0

chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

16 16 0
  • chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:59

b)Hãy xác định thời gian vật chạm đất và vận tốc của vật khi chạm đất. Một giây sau người đó ném vật B xuống theo hướng thẳng đứng. Hai vật chạm đất cùng lúc. Tính vận tốc ném của vật B.[r] (1)VẬT LÍ 10 BÀI 4: CHỦ ĐỀ SỰ RƠI TỰ DO I- LÝ THUYẾT. 1 Định nghĩa: - Sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực - Trong trường hợp vật có khối lượng lớn so với kích thước rơi khơng khí coi rơi tự Đặc điểm rơi tự - Rơi theo phương thẳng đứng, từ xuống - Chuyển động rơi chuyển động nhanh dần Gia tốc rơi tự do: - Tại nơi Trái Đất gần mặt Đất vật rơi tự với gia tốc - Gia tốc rơi tự g: + Phương thẳng đứng, hướng xuống + Độ lớn : g = 9,8m/s2; không cần độ xác cao lấy g = 10 m/s2 Phương trình chuyển động biểu thức -Nếu chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dương từ xuống(để g>0), gốc toạ độ vị trí rơi mặt đất Thì bài tốn rơi tự chuyển động thẳng biến đổi với: v0 = 0, a = g + y = y0 + v0t + 2gt2 (có thể y h hay z ) ( 2 0 1 h h v t gt 2    hay 2 0 1 z z v t gt 2    ) + v = v0 + gt + v2 - v20=2gS * Lưu ý: - Chuyển động ném thẳng đứng có vận tốc đầu v0, tuỳ theo chiều trục toạ độ xác định dấu v, g (giá trị đại số g v0 ) - Quãng đường vật rơi n giây đầu: sn= 1 gn2 - Quãng đường vật rơi giây thứ n: n n n g S S S gn g 2n g n 2        ()(, ) - Quãng đường n giây cuối: 2 / 2 n c t t n gn s s sg t n      Bài toán giọt nước mưa rơi: Khi giọt chạm đất, giọt n bắt đầu rơi Gọi t0 thời gian để giọt nước mưa tách khỏi mái nhà Thời gian: giọt rơi (n - 1).t0; giọt rơi (n - 2).t0; giọt (n - 1) rơi t0 Quãng đường các giọt nước mưa rơi tỉ lệ với số nguyên lẻ liên tiếp 1, 3, 5, 7, … + Quãng đường rơi n giây đầu: 2  n S gn + Quãng đường rơi giây thứ n: n n n g S S S gn g 2n g n 2        ()(, ) + Quãng đường rơi n giây cuối: 2 / 2 n c t t n gn s s sg t n      ; với 2h t g  tổng thời gian rơi + Quãng đường rơi giây cuối cùng: 1/c t t g s s sg t      y y O v C  S O v  C  (2)II-BÀI TẬP Dạng – Các tập đường đi, vận tốc, thời gian vật rơi tự do. a Phương pháp : - Vẽ hình đánh dấu vị trí ban đầu ghi đại lượng động học độ cao, gia tốc g - Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy ( Oh )thẳng đứng, chiều (+) xuống, gốc tọa độ O thường lấy vị trí vật rơi + Gốc thời gian t = lúc bắt đầu rơi - Áp dụng phương trình cơng thức chuyển động nhanh dần để tính tốn v= gt ; 2 Sgt ; v22gS b) Ví dụ : Ví dụ 1: Vật rơi tự từ độ cao 45m so với mặt đất.(Lấy g =10m/s2) a.Tính thời gian rơi vận tốc vật trước lúc chạm đất (ngay mặt đất) b.Tìm quãng đường vật rơi giây độ cao vật Hướng dẫn giải Tóm tắt đề: Cho h = 45 m ; g = 10 m/s2 ; v O = 0; a)Tính thời gian rơi:Áp dụng cơng thức rơi tự : 2 Sgt , -Khi rơi xuống đất s= h => t = 2h g  2x45 10 =3s -Vận tốc vật chạm đất theo công thức : v = g.t - Thế số ta có: v = g.t = 10.3 = 30 m/s b) Tính quãng đường vật giây ( t= 2s) 2 gt S 2  (với t =2s ) Thế số : s2 = 2 gt = 10.2 2  20m -Tính độ cao vật h’ = h - s2 = 45-20 = 25 m Ví dụ 2: Vật rơi tự từ độ cao 80 m so với mặt đất.(Lấy g =10m/s2) a.Tính thời gian rơi vận tốc vật mặt đất b.Tìm quãng đường vật rơi giây độ cao vật c.Tìm quãng đường vật rơi giây cuối Hướng dẫn giải Tóm tắt đề: Cho h = 80 m ; g = 10 m/s2 ; v O = 0; a)Tính thời gian rơi:Áp dụng công thức rơi tự : s gt S 2  , -Khi rơi xuống đất s= h => t = 2h g  2x80 4s 10  -Vận tốc vật chạm đất theo công thức : v = g.t - Thế số ta có: v = g.t = 10.4 = 40 m/s b/ Tính quãng đường vật giây ( t= 3s) 2 gt S 2  (với t =3s ) Thế số : 2 gt S 2  2 10.3 2  = 45m -Tính độ cao vật h’ = h - s3 = 80-45 = 35 m c.Quãng đường vật rơi giây cuối 2 / 2 n c t t n gn s s sg t n      hay n /c t t n S S S g(2t n) n 5(2.4 3)3 75m          h' h O v C  D 2 S h' h O v  C  D (3)Dạng – Phương trình chuyển động, đường đi, vận tốc, thời gian vật rơi tự do. a Phương pháp : - Vẽ hình đánh dấu vị trí ghi đại lượng động học - Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) xuống, gốc tọa độ O thường lấy vị trí vật rơi + Gốc thời gian t = lúc bắt đầu rơi - Áp dụng phương trình cơng thức chuyển động nhanh dần để tính tốn b) Ví dụ : Ví dụ Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 125m xuống đất Lấy g = 10m/s2 a) Lập phương trình chuyển động rơi vật b) Tìm thời gian rơi vận tốc vật chạm đất c) Tính quãng đường vật rơi 2s đầu tiên, giây cuối d) Tính quãng đường vật rơi 0,5s 1,5s cuối Hướng dẫn giải a)Chọn trục y/0y thẳng đứng chiều dương từ xuống đất, gốc thời gian lúc vật rơi  +Nếu gốc tọa độ điểm rơi, phương trình chuyển động : y = y0 + v0t + 2gt2 =5t2 (*) +Nếu gốc tọa độ mặt đất, phương trình chuyển động : y = y0 + v0t + 2gt2 =- 125 +5t2 (**) b )Thời gian rơi vận tốc vật chạm đất: + Tính thời gian trước, vận tốc sau: Cách 1: Từ (*) chạm đất y = 125 m  y = 5t2 =125 t = 5(s) Hoặc từ (**) chạm đất y = 0 y = 125 + 5t2 =0  t = (s) Cách 2: Từ công thức tính quãng đường 2 2 2.125 5( ) 2 10 gt   S   S t s g Từ hai cách suy vận tốc vật chạm đất v = v0 + g.t = + 10.5 = 50m/s + Tính vận tốc trước thời gian sau: Vận tốc vật chạm đất : v = 2gS= 10 125 = 50m/s Thời gian rơi : a = v t  t = v g = 50 5(s) 10 c) + Quãng đường vật rơi giây: S = 2gt2 = 20 m + Quãng đường vật rơi giây cuối giây thứ : 2 2 5 5 10 10 5(5 ) 45( ) 2  S SS      m + Quãng đường vật rơi t = 0,5s : S = 2gt2 = 5.0,25 = 1,25m. + Quãng đường t = 1,5s cuối : 2 2 5 (5 1,5) 5 (5 1,5) 10 10 5(5 3,5 ) 63,75( ) 2    S SS      m Ví dụ Các vật A B thả rơi tự không vận tốc đầu điểm cao khác Lấy g = 10m/2. a ) Tính đoạn đường vật A giây thứ 10 b) Vật B 7s cuối rơi 385m Xác định thời gian rơi vật B c) Thời gian cần thiết để vật B rơi 45m cuối Hướng dẫn giải: (4) Cách 2: 2 2 2 1 ( 1) (2 1) 2 2 ( 1)                   n n gn S gn g n g n S g n S Thay số 10 10(2.10 1) 95( )  S   m b) Gọi t thời gian rơi, toàn quãng đường vật rơi quãng đường rơi trước giây tức trong t-7 : 2 2  t gt S 2 7 ( 7)    t g t S Quãng đường rơi giây cuối là: 2 ( 7)2 385( ) 2 gt g t m    Hay: 5t2 – 5(t-7)2  70t = 630  t = 9(s). c) Ta có thời gian rơi Scuối :  S S9 S9 t 5.92 5(9 t)2 45( )m Hay t218  t 0  t1 = 0,5 (s) ; t2 = 17,5 (s) > t loại Vậy 45 m cuối vật B rơi t= 0,5 (s) Ví dụ Một vật rơi khơng vận tốc đầu từ độ cao h Biết 2s cuối vật rơi được quãng đường quãng đường s Lấy g = 10m/s2 a) Tìm độ cao lúc thả vật thời gian vật rơi b) Tìm vận tốc vật vừa chạm đất Đs: a) 7,25 s; 262,81 m b) 72,5 m/s Giải ( v0 =0 ) g= 10 m/s2 a Quãng đường vật rơi 5s đầu tiên: 2 1 10.5 125 2 S= gt = = m , Quãng đường vật rơi 2s cuối thỏa: 2 2 1 125 ( 2) 125 5( 2) 125 20 20 7,25 2gt 2gt t t t t s = - - Û = - - Û = - => = Độ cao lúc thả: 2 1 110.(7,25) 4205 262,8125 2 16 S= gt = = = m Vận tốc vật lúc chạm đất: v=gt=10.7,25 72,5 /= m s Ví dụ Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 50 m Lấy g = 10m/s2 Tính a) Thời gian vật rơi m b) Thời gian vật rơi m cuối c) Tìm vận tốc vật vừa chạm đất Đs: a) 0,45 s b) 0,03s; c) 72,5 m/s Giải ( v0 =0 ). a Thời gian vật rơi 1m đầu tiên: 2 1 1 10.t 0,447 2 S= gt Û = => =t s= s b Thời gian vật rơi 1m cuối cùng: Thời gian vật rơi 50m : 2 50 1 50 110.t 10 3,16227 2 S= gt Û = =>t = s= s Thời gian vật rơi 49m : 2 49 1 49 49 10.t 3,13 2 5 S = gt Û = =>t = s= = s (5)10 10 31,622776 / v=gt= = m s Ví dụ Một vật rơi không vận tốc đầu 10s Quãng đường vật rơi 2s cuối bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 Giải ( v0 =0 ). Quãng đường vật rơi 10 s: 2 10 1 10.10 500 2 S = gt = = m . Quãng đường vật rơi s đầu tiên: 2 8 1 110.8 320 2 S = gt = = m . Quãng đường vật rơi s cuối cùng: DS8 10- =S10- S8=500 320- =180m. Dạng 3:Chuyển động vật ném thẳng đứng lên hướng xuống. a Phương pháp : Vẽ hình xác định vị trí ném đại lượng động học - Vẽ hình đánh dấu vị trí ghi đại lượng động học - Chọn HQC : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) theo chiều ném, gốc tọa độ vị trí ném, + Gốc thời gian t = lúc bắt đầu ném - Áp dụng phương trình công thức chuyển biến đổi đều để tính tốn Lưu ý : Là chuyển động có vận tốc ban đầu Gia tốc: a = g hướng xuống b Bài tập Ví dụ 1: Một vật ném từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 30m/s. a)Hãy lập phương trình chuyển động vật b)Hãy xác định thời gian vật chuyển động khơng khí trước chạm đất vận tốc vật chạm đất c) Độ cao vật đạt d) Thời gian để vật có độ cao 40m Hướng dẫn giải: Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) theo chiều lên trên, gốc tọa độ vị trí ném, + Gốc thời gian t = lúc bắt đầu ném a)Phương trình chuyển động: Từ y = y0 + v0t + 2gt2  y = 30t-5t2 b)+ Thời gian vật chuyển động: Vật chạm đất y=  30t-5t2 = Hai nghiệm :  t = (lúc ném) t = 6(s) lúc chậm đất Vậy t = (s) + Vận tốc chạm đất: Từ v = v0 + at  v = 30 - 10t  v = - 30m/s Độ lớn vận tốc vật chạm đất vận tốc ban đầu Dấu trừ - chứng tỏ vật chuyển động xuống c)Độ cao vật đạt : Từ v2 - v20=2gS  2 2 0 30 45( ) 2 2.10   v v   S m g d) Vật có độ cao 40m  30t-5t2 = 40 Hay t2 -6t + =  2 2( ) 4( ) t s t s      Hai thời điểm ứng với lần lên lần xuống vật (6)a)Hãy lập phương trình chuyển động vật b)Hãy xác định thời gian vật chạm đất vận tốc vật chạm đất c) Quãng đường vật 0,25 giây cuối Hướng dẫn giải: Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) theo chiều xuống, gốc tọa độ vị trí ném, + Gốc thời gian t = lúc bắt đầu ném a)Phương trình chuyển động: Từ y = y0 + v0t + 2gt2  y = 10t + 5t2 b) +Thời gian vật chạm đất y = 120  10t + 5t2 = 120 Hay t2 + 2t -24 = Chọn nghiệm dương  t = (s) + Vận tốc vật chạm đất Từ v = v0 + gt  v = 10 + 10t Thay số v = 50m/s c) Quãng đường vật 0,25 giây cuối 2 4 0,25 4 0,25 10.4 5.4 120( ) 120 107,8 12, 2( ) 10.3,75 5.3, 75 107,8                      S m S S S S m S Dạng 4- Bài tập hai vật chuyển động rơi theo phương thẳng đứng. a Phương pháp : - Vẽ hình đánh dấu vị trí khảo sát vật ghi đại lượng động học cần thiết - Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) xuống + Gốc tọa độ O chọn hợp lý + Gốc thời gian: Nếu vật rơi lúc  t = lúc vật bắt đầu rơi Nếu hai vật không rơi chọn mốc hợp lý - Vận dụng công thức chuyển động nhanh dần để lập phương trình cơng thức tính tốn cho vật mối liên hệ giả thiết để tính tốn Ví dụ 1: Ở tầng tháp cách mặt đất 45m, người thả rơi vật A Một giây sau người ném vật B xuống theo hướng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật B Lấy g = 10m/s2 Hướng dẫn giải: -Chọn Hệ quy chiếu : + Trục y/0y chiều dương hướng xuống, O vị trí thả vật + Gốc thời gian t = : lúc thả vật  01 02 t t 1s        - Lập phương trình chuyển động: + h1 = 2gt2 = 5t2 = 45  t2=  t = 3s + h2 = v02.(t-1) + 2g(t -1)2  2v 0 +5.4 = 45   v02 = 12,5m/s Ví dụ 2: Từ đỉnh tháp người ta buông rơi vật Một giây sau tầng tháp thấp 10m người buông rơi vật thứ Hai vật gặp sau kể từ vật thứ buông rơi Lấy g = 10m/s2 Hướng dẫn giải: Chọn Hệ quy chiếu : + Trục Oy thẳng đứng, chiều (+) xuống + Gốc tọa độ O vị trí vật bắt đầu rơi + Gốc thời gian t=0 lúc thả vật -Viết phương trình tọa độ cho vật : O t 0 A t 1s 10m O t 0 A t022s (7)y1 = 2gt2 (m) y 2 = 10 + 2g(t-1)2 (m) -Khi hai vật gặp : y1 = y2  2gt2 = 10 + 2g(t-1)2  t = 1,5s. Ví dụ 3: Từ độ cao 45m, người ta thả vật A không vận tốc ban đầu đồng thời ném vật B thẳng đứng xuống Hỏi phải ném vật B với vận tốc v0 để vật tới mặt đất sớm 1s so với vật A? Hướng dẫn giải: Các phương trình chuyển động : h1 = 2gt2 = 5t2 (1)  t = 3s h2 = 2gt'2 + v 0t' = 5t'2 + v0t' (2) Theo đề t' = 1s  t' = 3-1=2s  thay vào (2) ta : 45 = 5.22 + v 0.2  v0 =12,5m/s Ví dụ Sau 2s kể từ lúc giọt nước thứ bắt đầu rơi, khoảng cách giọt nước 25m Tính xem giọt nước thứ nhỏ rơi trễ giọt nước thứ ? Lấy g = 10m/s2 Hướng dẫn giải: a) Chọn Hệ quy chiếu : +Gốc tọa độ O vị trí rơi + Chiều dương hướng xuống + Gốc thời gian t = lúc giọt rơi  01 02 t t        b) Phương trình chuyển động giọt nước là: 2 ( ) 2 g t t h   2 2 gt h  Với t = 2(s) Khoảng cách giọt: 2 2 0 2 ( ) 5.2 5(2 ) 25 2 g t t gt hh      t  Giải phương trình chọn nghiệm t > 0  t = 1s  Vậy giọt thứ rơi sau giọt thứ 1s III- LUYỆN TẬP 1.TỰ LUẬN B i Từ độ cao 20m vật thả rơi tự Lấy g = 10 m/s2 Tính: a) Vận tốc vật lúc chạm đất b) Thời gian rơi c) Vận tốc vật trước chạm đất 0,5s Hướng d ẫn giải: a) S = 2gt2  2.S 2( )   t s g b) v = v0 + gt = 20m/s c) v = v0 + g(t-0,5) = 25m/s B i Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10 m/s2 Tính: a) Độ cao nơi thả vật b) Vận tốc lúc chạm đất c) Vận tốc trước chạm đất 1s d) Quãng đường vật giây cuối Hướng dẫn giải: a) S = (8)B i Một vật thả rơi tự do, trước chạm đất 1s, có vận tốc 30m/s Lấy g = 10m/s2 Tính: a) Thời gian rơi b) Độ cao nơi thả vật c) Quãng đường vật giây thứ hai Hướng dẫn giải: a)v = gt = 30m/s  t = (s) Thời gian rơi  = + = 4(s) b) S = 2gt2 = 80(m) c)  S S2 S1 5.22 5.12 15( )m B i Một vật thả rơi tự nơi có g = 9,8m/s2. a) Lập biểu thức tính quãng đường vật n giây, giây thứ n a) Tính quãng đường vật giây giây thứ Hướng dẫn giải: a) Biểu thức tính quãng đường vật n giây, giây thứ n 2 2 1 1 ( 1) (2 1) 2 2 ( 1)                    n n n n gn S gn g n g n S S g n S b) Quãng đường vật giây giây thứ 2 2 2 3 5.3 45( ) ( ) 5(3 ) 25( ) 2                 n n S m g S S S t t m B i Có hai vật rơi tự từ hai độ cao xuống đất Thời gian rơi vật (1) gấp đôi thời gian rơi của vật (2) Hãy so sánh : Quãng đường rơi vận tốc chạm đất hai vật Hướng dẫn giải: Từ S = 2gt2  1 2 2 t t 2 t             S g S g S g Nên 1 2 t 2 t   S SS14S2 B i Một người ném đá từ độ cao 8m lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 6m/s Hỏi sau đá chạm đất, vận tốc lúc chạm đất ? Hướng dẫn giải: Chọn hệ quy chiếu: Trục tọa độ thẳng đứng lên có gốc mặt đất, t = lúc ném a)Phương trình chuyển động: Từ y = y0 + v0t + 2gt2  y = 8+ 6t - 5t2 Khi chạm đất, vật có tọa độ y =  5t2 - 6t - = nhận nghiệm t >0  t = 2(s) b) Vận tốc chạm đất : Từ v = v0 + at = -10.2 = - 14m/s Độ lớn 14m/s chuyển động xuống phía B i Người ta ném đá từ độ cao 1,3m lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 2,4m/s Hỏi a) Khoảng thời gian thời điểm mà vận tốc hịn đá có độ lớn 1,8m/s ? b) Độ cao lúc bao nhiêu? Hướng dẫn giải: Chọn hệ quy chiếu: Trục tọa độ thẳng đứng lên có gốc O mặt đất, t = lúc ném a) Từ công thức vận tốc : v = v0 + gt (9) v = 2,4 -10t = 1,8  1 2 2, 10 1,8 0, 06( ) 2, 10 1,8 0, 42( ) t t s t t s             Khoảng thời gian thời điểm  t 0, 42 0,06 0,36( )  s b) Độ cao lúc : y = 1,3 + 2,4.0.06 – 5.(0,06)2 = 1,426 (m)1,4(m) B i Từ độ cao 120 m so với mặt đất người ta ném vật xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 30m/s đồng thời với việc ném vật từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 50 m/s Xác định thời gian độ cao hai vật gặp Hướng dẫn giải: Chọn hệ quy chiếu: Trục tọa độ thẳng đứng lên có gốc O mặt đất, t = lúc ném Phương trình chuyển động vật: 2 2 120 30 50 y t t y t t           Hai vật gặp :y1 y2120 30 t 5t2 50t 5t2 t1,5( )s Khi y1 = y2 = 50.1,5 – 5.1,52 = 63,75(m) B i Một viên bi A thả rơi từ độ cao 180m so với mặt đất lúc viên bi B ném thẳng đứng từ lên với vận tốc v Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng, gốc mặt đất, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc bi bắt đầu chuyển động a) Lập phương trình chuyển động phương trình vận tốc vật b) Xác định v để hai vật chạm đất lúc? Hướng dẫn giải: Hệ quy chiếu cho: Trục tọa độ thẳng đứng lên có gốc O mặt đất, t = lúc ném a)Phương trình chuyển động vật: 2 2 180 5 y t y vt t          Phương trình vận tốc: 2 10 10 v t y v t       b)Xác định v: Khi vật chạm đất  180 5 t2  0 t6( )s Thay vào phương trình vật : y2  vt 5t2  0 v5t5.6 30( / ) m s B i 10 Một vật ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 50m/s. a) Tìm thời gian vật chuyển động khơng khí b) Độ cao mà vật đạt tới c) vận tốc chạm đất vật Hướng dẫn giải: Hệ quy chiếu cho: Trục tọa độ thẳng đứng lên có gốc O mặt đất, t = lúc ném a) Phương trình chuyển động : 1 2 25 5 t y t t t         Lấy t = t = thời điểm ném. b) Độ cao vật đạt tới h  2 2 0 25 2 31, 25( ) 2 2.10          v v v gS S m g c) Vận tốc chạm đất: Từ v v 0gt25 10 t Thay t =  v = 25(m/s) (Hoặc từ tính từ độ cao vật rơi xuống v 2gS  2.10.31, 25 25( / ) m s ) B i 11 Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao h Lấy g = 10m/s2 a) Tính quãng đường vật rơi giây thứ b) Trong s cuối vật rơi 385 m Tính thời gian vật? Tìm cao ban đầu c) Tính thời gian vật rơi 45 m cuối a) 65 m; b) s; 405 m c) 0,5 s Giải ( v0 =0 ). (10)2 2 7 1 5.7 5.6 65 2 S - S = gt - gt = - = m b Trong giây cuối vật rơi 385m Thỏa: 2 2 1 385 ( 7) 385 5( 7) 385 70 245 2gt 2gt t t t t s = - - Û = - - Û = - => = -Tính độ cao ban đầu: 2 1 110.9 405 2 h= =S gt = = m c.Thời gian vật rơi 45 m cuối cùng: Thời gian vật rơi 405-45 = 360 m đầu: 2 360 1 360 110.t 72 6 2 8,48528 2 S= gt Û = =>t = s= s= s Thời gian vật rơi 45 m cuối cùng: 9-8,48528 =0,5147 s B i 12 Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 45 m Lấy g = 10m/s2 Tính a) Thời gian vật rơi tốc độ vật vừa chạm đất b) Thời gian vật rơi 10 m thời gian vật rơi 10 m cuối trước chạm đất Đs: a) s ; 30 m/s b) 2s; 0,35 s Giải ( v0 =0 ). a Thời gian vật rơi 45m : 2 1 45 110.t 3 2 S = gt Û = => =t s Vận tốc vật lúc chạm đất: v=gt=10.3=30 / m s b Thời gian vật rơi 10 m đầu tiên: 2 49 1 10 110.t 2 1,414 2 S = gt Û = =>t = s= s Thời gian vật rơi 35 m đầu: 2 35 1 35 10.t 2,64575 2 S = gt Û = =>t = s= s - Thời gian vật rơi 10 m cuối (của độ cao 45 m): 3-2,64574= 0,35 s B i 13 Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80 m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Tính a) Thời gian vật rơi từ đến lúc chạm đất tốc độ vật vừa chạm đất b) Quãng đường vật rơi s Quãng đường vật rơi s cuối trước chạm đất Đs: a) s ; 40 m/s b) 20 m ; 60 m Giải ( v0 =0 ). a Thời gian vật rơi 80 m : 2 1 80 110.t 4 2 S= gt Û = => =t s Vận tốc vật lúc chạm đất: v=gt=10.4=40 /m s b) Quãng đường vật rơi s đầu tiên: 2 2 1 110.2 20 2 S = gt = = m Quãng đường vật rơi s cuối trước chạm đất: 2 4 80 20 60 S- S S m D = - = - = 2.CÂU LÝ THUYẾT Câu 1: Yếu tố ảnh hưởng đến rơi nhanh hay chậm vật khác khơng khí? Nếu loại bỏ ảnh hưởng khơng khí vật rơi nào? Câu 2: Sự rơi tự gì? Lấy thí dụ minh họa? Câu 3: Nêu đặc điểm rơi tự do? Câu 4: Viết công thức tính vận tốc quãng đường rơi tự do? Câu 5: Hãy thành lập phương trình chuyển động (phương trình chuyển động, phương trình vận tốc công thức độp với thời gian) vật bí ném trường hợp sau: (11)b. Ném thẳng đứng từ lên với vận tốc đầu vo độ cao cách mặt đất h Lúc độ cao cực đại tính công thức nào? 3.TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SỰ RƠI TỰ DO. Câu 1:hai vật rơi khơng khí nhanh chậm khác vì: A.trọng lượng lớn ,bé khác B.khối lượng lớn ,bé khác C.lực cản khơng khí khác D.gia tốc rơi tự hai vật khác Câu 2:chuyển động vật sau coi rơi tự bị thả: A.một B.một tờ giấy C.một mẫu phấn D.một sợi dây cao su Câu 3:Ném viên phấn từ đất lên cao theo phương thẳng đứng ,khi coi vật chuyển động nhanh dần đều: A.lúc bắt đầu ném B.khi vật lên cao C.khi vật điểm cao D.lúc vật rơi gàn đến đất Câu 4: Chuyển động vật coi chuyển động rơi tự do A.Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống B.Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đấu rơi C.Một rụng rơi từ cao xuống đất D.Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không Câu 5:Một vật rơi tự từ độ cao h xuống tới đất. I.Cơng thức tính vận tốc vật rơi tự phụ thuộc theo quãng đường S là: A v 2gS C v 2gS B 2S v g  D v gS II.Công thức tính thời gian rơi vật rơi tự phụ thuộc quãng đường S là: A t 2gS B t 2gS C 2  S t g D tgS Câu 6:Sự rơi vật khơng khí chụi ảnh hưởng yếu tố sau: A.trọng lực B.sức cản khơng khí C.lực đẩy Acsimet D.cả A,B,C Câu 7:Sự rơi vật khơng khí xem rơi tự khi: A rơi vật gần mặt đất B trọng lực vật sức cản khơng khí C.cả A,B D sức cản khơng khí khơng đáng kể vật Câu 8:gia tốc rơi tự không phụ thuộc vào yếu tố sau: A.trọng lượng vật B.vận tốc ban đầu vật C.bản chất vật D.cả A,B,C Câu 9:Phát biểu sau sai: A.chuyển động rơi tự chuyển động thănh nhanh dàn B.sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực C.ở nơi ,vật nặng rơi nhanh vật nhẹ D.Nếu loại bỏ sức cản vật ném lên theo phương thẳng đứng tuân theo định luật rơi tự Câu 10:tìm phát biểu sai nói rơi tự do: A.chuyển động rơi tự chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng B.mội vật địa điểm có gia tốc rơi tự C.các vật nặng nhẹ khác có gia tốc rơi tự khác D.gia tốc rơi tự giảm dần từ địa cực xích đạo Câu 11: gia tốc rơi tự vật có đặc điểm sau đây: (12)C vận tốc khác 0,gia tốc khác D vận tốc khác 0,gia tốc Câu 13:Phát biểu sau sai: A.Sự rơi tự rơi vật chân không,chỉ tác dụng trọng lực B.Các vật rơi tự nơi có gia tốc C.Trong q trình rơi tự do, vận tốc giảm dần theo thời gian D.Trong trình rơi tự do,gia tốc vật không đổi hướng độ lớn Câu 14: Công thức liên hệ vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng độ cao cực đại đạt A v02 = gh B v 02 = 2gh C v02 = 1 gh D v0= 2gh Câu 15: Chọn câu sai A Khi rơi tự vật chuyển động hồn tồn nhau B Vật rơi tự khơng chịu sức cản khơng khí C Chuyển động người nhảy dù rơi tự do D Mọi vật chuyển động gần mặt đất chịu gia tốc rơi tự do Câu 16: Chuyển động vật coi chuyển động rơi tự do? A Một vận động viên nhảy dù buông dù rơi không trung B Một táo nhỏ rụng từ rơi xuống đất C Một vận động viên nhảy cầu lao từ cao xuống mặt nước C Một thang máy chuyển động xuống Câu 17: Chuyển động vật coi chuyển động rơi tự do? A Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống đất B Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi C Một rụng rơi từ cao xuống đất D Một viên bi chì rơi ống thủy tinh đặt thẳng đứng hút chân không Câu 18: Đặc điểm đặc điểm chuyển động rơi tự vật? A Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống B Chuyển động thẳng, nhanh dần C Tại nơi gần mặt đất, vật rơi tự D Lúc t = thí v  0 4.TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP. Bài 1:Thả hịn đá từ cao h xuống đất Hịn đá rơi 1s.Nếu thả đá từ độ cao 4h xuống đất hịn đá rơi bao lâu: A.4s B.2s C 2s D.8s Bài 2:Một hịn đá rơi từ độ cao Khi đó: I.Khi độ cao tăng lên lần thời gian rơi sẽ: A.tăng lần B.tăng lần C.tăng lần D.tăng 2 lần II.Vận tốc chạm đất sẽ: A.tăng lần B.tăng lần C.tăng lần D.tăng 2 lần Bài 3:từ sân thượng cao ốc có độ cao 80m người bng rơi tự hịn sỏi.Một giây sau người ném thẳng đứng hướng xuống sỏi thứ hai với vận tốc vo Hai sỏi chạm đất lúc.Tính v0 A.5,5m/s B.11,7m/s C.20,4m/s D.đáp số khác Bài 4:Hai đá thả rơi vào mọt hố, đá thứ hai thả sau đá đầu giây.Bỏ qua sức cản khơng khí I.Khi hai hịn đá cịn rơi,sự chêch lệch vận tốc chúng là: A.tăng lên B.giảm xuống C.vẫn không đổi D.không thể xác định II.Khi hai đá rơi ,sự chêch lệch độ cao chúng là: A.tăng lên B.giảm xuống C.vẫn không đổi D.không thể xác định Bài 5: Một vật rơi tự không vận tốc đầu từ đỉnh tháp, sau giây đến mặt đất Lấy g 10m / s Chiều cao tháp là: A.35m B 40m C 45m D 50m Bài 6:Một vật nặng rơi từ độ cao h=20m xuống đất.Tính thời gian rơi vận tốc vật chạm đất: (13)Bài 7:Thả rơi mơt hịn đá từ miệng hang sâu xuống đáy.Sau 4s kể từ thả nghe tiếng hịn đá chạm đáy.Tìm chiều sâu hang,biết vận tốc âm khơng khí 330m/s,lấy g=9,8m/s2 A.60m B.90m C.71,6m D.54m Bài 8:Thả rơi sỏi từ gác cao xuống đất Trong giây cuối hịn sỏi rơi 15m. I.Tính độ cao điểm từ bắt đầu thả hịn sỏi: A.60m B.20m C.16m D.36m II.Thời gian vật rơi hết độ cao h là: A 4s B 3s C 2s D 1s Bài 9:Một vật rơi từ độ cao 125m.Lấy g=10m/s2 I.Tính thời gian rơi vận tốc vật vật chạm đất: A.3s ; 30m/s B.4s ; 40m/s C.5s ; 50m/s D.6s ; 60m/s II.Tìm quãng đường vật giây cuối trước chạm đất: A.30m B.35m C.40m D.45m Bài 10:Thả rơi hai viên bi rơi từ độ cao, bi B thả rơi sau bi A thời gian t.Khi bi A rơi 4s thấp bi B 35m Lấy g=10m/s2,tính t: A.0,5s B.1s C.1,2s D.2s Bài 11:Một vật rơi tự từ cao đó, chạm đất vật có vận tốc 30m/s Lấy g=10m/s2. I.tính thời gian vật rơi độ cao thả vật: A.2s ; 20m B.3s ; 45m C.3,5s ; 52m D.4s ; 80m II.Tìm quãng đường vật giây cuối trước vật chạm đất: A.15m B.25m C.35m D.40m Bài 12 :Tỉ số quãng đường rơi tự vật giây thứ n n giây là: A 2 n n        B. 2 n n C. 2 2 n n  D.đáp số khác Bài 13:Một giọt nước rơi tự từ độ cao 45m xuống Thời gian vật rơi tới mặt đất : A.3s B.4,5s C.9s D 2,1s Bài 14 : Từ mặt đất, người ta ném vật thẳng đứng lên cao với vận tốc v0 = 20m/s lấy g = 10m/s2 I thời gian lên đến độ cao cực đại: A 4s B 4,5s C 2s D 30s II vận tốc lúc vật rơi xuống đất: A 4m/s B 4,5m/s C 20m/s D 30m/s 5.TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN. Câu 1: Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống Vận tốc chạm đất A v = 8,899m/s B v = 10m/s C v = 5m/s D v = 2m/s Câu 2: Một vật thả từ máy bay độ cao 80m Cho vật rơi tự với g = 10m/s2, thời gian rơi là A t = 4,04s B t = 8,00s C t = 4,00s D t = 2,86s Câu 3: Hai viên bi sắt thả rơi độ cao cách khoảng thời gian 0,5s Lấy g = 10m/s2 Khoảng cách hai viên bi sau viên thứ rơi 1,5s A 6,25m B 12,5m C 5,0m D 2,5m Câu 4: Một ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h giảm tốc độ dừng lại Biết sau quãng đường 50m, vận tốc giảm cịn nửa Gia tốc qng đường từ lúc xe dừng A a = 3m/s2; s = 66,67m B a = -3m/s2; s = 66,67m C a = -6m/s2; s = 66,67m D a = 6m/s2; s = 66,67m Câu 5: Một người thợ xây ném viên gạch theo phương thẳng đứng cho người khác tầng cao 4m Người việc giơ tay ngang bắt viên gạch Lấy g = 10m/s2 Để cho viên gạch lúc người bắt được khơng vận tốc ném A v = 6,32m/s2 B v = 6,32m/s C v = 8,94m/s2 D v = 8,94m/s. Câu 6: Người ta ném vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s Lấy g = 10m/s2. Thời gian vật chuyển động độ cao cực đại vật đạt A t = 0,4s; H = 0,8m B t = 0,4s; H = 1,6m C t = 0,8s; H = 3,2m D t = 0,8s; H = 0,8m Câu 7: Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống đất Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8m/s2 Vận tốc v vật chạm đất bao nhiêu? (14)Câu 8: Một sỏi nhỏ ném thẳng đứng xuống với vận tốc đầu 9,8m/s từ độ cao 39,2m Lấy g = 9,8m/s2 Bỏ qua lực cản khơng khí Hỏi sau hịn sỏi rơi tới đất? A t = s B t = s C t = s D t = s Câu 9: Cũng toán trên, hỏi vận tốc vật chạm đất bao nhiêu? A v = 9,8 m/s B v = 19,6 m/s C v = 29,4 m/s D v = 38,2 m/s Câu 10: Hai vật thả rơi tự đồng thời từ hai độ cao khác h1 h2 Khoảng thời gian rơi vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi vật thứ hai Bỏ qua lực cản khơng khí Tính tỉ số độ cao 2 h h là bao nhiêu? A 1 2 h h = B 12 h h = 0,5 C 12 h h = 4 D 21 h h = 6.KIỂM TRA Câu Chuyển động vật sau rơi tự A Người nhảy từ máy bay xuống chưa mở dù B Quả cầu Ga-li-lê thả từ tháp nghiêng Pi da cao 56m xuống đất C Cục nước đá rơi từ đám mây xuống mặt đất trận mưa đá. D Lá vàng mùa thu rụng từ cành xuống mặt đất. Câu Chọn câu sai ? A Vật rơi tự không chịu sức cản môi trường B Khi rơi tự vật chuyển động giống C Công thức 2 1 sgt dùng để xác định quãng đường vật rơi tự D Có thể coi rơi tự khô từ xuống rơi tự Câu Chọn phát biểu rơi tự do? A Mọi vật trái đất rơi tự với gia tốc B Trọng lực nguyên nhân gây rơi tự do. C Mọi chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng rơi tự do. D Gia tốc rơi tự phụ thuộc kinh độ địa điểm xét Câu Chuyển động vật sau rơi tự do? A Một bi thả từ xuống B Một máy bay hạ cánh C Một thang máy chuyển động xuống D Một vận động viên nhảy cầu lộn vòng xuống nước Câu Vật xem rơi tự do? A Viên đạn bay không trung B Phi công nhảy dù (đã bật dù). C Quả táo rơi từ xuống D. Máy bay bay gặp tai nạn rơi xuống Câu Hãy chuyển động rơi tự ? A Tờ giấy rơi không khí. B Vật chuyển động thẳng đứng hướng xuống, với vận tốc đầu 1m/s. C Viên bi rơi xuống đất sau lăn máng ngiêng. D Viên bi rơi xuống từ độ cao cực đại sau ném lên theo phương thẳng đứng. Câu Chuyển động rơi tự A chuyển động thẳng B chuyển động thẳng nhanh dần. C chuyển động thẳng chậm dần D chuyển động thẳng nhanh dần đều. Câu Chọn phát biểu sai ? A. Trong trường hợp bỏ qua tác dụng lực cản khơng khí lên vật rơi ta coi rơi vật rơi tự B. Chuyển động rơi tự có gia tốc rơi tự nơi Trái đất C. Sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực D. Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần theo phương thẳng đứng chiều từ xuống (15)A Gia tốc rơi tự g phụ thuộc vĩ độ địa lí độ cao so với mặt biển B Gia tốc g có giá trị nhỏ hai địa cực lớn xích đạo C Mọi vật trái đất có phương rơi tự song song với D Gia tốc rơi tự g Hà Nội có giá trị nhỏ TP Hồ Chí Minh. Câu 10 Hịn bi I có khối lượng lớn gấp đơi bi II Cùng lúc từ độ cao h, bi I thả rơi bi II ném theo phương ngang Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu đúng? A Chưa đủ thông tin để trả lời B Cả hai chạm đất lúc. C I chạm đất trước. D I chạm đất sau. Câu 11 Hai giọt nước rơi khỏi ống nhỏ giọt cách 0,5s Lấy g = 10 m/s2 Khoảng cách hai giọt nước sau giọt thứ rơi 0,5s A. 1,5 m B. 1,25 m C. 2,5 m D. m Câu 12. Hai viên bi sắt thả rơi từ độ cao cách khoảng thời gian 1,5s Khoảng cách viên bi sau viên bi thứ rơi 3,5s A. 61,25 m B. 11,25 m C. 41,25 m D. 20 m Câu 13 Một vật rơi tự giây cuối rơi 35m Thời gian từ lúc bắt đầu rơi tới chạm đất A. s B. s C. 2s D. 5s Câu 14. Hai đá A B thả rơi từ độ cao A thả rơi sau B khoảng thời gian 0,5s Lấy g = 9, m/s2 Khoảng cách A B sau khoảng thời gian 2s kể từ A bắt đầu rơi A. 11,025 m B. 20 m C. 11,25 m D. 15 m Câu 15. Một vật rơi tự nơi có g = 10m/s2 Trong giây cuối vật rơi 180m Thời gian rơi độ cao buông vật A. 15 s 1125m B. 6s 180 m C. 20s 2000m D. 10s 500m Câu 16 Lấy g = 10 m/s2 Quãng đường vật rơi tự giây thứ là A. 35 m B. 55 m C. 45 m D. 80 m Câu 17. Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau khoảng thời gian Giọt chạm đất giọt bắt đầu rơi Tìm khoảng thời gian rơi giọt nước nhau, biết mái nhà cao 16m A. 0,4 s B. 0,45 s C. 1,78 s D. 0,32 s Câu 18 Một vật rơi tự từ độ cao 19,6m xuống đất Lấy g = 9,8m/s2 Thời gian rơi vận tốc chạm đất là A. 1,96 s 19,6 m B. s 19,6 m/s C. s 20 m D. 1,96 s 20 m/s Câu 19. Một vật rơi từ độ cao 180m xuống đất Quãng đường vật rơi sau 2s 2s cuối A. 20 m 55 m B. m 55 m C. m 100m D. 20 m 100m Câu 20 Biết 2s cuối vật rơi quãng đường dài 60m Lấy g = 10m/s2 Thời gian rơi của đá A. s B. s C. s D. s Câu 21. Thả rơi vật từ độ cao 80m Lấy g = 10 m/s2 Thời gian để vật hết 20m 20m cuối cùng A. 2s s B. 1s s C. s 0,46s D. 2s 0,54s Câu 22. Thả rơi vật từ độ cao 78,4m Lấy g = 9,8 m/s2.Quãng đường vật rơi giây giây cuối A. m 35 m B. 4,9 m 35 m C. 4,9 m 34,3 m D. m 34,3 m Câu 23 Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống Lấy g 10m/s2 Vận tốc chạm đất A v = 8,899m/s B v = 10m/s C v = 5m/s D v = 2m/s. Câu 24 Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống đất Lấy g =9,8 m/s2 Vận tốc vật chạm đất A. 9,9 m/s B. 9,8 m/s C. 10 m/s D. 9,6 m/s Câu 25 Một vật thả từ máy bay độ cao 80m Cho vật rơi tự với g = 10m/s2, thời gian rơi A t = 4,04s B t = 8,00s C t = 4,00s. D t = 2,86s Câu 26 Một trái banh ném thẳng đứng từ lên Đại lượng sau không thay đổi? A Độ dời B Gia tốc vận tốc. C Gia tốc. D Vận tốc. Câu 27 Một vật thả rơi tự từ độ cao 19,6m Tính vận tốc vật chạm đất Lấy g =9,8 m/s2 A 20m/s B 19,6m/s C 9,8m/s D 19,6 m/s Câu 28 Một trái banh ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20m/s Thời gian từ lúc ném banh đến lúc chạm đất (16)Câu 29 Một giọt nước rơi tự từ độ cao 45m xuống Sau rơi tới mặt đất? Cho g = 10m/s2 A 2,1s B 3s C 4,5s D 9s Câu 30 Thả đá từ độ cao h xuống mặt đất, đá rơi 0,5s Nếu thả đá từ độ cao H xuống đất 1,5s H A 3h B 6h C 9h D 10h. Câu 31 Một vật nặng rơi tự từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật chạm đất là: A 20m/s B 30m/s C 90m/s D 10 m/s Câu 32 Một vật rơi tự từ độ cao h Biết giây cuối vật rơi 15m Thời gian rơi vật A 1s B 1,5s C 2s D 2,5s. Câu 33 Thả hai vật rơi tự đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết thời gian chạm đất vật thứ 2 lần vật thứ hai tỉ số A. 1 2 2 h hB 1 2 1 h h  . C. 1 2 1 h h  . D. 1 2 1 h h  . Câu 35 Tính quãng đường mà vật rơi tự giây thứ Lấy g =10 m/s2 Trong khoảng thời gian vận tốc vật tăng ? A 40m;10 m/s B 45m;10m/s. C 45m;15m/s D 40m 15 m/s Câu 36 Một viên bi sắt thả rơi tự từ độ cao h xuống đất với thời gian rơi t =0,5s Hỏi thả viên bi từ độ cao 2h xuống đất thời gian rơi bao nhiêu? A s B 2s C 0,707s D 0,750s. Câu 37 Ga-li-lê thả đạn hình cầu từ độ cao 56m tháp nghiêng Pi-da xuống đất Tính thời gian đạn rơi Biết g =9,81m/s2 A 2,97s B 3,38s. C 3,83s D 4,12s Câu 38 Thả đá từ mép vách núi dựng đứng xuống vực sâu Sau 3,96s từ lúc thả nghe thấy tiếng hịn đá chạm đáy vực sâu.Biết g =9,8 m/s2 tốc độ truyền âm khơng khí là 330m/s Tìm chiều cao vách đá bờ vực A 76m B 58m C 69m D 82m Câu 39 Một vật rơi tự từ xuống Biết giây cuối hịn đá rơi 25m Tìm chiều cao thả vật Lấy g = 10m/s2 A 45m B 40m C 35m D 50m Câu 40 Hai giọt nước mưa từ mái nhà rơi tự xuống đất Chúng rời mái nhà cách 0,25s Khi tới đất, thời điểm chạm đất chúng cách bao nhiêu? A nhỏ 0,25s B 0,25s C lớn 0,25s D Khơng tính chưa biết độ cao mái nhà File có sử dụng Tài Tiệu nhiều đồng nghiệp. Bí ẩn sáng tạo đam mê và biết khám phá điều huyền bí! Bí ẩn củathành cơng là hành động kiên trì; khát vọng bền bỉ!  Email: doanvinfo@123doc.org ; doanvinfo@123doc.org ĐT: 0975403681- 0915718188 – 0906848238 Chúc em Học Sinh biết khám phá cách đam mê !
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714, chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

Hình ảnh liên quan

- Vẽ hình đánh dấu vị trí ban đầu và ghi các đại lượng động học như độ cao, gia tốc g.. - chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

h.

ình đánh dấu vị trí ban đầu và ghi các đại lượng động học như độ cao, gia tốc g Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Vẽ hình đánh dấu vị trí và ghi các đại lượng động học.    - Chọn Hệ quy chiếu :      . - chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

h.

ình đánh dấu vị trí và ghi các đại lượng động học. - Chọn Hệ quy chiếu : Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Vẽ hình đánh dấu các vị trí khảo sát của 2 vật và ghi các đại lượng động học cần thiết - chuyen-de-3-su-roi-tu-do.thuvienvatly.com.db936.50714

h.

ình đánh dấu các vị trí khảo sát của 2 vật và ghi các đại lượng động học cần thiết Xem tại trang 6 của tài liệu.