0

bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

20 17 0
  • bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:33

[r] (1)TI NG VI T - BÀI GI NG PHÂN Môn :K CHUY N (2)(3)1.Ki nế th cứ : - Hi u ể đư c n i dung, ý nghĩa c a câu chuy n.ợ - N m ắ đư c c t truy n c a câu chuy n “ Bác sĩ ợ ố sói”. - Hi u gi i nghĩa ể đư c m t s t : ợ ộ ố ừ khoan thai, phát hi n, bình tĩnh, làm phúc, ệ đá m t cú ộ tr i giáng ờ - HS hi u ể đư c ợ đ c tính kiên trì, bình tĩnh ứ sáng t o c a Ng a.ạ (4)2 Kĩ năng: - D a vào tranh minh ho g i ý c a giáo viên k l i ự ể đư c ợ t ng ừ đo n toàn b n i dung câu chuy n “ Bác sĩ sói”.ạ ộ ộ - Th hi n l i k t nhiên, ph i h p v i l i k , ể ệ ể ự ố ợ ớ ể u b , nét ệ m t ặ - Nghe n m ắ đư c n i dung c t truy n gi ng k ợ ể đ ể HS hi u ể đư c ý nghĩa c a truy n.ợ - HS tr l i ả đư c n i dung câu chuy n, gi ng ợ đi u c a câu ệ chuy n nh n xét l i k c a b n.ệ ờ ể ủ - Bi t k l i ế ể ạ đo n c a câu chuy n toàn b câu chuạ ỵện. - Ph i h p ố ợ đư c v i b n ợ ạ đ d ng l i câu chuể ự ỵện có gi ng ọ (5)3 Thái độ: - HS t rút ự đư c h c d i v i b n thân ợ ố ả mình: câu chuy n mệ ư n hình nh Ng a Sói ợ đ ể khuyên cu c s ng ph i thơng minh, ộ ố bình tĩnh bi t dùng mế ưu m o ẹ đ s lí m i tình ể ử hu ng khơng nên có tính gian x o, l a g t m i ố ngư i.ờ - HS bi t yêu quý loài v t nhế ư Ng a gét k gi ự ẻ ả t o,ạ đ c ác nhộ ư Sói. (6) 2 em n i ti p k l i câu chuy n: “ M t ố ế ể ạ trí khơn h n trăm trí khơn” ( em th nh t k ơ ấ ể đo n 1+2 , em th k đo n 3+4).ạ Nói l i khuyên c a câu chuy n ?Câu chuy n khuyên ph i bi t bình ả ế (7)(8)GV k t ng ể ừ GV k t ng ể ừ đđo n theo tranho n theo tranh (9)GV k t ng ể ừ GV k t ng ể ừ đđo n theo tranho n theo tranh (10)Tranh 3 GV k t ng ể ừ (11)Tranh 4 GV k t ng ể ừ (12)Hư ng d n k t ng ớ ể ừ đo n truy n theo ạ tranh. (13)TaiLieu.VN K CHUY NỂ : Ở tranh 2, Sói thay đ i hình dáng nh th ? ư ế Sói m c áo khốc tr ng, đ i mũ thêu ch ặ (14) Tranh v c nh ? ẽ ả (15)K CHUY NỂ Ệ : (16)(17) K CHUY N:Ể Tiêu chí đánh giá: a N i dung:ộ - K đ ý, trình t ể ủ b Di n đ t:ễ - Nói thành câu, dùng t thích h p.ừ - Bi t k b ng l i c a mình.ế ể ằ ờ ủ c Cách th hi n:ể ệ (18)Phân vai d ng l i câu chuy n.ự Nêu cách th hi n u b , gi ng nói c a ể ệ t ng vai ?ừ Trong câu chuy n : “ Bác sĩ Sói” có nh ng ệ nhân v t nào?ậ - Ngườ ẫi d n chuy n: vui, pha chút hài ệ hước. - Ng a: m tĩnh, gi b l phép, c u ự ả ộ ễ kh n.ẩ (19) Câu chuy n “ Bác sĩ Sói ” mu n khuyên chúng ệ ta u gì?ề Câu chuy n khuyên cu c ệ s ng ph i thơng minh, bình tĩnh, bi t dùng ố ế m u m o đ x lý m i tình hu ng khơng ư ể ử nên có tính gian x o, l a g t m i ngả ườ i (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện, bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

mình: câu chuy mệ ượn hình nh Nga và Sói ảự để - bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

m.

ình: câu chuy mệ ượn hình nh Nga và Sói ảự để Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ở tranh 2, Sói thay đi hình dáng nh th nào? ế - bài Kể chuyện - Bác sĩ Sói | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

tranh.

2, Sói thay đi hình dáng nh th nào? ế Xem tại trang 13 của tài liệu.