0

Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

16 28 0
  • Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:25

Trong khi báo cáo thu nhập tính toán lợi nhuận của công ty bằng hiệu số giữa tổng thu nhập (từ doanh thu) và tổng chi phí, thì ngân lưu ròng được tính bằng chênh lệch giữa tổng thu (to[r] (1)C Chhưươơnngg33 T THHMMĐĐNNHHĐĐUU TTƯƯCCƠƠNNGG:: X XÂÂYY DDNNGGBBIIÊÊNNDDNNGGNNGGÂÂNNLLƯƯUUTTÀÀIICCHHÍÍNNHH C CHHOOCCÁÁCCDDÁÁNN 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT So sánh lợi ích tài hay kinh tế dự án với chi phí tương ứng địi hỏi phải xếp tất liệu liên quan thành biên dạng tổng hợp cho toàn thời gian hoạt động dự án Trong thẩm định tài chính, biên dạng ngân lưu ròng dự án, thẩm định kinh tế biên dạng cho thấy lợi ích kinh tế rịng dự án sinh Chương bước giải thích cách xây dựng biên dạng ngân lưu dự án, đồng thời thảo luận tác động quan điểm đầu tư khác lên biên dạng dự án Ngân lưu tài dự án đầu tư minh họa Hình 3-1, khoản chênh lệch chi thu vẽ theo năm tồn dự án Trong năm đầu đầu tư vào dự án, biên dạng ngân lưu (được tính tốn theo chênh lệch chi thu) thường âm Trong năm sau, doanh thu từ sản phẩm trở nên lớn chi phí, ngân lưu rịng dương Với số dự án, yêu cầu phải đầu tư lớn giai đoạn suốt thời gian hoạt động dự án, chẳng hạn tái đầu tư trang thiết bị nhà xưởng, nên ngân lưu âm sau đầu tư ban đầu thực Ở dự án khác, ngân lưu âm giai đoạn hoạt động chúng sản xuất loại hàng hố dịch vụ có giá nhu cầu biến động mạnh Một số dự án có ngân lưu âm chí vào năm cuối chu kỳ hoạt động phát sinh chi phí khơi phục địa điểm dự án chi phí trợ cấp thơi việc cho cơng nhân Hình 3-1 Biên dạng ngân lưu tài dự án Giai đoạn đầu tư Giai đoạn vận hành ban đầu 1 10 11 12 13 14 THU TRỪ CHI NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA DỰA ÁN (+) (2)3.2 XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU HOẠCH ĐỊNH 3.2A Kế hoạch đầu tư Bước xây dựng ngân lưu tài lập kế hoạch đầu tư cho dự án dựa vào thơng tin tìm phần phân tích kỹ thuật, sức cầu, nhân lực tài Kế hoạch đầu tư gồm hai phần: (a) phần thứ xem xét chi tiêu cho tài sản thiết bị mới, chi phí hội tài sản hữu, (b) phần thứ hai cân nhắc khía cạnh tài trợ cho khoản đầu tư đề xuất Nếu phải xét đến qui mô và/hoặc địa điểm khác nhau, cần phải lên kế hoạch đầu tư tương ứng cho qui mô và/hoặc địa điểm Điều quan trọng kế hoạch đầu tư phải phù hợp với thời gian biểu thực tế điều kiện có hạn chế lao động, tài nguồn cung ứng kinh tế, khía cạnh kỹ thuật dự án (a) Kế hoạch đầu tư bao gồm danh mục tất khoản chi phí cần thực cơng trình bắt đầu vào hoạt động bình thường Từng khoản chi phí cần xác định theo năm dự kiến xảy Ngoài ra, khoản chi phải tách riêng thành hai phần: chi phí để trả cho hàng hóa dịch vụ bn bán quốc tế phần chi phí cho hàng hóa dịch vụ bn bán nước Những loại chi phí lại chia thành khoản chi trả cho nhà cung ứng cho loại hàng hóa, khoản nộp cho quyền (thuế doanh thu, thuế nhập v.v.), khoản trợ giá từ quyền trợ cấp để mua thiết bị đầu tư Các khoản chi phí lao động khâu xây dựng dự án phải xác định theo năm theo kỹ (b) Kế hoạch đầu tư phát thảo cách thức huy động chi phí Nguồn huy động vốn cổ phần hay tài trợ khơng hồn lại, vốn vay nước ngắn hạn dài hạn, vốn vay nước ngoài, viện trợ nước ngồi Khoản hình thức nêu coi ngân lưu vào (nguồn thu) cho dự án tùy thuộc vào quan điểm phân tích dự án Ví dụ, theo quan điểm chủ đầu tư, vốn cổ phần ngân lưu vào số vốn mà phải tự bỏ Phân tích ngân lưu tài theo quan điểm khác thảo luận chi tiết sau Bảng 3-1 ví dụ kế hoạch đầu tư dự án khai thác mỏ qui mơ trung bình Tiền lãi thời kỳ xây dựng hạng mục thường coi chi phí kế tốn thời gian thi cơng dự án Nó phản ảnh khoản lãi bị đồng vốn bị chơn vào việc xây dựng dự án, mà dự án chưa vào hoạt động Hạng mục cách đo lường tiền lãi thực tế chi trả mà cơng cụ kế tốn để tính chi phí hội vốn sử dụng dự án Nếu tiền lãi không thực chi cho tổ chức bên ngồi cho dự án vay vốn, tiền lãi thời gian thi công khoản chi tiền mặt không xem chi phí để đưa vào kế hoạch đầu tư hay biên dạng ngân lưu dự án Nếu thực tế có chi trả lãi vay thời gian xây dựng khoản ngân lưu xét dự án theo quan điểm cổ đông hay người chủ đầu tư (3)phí vào năm 2100 năm 3689, tương đương với ngân lưu tài rịng chi năm Bảng 3-1: Kế hoạch đầu tư cho dự án khai thác khống sản khu vực cơng qui mô vừa Hạng mục Năm 2……… (A) CHI TIÊU (ngàn đô-la) 1 Chuẩn bị địa điểm, khai thác phát triển (A) Nguyên vật liệu (I) Giá ngoại thương nhập chưa thuế 500 500 Thuế nhập (15%) 75 75 Thuế doanh thu (5%) 29 29 (II) Giá phi ngoại thương 400 300 Thuế doanh thu (5%) 20 15 (B) Lao động kỹ (bản địa) 150 100 (C) Lao động phổ thông 200 250 2 Trang thiết bị Giá ngoại thương, chưa thuế 600 2000 Thuế nhập (10%) 60 200 Thuế doanh thu (10%) 66 220 Tổng chi tiêu 2100 3689 (B) HUY ĐỘNG VỐN Vốn cổ phần nhà nước 2000 2000 1189 Vốn vay nhà nước (ngắn hạn) 100 500 Nợ nước (được nhà nước đảm bảo) 2000 Tổng vốn huy động 2100 3689 3.2.B Xử lý chi phí khấu hao (4)3.2.C Xử lý kế hoạch hoạt động Thành dự kiến tương lai dự án đầu tư thương mại tóm tắt tập hợp báo cáo tài hoạch định hay triển vọng, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lỗ lãi báo cáo ngân lưu cho năm toàn thời gian hữu dự án Dựa theo mục đích thẩm định đầu tư báo cáo ngân lưu liên quan trực tiếp; nhiên, báo cáo ngân lưu xây dựng từ thơng tin có bảng cân đối kế tốn báo cáo thu nhập nhiều năm.1 Bảng cân đối kế toán liệt kê tất tài sản có giá trị khoản vay nợ công ty Phần khác biệt giá trị tổng tài sản thuộc sở hữu công ty giá trị tổng số nợ công ty với giá trị vốn cổ phần hay giá trị ròng chủ đầu tư Trong bảng cân đối kế tốn cho thấy tình trạng tài cơng ty vào cuối giai đoạn, báo cáo thu nhập cho thấy hoạt động công ty giai đoạn làm tăng hay giảm giá trị rịng cơng ty Giá trị rịng tăng cơng ty báo cáo khoản thu nhập ròng dương Báo cáo thu nhập đo lường thu nhập có doanh thu tính tốn chi phí mua hàng Chênh lệch tổng thu tổng chi cho thấy mức lãi hay lỗ cơng ty trước đóng thuế thu nhập Thuế thu nhập đánh vào khoản này, thu nhập rịng cơng ty phần cịn lại sau nộp thuế Mặc dù báo cáo ngân lưu chứa đựng thông tin khác với báo cáo thu nhập, xây dựng từ tập hợp báo cáo thu nhập bảng cân đối kế toán Trong báo cáo thu nhập tính tốn lợi nhuận cơng ty hiệu số tổng thu nhập (từ doanh thu) tổng chi phí, ngân lưu rịng tính chênh lệch tổng thu (total receipts) tổng chi (total expenditures) Do đó, có số biến số phải định nghĩa rõ ràng quan hệ chúng phải hiểu rõ trước ta xây dựng bảng báo cáo ngân lưu từ tập hợp báo cáo thu nhập bảng cân đối kế toán Hai biến số cần phải phân biệt doanh thu sales khoản thu receipts Khi việc bán hàng thực hiện, hàng chuyển giao người mua chưa chuyển tiền cho người bán Trong trường hợp vậy, kế toán viên ghi nhận người bán có tài sản gọi tài khoản thu accounts receivable) có giá trị giá trị hàng hóa bán, người mua có khoản nợ gọi tài khoản phải trả accounts payable Nói cách khác người mua nợ người bán mua hàng Điều dẫn ta đến biến số thứ hai cần phải phân biệt rõ ràng Đó khác khoản muahàng (purchases) khoản chi (expenditures) Khi người mua mua hàng chưa trả tiền, kế toán viên ghi nhận tài khoản phải trả người mua tăng lên chưa có khoản chi thực tế ghi nhận Vào thời điểm này, giao dịch khơng có ảnh hưởng đến báo cáo ngân lưu người bán người mua chưa có chuyển tiền từ tay người sang tay người khác Khi người mua trả tiền cho mặt hàng này, kế toán viên người mua ghi giảm tài khoản phải trả tăng khoản chi tiền mặt (cash expenditures) Đó hạng mục 1 (5)mang dấu âm báo cáo ngân lưu người mua thời điểm việc chi trả thực hiện Mặt khác, kế toán viên người bán ghi tăng khoản thu tiền mặt (cash receipts) ghi giảm tài khoản phải thu thực nhận số tiền trả cho hàng bán trước Khoản thu tiền mặt đưa vào báo cáo ngân lưu người bán ngân lưu vào thật nhận Tuy nhiên, cách xử lý khoản doanh thu báo cáo thu nhập khác với báo cáo ngân lưu Khi hàng bán ra, kế toán viên người bán ghi nhận việc khoản gia tăng thu nhập chưa nhận tiền chi trả Đồng thời, kế toán viên người mua ghi sổ việc mua hàng hóa dịch vụ khoản chi tiêu hay giảm thu nhập ròng, chưa trả tiền cho hàng Do đó, ta thấy bảng báo cáo ngân lưu cá nhân hay cơng ty có khoản ngân lưu rịng âm (-) đồng thời báo cáo thu nhập kỳ họ lại cho thấy thu nhập ròng dương Vì khoản phải thu có giá trị dương (+) người bán hàng, chúng báo cáo tài sản có bảng cân đối kế tốn cuối kỳ người bán, tài khoản phải trả phần nợ công ty nên ghi bảng cân đối kế toán công ty tài sản nợ Nếu biết giá trị hàng hóa bán giai đoạn, biết giá trị khoản phải thu vào đầu kỳ cuối kỳ, ta tính khoản thu tiền mặt sau: Khoản thu = Doanh thu + Tài khoản phải thu - Tài khoản phải thu kỳ kỳ đầu kỳ cuối kỳ (ngân lưu vào) Tương tự, ta tính khoản chi tiền mặt từ giá trị khoản mua hàng (purchase) ghi báo cáo thu nhập với giá trị tài khoản phải trả đầu kỳ cuối kỳ sau: Chi tiêu tiền mặt = Khoản mua + Tài khoản phải trả - Tài khoản phải trả kỳ (ngân lưu ra) kỳ đầu kỳ cuối kỳ Để minh họa tính tốn này, giả sử khoản phải thu ghi bảng cân đối kế toán vào đầu kỳ 2000 vào cuối kỳ 2600 Doanh thu kỳ ghi nhận báo cáo thu nhập 4000 Tổng thu hay ngân lưu vào kỳ tính sau: Ngân lưu vào = 4000 + 2000 - 2600 = 3400 Giả sử tổng tài khoản phải trả vào đầu kỳ 3500 cuối kỳ 2800, với giá trị khoản mua ghi báo cáo thu nhập 3800 Do đó, tổng chi tiêu tiền mặt hay ngân lưu tính sau: Ngân lưu = 3800 + 3500 - 2800 = 4500 Bây trở lại với hai hạng mục khác thường gây nhiều khó khăn việc tính tốn biên dạng ngân lưu tài dự án (6)Để thực hoạt động kinh tế, cần phải có đầu tư định vào số hạng mục để tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh Những hạng mục bao gồm: tiền mặt, khoản phải thu trừ khoản phải trả, hàng tồn kho Chúng ta thấy cách thức mà thay đổi khoản phải thu khoản phải trả làm thay đổi ngân lưu dự án Điều quan trọng cần lưu ý thay đổi hàng tồn kho tự động đưa vào ngân lưu sử dụng hai cơng thức Ví dụ, tồn kho nhập lượng tăng lên, phần tăng lên ghi khoản mua vào Nếu khoản mua vào trả tiền, phần tăng hàng tồn kho hình thành ngân lưu Ngược lại chưa trả tiền, khơng có ngân lưu Tác động thay đổi giá trị hàng tồn kho ngân lưu cơng ty tính tốn xác theo phương trình ước tính khoản toán tiền mặt nêu Bất gia tăng khoản mua để tăng hàng tồn kho mà chưa trả tiền bù lại gia tăng tài khoản phải trả 3.2.E Tiền mặt dành riêng để thực giao dịch Điều quan trọng phải nhận cân đối tiền mặt tăng lên hay giảm xuống khơng có thay đổi hạng mục doanh thu, khoản mua, khoản phải thu hay phải trả Việc xảy ra, chẳng hạn, công ty huy động thêm vốn cổ phần hay vốn vay công ty phải trả lãi suất chi cổ tức Khi lượng tiền mặt dành riêng để tạo thuận lợi cho giao dịch, có nghĩa sử dụng tiền mặt nên ngân lưu Tương tự, lượng tiền mặt dành riêng cho giao dịch giảm nguồn cung cấp tiền mặt cho mục đích sử dụng khác dự án nên ngân lưu vào Do đó, lượng tiền mặt dành riêng cho công việc giao dịch thời kỳ tăng lên, phần tăng ngân lưu ra; lượng tiền mặt giảm đi, phần giảm ngân lưu vào 3.2.F Chi phí hội Một khái niệm quan trọng có ích cho việc hình thành ngân lưu chi phí hội Chi phí hội việc sử dụng nguồn lực dự án lợi ích bị bỏ qua khơng sử dụng nguồn lực vào hoạt động khác Ví dụ, chi phí hội ngư dân nghèo tham gia dự án tăng trọng gia súc phủ tài trợ khoản thu nhập từ nghề cá Tương tự, trang trại trước sử dụng để trồng thuốc để trồng đậu phộng chi phí hội thu nhập từ thuốc Những chi phí hội phải đưa vào hình thành ngân lưu dự án tăng trọng gia súc trồng đậu phộng 3.2.G Chi phí chìm chi phí tăng thêm (7)Trường hợp mà tài sản từ khoản chi tiêu trước cân nhắc lúc thẩm định dự án tài sản lẽ đem bán dự án không thực hiện, có dự án nên chúng ghép vào cơng trình dự án triển khai Khi đó, thơng số thích hợp khơng phí lịch sử khoản chi tiêu khứ, mà giá trị lý tài sản hữu Nên nhớ giá trị lý tài sản thường thể phần đáng kể chi phí lịch sử ban đầu cơng trình cũ, khơng thể bỏ qua Vì vậy, tài sản giữ lại, giá trị lý chúng phải tính vào chi phí dự án Nếu khơng, tổng chi phí đầu tư cần thiết cho dự án bị ước tính thấp cách đáng kể Tuy nhiên, tài sản hữu đem bán với tư cách đơn vị hoạt động thuộc diện lý, phần chi phí nguồn lực cơng trình hữu dự kiến đưa vào chi phí dự án phần giá trị sử dụng tài sản Một vấn đề tương tự phát sinh vào cuối thời gian hữu dự án, số tài sản dự án chưa hồn tồn bị hao mịn Do đó, lợi ích cuối tính cho dự án từ việc lý tài sản Hoặc theo cách khác, việc tục trì dự án phận hoạt động chung có nhiều thuận lợi hơn, tài sản có giá trị sử dụng cao giá trị lý Một lần nữa, lợi ích cuối dự án giá trị cao có từ lý hay tiếp tục sử dụng Cách xác để tính giá trị lý tài sản dựa vào thẩm định chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thị trường thiết bị cũ, nhà xưởng, đất đai Tương tự, có tính tốn tương đối xác giá trị sử dụng tài sản Một phương pháp xác hơn, thường tiện lợi hơn, để tính tốn giá trị lý tài sản hữu lấy giá trị kế toán tài sản trừ giá trị kế tốn chi phí lắp đặt bố trí Khi tính giá trị kế tốn, phải trừ phần chi phí tư liệu liên quan đến việc lắp đặt thiết bị chi phí khơng có giá trị lý nhà máy bị tháo dỡ Ngược lại, giá trị sử dụng tài sản ước tính giá trị kế toán tài sản kể chi phí lắp đặt Trong trường hợp, giá trị kế toán tài sản phải điều chỉnh theo lạm phát, hay được, theo giá thay tài sản, kể từ mua tài sản Trong chu kỳ hoạt động dự án, điều quan trọng phải tính tốn tất chi phí lợi ích khác biệt giá trị biến số trường hợp dự án không thực giá trị chúng trường hợp dự án thực Một sai lầm thường hay mắc phải giả thiết cho tất chi phí lợi ích tăng thêm theo dự án mới, thực tế Do đó, phải thận trọng xác định “phương án gốc” qua định biên dạng thực tế chi phí lợi ích kỳ vọng dự án không thực 3.2.H Đất đai (8)lại, cải thiện hệ thống sở hạ tầng, giá trị đất đai cịn tăng nhanh mức tăng lạm phát suốt vịng đời dự án Khi đó, điều quan trọng không đưa phần giá trị đất gia tăng vượt mức tăng chung lạm phát vào giá trị lý dự án Trong đa số trường hợp, mức tăng giá trị lý đất đai (đặc biệt đất thị) khơng có liên quan tới loại hình dự án sử dụng mảnh đất Thơng thường, giá đất thật tăng lên nhờ có đầu tư vào sở hạ tầng công cộng mà kết đầu tư công cộng lại không chào bán cách cạnh tranh Do đó, điều quan trọng khơng quy gia tăng giá trị thực đất đai cho dự án nhằm tránh xu hướng thiên lệch chọn dự án sử dụng nhiều đất Trường hợp ngoại lệ nguyên tắc dự án sử dụng (hay sử dụng) đất cải thiện hay gây phương hại chất lượng đất Trong trường hợp vậy, giá trị cải thiện ròng đất phải cộng vào giá trị thực mảnh đất xác định vào lúc bắt đầu dự án, từ tính giá trị lý đất nhằm phục vụ cho mục tiêu phân tích dự án kết thúc Hoặc theo cách khác, chi phí hội đất phản ảnh biên dạng ngân lưu dự án theo mức giá th đất năm Giá th tính tốn phí th đơla giá trị đất nhân cho giá trị thực đất vào giai đoạn vòng đời dự án Nếu giá thuê hàng năm sử dụng, chi phí ban đầu đất giá trị thị trường cuối đất khơng tính vào biên dạng ngân lưu dự án 3.2.I Công thức báo cáo ngân lưu hoạch định Trong khơng có cơng thức trình bày tiêu chuẩn cho báo cáo ngân lưu hoạch định dự án đầu tư, điều quan trọng liệu đưa tiết hóa đầy đủ, tạo điều kiện dễ dàng để phần thẩm định kinh tế phân phối thu nhập đưa điều chỉnh cần thiết ngân lưu tài Các khoản thu chi phải phân loại phác họa phần thảo luận kế hoạch đầu tư vận hành dự án Các khoản thu phải xác định tùy theo chúng doanh thu từ hàng ngoại thương hay phi ngoại thương Những khoản chi tốn phải trình bày theo cách thức tương tự phân định riêng biệt tất loại thuế, thuế quan trợ giá Chi phí lao động phải phân loại theo kỹ sử dụng Cuối cùng, chi phí tài chính, ví dụ tiền lãi, phải tách thành hạng mục riêng mà khơng tính chung vào chi phí nhập lượng Để minh họa việc xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính, tiếp tục với ví dụ mỏ khống sản Kế hoạch đầu tư dự án phác họa Bảng 3-1 Giả thiết có thời gian hoạt động năm mỏ đóng cửa, máy móc trang thiết bị lý sắt vụn Việc thực năm sau mỏ đóng cửa giá trị đồ phế thải dự kiến US$1.000.000 Sau khai thác hết, đất đai khu mỏ giả định có giá trị Bảng 3-2 gồm có thơng tin hoạt động cần thiết để xây dựng báo cáo ngân lưu hoạch định cho dự án Bảng 3-3 minh họa rõ chất thông tin cần có trình bày báo cáo ngân lưu phục vụ cho thẩm định tài (9)yếu dự án thương mại, phát sinh vấn đề liên quan tới hỗn hợp tài trợ/huy động vốn tối ưu vốn cổ phần vốn vay.2 Bảng 3-2: Thông tin hoạt động cho dự án khai thác khoáng sản Hạng mục Năm Doanh thu: Ngoại thương 2000 3000 3500 3000 2000 Khoản mua hàng Nguyên liệu đầu vào Ngoại thương 600 750 800 700 600 Phi ngoại thương 200 250 320 200 200 Thuế quan hàng ngoại thương 60 75 80 70 60 Thuế quan hàng phi ngoại thương 75 25 32 20 20 Lao động Có tay nghề (nội địa) 100 150 200 150 125 Phổ thông 50 70 90 80 60 Các chi phí khác Khấu hao 789 1000 1000 1000 1000 Vốn lưu động (giá trị cuối kỳ) Khoản phải thu 500 750 1000 750 500 Khoản phải trả 160 200 300 200 150 Tồn kho 200 250 300 200 0 Tiền mặt dạng vốn lưu động 20 30 45 50 45 20 Với số liệu trình bày bảng 3-1 3-2, báo cáo ngân lưu hoạch định xây dựng bảng 3-3 Báo cáo ngân lưu làm sở cho phân tích tài kinh tế dự án theo sau Chính ngân lưu rịng từ báo cáo cho biết danh mục dự án nêu hình 3-1 3.3 PHÂN TÍCH CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ THEO NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU Như thảo luận phần 2.3 Chương 2, dự án đầu tư thẩm định theo phân tích tài chính, kinh tế, phân phối thu nhập, hay xã hội Trong phân tích tài chính, dự án thẩm định sở sử dụng giá tài chúng thực xuất thị trường Trong phân tích kinh tế, nhà phân tích thẩm định định đầu tư sở sử dụng giá điều chỉnh ứng với biến dạng thị trường để chúng phản ảnh chi phí nguồn lực hay lợi ích kinh tế thực xã hội Trong phân tích phân phối thu nhập, lợi ích kinh tế ròng phân chia cho đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp dự án (10)Bảng 3-3: Báo cáo ngân lưu tài hoạch định cho đầu tư khai thác khoán sản Hạng mục Năm 0 CÁC KHOẢN THU: Doanh thu: Ngoại thương 2000 3000 3500 3000 2000 Thay đổi khoản phải thu -500 -250 -250 +250 +250 +500 Giá trị lý (tài sản phế thải) 1000 NGÂN LƯU VÀO (+) 1500 2750 3250 3250 2250 1500 CÁC KHOẢN CHI: a) Chuẩn bị, khai thác phát triển địa điểm: Nguyên liệu: Nguyên liệu ngoại thương 500 500 Thuế nhập (ngoại thương) 75 75 Thuế doanh thu (ngoại thương) 29 29 Nguyên liệu phi ngoại thương 400 300 Thuế doanh thu 20 15 Thiết bị: Ngoại thương ròng 600 2000 Thuế doanh thu 66 220 Thuế nhập 60 200 b) Mua nguyên liệu Ngoại thương 600 750 800 700 600 Phi ngoại thương 200 250 320 200 200 Thuế nhập 60 75 80 70 60 Thuế 20 25 32 20 20 c) Chi phí nhân cơng vận hành Có tay nghề (bản địa) 100 150 200 150 125 Phổ thông 50 70 90 80 60 d) Chi phí nhân cơng xây dựng Có tay nghề (nội địa) 150 100 Phổ thông 200 250 e) Thay đổi khoản phải trả -160 -40 -100 +100 +50 +150 f) Thay đổi tiền mặt làm vốn lưu động 20 10 15 -5 -25 -20 NGÂN LƯU RA (-) 2100 3709 880 1295 1427 1315 1090 130 NGÂN LƯU RÒNG -2100 -3709 -620 + 1455 +1823 +1935 +1160 +1370 (11)vụ mà xét theo quan điểm xã hội đáng khen (như giáo dục) hay đáng trách (như nghiện ma túy) Ngồi việc phải tn theo cách thức phân tích khác nhau, dự án đầu tư thẩm định theo quan điểm cá nhân hay tổ chức khác Ví dụ, chuyên gia phân tích đánh giá dự án qua lăng kính chủ đầu tư hay cổ đơng, nhà cung ứng nguyên liệu cho dự án, dân chúng sống vùng hạ lưu khu vực dự án, ngân hàng hay tổ chức tài khác, quan quản lý ngân sách nhà nước hay quốc gia Trong Hình 3.2 chúng tơi phác họa số thay đổi vị trí xảy thẩm định dự án từ quan điểm cá nhân hay tổ chức khác Người đọc cần lưu ý số lượng quan điểm nêu Hình 3.2 bị hạn chế cách cố ý đơn giản rõ ràng Ta nghĩ dự án tập hợp quan hệ giao dịch, qua cá nhân hay tổ chức phải chịu chi phí khác nhận lợi ích khác Việc thẩm định dự án từ số quan điểm khác quan trọng chúng cho phép nhà phân tích xác định xem bên liên quan có nhìn nhận dự án đáng tài trợ, đáng tham gia triển khai hay không Nếu kết dự án hấp dẫn chủ dự án không hấp dẫn tổ chức tài hay quan quản lý ngân sách quyền, dự án gặp khó khăn khâu xin phép phê chuẩn tìm nguồn tài trợ Hay ngược lại, dự án có lợi theo quan điểm ngân hàng hay quan quản lý ngân sách khơng có lợi cho chủ đầu tư, dự án gặp nhiều khó khăn thực Nói tóm lại, để đảm bảo phê chuẩn thực thành công, dự án phải hấp dẫn tất nhà đầu tư người thực có liên quan Hình 3.2: Phân tích định đầu tư theo nhiều quan điểm khác Loại hình phân tích Tài Kinh tế Phân phối thu nhập Nhu cầu Quan điểm (I) (II) (III) (IV) Ngân hàng A Không áp dụng E Không áp dụng Chủ đầu tư B Không áp dụng E Không áp dụng Ngân sách quyền C Khơng áp dụng E Không áp dụng Quốc gia Không áp dụng D E F Vì phân tích kinh tế, phân phối thu nhập hay theo nhu cầu xét theo quan điểm toàn quốc gia, chúng mối quan tâm hàng đầu định chủ đầu tư hay ngân hàng Trong chủ đầu tư hay ngân hàng đánh giá dự án theo quan điểm tài chính, quan điểm quốc gia lại xem xét định đầu tư theo quan điểm kinh tế, phân phối thu nhập hay nhu cầu Những tình diễn tả chữ từ A đến F Hình 3-2 thảo luận cụ thể phần 3.3.1 Quan điểm Tài (12)Mối quan tâm trước tiên ngân hàng xác định sức mạnh tổng thể dự án nhằm đánh giá an toàn số vốn vay mà dự án cần Các ngân hàng coi dự án hoạt động có khả tạo lợi ích tài rõ ràng sử dụng nguồn tài rõ ràng Quan điểm biết quan điểm tổng đầu tư, theo ngân hàng xem xét dịng tài rót vào dự án (gồm trợ giá) lợi ích (gồm chi trả thuế), với lợi ích chi phí xác định theo giá tài chúng Qua phân tích dịng tài tiềm này, ngân hàng xác định tính khả thi mặt tài chính, nhu cầu cần vay vốn khả trả nợ vay dự án Phải tính gộp vào tổng vốn đầu tư dự án chi phí hội tài cơng trình hữu ghép vào dự án Các ngân hàng không quan tâm tới chi phí gốc tài sản có Quan điểm ngân hàng hay quan điểm tổng đầu tư diễn tả ô “A”, tảng mà thành viên liên quan dựa vào để đánh giá khả thu lợi họ Một cách thức hơn, quan điểm ngân hàng diễn tả sau: A = Quan điểm Ngân hàng = Quan điểm tổng mức đầu tư = Lợi ích tài - Chi phí tài - Chi phí hội tài sản có trực tiếp trực tiếp (B) Chủ đầu tư Giống ngân hàng, chủ đầu tư xem xét mức thu nhập ròng tăng thêm dự án so với họ kiếm trường hợp khơng có dự án; vậy, chủ đầu tư xem mà họ bị thực dự án chi phí Khác với ngân hàng, chủ đầu tư cộng vốn vay ngân hàng khoản thu tiền mặt, trừ tiền trả lãi vay nợ gốc khoản chi tiền mặt Như vậy, chủ đầu tư dự án, ngân lưu rịng tương ứng diễn tả sau: B = A + Vốn vay - Trả lãi nợ vay (C) Cơ quan ngân sách quyền Ơ “C” tính đến tác động dự án đầu tư theo quan điểm quan quản lý ngân sách quyền Một dự án cần chi ngân sách dạng trợ giá hay hình thức chi chuyển giao khác tạo nguồn thu từ phí sử dụng thuế trực thu hay gián thu Do đó, quan quản lý ngân sách quyền, thu nhập tài rịng dự án tạo diễn tả sau: C = Thuế phí sử dụng trực tiếp gián tiếp - Trợ giá trợ cấp trực tiếp gián tiếp 3.3.2 Quan điểm kinh tế (D) Quốc gia (13)được xem chi phí Cuối cùng, phần thẩm định kinh tế dự án điều chỉnh theo thuế trợ giá, khơng tính tới vốn vay chúng thể luồng vốn tài nguyên thực Vì vậy, tỉ suất lợi nhuận hay suất sinh lợi kinh tế dự án, theo quan điểm quốc gia, diễn tả sau: D = Tổng lợi ích - Chi phí (cả chi phí đầu tư lẫn hoạt động) tính theo giá kinh tế 3.3.3 Quan điểm phân phối thu nhập Đối với phân phối thu nhập, nhà phân tích tính tốn lợi ích tài rịng mà dự án mang lại cho nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp dự án, sau trừ chi phí hội họ Phân tích phân phối thu nhập xây dựng sở phân tích kinh tế tài với điều kiện chúng thực theo quan điểm tất bên liên quan tới dự án Trong Hình 3.2 phân tích phân phối thu nhập ký hiệu chữ E xây dựng tất ngoại tác dự án tạo ra, dẫn đến thay đổi thu nhập nhóm khác xã hội 3.3.4 Quan điểm nhu cầu Ở đây, nhà phân tích quy ngoại tác tích cực thành viên dự án tiêu thụ dịch vụ đáng khuyến khích giáo dục, y tế, hay dinh dưỡng Theo trực giác mức sẳn lịng chi trả cá nhân cho dịch vụ chẳng hạn giáo dục thấp giá trị thực giáo dục mà tất thành viên xã hội sẵn lòng bỏ tiền trả cho cá nhân đào tạo Do đó, nhà phân tích cộng thêm khoản tiền cho đơ-la giá trị số lượng hàng hóa tăng thêm, mà hàng hóa xã hội tiêu thụ nhờ kết hoạt động dự án Phân tích theo nhu cầu ký hiệu chữ F Hình 3.2 Để minh họa khía cạnh phân tích khác sử dụng thẩm định dự án, chúng tơi sử dụng ví dụ dự án đánh giá theo cách nhìn cá nhân tổ chức khác sở thơng lệ kế tốn khác Phân tích phân phối thu nhập hay nhu cầu khơng trình bày ví dụ thảo luận phần sau Ta xem xét kiện ước lệ dự án sau: a Dự án kéo dài hai năm, ký hiệu năm năm Khởi công năm 0, bắt đầu hoạt động vào đầu năm kết thúc vào cuối năm b Trong năm 0, nghìn đơ-la (US$1.000) chi để mua thiết bị máy móc c Để tài trợ cho dự án, chủ dự án phải vay ngân hàng tư nhân khoản vay tương đương 50% tổng chi phí đầu tư ban đầu Lãi suất vốn gốc đến hạn toán năm Khoản vay chịu lãi suất 10% d Trong năm 1, dự án tạo US$300 doanh thu nhận trợ giá tương đương với 50% trị giá doanh thu Chi phí hoạt động năm US$140 Thuế US$100 (14)f Dự án gây ô nhiễm nước Chi phí cho việc làm nước dự tính US$50 cho năm hoạt động Chính quyền khơng yêu cầu nhà đầu tư dọn trường sau kết thúc dự án g Diện tích đất dự án thuộc quyền sở hữu chủ dự án, chi phí hội phần đất tương đương với khoản tiền cho thuê US$30/năm Bảng 3-4: Luồng tài nguyên ròng xét từ quan điểm khác Phân tích: Tài Kinh tế Các quan điểm Chủ đầu tư Ngân hàng Ngân sách Quốc gia (Ơ hình 3.2) (B) (A) (C) (D) Năm: 0 1 0 1 0 1 0 1 Doanh thu 300 300 300 Chi phí hoạt động -140 -140 -140 Trang thiết bị -1000 950 -1000 950 -1000 950 Trợ giá 150 150 -150 Thuế -100 -100 100 Vốn vay 500 -500 Lãi vay -50 Ngoại tác -50 Chi phí hội đất đai -30 -30 -30 -30 -30 -30 Luồng tài nguyên ròng -530 580 -1030 1130 -50 -1030 1030 Bảng tổng kết cho thấy suất sinh lợi dự án theo quan điểm chủ dự án, ngân hàng, quan quản lý ngân sách quyền, quốc gia Các chữ viết hoa cột tương ứng với nội dung Hình 3-2 Phân tích dự án theo quan điểm tài chính, kinh tế, chủ đầu tư quyền dẫn tới bốn kết quả, nêu Hình 3-3 Hình 3.3: Tính tốn khả sinh lợi theo quan điểm chủ đầu tư toàn kinh tế Kinh tế (quốc gia ) + (-) Tài chính: (chủ đầu tư + (a) (b) (-) (c) (d) (15)Trong trường hợp ô (a), dự án nên thực tạo lợi ích rịng cho chủ dự án kinh tế Trong trường hợp (d), dự án gây lỗ cho hai bên vậy, khơng nên thực Giữa hai trường hợp này, thấy có tình khơng rõ ràng Như (b), dự án có lợi cho chủ đầu tư gây lỗ cho xã hội Chẳng hạn dự án canh tác loại trồng sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, có khả phương hại đến người dân sống khu vực hạ lưu dự án Hay dự án quyền trợ cấp nhiều chi phí hoạt động Nếu quyền định tăng thuế hoạt động loại này, chủ dựa án thấy việc đầu tư khơng cịn có lợi Nếu quyền áp thuế, kết dự án chuyển từ (b) sang (d)) Trong trường hợp nào, dự án khơng sinh lợi cho tồn xã hội khơng nên thực Trong trường hợp (c), dự án tạo lợi ích kinh tế ròng cho xã hội gây lỗ cho chủ đầu tư Kết cổ đơng góp vốn vào dự án không chấp thuận việc thực dự án Những dự án loại dự án trồng cây, giúp cải thiện lưu vực sông, đa dạng sinh thái chống xói mịn Mặc dù dịch vụ có lợi cho xã hội chúng khơng mang lại đủ thu nhập cho chủ dự án tư nhân Nếu quyền định trợ cấp cho dự án để khuyến khích nhà đầu tư triển khai, kết chuyển từ trường hợp (c) sang trường hợp (a) Khi đó, dự án vừa có lợi cho xã hội vừa có lợi cho chủ đầu tư họ thực dự án (16)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 James W Henderson and Terry S Maness, The Financial Analyst’s Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity New York, Van Nostrand Reinhold, 1989 2 Malcolm Gillis, Glenn P Jenkins, and Donald R Lessard, “Public Enterprise Finance: Towards a Synthesis”, Development Discussion Paper, Number 101, Harvard Institute for International Development, August 1980
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án, Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Hình ảnh liên quan

Ngân lưu tài chính của một dự án đầu tư được minh họa như trong Hình 3-1, trong đó các khoản chênh lệch giữa chi và thu được vẽ tuần tự theo các năm tồn tại của dự án - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

g.

ân lưu tài chính của một dự án đầu tư được minh họa như trong Hình 3-1, trong đó các khoản chênh lệch giữa chi và thu được vẽ tuần tự theo các năm tồn tại của dự án Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 3-1: Kế hoạch đầu tư cho dự án khai thác khoáng sản khu vực công qui mô vừa - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Bảng 3.

1: Kế hoạch đầu tư cho dự án khai thác khoáng sản khu vực công qui mô vừa Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3-2: Thông tin hoạt động cho dự án khai thác khoáng sản - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Bảng 3.

2: Thông tin hoạt động cho dự án khai thác khoáng sản Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3-3: Báo cáo ngân lưu tài chính hoạch định cho đầu tư khai thác khoán sản - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Bảng 3.

3: Báo cáo ngân lưu tài chính hoạch định cho đầu tư khai thác khoán sản Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3.2: Phân tích các quyết định đầu tư theo nhiều quan điểm khác nhau - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Hình 3.2.

Phân tích các quyết định đầu tư theo nhiều quan điểm khác nhau Xem tại trang 11 của tài liệu.
(Ô trong hình 3.2) (B) (A) (C) (D) - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

trong.

hình 3.2) (B) (A) (C) (D) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3-4: Luồng tài nguyên ròng xét từ các quan điểm khác nhau - Bài đọc 2-1 và 3-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 3: Thẩm định đầu tư công: Xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án

Bảng 3.

4: Luồng tài nguyên ròng xét từ các quan điểm khác nhau Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan