0

TONG ON DE 05 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (vận DỤNG và vận DỤNG CAO) IN

4 26 0
  • TONG ON DE 05 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử   (vận DỤNG và vận DỤNG CAO) IN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:06

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) KHOÁ SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MƠN SINH HỌC Lưu ý: Hệ thống khố học thầy THỊNH NAM có Hoc24h.vn NỘI DUNG: CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ - (VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO) Câu 1( ID:91615 ): Cho phát biểu sau: Phân tử ARN vận chuyển có chức vận chuyển axit amin để dịch mã vận chuyển chất khác tế bào Mỗi phân tử ARN vận chuyển có nhiều ba đối mã, ba đối mã khớp đặc hiệu với ba mARN Mỗi phân tử ARN gắn với loại axit amin, axit amin gắn vào đầu 3’ chuỗi polipeptit Phân tử ARN vận chuyển có cấu trúc mạch đơn cuộn xoắn lại với hình dâu xẻ thùy Trên phân tử tARN có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung Số phát biểu A B C D Câu 2( ID:91616 ): Tế bào vi khuẩn mang gen B có khối lượng phân tử 720000 đvC (chỉ tính vùng mã hóa, từ trở nói gen B nói vùng mã hóa), có hiệu A với loại nucleotit khác 30% số nucleotit gen Mạch vùng mã hóa gen có 360A 140G Khi gen B phiên mã lấy môi trường nội bào 1200U Cho phát biểu sau: Chiều dài vùng mã hóa gen 5100 Å Quá trình tự gen B diễn liên tiếp đợt số nucleotit loại T môi trường cung cấp 6720 nucleotit Môi trường cung cấp số nucleotit loại A cho trình phiên mã gen B là: 720 nucleotit Môi trường cung cấp số nucleotit loại G cho trình phiên mã gen B là: 280 nucleotit Số phát biểu sai là: A B C D Câu 3( ID:91617 ): Một gen có từ 1500 – 2000 Nucleotit, nhân đơi số lần môi trường nội bào cung cấp 27000 nucleotit tự có 9450 nucleotit tự loại X Trong phát biểu sau: Chiều dài gen 3060 Å Số nucleotit loại G gen ban đầu 270 nucleotit Số nucleotit loại A môi trường cần cung cấp cho q trình nhân đơi 4050 Nu Tổng số nucleotit gen 1500 nucleotit Số phát biểu A B C D Câu 4( ID:91618 ): Cho phát biểu đây: (1) Ở sinh vật nhân thực, q trình nhân đơi ADN diễn nhân tế bào (2) Mã di truyền ln có tính thối hóa (3) Trong lần nhân đơi ADN gen khác có số lần nhân đôi khác (4) Nguyên tắc bổ sung trình dịch mã Số phát biểu A B C D Câu 5( ID:91619 ): Cho phát biểu sau trình phiên mã dịch mã: (1) Quá trình phiên mã ADN sinh vật nhân sơ xảy nhân tế bào (2) Mạch mã gốc dùng làm khn cho q trình phiên mã mạch có chiều 3'-5' (3) Enzim tham gia vào q trình phiên mã enzim ADN polimeraza (4) Vùng gen vừa phiên mã xong mạch đơn đóng xoắn lại (5) Dịch mã q trình tổng hợp protein, trình protein tổng hợp có tham gia trực tiếp ADN (6) Trong q trình dịch mã, mARN thường khơng gắn với riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với nhóm riborom, giúp tăng hiệu suất tổng hợp protein loại (7) Riboxom sử dụng qua vài hệ tế bào tham gia vào tổng hợp loại protein Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 6( ID:91620 ): Khi nói ADN có nhận định nhận định đây: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) (1) Enzim ligaza dùng để nối đoạn okazaki q trình nhân đơi ADN (2) Q trình nhân đơi ADN xảy q trình ngun phân nhân tế bào (3) Các ADN nằm nhân tế bào có số lần tự mã (4) Qua đợt nhân đơi tổng ADN tạo thành 27 ADN có mang nguyên liệu (5) Trong ADN có mạch có nguồn gốc từ mẹ, mạch cịn lại tổng hợp từ mơi trường nội bào A B C D Câu ( ID:91621 ): Nhận định nói q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực: (1) Nhân đôi gắn liền với trình tháo xoắn nhiễm sắc thể nhiều trình sinh tổng hợp khác,diễn vào kỳ trung gian (2) Trong q trình nhân đơi ADN xảy điểm phân tử ADN (3) Ở đơn vị nhân đơi, tổng hợp diễn chạc chữ Y lúc (4) Enzim ARN_polimeraza giúp tổng hợp đoạn ARN mồi trình nhân đơi (5) Trong q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực ta ln có phễu tái bản: Số đoạn mồi = số đoạn okazaki + A B C D Câu 8( ID:91622 ): Cho khẳng định trình tái ADN sinh vật nhân sơ: (1) Các ARN polimeraza tham gia vào trình phiên mã mà khơng có enzim ARN polimeraza tham gia vào trình tái (2) Ở chạc tái bản, mạch 3’ → 5’ chuỗi polipeptit tổng hợp liên tục kết thúc trước chiều mạch đơn ADN 5’ → 3’ (3) Các đoạn okazaki tạo thành sau chúng nối nhờ enzim ligaza để tạo thành mạch kết thúc sau (4) Hầu hết đoạn Okazaki sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 30000 – 50000 nucleotit Số khẳng định A B C D Câu ( ID:91624 ): Từ phân tử ADN đánh dấu N15 mạch đơn tiến hành q trình nhân đơi mơi trường có N14, tổng hợp 160 phân tử ADN mạch kép Có kết luận số kết luận đây: (1) Có tất 150 phân tử ADN chứa N14 (2) Có phân tử ADN có chứa N15 14 (3) Có tất 310 mạch đơn chứa N (4) Có 16 phân tử ADN chứa N14 N15 A B C D Câu 10( ID:91629 ): Hình vẽ mơ tả nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Hãy quan sát hình cho biết nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Hình mơ tả nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ (2) Hình mơ tả nhân đôi ADN sinh vật nhân thực (3) Phân tử ADN sinh vật nhân sơ có mạch thẳng (4) Phân tử ADN sinh vật nhân thực có mạch vịng (5) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực nhân sơ tạo nhiều đơn vị nhân đơi (6) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ có nhiều đơn vị nhân đơi sinh vật nhân thực (7) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực mạch tham gia làm khn cho q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ mạch làm khuôn cho q trình nhân đơi A B C D Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 11( ID:91630 ): Hình bên mơ tả sơ lược q trình phiên mã dịch mã, quan sát hình cho biết phát biểu sau có phát biểu (1) Hình mơ tả q trình phiên mã dịch mã diễn sinh vật nh}n sơ (2) Vùng gen vừa phiên mã xong đóng xoắn lại (3) Sau phiên mã, mARN trực tiếp dùng làm khuôn để dịch mã (4) Ở sinh vật nhân sơ dịch mã diễn mARN theo chiều 5’ → 3’, sinh vật nhân thực dịch mã diễn theo chiều ngược lại (5) Nếu khơng có đột biến phát sinh, kết thúc q trình dịch mã thu chuỗi pơlipeptit có thành phần trình tự axit amin giống (6) Trong chuỗi pôlipeptit, tất axit amin foocmin mêtiônin axit amin mở đầu A B C D Câu 12( ID:91632 ): Cho nhận định sau: (1) Enzim tham gia trình phiên mã ARN-polimeraza (2) Quá trình phiên mã điểm khởi đầu kết thúc điểm kết thúc gen (3) mARN sau tổng hợp xong dùng làm khuân cho trình dịch mã (4) Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực có loại enzim tham gia (5) Phân tử mARN đuợc tổng hợp theo chiều 3’→5’ (6) Mạch làm khuôn để tổng hợp ARN có chiều từ 3’→5’ (7) Q trình phiên mã diễn tế bào chất Số câu là: A B C D Câu 13 ( ID:91634 ): Cho nhận định sau (1)Trong q trình sinh tổng hợp prơtêin, giai đoạn hoạt hố axit amin, ATP có vai trị cung cấp lượng để axit amin hoạt hoá gắn với tARN (2)Trong trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin mARN (3) Trên mạch mang mã gốc gen có ba 3'AGX5' Bộ ba tương ứng phân tử mARN phiên mã từ gen 3'UXG5' (4) Ở sinh vật nhân thực, trình dịch mã diễn nhân tế bào (5) Loại axit nuclêic mang ba đối mã mARN (6) Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động (7) Q trình dịch mã kết thúc ribôxôm tiếp xúc với côđon 5' UUG 3' phân tử mARN (8) Phân tử tARN rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép Số câu là: A B C D Câu 14 ( ID:91635 ): Trong nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ (2) Enzim ARN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’→5’ (3) Enzim ADN pôlimeraza hoạt động có đoạn mồi ARN (4) Mạch tổng hợp liên tục (sợi dẫn đầu) có chiều tổng hợp chiều với phát triển chạc nhân đơi (5) Enzim ligaza có nhiệm vụ nối đoạn Okazaki lại với để hình thành mạch đơn hoàn chỉnh A B C D Câu 15 ( ID:91637 ): Cho kết luận sau trình dịch mã Liên kết bổ sung hình thành trước liên kết peptit Trình tự ba mARN quy định trình tự axit amin chuỗi polipeptit Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp axit amin cuối chuỗi polipeptit Chiều dịch chuyển riboxom mARN 5’ → 3’ Số phương án sai A B C D Câu 16( ID:91638 ): Xét phát biểu sau đây: (1) Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc loại axit amin (2) Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 3’ – 5’ so với chiều trượt ARN polimeraza mạch mã gốc (3) Tính phổ biến mã di truyền tượng loại axit amin nhiều khác quy định tổng hợp (4) Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN (5) Trong trình dịch mã, riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’ – 5’ mARN Trong phát biểu trên,có phát biểu đúng? A B C D Câu 17( ID:91641 ): Trong ba nuclêôtit liệt kê đây, cho biết ba nuclêôtit chắn ba đối mã (anticôdon) phân tử tARN (1) 5’AUU3’ (2) 5’UUA3’ (3) 5’AUX3’ (4) 5’UAA3’ (5) 5’AXU3’ (6) 5’UAG3’ (7) 5’UXA3’ (8) 5’XUA3’ (9) 5’UGA3’ Số đáp án là: A B C D Câu 18 ( ID:91644 ): Q trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: (1) Ở sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G1 kỳ trung gian (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Đoạn Okazaki tổng hợp theo chiều 5' => 3' (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y (6) Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch (7) Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm (8) Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Số phương án là: A B C D Câu 19 ( ID:91646 ): Cho nhận định q trình nhân đơi ADN sau: (1) Ở sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G1 kỳ trung gian (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Đoạn okazaki tổng hợp theo chiều 5’→3’ (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y Số nhận định là: A B C D Câu 20 ( ID:91647 ): Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang môi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 480 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đơi tiếp lần Có phát biểu sau đúng? (1) Số phân tử ADN ban đầu 16 (2) Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc trình 2880 (3) Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1056 (4) Số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 sau kết thúc trình 992 A B C D ĐÁP ÁN ĐÚNG: Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A A B A D A C B B D D C C D A A B A B C Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! ... tổng hợp 160 phân tử ADN mạch kép Có kết luận số kết luận đây: (1) Có tất 150 phân tử ADN chứa N14 (2) Có phân tử ADN có chứa N15 14 (3) Có tất 310 mạch đơn chứa N (4) Có 16 phân tử ADN chứa... định tổng hợp (4) Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN (5) Trong trình dịch mã, riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’ – 5’ mARN Trong phát biểu trên,có... biểu sau đúng? (1) Số phân tử ADN ban đầu 16 (2) Số mạch polinucleotit chứa N15 sau kết thúc trình 2880 (3) Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1056 (4) Số phân tử ADN chứa hai loại N14
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG ON DE 05 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (vận DỤNG và vận DỤNG CAO) IN , TONG ON DE 05 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (vận DỤNG và vận DỤNG CAO) IN

Hình ảnh liên quan

Câu 11( ID:91630 ): Hình bên dưới mô tả sơ lược về quá trình phiên mã và dịch mã, quan sát hình và cho biết trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng - TONG ON DE 05 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử   (vận DỤNG và vận DỤNG CAO) IN

u.

11( ID:91630 ): Hình bên dưới mô tả sơ lược về quá trình phiên mã và dịch mã, quan sát hình và cho biết trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan