lên trình bày.ọ - GV nh n xét? ậ - GV gõ ti t t u câu câu 3ế ấ ? Đó câu hát nào? - GV nh n xét.ậ - Cho HS hát theo giai u Chúệ ch l i ca m i ế Mùa xuân đ p tẹ ươ ắi n ng sang N ng xuân b ng lên xóm làngắ Chúng em đ n trế ường Tay n m tay cắ ười vang - G i em hátọ - GV khen nh ng em hát t t, đ ngữ ố ộ viên nh ng em hát ch a t t.ữ ố - HS t tìm đ ng tác phùự ộ h p v i l i caợ - T ng nhóm lên th c hi nừ ự ệ nhóm khác nh n xét.ậ - L ng nghe ắ - HS tr l i.ả - Nghe hát - HS hát * Ph n k t thúcầ ế : C ng c :ủ ố - GV đàn cho l p hát ôn l i hát ch con.ớ ế - GV nh n xét gi h c.ậ ọ D n dòặ :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 2 bài 29 Ôn tập hát Chú ếch con | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 2 bài 29 Ôn tập hát Chú ếch con | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Cho các em hát nhi u hình th ứ - Giáo án Âm nhạc 2 bài 29 Ôn tập hát Chú ếch con | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

ho.

các em hát nhi u hình th ứ Xem tại trang 1 của tài liệu.