0

Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

3 13 0
  • Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:48

Số vụ việc thụ lý mới Số vụ việc kỳ trước chuyển sang thường có hiệu lực pháp luật Đã có văn bản giải quyết bồi Đang giải quyết (vụ việc) chỉ (vụ Đình việc) Thụ lý tại cơ quan trực tiếp [r] (1)CƠ QUAN BÁO CÁO - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự - Hạnh phúc -TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG (Số liệu tính từ / / đến / / ) STT Thụ lý vụ việc (vụ việc) Tình hình giải vụ việc Chi trả tiền bồi thường Tổn g số vụ việc Số vụ việc thụ lý mới Số vụ việc kỳ trướcchuyển sang thường có hiệu lực pháp luậtĐã có văn giải bồi Đang giải (vụ việc) chỉ (vụĐình việc) Thụ lý quan trực tiếp quản lý ngườ i thi hành công vụ gây thiệt hại Thụ lý Tòa án lý tạiThụ quan trực tiếp quản lý ngườ i thi hành công vụ gây thiệt hại Thụ lý Tòa án Tổn g số vụ việc (vụ việc) Tại quan trực tiếp quản lý ngườ i thi hành công vụ gây thiệt hại (vụ việc) Tại Tịa án (vụ việc) Số tiền bồi thườn g (nghìn đồng) Tổn g số Tại quan trực tiếp quản lý ngườ i thi hành công vụ gây thiệt hại Đang giải Tòa án Tại quan trực tiếp quản lý ngườ i thi hành công vụ gây thiệt hại Tại Tòa án theo thủ tục tố tụng Số vụ việc chi trả (vụ việc ) Số tiền chi trả theo quyết định có hiệu lực quan trực tiếp quản lý người thi hành cơng vụ (nghìn đồng ) Số tiền chi trả theo án, định có hiệu lực Tịa án (nghì n đồng) Khởi kiện vụ án dân sự Yêu cầu bồi thườn g trình tố tụng hình sự, tố tụng hành Khởi kiện vụ án dân sự Yêu cầu bồi thườn g trình tố tụng hình sự, tố tụng hành Khởi kiện vụ án dân sự Tron g trình tố tụng hình sự, tố tụng hành Khởi kiện vụ án dân (2)a khoả n Điều 52 b khoả n khoả n Điều 52 a khoả n Điều 52 b khoả n khoả n Điều 52 a khoả n Điều 52 b khoả n khoả n Điều 52 a khoả n Điều 52 b khoả n khoả n Điều 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (3)Người lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Thủ trưởng quan (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu,) thủ tục hành chính biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường, Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

Hình ảnh liên quan

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG - Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG Xem tại trang 1 của tài liệu.
II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường
II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Xem tại trang 2 của tài liệu.