0

bài tập CLC Đảo từ trong câu đã nhập

1 410 0
  • bài tập CLC Đảo từ trong câu đã nhập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:20

Đảo từ trong câu đã nhập Private Sub Command1_Click() Dim s As String s = " " & Text1.Text j = Len(s) For i = Len(s) To 1 Step -1 If Mid(s, i, 1) = " " Then kq = kq & Mid(s, i + 1, j - i) If i <> 1 Then kq = kq & " " j = i - 1 End If Next i MsgBox "Cau '" & s & "' duoc dao lai la: '" & kq & "'" End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Text = "" End Sub . Đảo từ trong câu đã nhập Private Sub Command1_Click() Dim s As String s = " "
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập CLC Đảo từ trong câu đã nhập, bài tập CLC Đảo từ trong câu đã nhập,