0

TRỌN bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ (có đáp án)

44 41 0
  • TRỌN bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ (có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:29

Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH Nội dung: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ PHỐI I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Câu [ID: 48678]: Vốn gen A tập hợp tất gen có cá thể thời điểm định B tập hợp tất nhiễm sắc thể có cá thể thời điểm định C tập hợp tất alen có quần thể thời điểm định D tập hợp tất alen quy định tính trạng thời điểm định Câu [ID: 48679]: Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng giao tử mang alen A tổng số alen loại alen khác gen có quần thể thời điểm xác định B gen tổng số alen loại gen khác quần thể thời điểm xác định C gen tổng số giao tử mang loại alen khác gen quần thể thời điểm xác định D tổng số alen loại alen khác gen quần thể thời điểm xác định Câu [ID: 48680]: Tần số kiểu gen (tần số tương đối kiểu gen) tính A tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể B tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số giao tử hình thành quần thể Câu [ID: 48681]: Về mặt di truyền học quần thể thường đặc trưng A độ dạng B tỷ lệ đực C vốn gen D tỷ lệ nhóm tuổi Câu [ID: 48682]: Điều không đặc điểm di truyền quần thể tự phối A tự phối làm cho quần thể phân chia thành dòng có kiểu gen khác B qua nhiều hệ tự phối gen trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp C làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu lai, sức sống giảm D hệ cháu thực vật tự thụ phấn chọn lọc không mang lại hiệu Câu [ID: 48683]: Nếu quần thể tự thụ phấn qua nhiều hệ tần số alen thành phần kiểu gen quần thể biến đổi theo hướng tần số alen A thay đổi theo hướng làm tăng alen trội giảm alen lặn, tần số kiểu gen không thay đổi B không thay đổi tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp C thay đổi theo hướng làm tăng alen lặn giảm alen trội, tần số kiểu gen không thay đổi D khơng thay đổi cịn tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ dị hợp tăng tỉ lệ đồng hợp Câu [ID: 48684]: Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn giao phối gần có đặc điểm A gồm tồn dịng có kiểu gen đồng hợp trội B gồm tồn dịng có kiểu gen khác C gồm tồn dịng có kiểu gen đồng hợp lặn D có thành phần kiểu gen đa dạng phong phú Câu [ID: 48685]: Điều sau không quần thể giao phối gần? A Tần số alen không đổi qua hệ B Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử tăng dần qua hệ C Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ D Tỷ lệ kiểu gen quần thể không đổi qua hệ Câu [ID: 48686]: Ngô giao phấn, cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ tỉ lệ kiểu gen quần thể biến đổi theo hướng Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam A tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần B tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần C tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần D tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần Câu 10 [ID: 48687]: Giao phối cận huyết thể phép lai sau đây? A AaBbCcDd x AaBbCcDd B AaBbCcDd x aaBBccDD C AaBbCcDd x aabbccDD D AABBCCDD x aabbccdd II DẠNG BÀI: TÍNH TẦN SỐ ALEN, TẦN SỐ KIỂU GEN CỦA QUẦN THỂ BAN ĐẦU Câu 11 [ID: 48688]: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = Tần số tương đối alen quần thể A p(A) = 0,4 ; q(a) = 0,6 B p(A) = 0,7 ; q(a) = 0,3 C p(A) = 0,6 ; q(a) = 0,4 D p(A) = 0,3 ; q(a) = 0,7 Câu 12 [ID: 48689]: Khi khảo sát nhóm máu quần thể người có cấu trúc di truyền sau: 0,25IAIA + 0,2 IAIO + 0,09 IBIB + 0,12 IBIO + 0,3 IAIB + 0,04 IOIO = Tần số tương đối alen IA , IB , IO A p (IA) = 0,5; q (IB) = 0,3; r (IO) = 0,2 B p (IA) = 0,3; q (IB) = 0,5; r (IO) = 0,2 C p (IA) = 0,5; q (IB) = 0,2; r (IO) = 0,3 D p (IA) = 0,2; q (IB) = 0,3; r (IO) = 0,5 Câu 13 [ID: 48691]: Ở lồi động vật có : Cặp alen AA quy định lơng đen gồm có 205 cá thể Cặp alen Aa quy định lơng nâu gồm có 290 cá thể Cặp alen aa quy định lơng trắng có cá thể Tần số alen A alen a quần thể A p(A) = 0,5; q(a) = 0,5 B p(A) = 0,7; q(a) = 0,3 C p(A) = 0,6; q(a) = 0,4 D p(A) = 0,3; q(a) = 0,7 II DẠNG BÀI: TÍNH TẦN SỐ ALEN, TẦN SỐ KIỂU GEN SAU N THẾ HỆ CỦA QUẦN THỂ TỰ PHỐI Câu 14 [ID: 48692]: Giả sử quần thể ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen Aa Cho quần thể tự phối qua n hệ, tỉ lệ đồng hợp hệ n A – (1/2)n B (1/2)n C – ( 1/2 )n-1 D – ( 1/2 )2 Câu 15 [ID: 48693]: Giả sử quần thể thực vật có thành phần kiểu gen hệ xuất phát : 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt hệ sau thành phần kiểu gen quần thể tính theo lý thuyết là: A 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa B 0,375AA : 0,250Aa : 0,375aa C 0,125AA : 0,750Aa : 0,125aa D 0,375AA : 0,375Aa : 0,250aa Câu 16 [ID: 48695]: Một quần thể thực vật hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Nếu xảy tự thụ phấn theo lí thuyết, thành phần kiểu gen F2 A 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa B 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa C 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa D 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa Câu 17 [ID: 48696]: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,64 AA + 0,16 Aa + 0,2 aa = Quần thể tự thụ phấn n hệ Nếu n tiến đến vơ quần thể có cấu trúc di truyền A 0,0 AA + Aa + aa = B 0,64 AA + Aa + 0,36 aa = C 0,72 AA + Aa + 0,28 aa = D 0,5 AA+ 0,25 Aa + 0,25 aa = Câu 18 [ID: 48697]: Thế hệ xuất phát quần thể thực vật có kiểu gen Bb Sau hệ tự thụ phấn, tính theo lý thuyết tỷ lệ thể dị hợp (Bb) quần thể A 1/4 B (1/2)4 C 1/8 D 1- (1/2)4 Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 19 [ID: 48699]: Giả sử quần thể thực vật hệ xuất phát (P) có 100% thể dị hợp (Aa) Nếu cho tự thụ phấn bắt buộc hệ thứ (F4), tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa quần thể A 75% B 6,25% C 25% D 12,5% Câu 20 [ID: 48700]: Giả sử quần thể thực vật hệ xuất phát cá thể có kiểu gen Aa Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA quần thể sau hệ tự thụ phấn bắt buộc A 46,8750% B 48,4375% C 43,7500% D 37,5000% Câu 21 [ID: 48701]: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Cho (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu F1; tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 Biết khơng có đột biến xảy ra, số tạo F1 tự thụ phấn tương đương Tính theo lí thuyết, có kiểu hình hoa đỏ F2 chiếm tỉ lệ A 37,5% B 50,0% C 75,0% D 62,5% Câu 22 [ID: 48702]: Ở loài thực vật, xét gen có alen, alen A quy định cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc lồi có tỉ lệ kiểu hình cao : thấp Sau hệ tự thụ phấn, F4 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 2,5% Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,55AA + 0,25Aa + 0,2aa = B 0,4AA + 0,2Aa + 0,4aa = C 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa = D 0,2AA + 0,55Aa + 0,25aa = Câu 23 [ID: 48704]: Một quần thể hệ xuất phát có tỉ lệ thể dị hợp 60% Sau số hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 0,0375 Số hệ tự phối quần thể nói trên: A B C D Câu 24 [ID: 48705]: Giả sử quần thể khởi đầu có kiểu gen dị hợp Aa Sau số hệ tự phối, tỉ lệ cá thể đồng hợp 15/32 Tỉ lệ đựơc tạo hệ tự phối thứ : A B C D Câu 25 [ID: 48706]: Quần thể tự phối ban đầu có tồn kiểu gen Aa, sau hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tồn quần thể là: A 25% B 50% C 75% D 87,5% Câu 26 [ID: 48707]: Biết A: đỏ, a: xanh Ở dòng thực vật tự thụ, hệ xuất phát có hoa đỏ dị hợp Có phát biểu số phát biểu sau: (1) Từ hệ P qua hệ tự thụ tỉ lệ kiểu gen aa 127/256 (2) Từ hệ P qua hệ tự thụ tỉ lệ kiểu hình đỏ : xanh 127 : 129 (3) Từ hệ P qua 10 hệ tự thụ tỉ lệ kiểu gen Aa 1024/2048 (4) Từ hệ P qua 10 hệ tự thụ tỉ lệ kiểu hình đỏ 1025/2048 A B C D Câu 27 [ID: 48708]: Từ quần thể P sau hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể: 0,525 AA : 0,05Aa : 0,425aa Quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen quần thể hệ P: A 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa B 0,375 AA : 0,4Aa: 02235aa C 0,35 AA : 0,4Aa: 0,25aa D 0,25 AA : 0,4Aa: 0,35aa III DẠNG BÀI: TÍNH TẦN SỐ ALEN, TẦN SỐ KIỂU GEN VỚI QUẦN THỂ TỰ PHỐI CÓ YẾU TỐ CHỌN LỌC Câu 28 [ID: 48709]: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa C 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa D 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Câu 29 [ID: 48710]: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa Biết cá thể dị hợp tử có khả sinh sản 1/2 so với khả sinh sản cá thể đồng hợp tử Các cá thể có Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam kiểu gen AA aa có khả sinh sản Sau hệ tự thụ phấn tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử A 6,25% B 25% C 12.5% D 50% Câu 30 [ID: 48711]: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, có thành phần kiểu gen hệ xuất phát 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa Biết gen trội gen đột biến có hại, di truyền theo kiểu trội khơng hồn tồn, thể đồng hợp trội thường khơng có khả sinh sản Nếu quần thể tiếp tục diễn tự thụ phấn tính theo lí luyết, cấu trúc di truyền quần thể F1 là: A 0,7 AA: 0,2 Aa : 0,1 aa B 0,6 AA : 0,4 Aa : 0,0 aa C 0,2 AA: 0,4 Aa : 0,4 aa D 0,49 AA: 0,42 Aa : 0,09 aa Câu 31 [ID: 48712]: Có quần thể lồi Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ hai có 250 cá thể, tần số A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể mới, alen A có tần số là: A 0,5 B C 0,45 D 0,55 Câu 32 [ID: 48713]: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,2BB: 0,5Bb: 0,3bb Cho biết cá thể Bb khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tần số tương đối alen B b F1 là: A 0,6; 0,4 B 0,55; 0,45 C 0,4; 0,6 D 0,5; 0,5 Câu 33 [ID: 48715]: loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể ban đầu gồm có hoa màu đỏ, tiếp tục cho quần thể (P) ban đầu tự thụ phấn, hệ F1 thu 10000 cây, có 300 có hoa màu trắng Biết hoa trắng khơng có khả sinh sản Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ hoa đỏ dị hợp tổng số hoa đỏ F1 6,82% (2) Tỉ lệ hoa đỏ dị hợp P gấp 30,2 lần so với tỉ lệ hoa đỏ dị hợp F5 (3) Tần số alen a F5 0,199% (4) Tỉ lệ hoa trắng thu F5 0,199% Số phát biểu A B C D Câu 34 [ID: 48714]: Xét gen có alen: A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng Biết cá thể dị hợp tử có khả sinh sản 1/2 so với khả sinh sản cá thể đồng hợp tử Các cá thể có kiểu gen AA aa có khả sinh sản Một quần thể (P) có cấu trúc di truyền 0.4AA: 0,5Aa: 0,1 aa= thực tự thụ phấn thu hạt F1 Đem gieo hạt F1 chọn lại có hoa đỏ Nếu hoa đỏ tự thụ phấn tính theo lí thuyết tỉ lệ hạt nảy mầm thành hoa đỏ bao nhiêu? A 5/168 B 163/168 C 5/94 D 89/94 ĐÁP ÁN ĐÚNG : Lưu ý: Để xem lời giải chi tiết video chữa câu em xem khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA, MÔN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 Đáp án D C C A D C A D C D D A C A A B A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đáp án D D D D C C C B C C D A B B B A D Câu Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH Nội dung: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẨN THỂ NGẪU PHỐI I KIẾN THỨC CƠ BẢN Câu [ID: 48716]: Ở quần thể giao phối ngẫu nhiên, quần thể phân biệt với mặt tần số tương đối A gen, cặp gen kiểu hình B cặp nhiễm sắc thể kiểu hình C cặp gen cặp tính trạng D alen, kiểu gen kiểu hình Câu [ID: 48718]: Điều nói quần thể giao phối khơng đúng: A Có đặc trưng giao phối ngẫu nhiên tự cá thể quần thể B Có đa dạng kiểu gen tạo nên đa hình quần thể C Các cá thể quần thể có kiểu gen khác khơng thể có giao phối với D Các cá thể quần thể giống nét khác nhiều chi tiết Câu [ID: 48719]: Quần thể ngẫu phối quần thể A mà các thể quần thể giao phối ngẫu nhiên với B có cá thể lựa chọn bạn tình tốt cho C có cá thể đực lựa chọn bạn tình tốt cho riêng D thực giao phối cá thể đực khoẻ với cá thể Câu [ID: 48721]: Đặc điểm bật quần thể ngẫu phối A có kiểu hình đồng hai giới quần thể B có đồng kiểu gen kiểu hình C có nguồn biến dị di truyền lớn quần thể D có đồng kiểu hình cịn kiểu gen khơng đồng Câu [ID: 48723]: Đặc trưng di truyền quần thể giao phối thể A số lượng cá thể mật độ cá thể B tần số alen tần số kiểu gen C số loại kiểu hình khác quần thể D nhóm tuổi tỉ lệ giới tính quần thể Câu [ID: 48726]: Trong quần thể giao phối, giả sử gen có alen A a Gọi p tần số alen A, q tần số alen a Cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân Hacđi - Vanbec A p AA + 2pq Aa + q aa = B p2 AA + pq Aa + q2 aa = C p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = D p AA + pq Aa + q aa = Câu [ID: 48728]: Định luật Hacđi-Vanbec có nội dung thành phần kiểu gen tần số tương đối A alen quần thể tự phối trì ổn định qua hệ điều kiện định B kiểu gen quần thể ngẫu phối trì ổn định qua hệ điều kiện định C alen quần thể ngẫu phối trì ổn định qua hệ điều kiện định D kiểu gen quần thể tự phối trì ổn định qua hệ điều kiện định Câu [ID: 48730]: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền dạng: p2 AA + pq Aa + q2 aa = 1, p(A) + q(a) = Đây quần thể A đạt trạng thái cân sinh thái Có cấu trúc di truyền nhìn chung khơng ổn định B đạt trạng thái cân di truyền Có cấu trúc di truyền nhìn chung khơng ổn định C đạt trạng thái cân di truyền Tần số alen A alen a trì ổn định qua hệ D chuyển từ trạng thái cân sang trang thái cân Câu [ID: 48731]: Trong quần thể số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên, khơng có chọn lọc tự nhiên, khơng đột biến, khơng có di nhập gen, tần số tương đối alen thuộc gen xảy nào? A Biến động tuỳ theo quy luật di truyền chi phối B Được trì từ hệ sang hệ khác C Biến động không đặc trưng qua hệ D Tăng lên từ hệ sang hệ khác Câu 10 [ID: 48732]: Nhận định sau đúng? A Định luật Hacđi-Vanbec nghiệm cho quần thể sinh sản hữu tính B Định luật Hacđi-Vanbec nghiệm cho quần thể tự thụ phấn bắt buộc C Định luật Hacđi-Vanbec khơng có tác dụng chọ lọc tự nhiên D Định luật Hacđi-Vanbec xác định quy luật di truyền tính trạng Câu 11 [ID: 48734]: Trạng thái cân quần thể trạng thái số lượng cá thể ổn định A cá thể quần thể hỗ trợ lẫn B thống mối tương quan tỉ lệ sinh tỉ lệ tử C các thể quần thể cạnh tranh với D sức sinh sản tăng, tử vong giảm Câu 12 [ID: 48736]: Trạng thái cân di truyền quần thể trạng thái mà A tỉ lệ cá thể đực trì ổn định qua hệ B Số lượng cá thể trì ổn định qua hệ C tần số alen tần số kiểu gen biến đổi qua hệ D tần số alen tần số kiểu gen trì ổn định qua hệ Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 13 [ID: 48739]: Ý nghĩa thực tiễn định luật Hacđi-Vanbec Từ tần số cá thể có kiểu hình A lặn tính tần số alen lặn, alen trội tần số loại kiểu gen quần thể B trội tính tần số alen trội, alen lặn tần số loại kiểu gen quần thể C lặn dự đốn tỷ lệ phân li kiểu hình cặp tính trạng quần thể D trội dự đốn tỷ lệ phân li kiểu hình cặp tính trạng quần thể Câu 14 [ID: 48742]: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A trạng thái cân alen quần thể B trạng thái cân di truyền quần thể C trạng thái tồn quần thể tự nhiên D thời gian tồn quần thể tự nhiên Câu 15 [ID: 48744]: Định luật Hacđi-Vanbec khơng có ý nghĩa A trạng thái cân di truyền quần thể quần thể B giải thích thiên nhiên có quần thể tồn qua thời gian dài C từ tỷ lệ kiểu hình tính tỷ lệ kiểu gen tần số alen D phản ánh khả tồn phát triển quần thể Câu 16 [ID: 48746]: Ý có nội dung khơng phải điều kiện nghiệm định luật Hacđi-Vanbec A cá thể quần thể phải giao phối cách ngẫu nhiên với B cá thể thuộc quần thể khác phải giao phối tự ngẫu nhiên với C cá thể quần thể phải có sức sống khả sinh sản ngang D đột biến chọn lọc không xảy ra, khơng có di nhập gen quần thể Câu 17 [ID: 48748]: Phát biểu sau với định luật Hacđi – Vanbec? A Trong điều kiện định lịng quần thể giao phối tần số alen trội có khuynh hướng tăng dần, tần số alen lặn có khuynh hướng giảm dần qua hệ B Trong điều kiện định lịng quần thể giao phối tần số tương đối alen gen có khuynh hướng tăng dần từ hệ sang hệ khác C Trong điều kiện định lịng quần thể giao phối tần số tương đối alen gen có khuynh hướng trì khơng đổi từ hệ sang hệ khác D Trong điều kiện định lịng quần thể giao phối tần số tương đối alen gen có khuynh hướng giảm dần qua hệ Câu 18 [ID: 48749]: Tại quần thể phải có kích thước lớn tần số alen quần thể bị biến đổi? A Khi quần thể có kích thước lớn tác động yếu tố ngẫu nhiên bị hạn chế B Khi quần thể có kích thước lớn tần số đột biến gen khơng đáng kể C Khi quần thể có kích thước lớn tác động di nhập gen bị hạn chế D Khi quần thể có kích thước lớn tác động CLTN bị hạn chế Câu 19 [ID: 48751]: Ý nghĩa mặt lý luận định luật Hacđi - Vanbec A Từ cấu trúc di truyền quần thể ta xác định tần số tương đối alen B Góp phần cơng tác chọn giống tăng suất vật nuôi trồng C Giải thích tiến hóa nhỏ diễn lịng quần thể D Giải thích tính ổn định thời gian dài quần thể tự nhiên Câu 20 [ID: 48753]: Ý nghĩa tính đa hình kiểu gen quần thể giao phối là: A đảm bảo trạng thaí cân ồn định số loại kiểu hình quần thể B giải thích thể dị hợp thường tỏ ưu so với thể đồng hợp C giúp sinh vật có tiềm thích ứng điều kiện sống thay đổi D giải thích vai trị q trình giao phối việc tạo vô số biến dị tổ hợp dẫn đến đa dạng kiểu gen Câu 21 [ID: 48842]: Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối alen qua hệ A trường hợp giao phối có lựa chọn làm cho tỷ lệ KG QT bị thay đổi qua hệ B trình phân ly qua hệ thể dị hợp, tỷ lệ alen chia cho thể đồng hợp trội lặn C tự phối tự thụ phấn làm thay đổi cấu trúc DT QT, làm alen lặn biểu thành kiểu hình D giao phối cận huyết làm tỷ lệ thể dị hợp giảm, tỷ lệ thể đồng hợp tăng qua hệ Câu 22 [ID: 48843]: Nguyên nhân tượng đa hình cân là: A khơng có thay hồn tồn alen alen khác, thể dị hợp gen hay nhóm gen ưu tiên trì B kiểu hình trạng thái cân ổn định, khơng dạng có ưu trội hẳn để thay hoàn toàn dạng khác C đa hình kiểu gen quần thể giao phối D trình chọn lọc tự nhiên diễn theo chiều hướng khác quần thể Câu 23 [ID: 48844]: Đặc trưng di truyền quần thể giao phối thể A số lượng cá thể mật độ cá thể B tần số alen tần số kiểu gen C số loại kiểu hình khác quần thể D nhóm tuổi tỉ lệ giới tính quần thể Câu 24 [ID: 48845]: Bản chất định luật Hacđi - Vanbec là: A Sự ngẫu phối diễn B Tần số tương đối alen không đổi C Tần số tương đối kiểu gen không đổi D Có điều kiện định Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 25 [ID: 48846]: Dấu hiệu điều kiện nghiệm định luật Hacđi – Vanbec A Các cá thể quần thể phải có kích thước lớn B Mọi cá thể quần thể sống sót sinh sản C Không xảy đột biến D Giảm phân bình thường giao tử có khả thụ tinh II CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ KHI ĐẠT TRẠNG THÁI CÂN BẰNG Câu 26 [ID: 48847]: Quần thể có thành phần kiểu gen sau cân bằng? A 0,42 AA + 0,48 Aa + 0,1 aa B 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa C 0,34 AA + 0,42 Aa + 0,24 aa D 0,03 AA + 0,16 Aa + 0,81 aa Câu 27 [ID: 48848]: Quần thể có cấu trúc di truyền trạng thái cân A 0,49 AA + 0,31 Aa + 0,2 aa = B 0,16 AA + 0,35 Aa + 0,49 aa = C 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = D 0,36 AA + 0,28 Aa + 0,36 aa = Câu 28 [ID: 48849]: Khi quần thể có phân bố kiểu gen quần thể 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1, điều ta khẳng định A quần thể đạt trạng thái cân di truyền B quần thể có cấu trúc di truyền không ổn định C quần thể tự thụ phấn giao phối gần D quần thể tồn qua thời gian dài Câu 29 [ID: 48850]: Quần thể sau có cấu trúc di truyền khơng đạt trạng thái cân bằng? A 0, AA + 0, aa = B 0, 16 aa + 0, 48 Aa + 0,36 AA =1 C AA = D 0, 36 aa + 0, 48 Aa + 0, 16 AA = Câu 30 [ID: 48851]: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa B 0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa C 0,64 AA : 0,04Aa : 0,32 aa D 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04 aa Câu 31 [ID: 48852]: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA B 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA C 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa D 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA Câu 32 [ID: 48853]: Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền? A 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa B 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa C 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa D 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa Câu 33 [ID: 48854]: Trong quần thể ngẫu phối, có hai alen A trội hoàn toàn so với a Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền tần số alen A 0,3, cấu trúc di truyền quần thể A 0,15 AA + 0, Aa + 0, 55 aa =1 B 0,3 AA + 0,7 aa = C 0,09 AA + 0, 42 Aa + 0,49 aa = D 0,2 AA + 0,2 Aa + 0,6 aa = Câu 34 [ID: 48855]: Ở bò, cho biết kiểu gen AA Aa–lông đỏ ; aa – lơng khoang Một quần thể bị đạt trạng thái cân có 900 có 324 lông khoang Tần số alen quần thể A p(A) = 0,6 ; q(a) = 0,4 B p(A) = 0,4 ; q(a) = 0,6 C p(A) = 0,64 ; q(a) = 0,36 D p(A) = 0,36 ; q(a) = 0,64 Câu 35 [ID: 48856]: Ở bò, cho biết kiểu gen AA Aa–lông đỏ ; aa – lơng khoang Một quần thể bị có 900 có 324 lơng khoang Nếu cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân bằng, phân bố thành phần kiểu gen quần thể A 0,16 AA + 0,48 Aa + 0,36 aa = B 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = C 0,14 AA + 0,5 Aa + 0,36 aa = D 0,36 AA + 0,5 Aa + 0,14 aa = Câu 36 [ID: 48857]: Ở gà, cho biết kiểu gen AA –lông đen ; Aa – lông đốm ; aa – lông trắng Một quần thể gà có 410 lơng đen : 580 lơng đốm : 10 lơng trắng Có thể kết luận đặc điểm cấu trúc di truyền quần thể A cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân B cấu trúc di truyền quần thể thoả mãn công định luật Hacđi-Vanbec C cấu trúc di truyền quần thể không đạt trạng thái cân D thành phần kiểu gen tuân theo công thức p2 AA + pq Aa + q2 aa = Câu 37 [ID: 48858]: Ở thỏ, lơng xám (A) trội hồn tồn so với lông trắng (a) Một quần thể thỏ đạt trạng thái cân di truyền, có 5000 cá thể, có 50 cá thể lơng trắng Tỉ lệ phân bố kiểu gen quần thể A 4050 thỏ xám (AA): 900 thỏ xám (Aa): 50 thỏ trắng (aa) B 900 thỏ xám (AA): 4050 thỏ xám (Aa): 50 thỏ trắng (aa) C 4900 thỏ xám (AA): 50 thỏ xám (Aa): 50 thỏ trắng (aa) D 50 thỏ xám (AA): thỏ xám 4900 (Aa): 50 thỏ trắng (aa) Câu 38 [ID: 48859]: Ở loài động vật, kiểu gen: AA quy định lông đen; Aa quy định lông đốm; aa quy định lông trắng Xét quần thể trạng thái cân di truyền gồm 500 con, có 20 lơng trắng Tỉ lệ lông đốm quần thể A 64% B 16% C 32% D 4% Câu 39 [ID: 48860]: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa Sau hệ ngẫu phối, người ta thu đời 8000 cá thể Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp đời Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam A 7680 B 2560 C 5120 D 320 Câu 40 [ID: 48861]: Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể A 9900 B 900 C 8100 D 1800 Câu 41 [ID: 48862]: Cho quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa = Biết gen A quy định lơng màu đen trội hồn tồn so với gen a quy định lông mầu trắng Khi đạt trạng thái cân số lượng cá thể quần thể đạt 5000 cá thể số lượng cá thể lơng đen đồng hợp A 2400 B 1800 C 1200 D 800 Câu 42 [ID: 48863]: Cho quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa = Biết gen A quy định lơng màu đen trội hồn tồn so với gen a quy định lông mầu trắng Khi đạt trạng thái cân số lượng cá thể quần thể đạt 5000 cá thể số lượng cá thể lơng đen đồng hợp A 2400 B 1800 C 1200 D 800 Câu 43 [ID: 48864]: Ở loài thực vật giao phấn, xét gen có alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa màu trắng, thể dị hợp cặp gen có hoa màu hồng Quần thể sau loài trạng thái cân di truyền? A Quần thể gồm tất có hoa màu đỏ B Quần thể gồm tất có hoa màu hồng C Quần thể gồm có hoa màu đỏ có hoa màu hồng D Quần thể gồm có hoa màu đỏ có hoa màu trắng Câu 44 [ID: 48865]: Quần thể sau có cấu trúc di truyền không đạt trạng thái cân bằng? A 0,6 AA + 0,4 aa = B 0,16 aa + 0,48 Aa + 0,36 AA =1 C AA = D 0,36 aa + 0,48 Aa + 0,16 AA = Câu 45 [ID: 48866]: Quần thể sau có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng? A 0,6 AA + 0,4 aa = B 0,36 aa + 0,24 Aa + 0,4AA =1 C aa = D 0,6 aa + 0,1 Aa + 0,3 AA = Câu 46 [ID: 48867]: Trong quần thể ngẫu phối, có hai alen A trội hồn tồn so với a Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền tần số alen A 0,3, cấu trúc di truyền quần thể A 0,15 AA + 0,3 Aa + 0,55 aa = B 0,3 AA + 0,7 aa = C 0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = D 0,2 AA + 0,2 Aa + 0,6 aa = Câu 47 [ID: 48868]: Ở loài thực vật, gen trội A quy định đỏ, alen lặn a quy định vàng Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có 75% số đỏ 25% số vàng Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,5A 0,5a B 0,6A 0,4a C 0,4A 0,6a D 0,2A 0,8a Câu 48 [ID: 48869]: Ở người, bệnh bạch tạng gen d gây Những người bạch tạng gặp với tần số 0,04% Cấu trúc di truyền quần thể người nói đạt trạng thái cân A 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd = B 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd = C 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd = D 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd = Câu 49 [ID: 48870]: Ở loài thú, cho biết kiểu gen: AA quy định lông quăn nhiều, Aa quy định lơng quăn ít, aa quy định lơng thẳng Một quần thể đạt trạng thái cân di truyền có tần số alen A quần thể 0,4 Tỉ lệ thú lơng quăn quần thể A 16% B 36% C 48% D 24% Câu 50 [ID: 48871]: Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau: 0,64AA: 0,32 A a: 0,04aa 0,75AA: 0,25aa 100% AA 100% A a Quần thể có cấu trúc cân theo định luật Hacđivenbec? A Quần thể 1, B Quần thể 1, C Quần thể 2, D Quần thể 2, ĐÁP ÁN ĐÚNG : Lưu ý: Để xem lời giải chi tiết video chữa câu em xem khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA, MƠN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C C B C A A C D B C B D B D C A A B D D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D D B A C B C D B C C D A B C B C A D D Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D B D C D C D A D A Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH Nội dung: CÁC DẠNG BÀI BÀI TẬP CƠ BẢN DTH QUẦN THỂ I DẠNG BÀI: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CÂN BẰNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ Câu [ID: 48933]: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A Trạng thái động quần thể giao phối B Trạng thái ổn định tần số tương đối Alen gen qua hệ C Vai trò đột biến chọn lọc lên biến động tần số Alen D Cơ sở trình tiến hóa điều kiện khơng có tác động tác nhân đột biến chọn lọc Câu [ID: 48934]: Khi biết quần thể trạng thái cân Hacdi – Vanbec tần số cá thể có kiểu hình lặn, ta tính A tần số alen lặn khơng tính tần số alen trội loại kiểu gen quần thể B tần số alen lặn, alen trội khơng tính tần số loại kiểu gen quần thể C tần số alen lặn, alen trội tần số loại kiểu gen quần thể D tần số alen trội không tính tần số alen lặn loại kiểu gen quần thể Câu [ID: 48935]: Quần thể giao phối có tính đa dạng di truyền vì: A cá thể giao phối tự nên tạo điều kiện cho đột biến nhân lên B quần thể dễ phát sinh đột biến nên tạo tính đa dạng di truyền C cá thể giao phối tự nên gen tổ hợp với tạo loại kiểu gen D quần thể đơn vị tiến hóa lồi nên phải có tính đa hình di truyền Câu [ID: 48936]: Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền? A 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa B 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa C 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa D 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa Câu [ID: 48937]: Trong quần thể giao phối cân bằng, biết tần số tương đối alen A a là: A/a = 0,7/0,3 thành phần kiểu gen quần thể là: A 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa B 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa C 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa D 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa Câu [ID: 48938]: Ở bò AA qui định lông đỏ, Aa qui định lông khoang, aa qui định lơng trắng Một quần thể bị có 4169 lông đỏ, 3780 lông khoang, 756 lông trắng Tần số tương đối alen quần thể nào? A p (A) = 0,7; q (a) = 0,3 B p (A) = 0,6; q (a) = 0,4 C p (A) = 0,5; q (a) = 0,5 D p (A) = 0,4; q (a) = 0,6 Câu [ID: 48939]: Ở gà A quy định lông đen trội khơng hồn tồn so với a quy định lông trắng, kiểu gen Aa quy định lông đốm Một quần thể gà rừng trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể có 4800 gà lông đốm, số gà lông đen gà lông trắng quần thể là: A 3600, 1600 B 400, 4800 C 900,4300 D 4900,300 Câu [ID: 48940]: Xét có kiểu gen Aa có kiểu gen aa Cho nói tự thụ qua hệ, sau cho ngẫu phối, tạo F4 gồm 14400 Số lượng cá thể thuộc kiểu gen F4 là: A 6300 AA, 1800 Aa, 6300 aa B 2100 AA, 600 Aa, 11700 aa C 10000 AA, 4000 Aa, 400 aa D 400 AA, 4000 Aa, 10000 aa Câu [ID: 48941]: Một quần thể có 798 cá thể có kiểu gen AA, 201 cá thể có kiểu gen aa 999 cá thể có kiểu gen Aa Sau hệ giao phối ngẫu nhiên tần số kiểu gen Aa hệ sau quần thể bao nhiêu? Biết cá thể có kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể cách li với quần thể lân cận Tần số đột biết gen không đáng kể: A 36,25% B 45,50% C 42,20% D 48,15% Câu 10 [ID: 48942]: Ba quần thể có thành phần di truyền sau: Quần thể I: 0,25AA: 0,1 Aa: 0,65aa Quần thể II: 0,5AA: 0,5aa Quần thể III: 0,3AA: 0,25 Aa: 0,45aa Quần thể cân di truyền là: A quần thể I B quần thể II Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam C quần thể III D Khơng có quần thể cân Câu 11 [ID: 48943]: Đàn bị có thành phần kiểu gen đạt cân bằng, với tần số tương đối alen qui định lông đen 0,6, tần số tương đối alen qui định lông vàng 0,4 Tỷ lệ kiểu hình đàn bị ? A 84% bị lơng đen, 16% bị lơng vàng B 16% bị lơng đen, 84% bị lơng vàng C 75% bị lơng đen, 25% bị lơng vàng D 99% bị lơng đen, 1% bị lơng vàng Câu 12 [ID: 48944]: Cho quần thể sau : P = 100%AA P = 50%AA + 50%aa P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa P = 100%Aa P=100% aa Các quần thể đạt trạng thái cân di truyền A 2,3 B 1,3,5 C 1,2,3 D 1,3,4,5 II DẠNG BÀI: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ LƯỢNG CÁ THỂ, TẦN SỐ KG, TẦN SỐ ALEN Câu 13 [ID: 48945]: Khi biết quần thể trạng thái cân Hacdi – Vanbec từ tần số cá thể có kiểu hình lặn, ta tính A tần số alen lặn khơng tính tần số alen trội loại kiểu gen quần thể B tần số alen lặn, alen trội khơng tính tần số loại kiểu gen quần thể C tần số alen lặn, alen trội tần số loại kiểu gen quần thể D tần số alen trội khơng tính tần số alen lặn loại kiểu gen quần thể Câu 14 [ID: 48946]: Ở thỏ, cho biết kiểu gen: AA qui định lông đen; Aa qui định lông đốm; aa qui định lông trắng Một quần thể đạt trạng thái cân di truyền có 500 thỏ, có 20 lơng trắng Tỉ lệ % thỏ lông đốm quần thể A 64% B 16% C 4% D 32% Câu 15 [ID: 48947]: Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn alen a quy định hoa trắng Từ quần thể trạng thái cân di truyền có tổng số 2000 Người ta thống kê có 1280 hoa đỏ Trong tổng số hoa đỏ, tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết A 36% B 25% C 16% D 48% Câu 16 [ID: 48948]: Ở loài thực vật gen A quy định cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thấp Thế hệ ban đầu quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 0,5 Aa + 0,5 aa = Nếu cho quần thể ngẫu phối tỷ lệ kiểu hình hệ sau A cao : thấp B cao : thấp C cao : thấp D 15 cao : thấp Câu 17 [ID: 48949]: Một quần thể thực vật gồm 150 AA 100 Aa giao phấn tự Ở hệ F4 quần thể có cấu trúc là: A 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa B 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa Câu 18 [ID: 48950]: Ở lồi thực vật có gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Xét quần thể thực vật lồi cân di truyền có tỉ lệ hoa đỏ chiếm 51% Tần số tương đối alen A quần thể là: A 70% B 51% C 30% D 60% Câu 19 [ID: 48951]: Một quần thể có 360 cá thể có kiểu gen AA, 280 cá thể có kiểu gen Aa , 360 cá thể có kiểu gen aa Hãy chọn kết luận A Sau hệ giao phối ngẫu nhiên, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,25 B Quần thể cân mặt di truyền C Tần số alen A 0,6 D Sau hệ tự phối, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 0,36% Câu 20 [ID: 48952]: Trong điều tra quần thể thực vật, người ta ghi nhận có mặt 80 có kiểu gen AA, 20 có kiều gen aa 100 có kiểu gen Aa tổng số 200 Biết có kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản nhau, quần thể cách ly với quần thể lân cận tần số đột biến coi không đáng kể Hãy cho biết tần số kiểu gen Aa sau hệ ngẫu phối bao nhiêu? A 55,66% B 45,5% C 25,76% D 66,25% Câu 21 [ID: 48953]: Đặc điểm quần thể giao phối không đúng: A Quần thể đơn vị tổ chức sở đơn vị sinh sản loài tự nhiên B Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định C Q trình tiến hố nhỏ diễn sở biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D Tần số tương đối alen gen khơng đặc trưng cho quần thể Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 8(ID: 96176): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,5; a = 0,5; B = 0,8; b = 0,2 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBB II Lấy ngẫu nhiên cá thể có mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 2/9 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 1/3 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 16% A B C D Câu 9(ID: 96177): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBb II Lấy ngẫu nhiên cá thể có mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 1/21 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 15,36% A B C D Câu 10(ID: 96178): Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen II Tỉ lệ kiểu hình quần thể 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh III Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao Aabb IV Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 37/93 V Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/21 A B C D Câu 11(ID: 96179): Ở người, A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với a quy định tóc thẳng Một quần thể cân di truyền có 36% số người tóc quăn Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Tần số alen quần thể 0,2A; 0,8a II Xác suất sinh tóc thẳng cặp vợ chồng có tóc xoăn 65/81 III Xác suất sinh tóc xoăn cặp vợ chồng có tóc xoăn 16/81 IV Vợ có tóc xoăn, chồng có tóc thẳng, xác suất sinh đầu có tóc xoăn 5/9 A B C D Câu 12(ID: 96180): Ở loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp NST khác Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,7; a = 0,3 tần số B = 0,9; b = 0,1 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Quần thể có loại kiểu gen, loại kiểu hình II Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 90,09 % III Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 0,91% IV Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ A B C D Câu 13(ID: 96181): Một loài thực vật, chiều cao cặp gen A, a B, b nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác quy định Kiểu gen có hai loại alen trội A B quy định thân cao, kiểu gen lại quy định thân thấp Một quần thể cân di truyền có tần số a = 0,1 B = 0,5 Hãy xác định: I Tỉ lệ kiểu hình quần thể 74,25% cao: 25,75% thấp II Trong quần thể, loại kiểu gen AABb chiếm tỉ lệ cao V Lấy ngẫu nhiên thân cao, xác suất thu chủng 3/11 IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, xác suất thu chủng 83/103 A B C D Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 14(ID: 96182): Ở người, tính trạng nhóm máu gen có alen quy định, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O Một quần thể trạng thái cân di truyền có 32% số người mang nhóm máu A; 4% số người mang nhóm máu O Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Tần số alen 0,4IA; 0,2IB; 0,4IO II Xác suất để người máu A có kiểu gen chủng 50% III Xác suất để người máu B có kiểu gen chủng 1/2 IV Một cặp vợ chồng có máu A, xác suất để sinh đầu lịng có máu O 1/4 A B C D Câu 15(ID: 96183): Ở người, tính trạng nhóm máu gen có alen quy định, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen I BIB IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen I AIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O Một quần thể trạng thái cân di truyền có 7% số người mang nhóm máu A; 9% số người mang nhóm máu O Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Tần số alen quần thể 0,1IA; 0,6IB; 0,3IO II Xác suất để người máu A có kiểu gen chủng 1/7 III Xác suất để người máu B có kiểu gen chủng 1/2 IV Một cặp vợ chồng có máu B, xác suất để sinh đầu lịng có máu O 1/16 A B C D Câu 16(ID: 96184): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A 2, alen A3 alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A A4; Alen A3quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 64% cánh đen; 20% cánh xám; 12% cánh vàng; 4% cánh trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 1/64 II Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25/64 III Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh trắng, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25/144 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh xám, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 1% A B C D Câu 17(ID: 96185): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hồn tồn so với alen A2, alen A3, A4 alen A5; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4 alen A5; Alen A3 quy định cánh tím trội hồn tồn so với alen A4 alen A5 Alen A4 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A5 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 51% cánh đen; 13% cánh xám; 20% cánh tím; 12% cánh vàng; 4% cánh trắng Biết không xảy đột biến Hãy xác định: I Tần số alen A1, A2, A3, A4, A5 0,3A1, 0,1A2, 0,2A3, 0,2A4, 0,2A5 II Nếu loại bỏ tồn cá thể cánh trắng, sau cho cá thể lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25/256 III Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh xám, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 1/841 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh xám cánh đen, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh tím chủng chiếm tỉ lệ 1/9 A B C D Câu 18(ID: 96186): Ở loài ngẫu phối, xét gen A nằm NST thường có alen (A1, A2, A3, A4) Tần số alen A1 0,625, alen cịn lại có tần số Trong điều kiện quần thể cân di truyền, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen A3 = 0,125 II Quần thể có tối đa kiểu gen dị hợp gen A Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam III Các kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 43,75% IV Các kiểu gen dị hợp gen A1 chiếm tỉ lệ 46,875% A B C D Câu 19(ID: 96187): Cho biết tính trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu bổ sung, có mặt alen trội A, B, D quy định hoa đỏ, trường hợp cịn lại có hoa trắng Một quần thể cân di truyền có tần số A, B, D 0,3; 0,3; 0,5 Có phát biểu sau đúng? I Quần thể có 27 kiểu gen II Có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ III Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ gần 80,5% IV Trong số hoa đỏ, chủng chiếm tỉ lệ xấp xỉ 1% A B C D Câu 20(ID: 96188): Một quần thể động vật, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen giới 0,1 AA : 0,2 Aa : 0,7 aa; giới đực 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Sau hệ ngẫu phối thu hệ F1 Xét phát biểu sau F1, có phát biểu đúng? I đạt trạng thái cân di truyền II có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56% III có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16% IV có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 36% A B C D Câu 21(ID: 96189): Một loài thực vật lưỡng tính có NST 2n = 10 Trên cặp NST xét lơcut gen có alen Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Quần thể lưỡng bội có tối đa 243 kiểu gen II Quần thể gồm 100% cá thể đột biến thể ba (2n + 1) có tối đa 3240 kiểu gen III Quần thể gồm 100% cá thể đột biến thể (2n - 1) có tối đa 910 kiểu gen IV Quần thể gồm 100% cá thể đột biến thể không (2n - 2) có tối đa 405 kiểu gen A B C D Câu 22(ID: 96190): Một quần thể thực vật có 2n = 14, xét gen A, B D Trong đó, gen A nằm nhiễm sắc thể số có alen; Gen B nằm nhiễm sắc thể số có alen; Gen D nằm nhiễm sắc thể số có alen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 945 kiểu gen gen A, B D II Quần thể có tối đa 60 loại giao tử đực III Quần thể có tối đa 60 kiểu gen chủng IV Quần thể có tối đa 150 kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu 23(ID: 96191): Một quần thể thực vật có 2n = 24, xét gen A, B D Trong đó, gen A nằm nhiễm sắc thể số có alen; Gen B nằm nhiễm sắc thể số có 4alen; Gen D nằm nhiễm sắc thể số có alen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 3150 kiểu gen II Quần thể có tối đa 12 loại giao tử III Quần thể có tối đa 120 kiểu gen chủng IV Quần thể có tối đa 900 kiểu gen dị hợp cặp gen A B C D Câu 24(ID: 96057): Ở thỏ, màu lông vàng gen có alen quy định, nằm nhiễm sắc thể thường Gen a quy định lông vàng, không ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản Khi thỏ giao phối ngẫu nhiên, tính trung bình có 16% số thỏ lơng vàng Nếu sau tách riêng thỏ lơng vàng, cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên với tỉ lệ thỏ lông vàng thu hệ bao nhiêu? A 10,7% B 5,76% C 8,16% D 7,3% Câu 25(ID: 96058): Một quần thể bị có 10000 con, số bị có lơng trắng, ngắn 729 Số bị có lơng vàng (bao gồm bị lơng vàng, dài lơng vàng, ngắn) quần thể 9100 Biết rằng, tính trạng gen có alen trội lặn hồn tồn quy định, gen nằm NST khác quần thể trạng thái cân di truyền Lơng vàng, dài tính trạng trội Số lượng bị có màu lơng vàng, dài theo lí thuyết A 171 B 1729 C 9100 D 7371 Hướng dẫn: Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 26(ID: 96059): Ở loài động vật, xét gen có hai alen A a nằm nhiễm sắc thể thường Ở hệ xuất phát quần thể, giới đực có tần số alen A 0,6; giới có tần số alen A 0,5 Cho cá thể quần thể giao phối ngẫu nhiên thu F1 Cấu trúc di truyền quần thể hệ F1 A 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa B 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa C 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa D 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Câu 27(ID: 96060): Ở người alen B quy định kiểu hình hói đầu, alen b quy định kiểu hình bình thường, kiểu gen Bb quy định hói đầu nam bình thường nữ Quan sát quần thể cân di truyền có 10% người hói đầu Cấu trúc di truyền quần thể A 0,2BB : 0,1Bb : 0,7bb B 0,01BB : 0,18Bb : 0,81bb C 0,81BB : 0,01Bb : 0,18bb D 0,18BB : 0,01Bb : 0,81bb Câu 28(ID: 96061): Ở quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen giới đực: 0,32BB : 0,56Bb : 0,12bb; tỉ lệ kiểu gen giới cái: 0,18BB : 0,32Bb : 0,5bb Ở hệ F4, tần số alen B b A 0,47 0,53 B 0,34 0,66 C 0,63 0,37 D 0,6 0,4 Câu 29(ID: 96062): Ở cừu, gen D quy định có sừng, gen d quy định không sừng; kiểu gen Dd quy định có sừng giới đực khơng sừng giới Trong quần thể cân di truyền, tỉ lệ cừu có sừng 50% Lấy ngẫu nhiên cặp đực – quần thể không sừng cho giao phối với thu F1 Theo lí thuyết, tỉ lệ khơng sừng F1 A 5/8 B 3/4 C 1/2 D 5/6 Câu 30(ID: 96036): Một quần thể có thành phần kiểu gen: 30% AA: 20% Aa: 50% aa Tiến hành loại bỏ tất cá thể có kiểu gen aa, sau cho cá thể giao phối tự thành phần kiểu gen quần thể hệ F1 A 60% AA: 40% aa B 64% AA: 32% Aa: 4% aa C 81% AA: 18% Aa: 1% aa D 25% AA: 50% Aa: 25% aa Câu 31(ID: 96037): Thế hệ xuất phát quần thể động vật ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen: Ở giới có 0,64 AA: 0,32Aa: 0,04aa ; Ở giới đực có 0,36 AA: 0,48Aa: 0,16aa Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, tỉ lệ kiểu gen AA A 0,81 B 0,49 C 0,2916 D 0,25 Câu 32(ID: 96038): Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100 cá thể đực mang kiểu gen AA, 900 cá thể mang kiểu gen aa Khi quần thể đạt cân di truyền, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ A 50% B 18% C 100% D 25% Câu 33(ID: 96039): Cho biết tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Khi kiểu gen có A B có hoa đỏ, kiểu gen cịn lại có hoa trắng Một quần thể cân di truyền có tần số A 0,4 B 0,5 Tỉ lệ kiểu hình quần thể A đỏ : trắng B 63 đỏ : 37 trắng C 48 đỏ : 52 trắng D đỏ : 24 trắng Câu 34(ID: 96040): Ở quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Khi quần thể trạng thái cân di truyền có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 16% Cho tồn hoa đỏ quần thể giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời là: A 35 hoa đỏ : hoa trắng B 45 hoa đỏ : hoa trắng C 24 hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 35(ID: 96044): Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a Bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền có tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội sau: Quần thể Tỉ lệ kiểu hình trội I 96% I I 64% II I 75% I V 84% Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Tần số kiểu gen aa quần thể I nhỏ tần số kiểu gen aa quần thể lại B Tần số kiểu gen Aa quần thể III lớn tần số kiểu gen Aa quần thể lại C Quần thể IV có tần số kiểu gen AA 0,16 D Quần thể II có tần số kiểu gen Aa 0,48 Câu 36(ID: 96045): Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a Bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền có tỉ lệ cá thể mang Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam kiểu hình trội sau: Quần thể I II III IV Tỉ lệ kiểu hình trội 96% 64% 75% 84% Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Tần số kiểu gen aa quần thể I nhỏ tần số kiểu gen aa quần thể lại B Tần số kiểu gen Aa quần thể III lớn tần số kiểu gen Aa quần thể lại C Quần thể II có tần số kiểu gen Aa 0,48 D Quần thể IV có tần số kiểu gen AA 0,16 Câu 37(ID: 96083): Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100% số hoa đỏ Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ 36% Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất để thu chủng A B 16 C D Câu 38(ID: 96084): Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có 64% số hoa đỏ Chọn ngẫu nhiên hai hoa đỏ, xác suất để hai chọn có kiểu gen dị hợp tử A 14,06% B 56,25% C 75,0% D 25% Câu 39(ID: 96085): Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Cho Aa tự thụ phấn F1 Trong số F1, chọn ngẫu nhiên thân cao, xác suất để số có chủng A 81 B C D 81 Câu 40(ID: 96086): Ở người, A nằm NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng Một quần thể người cân di truyền có tỉ lệ người da đen chiếm 64% Một cặp vợ chồng có da đen sinh đứa đầu lịng có da trắng Nếu họ sinh đứa thứ xác suất để đứa thứ có da trắng A 64% B 64 C 16 D 25% Câu 41(ID: 96087): Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường Ở quần thể người, trung bình 100 người khơng bị bệnh có người mang gen bệnh Một cặp vợ chồng có da bình thường, bên phía người vợ có em trai bị bạch tạng Xác suất để đứa đầu lòng họ trai bị bệnh bạch tạng A 3% B 10% C 1% D 0,5% Câu 42(ID: 96088): Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định khả nảy mầm đất có kim loại nặng, alen a khơng có khả nên hạt có kiểu gen aa bị chết đất có kim loại nặng Tiến hành gieo 1000 hạt (gồm 100 hạt AA, 400 hạt Aa, 500 hạt aa) đất có kim loại nặng, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Lấy hạt đời F2, xác suất để hạt nảy mầm đất có kim loại nặng A 91% B 90% C 87,5% D 84% Câu 43(ID: 96089): Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định khả nảy mầm đất có kim loại nặng, alen a khơng có khả nên hạt có kiểu gen aa bị chết đất có kim loại nặng Tiến hành gieo 1500 hạt (gồm 400 hạt AA, 600 hạt Aa, 500 hạt aa) đất có kim loại nặng, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Lấy hạt đời F2, xác suất để hạt nảy mầm đất có kim loại nặng A 91,18% B 90,18% C 87,5% D 84% Câu 44(ID: 96090): Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hoàn toàn so với alen a làm cho hạt không nảy mầm Tiến hành gieo 20 hạt AA, 80 hạt Aa lên đất canh tác, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Lấy hạt đời F2, xác suất để hai hạt có kiểu gen dị hợp A.12,5% B 18,75% C 25% D 6,25% Câu 45(ID: 96091): Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hồn tồn so với alen a làm cho hạt không nảy mầm Tiến hành gieo 20 hạt AA, 80 hạt Aa lên đất canh tác, hạt sau nảy mầm sinh Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Lấy hạt đời F2, xác suất để hai hạt nảy mầm A.42,9685% B 76,5625% C 97,6565% D 46,875% Câu 46(ID: 96092): Ở loài thực vật sinh sản giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả nảy mầm đất có kim loại nặng, a khơng có khả nên hạt aa khơng phát triển đất có kim loại nặng Tiến hành gieo 25 hạt (gồm 15 hạt Aa, 10 hạt aa) đất có kim loại nặng, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1 Lấy hạt đời F1, xác suất để hạt có hạt nảy mầm đất có kim loại nặng A 64 B C 27 64 16 D Câu 47(ID: 96093): Ở loài thực vật sinh sản giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả nảy mầm đất có kim loại nặng, a khơng có khả nên hạt aa khơng phát triển đất có kim loại nặng Tiến hành gieo hạt (gồm hạt AA, hạt Aa) đất có kim loại nặng, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1 Lấy hạt đời F1, xác suất để hạt có hạt nảy mầm đất có kim loại nặng A 3375 16384 B 225 1024 C 3375 65536 D 225 16384 Câu 48(ID: 96086): Ở người, A nằm NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng Một quần thể người cân di truyền có tỷ lệ người da đen chiếm 64% Một cặp vợ chồng có da đen sinh đứa đầu lịng có da trắng Nếu họ sinh đứa thứ xác suất để đứa thứ có da trắng A 64% B 64 C 16 D 25% Câu 49(ID: 96055): Ở cừu, gen D quy định có sừng, gen d quy định không sừng; kiểu gen Dd quy định có sừng giới đực khơng sừng giới Trong quần thể cân di truyền, tỉ lệ cừu có sừng 50% Lấy ngẫu nhiên cặp đực – quần thể không sừng cho giao phối với thu F1 Theo lí thuyết, tỉ lệ khơng sừng F1 A 5/8 B 3/4 C 1/2 D 5/6 Câu 50(ID: 96056): Một quần thể loài động vật, xét lơcut gen có hai alen A a Ở hệ xuất phát P: Giới đực có 860 cá thể, có 301 cá thể có kiểu gen AA; 129 cá thể có kiểu gen aa Các cá thể đực giao phối ngẫu nhiên với cá thể quần thể Khi quần thể đạt tới trạng thái cân thành phần kiểu gen quần thể 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Biết rằng, tỉ lệ đực quần thể : Nhận định sau nói quần thể trên? A Quần thể đạt tới trạng thái cân hệ F1 B Ở hệ (P), tần số alen a giới chiếm tỉ lệ 20% C Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9% D Ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 46% ĐÁP ÁN ĐÚNG : Lưu ý: Để xem lời giải chi tiết video chữa câu em xem khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA, MÔN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án C 21 D 41 D D 22 B 42 C B 23 B 43 A D 24 C 44 D D 25 C 45 B D 26 C 46 C C 27 B 47 A D 28 A 48 D C 29 D 49 D 10 D 30 B 50 B 11 B 31 B 12 D 32 A 13 D 33 C 14 B 34 B 15 D 35 C 16 D 36 D 17 D 37 A 18 D 38 B 19 D 39 A 20 A 40 D Các em nên bám sát theo khố học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ôn tập kiến thức Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH Nội dung: DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Câu 1(ID: 96127): Ở người, tính trạng nhóm máu gen có alen quy định, kiểu gen IAIA IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O Một quần thể trạng thái cân di truyền có 12% số người mang nhóm máu AB; 39% số người mang nhóm máu A; 24% số người mang nhóm máu B; 25% số người mang nhóm máu O Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số người có nhóm máu A, tỉ lệ người chủng A 0,49 B 3/13 C 10/13 D 3/10 Câu 2(ID: 96128): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 alen A3; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 64% cánh đen; 27% cánh xám; 9% cánh trắng Biết không xảy đột biến Tần số alen A1, A2, A3 A 0,4; 0,3; 0,3 B 0,3; 0,4; 0,3 C 0,64; 0,27; 0,09 D 0,3; 0,3; 0,4 Câu 3(ID: 96129): Tính trạng màu hoa lồi thực vật gen có alen (từ A1 đến A7) quy định, có alen (từ A1 đến A5) đồng trội so với trội hoàn toàn so với alen A6, A7; Alen A6 trội hoàn toàn so với alen A7 Trong quần thể, số loại kiểu hình tối đa tính trạng màu hoa A B 10 C 17 D 28 Câu 4(ID: 96130): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hồn toàn so với alen A alen A3; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 51% cánh đen; 40% cánh xám; 9% cánh trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Tần số alen A1, A2, A3 0,3; 0,4; 0,3 II Cá thể cánh đen dị hợp chiếm tỉ lệ 42% III Lấy ngẫu nhiên cá thể cánh xám, xác suất thu cá thể chủng 40% IV Nếu có cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình 91 cá thể cánh xám: cá thể cánh trắng A B C D Câu 5(ID: 96131): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A alen A3; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 51% cánh đen; 40% cánh xám; 9% cánh trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 16 289 II Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 10/17 III Nếu loại bỏ tồn cá thể cánh trắng, sau cho cá thể lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 30/91 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh xám, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 20% A B C D Câu 6(ID: 96132): Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu hình 19 hoa đỏ : hoa trắng Ở F2, có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Tần số kiểu gen hệ P 0,55AA : 0,4Aa : 0,05aa II Tần số alen A, a hệ P 0,75 0,25 III Tỉ lệ kiểu hình F1 17 hoa đỏ : hoa trắng Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam IV Nếu P giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F2 15 hoa đỏ : hoa trắng A B C D Câu 7(ID: 96133): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,3; a = 0,7; B = 0,6; b = 0,4 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Số loại kiểu gen quần thể 9, số loại kiểu hình quần thể II Trong quần thể, loại kiểu hình có tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 49,32% III Trong quần thể, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 30,16% IV Trong quần thể, cá thể dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 49,68% A B C D Câu 8(ID: 96134): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,3; a = 0,7; B = 0,6; b = 0,4 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ cao II Lấy ngẫu nhiên cá thể có mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 119 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 17 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 20,16% A B C D Câu 9(ID: 96135): Ở người, A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với a quy định tóc thẳng Một quần thể cân di truyền có 36% số người mang alen a Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Tần số alen a quần thể 0,2 II Xác suất sinh tóc thẳng cặp vợ chồng có tóc quăn 1/36 III Xác suất sinh tóc quăn cặp vợ chồng có tóc quăn 35/36 IV Vợ có tóc quăn, chồng có tóc thẳng, xác suất sinh đầu có tóc xoăn 5/6 A B C D Câu 10(ID: 96136): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hồn toàn so với alen A 2, alen A3 alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 51% cánh đen; 13% cánh xám; 32% cánh vàng; 4% cánh trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Tần số alen A1, A2, A3, A4 0,2; 0,4; 0,1; 0,1 II Cá thể cánh xám dị hợp chiếm tỉ lệ 12% III Lấy ngẫu nhiên cá thể cánh đen, xác suất thu cá thể chủng 17 IV Nếu có cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình 133 cá thể cánh xám : 32 cá thể cánh vàng : cá thể cánh trắng A B C D Câu 11(ID: 96137): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A 2, alen A3 alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 51% cánh đen; 13% cánh xám; 32% cánh vàng; 4% cánh trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: I Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 1/17 Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam II Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 100 289 III Nếu loại bỏ tồn cá thể cánh trắng, sau cho cá thể lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25 256 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh xám, sau cho cá thể cịn lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 841 A B C D Câu 12(ID: 96138): Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: Thế hệ P F1 F2 F3 Tần số kiểu gen AA 1/4 4/9 9/16 16/25 Tần số kiểu gen Aa 1/2 4/9 6/16 8/25 Tần số kiểu gen aa 1/4 1/9 1/16 1/25 Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến, di - nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đúng? A Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên B Cây hoa đỏ khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt C Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt D Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên Câu 13(ID: 96139): Ở loài thực vật sinh sản tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có tất cá thể có kiểu hình hoa đỏ, trình tự thụ phấn liên tục đến đời F3, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 67,1875% Có kết luận sau đúng? I Ở hệ xuất phát, có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 75% II Quần thể có tần số a = 0,375 III Ở đời F3, chủng chiếm tỉ lệ 90,625% IV Nếu liên tục tự thụ phấn tỉ lệ hoa trắng tăng dần tỉ lệ hoa đỏ A B C D Câu 14(ID: 96140): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6 Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Quần thể có kiểu hình II Trong kiểu gen quần thể, số cá thể có kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao III Quần thể có kiểu gen IV Trong kiểu gen quần thể, số cá thể có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ A B C D Câu 15(ID: 96141): Ở quần thể thực vật, xét gen A nằm NST thường có alen A 1, A2, A3 A1 quy định hoa đỏ trội hồn toàn so với A A3; Alen A2 quy định hoa màu vàng trội hoàn toàn so với A 3; Alen A3 quy định hoa màu trắng Quần thể cân di truyền, có tần số alen A 1, A2, A3 0,3; 0,2; 0,5 Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng quần thể A 51: 24: 25 B : : C 54 : 21 : 25 D : : 25 Câu 16(ID: 96142): Tính trạng chiều cao thân cặp gen quy định Cho thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có 93,75% cao 6,25% thấp Lấy thân cao F 1, xác suất để chủng A B 16 C 25 D Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! 25 Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 17(ID: 96143): Ở bò, gen A nằm NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp Trong trại nhân giống, có 10 đực giống chân cao 100 chân thấp Quá trình ngẫu phối sinh đời có 75% cá thể chân cao, 25% cá thể chân thấp Trong số 10 bị đực nói trên, có chủng tính trạng chiều cao chân? A B C D Câu 18(ID: 96144): Ở loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp NST khác Ở quần thể cân di truyền có tần số A 0,8; a 0,2 tần số B 0,9; b 0,1 Có kết luận sau đúng? I Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 95,04% II Quần thể có loại kiểu gen III Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỷ lệ 0,96% IV Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ A B C D Câu 19(ID: 96145): Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tần số alen IA, IB, IO 0,2; 0,3; 0,5 Theo lí thuyết, kết luận sau đúng? A Trong quần thể, người máu A chiếm tỉ lệ 39% B Một người đàn ơng có máu B kết với phụ nữ có máu A, đứa đầu lịng chắn có máu AB C Một người đàn ơng có máu AB kết với phụ nữ có máu O, khả đứa đầu lịng có máu B máu A với xác suất D Một người đàn ơng có máu A kết với phụ nữ có máu O, đứa đầu lịng chắn có máu A Câu 0(ID: 96146): Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: F1 F2 F3 Thế hệ P Tần số kiểu gen AA 2/5 9/16 16/25 25/36 Tần số kiểu gen Aa 2/5 6/16 8/25 10/36 Tần số kiểu gen aa 1/5 1/16 1/25 1/36 Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến, di - nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đúng? A Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt B Cây hoa hồng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt C Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên D Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên Câu 21(ID: 96147): Ở lồi động vật, xét gen có hai alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, A quy định lơng xám trội hồn tồn so với a quy định lông đen Ở hệ xuất phát quần thể, giới đực có tần số alen A 0,6; giới có tần số alen A 0,5 Cho cá thể quần thể giao phối ngẫu nhiên thu F1 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 A cá thể lông xám : cá thể lông đen B cá thể lông xám : cá thể lông đen C cá thể lông xám : cá thể lông đen D cá thể lông xám : cá thể lơng đen Câu 22(ID: 96148): Ở lồi giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp NST khác Ở quần thể cân di truyền có tần số A 0,6; a 0,4 tần số B 0,7; b 0,3 Có kết luận sau đúng? I Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỷ lệ 7,56% II Trong số thân cao, hoa đỏ có gần 23% số chủng III Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ IV Có kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ A B C D Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 23(ID: 96149): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6 Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Quần thể có kiểu hình II Trong kiểu gen quần thể, số cá thể có kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao III Quần thể có kiểu gen IV Trong kiểu gen quần thể, số cá thể có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ A B C D Câu 24(ID: 96150): Tính trạng chiều lồi thực vật cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp Khi kiểu gen có thêm alen trội cao thêm 10cm; đồng hợp gen lặn có chiều cao 100cm Một quần thể lồi có cặp gen nói cân di truyền, tần số alen A, B, D 0,2; 0,3; 0,5 Loại có độ cao 120cm chiếm tỉ lệ gần A 42% B 27% C 34% D 17% Câu 5(ID: 96151): Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số hoa trắng chiếm 5% Qua tự thụ phấn, hệ F4 có số hoa tím chiếm 57,5% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong tổng số hoa tím P, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 3/19 II Trong tổng số hoa tím F4, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/23 III F3 có số hoa trắng 1,5 lần số hoa tím IV Tần số alen a F3 tần số alen a F2 A B C D Câu 26(ID: 96152): Ở người, alen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa; Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Một cặp vợ chồng có da bình thường, người chồng thuộc quần thể 1, người vợ thuộc quần thể Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa gái dị hợp 11/48 II Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có đứa bình thường đứa bị bệnh 3/16 III Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen dị hợp 11/48 IV Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen đồng hợp 5/16 A B C D Câu 27(ID: 96153): Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: F1 F2 F3 Thế hệ P Tần số kiểu gen AA 1/4 4/9 9/16 16/25 Tần số kiểu gen Aa 1/2 4/9 6/16 8/25 Tần số kiểu gen aa 1/4 1/9 1/16 1/25 Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến, di - nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đúng? A Cây hoa trắng khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên B Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên C Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt D Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu 28(ID: 96154): Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tỉ lệ nhóm máu A, B, AB O tương ứng 0,24; 0,39; 0,12 0,25 Trong quần thể, người đàn ông có nhóm máu A kết với người có nhóm máu B Kết luận sau đúng? A Xác suất đứa đầu lịng họ có nhóm máu B cao B Xác suất đứa đầu lịng họ có nhóm máu O nhỏ 20% C Xác suất đứa đầu lòng họ có nhóm máu AB thấp D Xác suất đứa đầu lịng họ có nhóm máu A lớn 25% Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 29(ID: 96155): Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% Sau hệ tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 35% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hố khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở P có tần số alen trội tần số alen lặn II Thế hệ P quần thể trạng thái cân di truyền III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 75% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội P tự thụ phấn, thu đời có 18,75% số cá thể mang kiểu hình lặn A B C D Câu 30(ID: 96156): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen A, a B, b phân li độc lập, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, tần số alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có loại kiểu hình II Quần thể có loại kiểu gen III Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao IV Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 52 A B C D Câu 31(ID: 96157): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm NST thường quy định Trong alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 alen A3 A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có tỉ lệ kiểu hình là: 51% cánh đen : 33% cánh xám : 12% cánh vàng: 4% cánh trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau quần thể này, có phát biểu đúng? I Tần số alen A1 0,3 II Tổng số cá thể cánh đen dị hợp chiếm 42% III Tổng số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm 74% IV Lấy ngẫu nhiên cá thể cánh xám, xác suất thu cá thể chủng 3/11 A B C D Câu 32(ID: 96158): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 alen A3; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có 64% cánh đen; 27% cánh xám; 9% cánh trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau quần thể đúng? I Tổng số cá thể cánh đen dị hợp chiếm 48% II Lấy ngẫu nhiên cá thể cánh xám, xác suất thu cá thể chủng 1/3 III Nếu có cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình: cánh xám : cánh trắng IV Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh xám chủng chiếm tỉ lệ 9/256 A B C D Câu 33(ID: 96159): Ở người, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Một quần thể người trạng thái cân di truyền có 64% số người tóc quăn Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen A có tần số 0,8 II Kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 48% III Kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 36% IV Xác suất người tóc quăn có kiểu gen dị hợp 1/4 A B C D Câu 34(ID: 96160): Xét gen có hai alen A a, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Trong quần thể tự thụ phấn, hệ P có 40% số có kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, hệ F4, có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm 18,75% so với hệ P II Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng tăng thêm 18,75% so với hệ P III Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng thêm 17,5% so với hệ P Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam IV Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm 37,5% so với hệ P A B C D Câu 35(ID: 96161): Một quần thể ngẫu phối, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho biết quần thể trạng thái cân di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? I Tỉ lệ kiểu hình quần thể 96% thân cao: 4% thân thấp II Trong số cá thể thân cao, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 2/3 III Tần số alen A 0,6 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể thân thấp, sau cho cá thể thân cao lai phân tích đời con, cá thể thân cao chiếm tỉ lệ 5/6 A B C D Câu 36(ID: 96162): Ở quần thể thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác Sau hai hệ ngẫu phối, thu F2 có 53,76% thân cao, hoa đỏ; 30,24% thân cao, hoa trắng; 10,24% thân thấp, hoa đỏ; 5,76% thân thấp, hoa trắng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hố Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? I Các thân cao, hoa trắng chủng F2 chiếm tỉ lệ 12,96% II Trong số thân cao, hoa đỏ F2, chủng chiếm tỉ lệ 3/28 III Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F2, xác suất để chủng 25% IV Nếu cho tất thân thấp, hoa đỏ F2 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình F3 13 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng A B C D Câu 37(ID: 96163): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen gồm alen nằm NST thường quy định alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A1 alen A2 Alen A1 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A2 quy định cánh trắng Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền tỉ lệ kiểu hình màu sắc cánh là: 64% cánh đen : 27% cánh xám : 9% cánh trắng Trong phát biểu sau quần thể, có phát biểu đúng? I Số cá thể có kiểu gen đồng hợp số cá thể cánh đen quần thể chiếm tỉ lệ 25% II Tổng số cá thể cánh đen dị hợp chiếm tỉ lệ 48% III Nếu có cá thể cánh xám quần thể giao phối ngẫu nhiên đời có tỉ lệ kiểu hình cánh xám : cánh trắng IV Nếu có cá thể cánh đen quần thể giao phối ngẫu nhiên đời có tỉ lệ kiểu hình cánh xám chủng 9/256 A B C D Câu 38(ID: 96164): Ở người, A nằm NST thường quy định da bình thường trội hồn tồn so với a quy định da bị bạch tạng Một quần thể người cân di truyền có tỷ lệ người mang gen quy định da bạch tạng chiếm 84% Có kết luận sau đúng? I Tần số alen A 2/3 tần số alen a II Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 48% III Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất để đứa đầu lòng mang gen quy định bạch tạng 39/64 IV Người chồng có da bình thường, người vợ có da bạch tạng, xác suất để đứa đầu lòng bị bạch tạng 37,5% A B C D Câu 39(ID: 96165): Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,6; a = 0,4; B = 0,2; b = 0,8 Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Quần thể có kiểu hình, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ cao II Quần thể có kiểu gen, kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ cao III Khi tiến hành phép lai kiểu gen quần thể, có 13 phép lai cho đời có 100% cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng IV Nếu có tác động nhân tố tiến hóa quần thể trạng thái cân di truyền A B C D Câu 40(ID: 96166): Ở loài thực vật lưỡng bội sinh sản tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở hệ F2, tỉ lệ hoa trắng 40% Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam A hoa đỏ : hoa trắng B 99 hoa đỏ : hoa trắng C 21 hoa đỏ : hoa trắng D 35 hoa đỏ : hoa trắng Câu 41(ID: 96167): Ở quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,6AA : 0,4Aa Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 10% II Qua hệ, tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần tiến tới tỉ lệ kiểu hình hoa trắng III Qua hệ, hiệu số tỉ lệ kiểu gen AA với tỉ lệ kiểu gen aa = 0,6 IV Ở hệ F3, tỉ lệ kiểu hình 33 hoa đỏ : hoa trắng V Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết giai đoạn phơi F2, có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 2/17 A B C D Câu 42(ID: 96168): Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hố Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P trạng thái cân di truyền II Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 A B C D Câu 43(ID: 96141): Ở Một quần thể thực vật, xét gen A nằm NST thường có alen A1, A2, A3 A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A2 A3; Alen A2 quy định hoa màu vàng trội hoàn toàn so với A3; Alen A3 quy định hoa màu trắng Quần thể cân di truyền, có tần số alen A1, A2, A3 0,3; 0,2; 0,5 Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng quần thể A 51: 24: 25 B : : C 54 : 21 : 25 D : : 25 Câu 44(ID: 96098): Ở người, gen A nằm NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng Một quần thể người cân di truyền có số người da đen chiếm tỉ lệ 84% Ở quần thể có cặp vợ chồng da đen, xác suất để đầu lòng họ gái có da trắng bao nhiêu? A 16 49 B 49 C 49 D 6,26% Câu 45(ID: 96125): Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100% số hoa đỏ Khi giao phấn ngẫu nhiên đến F2 quần thể đạt trạng thái cân di truyền, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ 36% Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất để này, có chủng A B 16 C 27 D Câu 46(ID: 96114): Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định Một quần thể người cân di truyền có 64% số người mang gen bạch tạng Một cặp vợ chồng quần thể không bị bệnh bạch tạng, xác suất để đứa đầu lòng họ bị bệnh bạch tạng A B 36 C 49 D 16 49 Câu 47(ID: 96124): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Tiếp tục cho F2 tự thụ phấn cho F3 Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên F3, xác suất để thu thân cao A 1/2 B 3/4 C 1/4 D 5/8 Câu 48(ID: 96082): Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100% số hoa đỏ Ở hệ F2, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ 36% Lấy hoa đỏ F 2, xác suất để thu chủng Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam A B C D Câu 49(ID: 96126): Ở người, gen a nằm NST thường quy định bệnh phenylketo niệu Trong quần thể cân di truyền có 36% số người mang gen bệnh Một cặp vợ chồng quần thể khơng bị bệnh có bố chồng bị bệnh Xác suất để đứa đầu lòng họ bị bệnh? A 49 B 36 C 12 D 18 Câu 50(ID: 96123): Ở người, gen A nằm NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng Một quần thể người cân di truyền có tỷ lệ người da đen chiếm 36% Một cặp vợ chồng có da đen dự định sinh người con, xác suất để người họ có đứa có da đen %? A 64 81 B 13 24 C 81 D 80 81 ĐÁP ÁN ĐÚNG : Lưu ý: Để xem lời giải chi tiết video chữa câu em xem khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA, MÔN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B 21 C 41 A A 22 C 42 D C 23 B 43 A D 24 C 44 C A 25 C 45 A D 26 D 46 C D 27 A 47 D D 28 B 48 A D 29 D 49 C 10 C 30 B 50 D 11 C 31 B 12 A 32 D 13 A 33 A 14 B 34 B 15 A 35 A 16 C 36 D 17 A 37 B 18 D 38 B 19 C 39 D 20 C 40 A Các em nên bám sát theo khoá học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ơn tập kiến thức Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang ... : 0,09 aa Câu 31 [ID: 48712]: Có quần thể lồi Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ hai có 250 cá thể, tần số A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể mới, alen... quần thể C Các cá thể quần thể có kiểu gen khác khơng thể có giao phối với D Các cá thể quần thể giống nét khác nhiều chi tiết Câu [ID: 48719]: Quần thể ngẫu phối quần thể A mà các thể quần thể. .. thể có thành phần di truyền sau: Quần thể I: 0,25AA: 0,1 Aa: 0,65aa Quần thể II: 0,5AA: 0,5aa Quần thể III: 0,3AA: 0,25 Aa: 0,45aa Quần thể cân di truyền là: A quần thể I B quần thể II Học Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ (có đáp án) , TRỌN bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ (có đáp án)

Hình ảnh liên quan

IV. Có 2 kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ. - TRỌN bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ (có đáp án)

2.

kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan