0

THẦN tốc ôn lí THUYẾT DE 03 ôn tập PHẦN SINH THÁI học IN LIVE

8 26 1
  • THẦN tốc ôn lí THUYẾT DE 03 ôn tập PHẦN SINH THÁI học IN LIVE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:29

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) LIVESTREAM ĐẶC BIỆT - MÔN SINH HỌC – BUỔI 03 THẦN TỐC ÔN TẬP LÍ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA Lưu ý: Hệ thống khố học thầy THỊNH NAM có Hoc24h.vn NỘI DUNG: ÔN TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC Câu Môi trường A khoảng khu vực sinh vật di chuyển hoạt động, yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật B phần không gian bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên mơi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật C khoảng không gian kiếm ăn, hoạt động sinh sản sinh vật, yếu tố cấu tạo nên mơi trường gián tiếp tác động lên sinh trưởng sinh vật D khoảng không gian sống bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên mơi trường gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật Câu Có loại môi trường sống A môi trường đất, mơi trường nước, mơi trường khí quyển, mơi trường sinh vật B mơi trường khí quyển, mơi trường đất, mơi trường nước, môi trường cạn C môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật D mơi trường mặt đất, mơi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường sinh vật Câu Cây tầm gửi sống bưởi, sán gan sống ống tiêu hố chó, mèo Các sinh vật có loại mơi trường sống A mơi trường sinh vật B môi trường đất C môi trường nước D môi trường cạn Câu Nhân tố sinh thái A tất nhân tố mơi trường nước có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật B tất nhân tố mơi trường cạn có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật C tất nhân tố môi trường sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật D tất nhân tố mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật Câu Giới hạn sinh thái A khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật trước nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn qua thời gian C khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian D giới hạn chịu đựng sinh vật trước nhiều nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn qua thời gian Câu Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A mức độ sinh vật thực trình sinh trưởng, phát triển sinh sản B mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt C mức độ sinh vật thực trình sinh sản sinh trưởng D mức độ sinh vật kiếm ăn, sinh trưởng sinh sản bình thường Câu Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái A gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) B mức độ sinh vật khơng thể sinh sản C mức độ sinh vật sinh trưởng D mức độ sinh vật khơng thể phát triển Câu Ổ sinh thái loài A "khu vực sinh thái" mà có nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài B "khơng gian sống" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm khoảng thuận lợi cho phép lồi phát triển tốt C "không gian hoạt động" mà tất nhân tố sinh thái mơi trường đảm bảo cho sinh vật kiếm ăn giao phối với D "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển lâu dài Câu Nhân tố sau nhân tố hữu sinh? A Nước uống B Hàm lượng khoáng thức ăn C Giun sán ký sinh đường ruột D Độ ẩm khơng khí Câu 10 Quần thể A nhóm cá thể lồi, sinh sống khoảng khơng gian xác định, vào thời gian khác nhau, có khả sinh sản tạo thành hệ B tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian xác định, vào thời gian định, có khả sinh sản tạo thành hệ C tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian khác nhau, vào thời gian định, có khả sinh sản tạo thành hệ D tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian khác nhau, vào thời điểm khác nhau, có khả sinh sản tạo thành hệ Câu 11 Có nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể số nguyên nhân sau: I Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh II Do thay đổi tập quán kiếm mồi sinh vật III Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh IV Do lớn lên cá thể quần thể A B C D Câu 12 Trong di chuyển, trâu rừng thường đánh động lồi trùng bụi làm chúng hoảng sợ bay dễ bị chim ăn thịt Dựa thông tin trên, xác định mối quan hệ sinh thái giữa: Trâu rừng chim ăn côn trùng; Chim côn trùng; Trâu rừng côn trùng Phương án trả lời là: A 1: hội sinh; 2: sinh vật ăn sinh vật khác; 3: ức chế cảm nhiễm B 1: hội sinh; 2: sinh vật ăn sinh vật khác; 3: cạnh tranh C 1: hợp tác; 2: sinh vật ăn sinh vật khác; 3: ức chế cảm nhiễm D 1: hợp tác; 2: sinh vật ăn sinh vật khác; 3: cạnh tranh Câu 13 Ý có nội dung nguyên nhân làm cho quần thể bị suy thối dẫn đến diệt vong kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu A số lượng cá thể quần thể ít, hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khơng có khả chống chọi với thay đổi môi trường Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) B số lượng cá thể quần thể ít, làm cho kẻ thù tăng cường tìm kiếm số lượng lại giảm nhanh C số lượng cá thể quần thể ít, khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể D số lượng cá thể quần thể ít, nên tượng giao phối gần xảy nhiều, làm cho đặc điểm có hại ngày nhiều đe doạ tồn quần thể Câu 14 Ý có nội dung khơng ngun tắc xây dựng ba loại tháp sinh thái A tháp khối lượng xây dựng dựa khối lượng tổng tất cá thể sinh vật đơn vị diện tích hay thể tích bậc dinh dưỡng B tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể sinh vật bậc dinh dưỡng C tháp khối lượng xây dựng dựa khối lượng trung bình tất cá thể sinh vật đơn vị diện tích hay thể tích bậc dinh dưỡng D tháp lượng xây dựng dựa số lượng tích luỹ đơn vị diện tích hay tích, thời gian bậc dinh dưỡng Câu 15 Ý có nội dung sai nói chu trình cacbon A CO2 tham gia vào chu trình cacbon qua trình quang hợp B CO2 tham gia vào chu trình cacbon qua q trình hơ hấp C CO2 tạo qua q trình hơ hấp, sản xuất , giao thông vận tải D bầu khí quyển, CO2 ổn định hàng triệu năm Câu 16 Ý có nội dung sai nói chu trình nước A nước khơng điều hồ khí hậu cho tồn cầu mà cịn cung cấp nước cho phát triển sinh giới B lục địa nước phân bố không đều, nhiều vùng rộng lớn, nhiều tháng nhiều năm không đủ nước ngược lại C Trên Trái Đất nước ln trì trạng thái tồn (rắn lỏng khí) làm cho khơng khí điều hồ D nước mưa trở lại khí dạng nước thơng qua hoạt động thoát nước bốc nước mặt đất Câu 17 Ý có nội dung khơng nói giai đoạn trình hình thành quần thể sinh vật A Những cá thể khơng thích nghi bị tiêu diệt phải di cư đến nơi khác Những cá thể cịn lại thích nghi dần với điều kiện sống B cá thể lồi gắn bó với mối quan hệ sinh thái hình thành quần thể khơng ổn định, khơng thích nghi với điều kiện ngoại cảnh C cá thể lồi gắn bó chặt chẽ với thông qua cá mối quan hệ sinh thái dần hình thành quẩn thể ổn định, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh D đầu tiên, số cá thể lồi phát tán tới mơi trường sống Những cá thể khơng thích nghi bị tiêu diệt phải di cư đến nơi khác Câu 18 Trong đặc trưng quần xã, đặc trưng thành phần loài thể A qua số lượng loài quần xã, số lượng cá thể quần thể ; loài ưu thứ yếu B qua số lượng quần thể loài, số lượng cá thể quần thể ; loài chủ chốt loài đặc trưng C qua số lượng cá thể quần thể, đặc điểm phân bố ; loài ưu loài đặc trưng D qua số lượng loài quần xã, số lượng cá thể loài ; loài ưu loài đặc trưng Câu 19 Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) I Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 80C II Ở Việt Nam, vào mùa xn mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều III Số lượng tràm rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau cố cháy rừng tháng năm 2002 IV Hàng năm, chim cu gáy thường xuất nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô Những dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì là: A II III B II IV C I IV D I III Câu 20 Khi nói phân bố cá thể quần xã, phát biểu sau không đúng? A Sự phân bố cá thể quần xã phụ thuộc vào nhu cầu sống lồi có xu hướng giảm mức độ cạnh tranh loài B Sự phân bố sinh vật vùng ven bờ có thành phần loài đa dạng so với vùng khơi xa C Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung vùng có điều kiện sống thuận lợi D Sự phân tầng thực vật rừng mưa nhiệt đới nhằm mục đích thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác Câu 21 Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần A thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga B đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên C rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới D rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới Câu 22 Loài trùng A lồi có khả thụ phấn cho lồi thực vật B Cơn trùng A bay đến hoa B mang theo nhiều hạt phấn tiến hành thụ phấn cho hoa Nhưng q trình này, trùng đồng thời đẻ số trứng vào phần bầu nhụy số hoa Ở hoa này, trứng côn trùng nở gây chết nỗn bầu nhụy Nếu có nhiều nỗn bị hỏng, bị hỏng Đây ví dụ mối quan hệ loài quần xã ? A Hội sinh B Kí sinh C Cạnh tranh D ức chế cảm nhiễm Câu 23 Trong phát biểu sau diễn sinh thái, có phát biểu đúng? I Diễn sinh thái biến đổi quần xã sinh vật qua giai đoạn khác II Quá trình diễn tạo nên quần xã ổn định suy thối III Người ta dự đốn tương lai q trình diễn IV Diễn sinh thái ứng dụng việc quy hoạch nông lâm ngư nghiệp A B C D Câu 24 Cho kiểu quan hệ: I Quan hệ hỗ trợ II Quan hệ cạnh tranh khác loài III Quan hệ hỗ trợ hợp tác IV Quan hệ cạnh tranh loài Có mối quan hệ thể mối quan hệ sinh thái quần thể? A B C D Câu 25 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói quần thể sinh vật? I Tỉ lệ giới tính đặc trưng cho lồi khơng thay đổi theo giai đoạn phát triển cá thể II Mật độ cá thể ảnh hưởng đến khả sinh sản không ảnh hưởng đến khả tử vong cá thể III Mật độ cá thể đặc trưng cho lồi sinh vật khơng thay đổi theo mùa IV Kích thước quần thể thường tỉ lệ nghịch với kích thước thể sinh vật A B C D Câu 26 Khi nói mối quan hệ loài quần xã sinh vật, xét phát biểu sau đây: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) I Mối quan hệ vật ăn thịt – mồi động lực thúc đẩy quần thể mồi tiến hóa khơng thúc đẩy tiến hóa quần thể vật ăn thịt II Những loài sử dụng nguồn thức ăn giống chung sống sinh cảnh xảy cạnh tranh khác loài III Ở mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật chủ IV Quan hệ cạnh tranh khác loài động lực thúc đẩy chủ yếu trình tiến hóa Có kết luận đúng? A B C D Câu 27 Cho kết luận sau lưới thức ăn này: I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Loài sâu tham gia vào chuỗi thức ăn khác III Nếu số lượng hổ bị giảm kéo theo giảm số lượng sâu IV Quan hệ bọ ngựa thú nhỏ quan hệ hợp tác Số kết luận là: A B C D Câu 28 Khi nói nhân tố sinh thái hữu sinh, xét kết luận sau đây: I Tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh II Mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh gọi nhân tố hữu sinh III Nhân tố hữu sinh bao gồm mối quan hệ sinh vật với sinh vật giới hữu mơi trường IV Những nhân tố vật lí, hóa học có liên quan đến sinh vật xếp vào nhân tố hữu sinh Có kết luận đúng? A B C D Câu 29 Diễn nguyên sinh có đặc điểm số đặc điểm sau đây? I Bắt đầu từ mơi trường chưa có sinh vật II Được biến đổi qua quần xã trung gian III Quá trình diễn gắn liền với phá hại môi trường IV Kết cuối tạo quần xã đỉnh cực A B C D Câu 30 Để thu suất cá tối đa đơn vị diện tích mặt nước ao nuôi cá, người ta đề xuất sử dụng số biện pháp sau đây: I Nuôi nhiều loài cá sống tầng nước khác II Ni lồi cá thích hợp với mật độ cao cho dư thừa thức ăn III Nuôi loài cá với mật độ thấp tốt để giảm bớt cạnh tranh, tạo điều kiện cho cá lớn nhanh sinh sản mạnh IV Ni nhiều lồi cá thuộc chuỗi thức ăn Hãy cho biết có biện pháp phù hợp? A B C D Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 31 Khi nói cấu trúc hệ sinh thái, xét kết luận sau đây: I Tất loài động vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ ( giun đất) II Tất loài vi khuẩn xếp vào nhóm sinh vật phân giải ( vi khuẩn lam) III Xác chết sinh vật xếp vào thành phần hữu môi trường IV Dương xỉ thực vật kí sinh xếp vào nhóm sinh vật phân giải Có kết luận A B C D Câu 32 Trong phát biểu sau đây, có phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? I Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể II Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể III Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể IV Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Câu 33 Trong phát biểu sau, có phát biểu có nội dung giải thích tác động người khiến lồi động vật có nguy bị diệt vong ? I Hoạt động người làm chia cắt nơi sống loài thành nhiều mảng nhỏ lập với II Hoạt động săn bắt có chủ ý cách mức khiến cho số lượng cá thể lồi bị giảm xuống kích thước tối thiểu III Hoạt động xả nước thải từ nhà máy cơng nghiệp chưa qua xử lí mơi trường sống dẫn đến mơi trường sống lồi bị ô nhiễm nặng nề IV Do người khoanh vùng ni lồi động vật q nhập thêm cá thể từ quần thể khác vào A B C D Câu 34 Có phát biểu sau nói phân bố cá thể quần thể sinh vật? I Phân bố đồng có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể II Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể III Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường IV Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể A B C D Câu 35 Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Cho nhận định sau lưới thức ăn trên: I Có 20 chuỗi thức ăn bắt đầu loài A kết thúc loài E II Loài H tham gia vào 10 chuỗi thức ăn khác III Trong chuỗi thức ăn lồi B nhận lượng IV Chuỗi thức ăn dài có mắt xích Có nhận định đúng? A B C Câu 36 Cho lưới thức ăn sau: D Cho nhận định sau chuỗi thức ăn trên: I Giữa loài B loài C mối quan hệ vật ăn thịt mồi, khơng có cạnh tranh lẫn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích III Lồi A lồi động vật khơng xương sống IV Loài H tham gia vào chuỗi thức ăn khác Có nhận định đúng? A B C D Câu 37 Cho sơ đồ lưới thức ăn sau: Cho nhận định lưới thức ăn trên: I Lưới thức ăn có chuỗi thức ăn II Nếu số lượng lồi A1 giảm loại A2 giảm III Lồi B1 vừa sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa sinh vật tiêu thụ bậc IV Lồi A lồi động vật khơng xương sống Có nhận định đúng? A B C Câu 38 Cho sơ đồ lưới thức ăn sau: Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! D http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Cho nhận định sau lưới thức ăn trên: I Có chuỗi thức ăn bắt đầu tảo kết thúc cá mập II Mối quan hệ tôm he cá mú quan hệ cạnh tranh khác lồi III Nếu loại bỏ tảo tất loài lưới thức ăn bị tuyệt diệt IV Đây loại chuỗi thức ăn chiếm ưu hệ sinh thái trẻ Có nội dung đúng? A B C Câu 39 Xét lưới thức ăn sau: B D E I A C G D H M K E Có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn dài có mắt xích II Quan hệ loài C loài B quan hệ cạnh tranh khác lồi III Lồi G sinh vật tiêu thụ bậc bậc IV Nếu lồi C bị tuyệt diệt loại D bị giảm số lượng cá thể A B C D Câu 40 Một lưới thức gồm có 10 lồi sinh vật mơ tả hình vẽ sau Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Loài H tham gia vào chuỗi thức ăn cịn lồi G tham gia vào chuổi thức ăn II Trong lưới thức ăn sinh khối loài A nhỏ III Nếu lồi A bị tiêu diệt lưới thức ăn cịn lại chuỗi thức ăn IV Lồi E lồi động vật khơng xương sống A B C D ĐỀ NÀY SẼ ĐƯỢC THẦY THỊNH NAM CHỮA VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC PHẦN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRÊN FACE CỦA THẦY THỊNH NAM VÀO: 5H00 SÁNG THỨ 6, NGÀY 21/6/2019 Các em nên bám sát theo khoá học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ơn tập kiến thức Biên soạn: Thầy THỊNH NAM Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! ... triển Câu Ổ sinh thái loài A "khu vực sinh thái" mà có nhân tố sinh thái mơi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài B "không gian sống" mà tất nhân tố sinh thái môi trường... tố sinh thái hữu sinh, xét kết luận sau đây: I Tất nhân tố mơi trường có ảnh hưởng đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh II Mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh gọi nhân tố hữu sinh. .. thịt Dựa thông tin trên, xác định mối quan hệ sinh thái giữa: Trâu rừng chim ăn côn trùng; Chim côn trùng; Trâu rừng côn trùng Phương án trả lời là: A 1: hội sinh; 2: sinh vật ăn sinh vật khác;
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦN tốc ôn lí THUYẾT DE 03 ôn tập PHẦN SINH THÁI học IN LIVE , THẦN tốc ôn lí THUYẾT DE 03 ôn tập PHẦN SINH THÁI học IN LIVE

Hình ảnh liên quan

Câu 40. Một lưới thức gồm có 10 loài sinh vật được mô tả như hình vẽ sau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?   - THẦN tốc ôn lí THUYẾT DE 03 ôn tập PHẦN SINH THÁI học IN LIVE

u.

40. Một lưới thức gồm có 10 loài sinh vật được mô tả như hình vẽ sau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Xem tại trang 8 của tài liệu.