0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại các trường trung học cơ sở ở huyện tam dương vĩnh phúc

118 19 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại các trường trung học cơ sở ở huyện tam dương   vĩnh phúc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC *********** NGUYỄN THẾ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƯƠNG -VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI- 2009 Môc lôc MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trang Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Ch-¬ng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục quản lý nhà trường 1.2.2 Hoạt động dạy học 15 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học 17 1.2.4 Biện pháp quản lý 18 1.3 Dạy học Ngoại ngữ nói chung dạy học Tiếng Anh THCS 24 1.3.1 Hoạt động dạy học trường THCS 24 1.3.2 Những đặc điểm hoạt động dạy học Ngoại ngữ 27 1.4 Quản lý dạy học môn Tiếng Anh trường THCS giai đoạn 28 1.4.1 Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THCS 28 1.4.2 Yêu cầu đặt cho dạy học quản lý dạy học môn Tiếng Anh trường THCS giai đoạn 33 Tiểu kết chương 42 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS Ở TAM DƢƠNG VĨNH PHÚC 2.1 Vài nét tình hình kinh tế xã hội huyện Tam Dương Vĩnh Phúc giáo dục THCS huyện 43 2.1.1 Khái quát kinh tế - xã hội huyện Tam dương - Vĩnh Phúc 43 44 2.1.2 Thực trạng giáo dục THCS huyện Tam Dương- Vĩnh - Phúc 43 2.2 Thực trạng dạy học Tiếng Anh trường THCS Tam Dương - Vĩnh Phúc 47 2.2.1 Thực trạng giảng dạy Tiếng Anh GV 2.2.2 Thực trạng học tập môn Tiếng Anh HS 47 55 2.2.3 Thực trạng quản lý công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết học tập HS 61 2.2.4 Thực trạng quản lý thiết bị dạy học, sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động dạy học môn Tiếng Anh nhà trường THCS Tam Dương - Vĩnh Phúc 63 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THCS Tam Dương - Vĩnh Phúc 65 Tiểu kết Chương 67 Chƣơng : CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƢỜNG THCS Ở HUYỆN TAM DƢƠNG - VĨNH PHÚC 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 70 71 69 3.2 Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường THCS Tam Dương- Vĩnh Phúc 3.2.1.Biện pháp 1: Đổi quan điểm nhận thức dạy học quản lý 71 dạy học môn Tiếng Anh 71 3.2.2 Biện pháp : Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học môn Tiếng Anh 75 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV Tiếng Anh 3.2.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn (Tiếng Anh) 3.2.5 Biện pháp 5: Bồi dưỡng phương pháp học cho HS 79 81 83 3.2.6 Biện pháp 6: Huy động sử dụng hợp lý phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học mơn Tiếng Anh nói riêng 85 3.2.7 Biện pháp 7: Đổi công tác QL kiểm tra, thi đánh giá kết học tập HS mônTiếng Anh 86 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện phỏp 89 Kết luận khuyến nghị 92 Kt luận Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 98 94 DANH TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐTNCS Đoàn Thanh niên cộng sản GD& ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HS Học sinh KT- ĐG Kiểm tra - Đánh giá NCKH Nghiên cứu khoa học NXB Nhà xuất PP Phương pháp QLGD Quản lý giáo dục QTDH Quá trình dạy học THCS Trung học sở MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hơn hết giới ngày chứng kiến biến đổi vô to lớn xã hội loài ngƣời với đặc trƣng : Tồn cầu hố, cơng nghệ thơng tin, xã hội học tập Có thể nói, tồn cầu hố, đổi cơng nghệ, đặc biệt cơng nghệ thông tin nhu cầu học tập suốt đời thúc giúp tổ chức lại cách đời sống xã hội, đƣa loài ngƣời đến kinh tế trí thức, bƣớc vào văn minh trí tuệ Sự biến đổi có tác động khơng nhỏ đến phát triển giáo dục Trong bối cảnh này, giáo dục phải vừa đảm bảo nhiệm vụ đào tạo công dân tốt cho đất nƣớc, vừa đảm bảo đào tạo ngƣời trở thành thành viên tốt cộng đồng nhân loại 1.1 Thế kỷ XXI - Thế kỷ kinh tế tri thức Các quốc gia giới xác định đƣợc giáo dục quốc sách hàng đầu Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ cho phát triển đất nƣớc Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định để tắt đón đầu từ đất nƣớc phát triển vai trị giáo dục, khoa học cơng nghệ lại có tính định Giáo dục phải trƣớc bƣớc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài để thực thành cơng mục tiêu phát triển dân trí xã hội cho đất nƣớc Nhận thức rõ đƣợc bối cảnh xu phát triển thời đại ngày nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta xác định mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) là: “Đƣa nƣớc ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại Nguồn lực ngƣời, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh đƣợc tăng cƣờng, thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đƣợc hình thành bản, vị nƣớc ta trƣờng quốc tế đƣợc nâng cao…”[3, tr 71] Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đến việc dạy học Ngoại ngữ nhà trƣờng Tiếng Anh Ngoại ngữ bắt buộc đƣợc đƣa vào dạy học nhiều bậc học khác hệ thống Giáo dục quốc dân Theo tác giả “Đề án giảng dạy, học tập ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015”, “ngồi việc nắm bắt kiến thức việc học NN có vai trị quan trọng, cơng cụ cần thiết để giao lƣu với giới bên ngoài.” “thực tế cho thấy biết nhiều Ngoại ngữ mở rộng tầm hiểu biết văn hoá tìm hiểu tri thức nƣớc tiên tiến.” ngồi tác giả cịn cho rằng: “bên cạnh việc học NN, phải tạo điều kiện để sử dụng NN, khơng có mơi trƣờng sử dụng NN nhanh chóng bị mai ” v v [ 2, tr 226 ] Ngoại ngữ nói chung Tiếng Anh nói riêng đƣợc coi điều kiện tiên quyết, công cụ, phƣơng tiện đắc lực hữu hiệu trình hội nhập phát triển Vấn đề Ngoại ngữ trở nên cấp thiết liệt năm gần Trong báo cáo Chính phủ tình hình giáo dục nƣớc ta nêu cách khái quát nhiệm vụ trọng tâm giải pháp nhằm phát triển giáo dục vững mạnh mẽ thời gian tới Một nhiệm vụ, giải pháp đổi việc dạy học Ngoại ngữ hệ thống Giáo dục quốc dân, cụ thể: Đổi việc dạy học Ngoại ngữ hệ thống Giáo dục quốc dân theo hƣớng cung cấp cho hệ trẻ phƣơng tiện giao tiếp, học tập làm việc hữu hiệu môi trƣờng đa ngôn ngữ xu hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng u cầu Cơng nghiệp hố, Hiện đại hố đất nƣớc Bộ Giáo dục Đào tạo có Đề án giảng dạy, học tập Ngoại ngữ hệ thống Giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2004 - 2015 (Dự thảo 9/2004) Trong xu chung đó, nƣớc ta đặt vai ngành Giáo dục - Đào tạo, cụ thể Trƣờng THCS nƣớc, có nhiệm vụ phải đào tạo hệ trẻ vừa có đạo đức tốt, có kiến thức giỏi, vừa thạo Ngoại ngữ Chính việc học Ngoại ngữ nói chung, dạy học Tiếng Anh nói riêng vừa xu hƣớng tất yếu, vừa nhiệm vụ nhà trƣờng THCS 1.2 Thực tế cho thấy việc dạy học Tiếng Anh ngày nƣớc ta phát triển với nhiều thuận lợi Số lƣợng ngƣời có nhu cầu học ngày tăng; Hệ thống tài liệu dạy học phong phú; Các trang thiết bị hỗ trợ dạy học đa dạng, đại vv Bên cạnh cịn tồn khó khăn, bất cập thực tế dạy học môn Ngƣời dạy, ngƣời học lúng túng việc lựa chọn tài liệu, phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học hữu hiệu Các nhà quản lý giáo dục chƣa tìm đƣợc hình thức phƣơng pháp quản lý hiệu tốt trình dạy học môn Tiếng Anh, việc quản lý dạy học môn trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng- Vĩnh Phúc thời gian qua đạt đƣợc thành định, nhiên nhiều hạn chế nhƣ nhận thức tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm, động học tập dạy học Tiếng Anh nhà trƣờng chƣa cao; Thời gian đầu tƣ cho dạy học nghiên cứu tài liệu chƣa hợp lý; Trang thiết bị cho dạy học chƣa đƣợc tâm nhiều, việc bảo quản sử dụng chúng không đƣợc khoa học, hiệu quả; Việc quản lý khâu q trình dạy học mơn lỏng lẻo 1.3 Là giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh địa phƣơng huyện Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc, thân nhận thấy việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam DƣơngVĩnh Phúc nhằm tìm biện pháp có hiệu khả thi để khắc phục hạn chế, khó khăn công tác quản lý hoạt động dạy học môn, bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo nhà trƣờng THCS địa bàn cần thiết Song để đảm bảo nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Anh, nghĩ cần phải đánh giá thực trạng, sở xây dựng kế hoạch dạy học biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh khả thi, tạo nên đổi việc dạy học Ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội phát triển đất nƣớc Vì tơi chọn đề tài “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG -VĨNH PHÚC ” với hy vọng xây dựng hƣớng để đƣa môn Tiếng Anh Trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc lên vị đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển chung nghiệp giáo dục nƣớc nhà Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Các biện pháp quản lý việc dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học Chất lƣợng dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc nhiều hạn chế Nếu xây dựng áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo đồng biện pháp quản lý mang tính hệ thống có khả thi hiệu góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý hoạt động dạy học mơn Tiếng Anh 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc 5.3 Nghiên cứu, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng-Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu * Do hạn chế về điề u kiện công tác thời gian thực luận văn, nên đề tài thƣ̣c nội dung sau : Nghiên cứu số vấ n đề về lý luận thực trạng biện pháp quản lý́ hoạt động dạy học môn Tiế ng Anh trƣờng THCS ở Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc Đề xuấ t số biện pháp quản lý phù hợp đố i với hoạt động dạy học môn Tiế ng Anh trƣờng THCS ở Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc giai đoạn góp phầ n nâng cao hiệu cơng tác quản lýbộ ̣ môn Khảo sát thực trạng đối tƣ ợng giáo viên (GV) giảng dạy b ộ môn, cán (CB) quản lý của các trƣ ờng THCS , cán Phòng Giáo dục Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc học sinh (HS) thuộc các đố i tƣợng ; đồ ng thời tiế p nhận ý kiế n chuyên gia có kinh nghiệm về bô ̣ môn Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu văn kiện, văn tài liệu có liên quan để xây dựng sở lý luận chủ yếu đề tài 7.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm (tổng kết, đánh giá thực trạng dạy học QL việc dạy học môn Tiếng Anh trƣờng THCS ở Tam Dƣơng Vĩnh Phúc ) - Quan sát, trò chuyện, vấn lấy ý kiến chuyên gia, GV HS - Điều tra phiếu hỏi (gồm CBQL, GV HS); - Nghiên cứu trƣờng hợp, sản phẩm (các thi, kiểm tra v v ); - Phân tích tổng kết Nguyễn Đức Chính, Đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học, Nxb 15 Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Đức Chính- Lâm Quang Thiệp Bài giảng Đo lƣờng- đánh giá 16 kết qủa học tập học sinh, sinh viên, Hà Nội, 2005 Vũ Cao Đàm Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học 17 Kỹ thuật, Hà Nội, 2005 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề QLGD khoa học GD, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1986 18 Đặng Xuân Hải, Nhận diện khái niệm quản lý lãnh đạo trình điều khiển nhà trƣờng, Tạp chí phát triển giáo dục số 4, tháng 19 năm 2002 Vũ Ngọc Hải - Trần Khánh Đức, Hệ thống Giáo dục đại 20 năm đầu kỷ XXI, Nxb Giáo dục 21 Vũ Ngọc Hải- Đặng Bá Lãm- Trần Khánh Đức Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hoá, Nxb Giáo dục 22 Bùi Minh Hiển - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, Nxb ĐH Sƣ phạm, Hà Nội, 2006 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa, Lý luận dạy học đại, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa Sƣ phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội, 5/2005 23 Đặng Bá Lãm Quản lý Nhà nước Giáo dục lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia 2005 24 Nguyễn Văn Lê, Khoa học quản lý nhà trƣờng, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1997 25 Phan Trọng Luận Tự học- chìa khố vàng Giáo dục Tạp chí nghiên cứu Giáo dục số 2, 1998 26 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Tâm lý học quản lý, Giáo trình cao học QLGD, 99 ĐHQG Hà Nội, 2007 27 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cƣơng QLGD học, Nxb Giáo dục (2003 ) 28 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên ), Giáo dục học tập 1, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà nội 2006 29 Nguyễn Cảnh Toàn Luận bàn kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, 1999 30 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2000 31 Phạm Viết Vƣợng, phương pháp nghiên cứu khoa học GD, NXB Giáo dục Hà nội, 1999 32 Từ điển Tiếng Việt thông dụng, NXB Giáo dục Hà nội, 1998 33 Trần Đức Vƣợng, Đề xuất số đánh giá hiệu sử dụng thiết bị dạy học, Tạp chí Giáo dục số 123, Hà Nội, 10/2005 34 Sách tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng Anh THCS lớp 6,7,8,9 Nxb Giáo dục, 2007 35 Văn Vĩnh (Chủ biên) Khoa học quản lý, Nxb Lý luận trị, 2005 36 C Mác Ăng ghen tồn tập- tập 23, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993 37 Harold Koontz, Những vấn đề cốt yếu quản lý Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1992 38 Queensland College of Teacher ( 12/2006), Professional Standards for Queensland Teacher, Brisbane, Australia 39 Dr Tnicia a fox (2006), Managing change in schools, Faculty of education, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Phiếu khảo sát ý kiến giáo viên Đánh giá anh/chị trình độ chun mơn, nghiệp vụ sƣ phạm Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng Tốt Khá TB Yếu Tự đánh giá trình độ chuyên mơn Tự đánh giá trình độ nghiệp vụ sƣ phạm Tự đánh giá kỹ sử dụng công nghệ thông tin Đánh giá mức độ GV thực hoạt động sau: Nội dung hoạt động Thƣờng xuyên Chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp Cập nhật, mở rộng giảng với kiến thức Sử dụng phƣơng tiện dạy học tích cực Thay đổi PP giảng dạy HS khơng hứng thú học Trao đổi với HS phƣơng pháp học tập Yêu cầu hƣớng dẫn HS tìm khai thác tài liệu tham khảo ngồi giáo trình Kiểm tra việc đọc tài liệu tham khảo HS Tạo hội yêu cầu HS tự học Lấy ý kiến phản hồi HS Chú ý tìm hiểu khó khăn HS gặp phải q trình học tập 101 Mức độ Đôi Không Đánh giá thực trạng mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học giáo viên: Mức độ thực Các phƣơng pháp Thƣờng Đôi Không xuyên Thuyết trình ,vấn đáp Thảo luận nhóm Đóng vai theo tình Thảo luận lớp báo cáo chủ đề Đánh giá thực trạng mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học: Mức độ thực Thƣờng Đôi Không xuyên Các phƣơng tiện dạy học Bảng phấn Cassette 3.Các phƣơng tiện đại phục vụ dạy học Ngoại ngữ Phƣơng tiện trực quan: Vật thật, hình vẽ… Đánh giá chung ý thức học tập HS: a Tốt b Khá c Trung bình d Kém Đánh giá mức độ HS thực hoạt động học tập: Nội dung đánh giá Mức độ thực Tốt Đọc tài liệu chuẩn bị trƣớc lên lớp Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến,thuyết trình nhóm,thảo luận,đóng vai… Làm tập theo giáo trình kết hợp với tài liệu tham khảo Chủ động phát tìm cách lấp lỗ hổng kién thức Sử dụng thƣ viện internet để bổ sung thêm kiến thức học lớp Tự tổ chức học lên lớp 102 Khá TB Yếu Đánh giá mức độ phù hợp giáo trình, chƣơng trình mơn Tiếng Anh, anh/ chị giảng dạy: a Rất phù hợp b Phù hợp c Tƣơng đối phù hợp d Không phù hợp Mức độ phản ánh chất lƣợng học tập HS qua kết thi, kiểm tra: a Đúng b Tƣơng đối c Khơng Tình hình trang thiết bị, phƣơng tiện dạy học: a Đảm bảo d Rất thiếu b Tƣơng đối đảm bảo 103 c Còn thiếu PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH 1.Mục đích học mơn Tiếng Anh bạn:  u thích mơn học  Cần cho nghề nghiệp sau  Học tiếp lên cấp trung cấp nghề  Chƣa xác định đƣợc mục đích     Tự đánh giá ý thức, thái độ bạn học tập a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Mức độ thực hoạt động học tập sau bạn: Nội dung đánh giá Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Đọc tài liệu chuẩn bị trƣớc lên lớp Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến, thuyết trình nhóm, thảo luận, đóng vai Học làm tập nhà theo ghi giáo trình kết hợp với tài liệu tham khảo Chủ động phát tìm cách lấp lỗ hổng kiến thức Sử dụng thƣ viện, internet, để bổ sung thêm kiến thức học lớp Tự tổ chức việc học tập lên lớp Mức độ phản ánh chất lƣợng học tập HS qua kết thi, kiểm tra: a Đúng b Tƣơng đối c Không d.không rõ Mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học giáo viên: Các phƣơng pháp Mức độ thực Thƣờng Đôi Không bao xuyên Thuyết trình ,vấn đáp Thảo luận nhóm Đóng vai theo tình huống, đàm thoại Thảo luận lớp báo cáo chủ đề 104 Mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học giáoviên: Mức độ thực Thƣờng Đôi Không bao xuyên Các phƣơng tiện dạy học Bảng phấn Cassette 3.Các phƣơng tiện đại phục vụ D-H ngoại ngữ Phƣơng tiện trực quan: Vật thật, hình vẽ… Mức độ thực hoạt động sau giáo viên: Mức độ Thƣờng Đôi xuyên Nội dung hoạt động Không Chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp Cập nhật, mở rộng giảng với kiến thức Sử dụng phƣơng tiện dạy học tích cực Thay đổi PP giảng dạy HS không hứng thú học Trao đổi với HS phƣơng pháp học tập Yêu cầu hƣớng dẫn HS tìm khai thác tài liệu tham khảo ngồi giáo trình Kiểm tra việc đọc tài liệu tham khảo HS Tạo hội yêu cầu HS tự học Lấy ý kiến phản hồi HS Chú ý tìm hiểu khó khăn HS gặp phải trình học tập Mức độ hài lịng bạn trình độ chun mơn, nghiệp vụ giáo viên a Rất hài lịng b Hài lịng d Hồn tồn khơng hài lịng 105 c Khơng hài lịng Ý thức thực lên lớp giáo viên ? a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu 10 Mức độ hài lòng bạn tinh thần trách nhiệm, thái độ nghề nghiệp giáo viên a Rất hài lòng d Hồn tồn khơng hài lịng b Hài lịng c Khơng hài lòng 11 Đánh giá trang thiết bị, phƣơng tiện dạy học: a Đảm bảo b Tƣơng đối đảm bảo c Còn thiếu d Rất thiếu 12 Đánh giá mức độ phù hợp giáo trình, chƣơng trình mơn Tiếng Anh bạn học: a Rất phù hợp b Phù hợp c Tƣơng đối phù hợp 106 d Không phù hợp PHỤ LỤC 3: Phiếu khảo sát ý kiến (Dành cho cán quản lý giáo viên THCS Tam DươngVĩnh Phúc) Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh trƣờng THCS Tam Dương- Vĩnh Phúc , xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến đánh giá “Thực trạng quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh trƣờng THCS Tam Dƣơng- Vĩnh Phúc” Vui lòng Đánh dấu gạch chéo(x) vào phương án trả lời I Quản lý việc lập kế hoạch công tác GV Xây dựng kế hoạch môn Xây dựng kế hoạch cá nhân Tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch cá nhân Thanh tra việc lập kế hoạch giảng dạy Sử dụng kết kiểm tra để đánh giá xếp loại II Quản lý nhiệm vụ soạn chuẩn bị lên lớp Đề quy định cụ thể việc soạn chuẩn bị tiết dạy Tổ chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất giáo án giáo viên Kiểm tra việc sử dụng tài liệu , sách tham khảo 107 Mức độ thực Tốt Khá T.B Yếu Bồi dƣỡng phƣơng pháp soạn chuẩn bị lên lớp Sử dụng kết kiểm tra đánh giá, xếp loại GV III Quản lý việc thực kế hoạch chƣơng trình giảng dạy Chỉ đạo mơn tổ chức chi tiết hố kế hoạch quy định thực chƣơng trình giảng dạy Thƣờng xuyên theo dõi việc thực chƣơng trình qua báo cáo GV Đánh giá việc thực tiến trình giảng dạy qua sổ lên lớp Thanh tra thực chƣơng trình giảng dạy mơn học Quản lý nề nếp lên lớp GV (ra vào lớp giờ) Sử dụng kết thực nề nếp đánh giá, xếp loại thi đua GV IV Quản lý việc cải tiến nội dung, PP, hình thức tổ chức dạy học đánh giá dạy Quy định chế độ dự giảng viên Tổ chức dự thƣờng xuyên, đột xuất đánh giá sau dự Bồi dƣỡng lực sử dụng PP, phƣơng tiện D-H đại Nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi PPD-H Tổ chức đối thoại với sinh viên đổi D-H V Quản lý việc KT-ĐG kết học tập SV QL đề kiểm tra, đề thi 108 Tổ chức tra, giám sát thi, kiểm tra QL chấm kiểm tra, thi học kỳ Chỉ đạo kiểm tra định kỳ số điểm GV VI Quản lý hoạt động học tập HS Giáo dục ý thức nghề nghiệp, động thái độ học tập HS Bồi dƣỡng phƣơng pháp học tập tích cực cho HS Xây dựng quy định cụ thể nề nếp học tập lớp HS Xây dựng quy định nề nếp tự học HS Xây dựng bầu khơng khí học Tiếng Anh tích cực Yêu cầu kết hợp kiểm tra việc đọc sách tài liệu tham khảo HS Phối hợp GVCN, cán lớp, với đoàn TNCS theo dõi nề nếp học tập HS VII Quản lý việc sử dụng CSVC, phƣơng tiện - kỹ thuật phục vụ hoạt động dạy học Xây dựng kế hoạch trang bị sử dụng CSVC, phƣơng tiện - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động dạy học Xây dựng nội quy sử dụng CSVC, phƣơng tiện - kỹ thuật Tổ chức bồi dƣỡng kỹ sử dụng phƣơng tiện - kỹ thuật Ngoài việc đánh giá nội dung quản lý hoạt động dạy học ghi phiếu, theo đồng chí cần thêm nội dung quản lý khác? 109 PHỤ LỤC 4: Phiếu khảo sát ý kiến (Dành cho cán quản lí giáo viên trường THCS) Để quản lý tốt hoạt động dạy học môn Tiếng Anh cho HS trường THCS Tam Dương - Vĩnh Phúc, xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi "Các biện pháp quản lí hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh trường THCS Tam Dương- Vĩnh Phúc " Mức độ cần thiết Tính khả thi (%) (%) TT Các nhóm biện pháp không không cần khả cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thi thi Nhóm biện pháp đổi quản lý hoạt động dạy GV Đổi quản lý xây 1.1 dựng kế hoạch giảng dạy Đổi quản lý thực 1.2 chƣơng trình giảng dạy Đổi quản lý nhiệm 1.3 vụ soạn chuẩn bị lên lớp GV Đổi quản lý việc 1.4 cải tiến nội dung, PP, hình thức tổ chức D-H đánh giá dạy 1.5 Đổi nội dung sinh hoạt chuyên môn Những biện pháp đổi quản lý hoạt động học HS 2.2 Bồi dƣỡng PP học tập tích cực cho HS Xây dựng quy 2.3 định cụ thể nề nếp 110 học tập lớp HS Tăng cƣờng quản lý tự 2.4 học HS để nâng cao kết học môn Tiếng Anh 2.5 Kiểm tra việc đọc sách tài liệu tham khảo HS Nhóm biện pháp đổi quản lý KT - ĐG kết học tập HS Vận dụng nhiều hình 3.1 thức KT- ĐG 3.2 Áp dụng công nghệ tin học KT- ĐG Nhóm biện pháp đổi quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học 4.1 Chỉ đạo việc khai thác, sử dụng có hiệu bảo quản trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh 4.2 Củng cố nâng cấp thƣ viện Nhóm biện pháp tăng cƣờng lực cho đội ngũ GV 5.1 Xây dựng phát triển đội ngũ GV 5.2 Bồi dƣỡng lực chuyên môn, lực sƣ phạm cho đội ngũ GV 5.3 Công tác NCKH đội ngũ GV Theo đ/c cần bổ sung biện pháp, tính cần thiết, tính khả thi thêm ? 111 112 Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger  Merge multiple PDF files into one  Select page range of PDF to merge  Select specific page(s) to merge  Extract page(s) from different PDF files and merge into one ... “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƢƠNG -VĨNH PHÚC ” với hy vọng xây dựng hƣớng để đƣa môn Tiếng Anh Trƣờng THCS huyện Tam Dƣơng -Vĩnh. .. niệm quản lý, quản lý giáo dục quản lý nhà trường 1.2.2 Hoạt động dạy học 15 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học 17 1.2.4 Biện pháp quản lý 18 1.3 Dạy học Ngoại ngữ nói chung dạy học Tiếng Anh THCS... Dương - Vĩnh Phúc 63 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THCS Tam Dương - Vĩnh Phúc 65 Tiểu kết Chương 67 Chƣơng : CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại các trường trung học cơ sở ở huyện tam dương vĩnh phúc ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm