0

TONG ON DE 04 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (DM+ĐH hđg) (NBTH) IN

5 15 0
  • TONG ON DE 04 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (DM+ĐH hđg)  (NBTH) IN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:06

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) KHOÁ SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MƠN SINH HỌC Lưu ý: Hệ thống khố học thầy THỊNH NAM có Hoc24h.vn NỘI DUNG: CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ - (NHẬN BIẾT VÀ THƠNG HIỂU) DỊCH MÃ VÀ ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG GEN Câu ( ID:91555 ): Các ba mARN có vai trị quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã là: A 3, GAU5, ; 3, AAU5, ; 3, AGU5, ; B 3, UAG5, ; 3, UAA5, ; 3, AGU5, ; C 3, UAG5, ; 3, UAA5, ; 3, UGA5, ; D 3, GAU5, ; 3, AAU5, ; 3, AUG5, ; Câu ( ID:91556 ): Trong q trình sinh tổng hợp prơtêin, giai đoạn hoạt hố axit amin, ATP có vai trị cung cấp lượng A để gắn ba đối mã tARN với ba mARN B để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit C để ribôxôm dịch chuyển mARN D để axit amin hoạt hoá gắn với tARN Câu ( ID:91576 ): Mơ tả q trình dịch mã ? A Quá trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã AUG liên kết với ba khởi đầu mARN B Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang axit quan đặc biệt gắn vào với ba kết thúc mARN C Q trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu mARN D Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang ba đối mã đến khớp vào với ba kết thúc mARN Câu ( ID:91577 ): Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tổng hợp ADN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN C tự sao, tổng hợp ARN D tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã Câu ( ID:91578 ): Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN B Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5' phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin Câu ( ID:91579 ): Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Cơđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch cơđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Câu ( ID:91580 ): Số ba mã hóa axít amin phân tử mARN dài 0,408 micromét A 400 B 399 C 300 D 299 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu ( ID:91581 ): Một gen sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100Å tham gia phiên mã lần Trên mã có ribơxơm trượt qua lần để dịch mã Số lượt phân tử tARN đến phục vụ cho trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit dịch từ gen nói là: A 7470 B 7485 C 7455 D 7500 Câu ( ID:91582 ): Nghiên cứu phân tử mARN tế bào chất sinh vật nhân thực tham gia tổng hợp protein có tổng số 1500 nucleotit Gen phiên mã phân tử mARN có độ dài A nhỏ 5100Å B 10200 Å C 5100 Å D lớn 5100 Å Câu 10 ( ID:91583 ): Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêơtit 5’AGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thông tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Pro-Gly-Ser-Ala B Ser-Ala-Gly-Pro C Gly-Pro-Ser-Arg D Ser-Arg-Pro-Gly Câu 11 ( ID:91584 ): Điều khẳng định hoạt động opêron Lac đúng? A Khi mơi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với ARN pơlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành B Khi mơi trường khơng có lactơzơ phân tử ARN pôlimeraza liên kết với vùng vận hành C Khi mơi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi mơi trường khơng có lactơzơ phân tử prơtêin ức chế liên kết với ARN pơlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 12 ( ID:91585 ): Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hòa gì? A Mang thơng tin quy định prơtêin điều hịa B Nơi liên kết với protêin điều hòa C Nơi tiếp xúc với enzim pôlimeraza D Mang thông tin quy định enzim pơlimeraza Câu 13 ( ID:91586 ): Khi nói điều hòa hoạt động opêron lac E.coli Câu nói sau có nội dung khơng đúng? A Khi mơi trường có lactơzơ (chất cảm ứng) gắn vào prôtêin ức chế làm thay đổi cấu hình khơng gian, khơng gắn vào vùng O Nhờ mARN pơlimeraza thực q trình phiên mã nhóm gen cấu trúc B Khi mơi trường khơng có lactơzơ, prơtêin ức chế gắn vào vùng O, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc, enzim phiên mã mARN pơlimeraza khơng hoạt động C Khi mơi trường có lactozơ, prơtêin ức chế bị bất hoạt, ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc, enzim phiên mã mARN pôlimeraza không hoạt động D Sự phiên mã bị kì hãm chất ức chế gắn vào vùng O lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế Câu 14 ( ID:91587 ): Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) Câu 15 ( ID:91588 ): Trong operon, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là: A Vùng khởi động B Vùng vận hành C Vùng điều hòa D Vùng mã hóa Câu 16 ( ID:91589 ): Chiều mạch mã gốc gen phiên mã chiều mARN tổng hợp từ gen là: A 5’ → 3’ 5’ → 3’ B 3’ → 5’ 5’ → 3’ C 3’ → 5’ 3’ → 5’ D 5’ → 3’ 3’ → 5’ Câu 17 ( ID:91590 ): Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) A dịch mã B nhân đôi ADN C phiên mã D giảm phân thụ tinh Câu 18 ( ID:91591 ): Câu câu sau không ? A Trong trình phiên mã , mạch ARN tạo theo chiều từ 3’ → 5’ B Trong trình tổng hợp ARN, mạch ARN tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ C Trong trình tổng hợp prôtêin, mARN dịch mã theo chiều từ 5’ → 3’ D Trong trình tổng hợp ARN, mạch gốc ADN phiên mã theo chiều 3’ → 5’ Câu 19 ( ID:91592 ): Phát biểu sau đúng? A Một ba mã di truyền mã hoá cho axit amin B Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 bazơ nitric A, T, G, X C Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit tổng hợp metiônin D Phân tử tARN rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép Câu 20 ( ID:91593 ): Ở người, gen tổng hợp loại mARN lặp lại tới 200 lần, biểu điều hồ hoạt động cấp độ A Sau dịch mã B Khi dịch mã C Lúc phiên mã D Trước phiên mã Câu 21 ( ID:91594 ): Mô tả trình phiên mã dịch mã đúng? A Phiên mã dịch mã sinh vật nhân sơ xảy thời điểm B Chiều dài phân tử mARN sinh vật nhân sơ chiều dài đoạn mã hoá gen C Mỗi gen sinh vật nhân sơ phiên mã phân tử mARN riêng D Ở sinh vật nhân sơ sau phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung Câu 22 ( ID:91595 ): Bộ ba mã 5, GXA 3, có ba đối mã tương ứng A 5, XGU 3, B 5, GXA 3, C 3, XGT 5, D 5, UGX 3, Câu 23 ( ID:91596 ): Đặc điểm khơng với q trình dịch mã? A Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đọc đặc hiệu với loại riboxom B Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN C Các riboxom trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc D Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN ln có cấu trúc giống Câu 24 ( ID:91597 ): Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hoá gen Câu 25 ( ID:91598 ): Một gen nhân đôi lần, gen tạo phiên mã lần có 10 ribơxơm trượt khơng lặp lại Số phân tử prôtêin bậc tổng hợp A 120 B 140 C 160 D 180 Câu 26 ( ID:91599 ): tARN có ba đối mã 5’…AUX…3’ mạch bổ sung gen tương ứng nuclêôtit A 3’…XAT…5’ B 5’…GAT…3’ C 5’…ATX…3’ D 5’…TAG…3’ Câu 27 ( ID:91600 ): Một gen vi khuẩn E.coli tổng hợp cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 axitamin Phân tử mARN tổng hợp từ gen có tỷ lệ A : U : G : X 1:2:3:4 Số lượng nuclêôtit loại gen Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) A A = T = 270; G = X = 630 B A = T = 630; G = X = 270 C A = T = 270; G = X = 627 D A = T = 627; G = X = 270 Câu 28 ( ID:91601 ): Cho biết ba mARN mã hóa cho axit amin tương ứng là: 5’ XUG 3’ – Leu; 5’GUX 3’ – Val; 5’ AXG 3’ – Thr; 5’ GXA 3’ – Ala Từ đoạn mạch gốc chứa mã di truyền gen không mãnh có trình tự đơn phân 5’ XAGXGTGAXXAG 3’ Phiên mã tổng hợp đoạn mARN Theo nguyên tắc dịch mã tử đoạn mARN sẻ tổng hợp đoạn polipeptit có trình tự axit amin A Val – Ala - Leu – Val B Leu – Val – Thr – Val C Leu- Val- Thr – Leu D Val – Ala – Leu – Thr Câu 29 ( ID:91603 ): Chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ gen sinh vật nhân sơ có khối lượng 594000 đơn vị cacbon chứa axit amin? A 328 axit amin B 329 axit amin C 330 axit amin D 331 axit amin Câu 30 ( ID:91604 ): Trình tự gen opêron Lac sau: A Gen điều hoà (R) → vùng vận hành (O) → gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A B Gen điều hoà (R)→ vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O) → gen cấu trúc C Vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O) → gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A D Vùng vận hành (O) → vùng khởi động (P) → gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A Câu 31 ( ID:91605 ): Trong mơ hình cấu trúc Operon Lac, vùng khởi động nơi A prơtêin ức chế liên kết vào để ngăn cản trình phiên mã B mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế C ARN pôlymeraza bám vào khởi đầu phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lăctôzơ Câu 32 ( ID:91606 ): Theo F.Jacôp J.Mônô, mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành (operator) A vùng mang thơng tin mã hóa cấu trúc prơtêin ức chế, prơtêin có khả ức chế q trình phiên mã B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin D vùng họat động tổng hợp nên prôtêin, prôtêin tham gia vào trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng Câu 33 ( ID:91607 ): Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C dịch mã D phiên mã Câu 34 ( ID:91608 ): Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế B Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã Câu 35 ( ID:91609 ): Các thành phần tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp chuỗi polipeptit: gen mARN Axit amin tARN Riboxom Enzim Số phương án A B C D Câu 36 ( ID:91610 ): Một phân tử mARN có chiều dài 1904 Å tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:1:4 Sử dụng phân tử mARN làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép Nếu phân tử ADN tổng hợp có chiều dài chiều dài phân tử ARN số nuclêơtit loại ADN A A = 70, T = 140, G = 280, X = 140 B A = T = 420, G = X = 210 C A = 70, T = 140, G = 140, X = 280 D A = T = 210, G = X =350 Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 37 ( ID:91611 ): Một phân tử mARN có 3000 đơn phân, tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4 Sử dụng phân tử mARN để phiên mã ngược thành phân tử ADN mạch kép Nếu phân tử ADN mạch kép có chiều dài chiều dài phân tử ARN số nuclêơtit loại T ADN mạch kép A 1200 B 600 C 372 D 900 Câu ( ID:91612 )8: Ở vi khuẩn E.coli, nói hoạt động gen cấu trúc opêrôn Lac, phát biểu sau đúng? A Các gen có số lần nhân đôi số lần phiên mã B Các 7gen có số lần nhân đôi số lần phiên mã khác C Các gen có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã khác D Các gen có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã Câu 39 ( ID:91613 ): Cho đặc điểm nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực sau: chiều tổng hợp; enzim tham gia; thành phần tham gia; số lượng đơn vị nhân đôi; nguyên tắc nhân đôi; số chạc hình chữ Y đơn vị nhân đôi Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN E.coli về: A 1, 3, 4, B 1, 2, 4, C 2, D 3, Các đặc diểm giống sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ nhân đôi ADN là: (1); (3); (5); (6) Ở sinh vật nhân thực số lượng enzim số lượng đơn vị nhân đôi nhiều so với sinh vật nhân sơ Đáp án C Câu 40 ( ID:91614 ): Khi nói q trình nhân đơi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Trong trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN II Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ III Trong q trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại IV Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) A B C D ĐÁP ÁN ĐÚNG: Lưu ý: Để xem video chữa lời giải chi tiết câu Các em xem khóa SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 – MÔN: SINH HỌC Câu Đáp án Câu Đáp án A 21 D D 22 D C 23 A D 24 B B 25 C A 26 B B 27 A B 28 C D 29 B 10 A 30 C 11 C 31 C 12 A 32 B 13 C 33 D 14 B 34 B 15 A 35 B 16 B 36 D 17 B 37 D 18 A 38 A 19 C 39 C 20 D 40 C Các em nên bám sát theo khoá học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ơn tập kiến thức Biên soạn: Thầy THỊNH NAM Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! ... trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với phân tử prơt? ?in ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi môi trường lactơzơ phân tử prơt? ?in ức chế liên kết với... Câu 17 ( ID:91590 ): Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH... mã hố cho axit amin B Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 bazơ nitric A, T, G, X C Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit tổng hợp metiơnin D Phân tử tARN rARN có cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG ON DE 04 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (DM+ĐH hđg) (NBTH) IN , TONG ON DE 04 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (DM+ĐH hđg) (NBTH) IN

Hình ảnh liên quan

6. số chạc hình chữ Y trong một đơn vị nhân đôi. - TONG ON DE 04 cơ CHẾ DI TRUYỀN cấp PHÂN tử (DM+ĐH hđg)  (NBTH) IN

6..

số chạc hình chữ Y trong một đơn vị nhân đôi Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan