0

Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu

2 11 0
  • Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:18

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r] (1)CÔNG TY BIỂU TỔNG HỢP QUYẾT TỐN CHI PHÍ THEO CHUYẾN TÀU Q NĂM Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Chi phí Ghi chú I Chi phí trực tiếp cho công tác 1 Chi tiền lương lao động Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo 2 Chi bảo hiểm + cơng đồn Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo 3 Chi vật liệu minh chi tiết kèmCó bảng thuyết theo a Vật tư, nguyên vật liệu, văn phịng phẩm b Cơng cụ dụng cụ 4 Chi nhiên liệu Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo a Nhiên liệu chạy máy móc thiết bị b Nhiên liệu khác 5 Chi dịch vụ mua ngồi Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo a Chi chế độ đồng phục BHLĐ cá nhân b Chi dịch vụ khác 6 Chi khác Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo a Chi chế độ người lao động (2)7 Chi khấu hao TSCĐ Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo II Phân bổ chi phí quản lý Có bảng thuyết minh chi tiết kèm theo Tiền lương lao động quản lý, bổ trợ 2 Các chi phí khác TỔNG GIÁM ĐỐC thủ tục hành t biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu, Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu

Hình ảnh liên quan

Có bảng thuyết minh chi tiết kèm - Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu

b.

ảng thuyết minh chi tiết kèm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Có bảng thuyết minh chi tiết kèm - Mẫu biểu tổng hợp quyết toán chi phí theo chuyến tàu

b.

ảng thuyết minh chi tiết kèm Xem tại trang 2 của tài liệu.