0

Giáo trình kinh tế chính trị mac lenin

226 128 3
  • Giáo trình kinh tế chính trị mac lenin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 04:08

LỜI NÓI ĐẦU Thực tinh thần đạo Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014, việc tiếp tục đổi học tập lý luận trị hệ thống giáo dục quốc dân Quyết định Bộ Giáo dục Đào tạo việc thành lập Hội đồng biên soạn giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin theo tinh thần đổi nâng cao chất lượng giáo dục đại học dành cho hệ cao đẳng sư phạm đại học, Hội đồng biên soạn Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin biên soạn cho mắt giáo trình dành cho hệ đào tạo cao đẳng sư phạm, đại học khơng chun lý luận trị Nội dung giáo trình biên soạn theo tinh thần trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, bản, cập nhật, đồng thời có tiếp thu tinh hoa kết nghiên cứu khoa học kinh tế trị giới nội dung hình thức trình bày giáo trình khoa học kinh tế trị điều kiện Theo tinh thần đổi nội dung phương pháp giáo dục đại học, giáo trình trình bày gồm chương nhằm đáp ứng quy định Bộ Giáo dục Đào tạo thời lượng tín So với giáo trình xuất lần gần đây, giáo trình kinh tế trị Mác - Lênin lần trình bày theo thể thức nhằm phát huy giá trị bền vững kinh tế trị Mác - Lênin đồng thời nâng cao tính thiết thực việc hình thành kỹ năng, tư duy, tầm nhìn sinh viên tham gia hệ thống hoạt động kinh tế xã hội sau tốt nghiệp chương trình đào tạo nhà trường Với mục tiêu vậy, hệ thống chun đề thiết kế lơgíc theo ngun tắc sư phạm giáo trình bậc đại học toát lên hai mảng tri thức kinh tế trị Mác Lênin tri thức kinh tế trị phương thức sản xuất tư chủ nghĩa vấn đề kinh tế trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Tham gia biên soạn giáo trình tập thể giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giảng dạy Trường Đại học, Các học viện hệ thống giáo dục quốc dân Với tinh thần nghiêm cẩn việc xây dựng giáo trình bậc Đại học, Hội đồng nhà giáo thực lấy ý kiến khung chương trình đề cương chi tiết mơn học từ độ ngũ nhà giáo trực tiếp tham gia giảng dạy hai mươi trường đại học phạm vi nước Trên sở đó, giáo trình biên soạn với nỗ lực tâm huyết nhà khoa học Hội đồng biên soạn Mặc dù vậy, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, Hội đồng mong nhận chia sẻ tri thức khoa học từ phía đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học để giáo trình hồn chỉnh Thư từ góp ý xin gửi về: Bộ Giáo dục Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội TM HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN CHỦ TỊCH PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa Chương ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Như tên gọi chương, mục đích chương trang bị cho sinh viên tri thức đời phát triển môn học kinh tế trị Mác - Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu chức khoa học kinh tế trị Mác - Lênin nhận thức thực tiễn Trên sở nhận thức giúp cho sinh viên hình dung cách sáng rõ nội dung khoa học mơn học kinh tế trị Mác - Lênin ý nghĩa môn học thân người lao động quản lý tham gia hoạt động kinh tế - xã hội KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Trong dịng chảy tư tưởng kinh tế nhân loại kể từ thời kỳ cổ đại ngày nay, đặc thù trình độ phát triển ứng với giai đoạn lịch sử, sản xuất xã hội mà hình thành nhiều tư tưởng, trường phái lý luận kinh tế khác Mặc dù có đa dạng nội hàm lý luận, nội dung tiếp cận đối tượng nghiên cứu riêng phản ánh trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng quan điểm lợi ích trường phái, song chuyên ngành khoa học kinh tế nói chung khoa học kinh tế trị nói riêng có điểm chung chỗ chúng kết q trình khơng ngừng hồn thiện Các phạm trù, khái niệm khoa học với tư cách kết nghiên cứu phát triển khoa học kinh tế trị giai đoạn sau có kế thừa cách sáng tạo sở tiền đề lý luận khám phá giai đoạn trước đó, đồng thời dựa sở kết tổng kết thực tiễn kinh tế xã hội diễn Kinh tế trị Mác - Lênin, mơn khoa học kinh tế trị nhân loại, hình thành phát triển theo logic lịch sử Về mặt thuất ngữ, thuật ngữ khoa học Kinh tế trị (political economy) xuất vào đầu kỷ thứ XVII tác phẩm Chuyên luận kinh tế trị xuất năm 1615 Đây tác phẩm mang tính lý luận kinh tế trị nhà kinh tế người Pháp (thuộc trường phái trọng thương Pháp) có tên gọi A.Mơng Crêchiên (A.Montchretien) Trong tác phẩm này, tác giả đề xuất môn khoa học - khoa học kinh tế trị Tuy nhiên, tác phẩm phác thảo ban đầu môn học kinh tế trị Phải kể tới kỷ XVIII, với xuất lý luận A Smith - nhà kinh tế học nước Anh- kinh tế trị trở thành mơn mơn học có tính hệ thống với phạm trù, khái niệm chuyên ngành Kể từ đó, kinh tế trị dần trở thành mơn khoa học phát triển tận ngày Xét cách khái quát, dòng chảy tư tưởng kinh tế lồi người mơ tả sau: Từ thời cổ đại đến cuối kỷ XVIII từ sau kỷ thứ XVIII đến Trong thời gian từ thời cổ đại đến cuối kỷ thứ XVIII có tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ, trung đại (từ thời cổ đại đến kỷ thứ XV) - chủ nghĩa trọng thương (từ kỷ thứ XV đến cuối kỷ XVII, bật lý thuyết kinh tế nhà kinh tế nước Anh, Pháp Italia) - chủ nghĩa trọng nông (từ kỷ thứ XVII đến nửa đầu kỷ XVIII, bật lý thuyết kinh tế nhà kinh tế Pháp) - kinh tế trị tư sản cổ điển Anh (từ kỷ XVII đến cuối kỷ XVIII) Trong thời kỳ cổ, trung đại lịch sử nhân loại, trình độ phát triển khách quan sản xuất nên, nhìn chung có rải rác tư tưởng kinh tế phản ánh cơng trình nhà tư tưởng, chưa hình thành hệ thống lý thuyết kinh tế trị hồn chỉnh với nghĩa bao hàm phạm trù, khái niệm khoa học Chủ nghĩa trọng thương hệ thống lý luận kinh tế trị nghiên cứu sản xuất tư chủ nghĩa Tư tưởng trọng thương chủ nghĩa thể tập trung thơng qua sách kinh tế nhà nước giai cấp tư sản thời kỳ hình thành ban đầu Chủ nghĩa trọng thương coi trọng vai trò hoạt động thương mại Các đại biểu tiêu biểu chủ nghĩa trọng thương bao gồm: Starfod (Anh); Thomas Mun (Anh); Xcaphuri (Italia); Antonso Serra (Italia); Antoine Montchretien (Pháp) Chủ nghĩa trọng nông hệ thống lý luận kinh tế trị nhấn mạnh vai trị sản xuất nông nghiệp Coi trọng sở hữu tư nhân tự kinh tế Đại biểu tiêu biểu chủ nghĩa trọng nông Pháp gồm: Francois Queney; Turgot; Boisguillebert Kinh tế trị cổ điển Anh hệ thống lý luận kinh tế nhà kinh tế tư sản trình bày cách hệ thống phạm trù kinh tế kinh tế thị trường hàng hóa, giá trị, tiền tệ, giá cả, tiền công, lợi nhuận… để rút quy luật vận động kinh tế thị trường Đại biểu tiêu biểu kinh tế trị tư sản cổ điển Anh gồm: W.Petty; A Smith; D Recardo Từ sau kỷ XVIII đến nay, lịch sử tư tưởng kinh tế nhân loại chứng kiến đường phát triển đa dạng với dòng lý thuyết kinh tế khác Cụ thể: Dịng lý thuyết kinh tế trị C.Mác (1818-1883) kế thừa trực tiếp giá trị khoa học kinh tế trị tư sản cổ điển Anh để phát triển lý luận, phân tích cách khoa học, toàn diện sản xuất tư chủ nghĩa, tìm quy luật kinh tế chi phối hình thành, phát triển luận chứng vai trò lịch sử phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Cùng với C.Mác, Ph Ănghen người có cơng lớn việc cơng bố lý luận kinh tế trị, ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lý luận Kinh tế trị C.Mác Ph Ănghen (1820-1895) thể tập trung cô đọng Bộ Tư Trong đó, C.Mác trình bày cách khoa học với tư cách chỉnh thể phạm trù kinh tế thị trường hàng hóa, tiền tệ, giá trị thặng dư, tích luỹ, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, tư bản, cạnh tranh quy luật kinh tế quan hệ xã hội giai cấp kinh tế thị trường bối cảnh sản xuất tư chủ nghĩa Các lý luận kinh tế trị C.Mác nêu khái quát thành học thuyết lớn học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết tích luỹ, học thuyết lợi nhuận, học thuyết địa tô… Với học thuyết giá trị thặng dư nói riêng Bộ Tư nói chung C.Mác xây dựng sở khoa học, cách mạng cho hình thành chủ nghĩa Mác nói chung tảng tư tưởng cho giai cấp công nhân Học thuyết giá trị thặng dư C.Mác đồng thời sở khoa học luận chứng cho vai trò lịch sử phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Sau C.Mác Ph Ănghen qua đời, V.I.Lênin tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát triển lý luận kinh tế trị theo phương pháp luận C.Mác có nhiều đóng góp khoa học đặc biệt quan trọng Trong bật kết nghiên cứu, đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư giai đoạn cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, vấn đề kinh tế trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Với ý nghĩa đó, dịng lý thuyết kinh tế trị định danh với tên gọi kinh tế trị Mác - Lênin Sau V.I.Lênin qua đời, nhà nghiên cứu kinh tế Đảng Cộng sản tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển kinh tế trị Mác - Lênin ngày Cùng với lý luận Đảng Cộng sản, nay, giới có nhiều nhà kinh tế nghiên cứu kinh tế trị theo cách tiếp cận kinh tế trị C.Mác với nhiều cơng trình cơng bố khắp giới Các cơng trình nghiên cứu xếp vào nhánh Kinh tế trị Mácxít (Maxist - người theo chủ nghĩa Mác) Dòng lý thuyết kinh tế kế thừa luận điểm mang tính khái quát tâm lý, hành vi kinh tế trị tư sản cổ điển Anh (dòng lý thuyết C.Mác gọi nhà kinh tế trị tầm thường) khơng sâu vào phân tích, luận giải quan hệ xã hội trình sản xuất vai trò lịch sử chủ nghĩa tư tạo cách tiếp cận khác với cách tiếp cận C.Mác Sự kế thừa tạo sở hình thành nên nhánh lý thuyết kinh tế sâu vào hành vi người tiêu dùng, hành vi nhà sản xuất (cấp độ vi mô) mối quan hệ đại lượng lớn kinh tế (cấp độ vĩ mơ) Dịng lý thuyết xây dựng phát triển nhiều nhà kinh tế nhiều trường phái lý thuyết kinh tế quốc gia khác phát triển từ kỷ XIX ngày Cần lưu ý thêm, giai đoạn từ kỷ thứ XV đến kỷ thứ XIX, phải kể thêm tới dòng lý thuyết kinh tế nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa khơng tưởng (thế kỷ XV-XIX) kinh tế trị tiểu tư sản (cuối kỷ thứ XIX) Dòng lý thuyết kinh tế hướng vào phê phán khuyết tật chủ nghĩa tư song nhìn chung quan điểm dựa sở tình cảm cá nhân, chịu ảnh hưởng chủ nghĩa nhân đạo, không quy luật kinh tế kinh tế thị trường tư chủ nghĩa khơng luận chứng vai trị lịch sử chủ nghĩa tư trình phát triển nhân loại Như vậy, kinh tế trị Mác - Lênin dòng lý thuyết kinh tế trị nằm dịng chảy phát triển tư tưởng kinh tế nhân loại, hình thành đặt móng C.Mác - Ph Ănghen, dựa sở kế thừa phát triển giá trị khoa học kinh tế trị nhân loại trước đó, trực tiếp giá trị khoa học kinh tế trị tư sản cổ điển Anh, V.I.Lênin kế thừa phát triển Kinh tế trị Mác - Lênin có q trình phát Tài liệu q trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến triển liên tục kể từ kỷ thứ XIX đến Kinh tế trị Mác - Lênin mơn khoa học hệ thống môn khoa học kinh tế nhân loại ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Đối tượng nghiên cứu kinh tế trị Mác - Lênin Với tư cách môn khoa học, kinh tế trị Mác - Lênin có đối tượng nghiên cứu riêng Như đề cập, hình thành phát triển kinh tế trị trình liên tục dịng chảy tư tưởng kinh tế nhân loại Do đó, giai đoạn phát triển sản xuất xã hội, nhận thức giới quan trường phái kinh tế mà có quan niệm khác đối tượng nghiên cứu kinh tế trị khác Vì vậy, để hiểu rõ đối tượng nghiên cứu mơn học kinh tế trị Mác Lênin, việc điểm lại quan điểm trước C.Mác đối tượng nghiên cứu kinh tế trị cần thiết Cụ thể là: Trong lý luận chủ nghĩa trọng thương lĩnh vực lưu thơng (trọng tâm ngoại thương) coi đối tượng nghiên cứu kinh tế trị Trong hệ thống lý luận chủ nghĩa trọng nơng lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp coi đối tượng nghiên cứu kinh tế trị Trong lý luận kinh tế trị tư sản cổ điển Anh đối tượng nghiên cứu kinh tế trị chất nguồn gốc của cải giàu có quốc gia Hộp 1.1 Quan niệm A.Smith đối tượng nghiên cứu Kinh tế trị Political economy considered as a branch of the science of a statesman or legislator proposes two distict objects, first, to supply a plentiful revenue or subsistence for the people, or more properly to enable them to provide such revenue or subsistence for themselves; and secondly, to suply the state or commonwealth with a revenue sufficient for the public service It proposes to enrich both the people and sovereign Kinh tế trị ngành khoa học gắn với khách hay nhà lập pháp hướng tới hai mục tiêu, thứ tạo nguồn thu nhập dồi sinh kế phong phú cho người dân, hay xác tạo điều kiện để người dân tự tạo thu nhập sinh kế cho thân mình, thứ hai tạo khả có nguồn ngân sách đầy đủ cho nhà nước hay toàn nhân dân để thực nhiệm vụ công Kinh tế trị hướng tới làm cho người dân quốc gia trở nên giàu có Nguồn: A.Smith (1776), An Inquiry in to7 the Nature and Causes of the Wealth of Nations Tài liệu trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến Các quan điểm nêu chưa thực khoa học, chưa tồn diện song chúng có giá trị lịch sử phản ánh trình độ phát triển khoa học kinh tế trị nhân loại trước C.Mác Kế thừa thành tựu khoa học kinh tế trị nhân loại, dựa quan điểm vật lịch sử, quan niệm mình, C.Mác Ph Ănghen quan niệm kinh tế trị hiểu theo hai nghĩa Nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa hẹp, kinh tế trị nghiên cứu phương thức sản xuất cụ thể kết việc nghiên cứu khám phá quy luật kinh tế phương thức sản xuất Nghĩa là, theo C.Mác, đối tượng nghiên cứu kinh tế trị sản xuất có tính chất xã hội Cụ thể, Tư C.Mác nhấn mạnh rằng, đối tượng nghiên cứu Tư phương thức sản xuất tư chủ nghĩa quan hệ sản xuất trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư chủ nghĩa mục đích cuối tác phẩm Tư tìm quy luật vận động kinh tế xã hội Theo nghĩa rộng, Ph.Ănghen cho rằng: “Kinh tế trị, theo nghĩa rộng nhất, khoa học quy luật chi phối sản xuất vật chất trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất xã hội loài người…Những điều kiện người ta sản xuất sản phẩm trao đổi chúng thay đổi tuỳ nước, nước lại thay đổi tuỳ hệ Bởi vậy, khơng thể có mơn kinh tế trị cho tất nước tất thời đại lịch sử…mơn kinh tế trị, thực chất mơn khoa học có tính lịch sử… nghiên cứu trước hết quy luật đặc thù giai đoạn phát triển sản xuất trao đổi, sau nghiên cứu xong xi xác định vài quy luật hoàn toàn có tính chất chung, thích dụng, nói chung cho sản xuất trao đổi”1 C.Mác Ph Ănghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.207,208 Tài liệu trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến Theo quan điểm V.I.Lênin, “kinh tế trị khơng nghiên cứu sản xuất mà nghiên cứu quan hệ xã hội người với người sản xuất, nghiên cứu chế độ xã hội sản xuất”2 Tổng hợp quan điểm C.Mác, Ph Ănghen; V.I.Lênin nêu rút ra: Đối tượng nghiên cứu kinh tế trị Mác - Lênin quan hệ xã hội người với người sản xuất trao đổi mà quan hệ đặt liên hệ chặt chẽ với phát triển lực lượng sản xuất kiến trúc thượng tầng tương ứng Như vậy, kinh tế trị Mác - Lênin xác định đối tượng nghiên cứu nằm sản xuất - sở tồn phát triển xã hội loài người Mỗi sản xuất có thống biện chứng yếu tố bao gồm: i) lực lượng sản xuất (tư liệu sản xuất sức lao động người) ii) quan hệ người với người trình sản xuất trao đổi Trong hai yếu tố đó, kinh tế trị Mác - Lênin nghiên cứu quan hệ người với người sản xuất trao đổi, không nghiên cứu thân lực lượng sản xuất Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, quan hệ người với người trình sản xuất trao đổi chịu tác động quy định trình độ phát triển lực lượng sản xuất Cho nên, không nghiên cứu lực lượng sản xuất, song, kinh tế trị Mác - Lênin nghiên cứu quan hệ người với người sản xuất trao đổi mối liên hệ với phát triển trình độ lực lượng sản xuất Bên cạnh chịu tác động biện chứng trình độ lực lượng sản xuất, quan hệ xã hội người với người trình sản xuất trao đổi cịn có tác động biện chứng với kiến trúc thượng tầng xã hội (nhà nước, trị, pháp luật…) cho nên, nghiên cứu quan hệ người với người sản xuất trao đổi, kinh tế trị Mác - Lênin khơng tách biệt quan hệ khỏi liên hệ biện chứng với kiến trúc thượng tầng tương ứng mà đặt quan hệ liên hệ với kiến trúc thượng tầng Việc nghiên cứu kinh tế trị khơng phải để nghiên cứu quan hệ người với người sản xuất trao đổi, mục đích nghiên cứu V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, Maxcơva, 1976, t.3, tr.58 Tài liệu q trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến kinh tế trị Mác - Lênin nhằm khám phá quy luật kinh tế chi phối quan hệ người với người sản xuất trao đổi, từ vận dụng quy luật để giải hài hòa quan hệ lợi ích, tạo động lực cho người sáng tạo, từ mà góp phần thúc đẩy văn minh phát triển toàn diện xã hội Theo nghĩa vậy, Kinh tế trị khơng đơn khoa học thúc đẩy giàu có mà thế, kinh tế trị Mác - Lênin cịn góp phần thúc đẩy trình độ văn minh phát triển toàn diện xã hội Quy luật kinh tế phản ánh mối liên hệ chất, khách quan, lặp lặp lại tượng q trình kinh tế Quy luật kinh tế mang tính khách quan, quy luật xã hội, đó, tác động quy luật kinh tế phải thông qua hoạt động người xã hội với động lợi ích khác Quy luật kinh tế tác động vào động lợi ích người từ mà điều chỉnh hành vi kinh tế người Chính lẽ đó, vận dụng quy luật kinh tế tạo quan hệ lợi ích kinh tế hài hịa, từ tạo động lực thúc đẩy sáng tạo người xã hội Thơng qua mà thúc đẩy giàu có văn minh xã hội Hộp 1.2 Phân biệt quy luật kinh tế sách kinh tế Quy luật kinh tế tồn khách quan, khơng phụ thuộc vào ý chí người, người thủ tiêu quy luật kinh tế, nhận thức vận dụng quy luật kinh tế để phục vụ lợi ích Chính sách kinh tế sản phẩm chủ quan người hình thành sở vận dụng quyvậy, luậtđối kinhtượng tế Chính sáchcứu kinhcủa tế vìkinh phùtrịhợp, phùphâ hợp n khơng Như nghiên tế Mác - Lênin với quy luật kinh tế khách quan biệt với môn khoa học kinh tế khác, với kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Nguồn: Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn h kinh tế phát triển, kinh Giáo tế công không lập khoa học Mác - Lênin (1999), trìnhcộng… Kinh tếTuy chínhnhiên, trị Mác - Lênin, Nxbđối Chính trị quốc cực đoan kinh tế trị Mác Lênin với nhánh khoa học kinh tế khác gia, H, tr.31 Mỗi khoa học kinh tế có đối tượng nghiên cứu riêng Thế mạnh kinh tế chín h ác trị Mác - Lênin phát nguyên lý quy luật trừu tượng chi phối c quan hệ người với người sản xuất trao đổi, có tác động chiều sâu, chất, toàn diện, lâu dài Thế mạnh khoa học kinh tế khác tượng xu hướng hoạt động kinh tế cụ thể bề mặt xã hội, có tác động trực tiếp, xử lý linh hoạt hoạt động kinh tế bề mặt xã hội Vì vậy, 10 Tài liệu q trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến ngồi chiếm hữu ngày nhiều, cạnh tranh để mở rộng thị trường nước ngồi khó khăn Sức ép cạnh tranh ngày gay gắt, nhiều ngành, doanh nghiệp sản phẩm gặp khó khăn Việc mở cửa thị trường điều kiện sức cạnh tranh yếu tiềm ẩn rủi ro nhiều lĩnh vực kinh tế bị bên ngồi thâu tóm, nhiều doanh nghiệp bị thua sân nhà - Ảnh hưởng mặt trái thị trường tiền tệ nước phát triển, làm cho thị trường tiền tệ thường không ổn định - Ảnh hưởng mặt trái chế độ kinh tế nước phát triển Các nước phát triển thường mượn danh tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế để áp đặt mơ hình kinh tế cho nước phát triển - Việc tự hoá di chuyển lao động qua biên giới theo cam kết Hiệp định hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thực tiêu chuẩn lao động Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đặt thách thức không quản lý Nhà nước, mà ảnh hưởng đến ổn định trị - xã hội Đại hội XII Đảng khẳng định: “bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia - dân tộc sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi, ” mục tiêu, đồng thời nguyên tắc hoạt động đối ngoại Q trình hội nhập quốc tế khơng lợi ích quốc gia - dân tộc, mà phải lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm xuất phát điểm Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dân tộc cực đoan, hay bất chấp luật pháp quốc tế quan hệ đối ngoại, mà sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nguyên tắc, định chế tổ chức quốc tế Để đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc q trình hội nhập, cần thực giải pháp đồng bộ: Một là, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; bảo vệ an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội văn hóa; giữ vững ổn định trị mơi trường hồ bình Ngày nay, bối cảnh tình hình giới khu vực biến đổi mau lẹ, phức tạp, khó lường; chủ nghĩa dân tộc “thực dụng” ngày lên quan hệ quốc tế, tùy thuộc, đan cài lợi ích lẫn quốc gia - dân tộc trở nên phổ biến,…thì lợi ích quốc gia - dân tộc bị chi phối nhiều yếu tố 217 Tài liệu q trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến Tình hình đặt yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ nội hàm bảo vệ Tổ quốc, mối quan hệ biện chứng nội dung, đặc biệt vị trí, vai trị, tầm quan trọng vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc tồn vong phát triển đất nước Hai là, kiên trì thức đầy đủ nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt nguyên tắc bình đẳng, có lợi Tích cực tham gia vào thị trường giới, nỗ lực để tranh thủ giành lợi ích tỷ lệ thương mại hợp tác quốc tế khác Tăng cường nắm bắt tình hình nhằm vừa xây dựng lực, vừa kịp thời phối hợp với Bộ, ngành Cơ quan đại diện Việt Nam nước vận động, đấu tranh với biện pháp bảo hộ, phòng vệ thương mại đối tác Ba là, trọng phát triển doanh nghiệp nước đủ mạnh (về vốn, kỹ thuật, thương hiệu) làm đối tác liên kết kinh tế quốc tế Tranh thủ môi trường cạnh tranh quốc tế để thúc đẩy doanh nghiệp nước phát triển, thực bình đẳng thành phần kinh tế Xóa bỏ sách đãi ngộ q mức khơng cần thiết số khu vực, khu vực nhà nước Bốn là, gia tăng đầu tư cho giáo dục đào tạo, sáng tạo nguồn lực tri thức Đó kế sách lâu dài để nâng cao sức sản xuất hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh thị trường quốc tế Năm là, chủ động đối phó với vấn đề nảy sinh từ hội nhập kinh tế, vấn việc làm thất nghiệp có nguy gia tăng tác động chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 đồng thời có biện pháp cần thiết để bảo vệ văn hóa dân tộc trước xâm nhập luồng văn hóa độc hại Sáu là, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu quốc gia quốc tế, chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao loại tội phạm quốc tế khác thường lấy địa bàn nước phát triển hoạt động để phá hoại tiền tệ, gây rối loạn tài Tăng cường trật tự xã hội, an ninh kinh tế Những hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế có mối quan hệ qua lại chuyển hố lẫn Cơ hội trở thành thách thức không tận dụng kịp thời Thách thức biến thành hội chủ động ứng phó thành cơng Vì vậy, để thực hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trị-xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia, chúng 218 Tài liệu trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến ta cần phải làm tốt công tác chuẩn bị thực thi nhiều mặt, sách, luật pháp, nhân lực, thực lực, sức cạnh tranh, tư tưởng, tâm cách chủ động, chắn tự tin Vận dụng sáng tạo học kinh nghiệm giải tốt mối quan hệ lớn, mối quan hệ tính độc lập, tự chủ kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Tóm tắt chương: Cách mạng công nghiệp phát triển nhảy vọt tri thức khoa học, kỹ thuật công nghệ sản xuất Mỗi cách mạng công nghiệp (từ cách mạng cơng nghiệp 1.0 đến 4.0) có tác động to lớn đến lịch sử phát triển nhân loại tất lĩnh vực: kinh tế, trị, xã hội Cách mạng cơng nghiệp đặc biệt cách mạng công nghiệp 4.0 tạo hội to lớn phát triển nước tạo thách thức đòi hỏi phải vượt qua để tiếp cận tận dụng thành tựu khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nước sau, với thực lực yếu kinh tế, khoa học công nghệ, lao động, khả cạnh tranh cần phải có phương thức hợp lý để tranh thủ hội, vượt qua trở ngại để tận dụng tốt hội cách mạng 4.0, nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu để thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Hội nhập kinh tế quốc tế địi hỏi khách quan thời kỳ tồn cầu hóa Hội nhập kinh tế có tác động mặt tích cực tiêu cực cho nước Nhận thức chất, nội dung hội nhập kinh tế có ý nghĩa quan trọng Với xu hướng chung hội nhập toàn giới, Việt Nam cần phải tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng chiến lược lộ trình hội nhập phù hợp với khả điều kiện mình, tích cực khai thác lợi hội nhập để phát triển đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ, tác động bất lợi hội nhập kinh tế quốc tế mang lại Các thuật ngữ then chốt: cách mạng công nghiệp, cách mạng cơng nghiệp 4.0, khoa học cơng nghệ, tồn cầu hóa, hội nhập, hội nhập kinh tế quốc tế Câu hỏi thảo luận: Nội dung, tác động cách mạng cơng nghiệp giới.Vai trị cách mạng công nghiệp phát triển giới 219 Tài liệu trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Khơng phổ biến Phương hướng thích ứng Việt Nam trước cách mạng công nghiệp 4.0 Nam Hội nhập kinh tế quốc tế tác động hai mặt hội nhập kinh tế quốc tế Phương hướng nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Câu hỏi ơn tập: Vai trị cách mạng cơng nghiệp phương thức thích ứng Việt Nam cách mạng công nghiệp 4.0? Hội nhập kinh tế quốc tế tác động tích cực, tiêu cực hội nhập kinh tế quốc tế? Những vấn đề nhằm nâng cao hiệu hội nhập KTQT Việt Nam nay? Tài iệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Kinh tế trị Mác Lênin (chương trình khơng chun) Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Kinh tế trị Mác Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008 GS.TS Đỗ Dức Bình, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013 GS.TS Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc tế, Nxb Lao động – Xã hội, 2010 PGS.TS Nguyễn Văn Trình (chủ biên), Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí minh, 2006 Manfred B Steger, Tồn cầu hóa, Nxb Tri thức, 2011 Toffler.- Làn sóng thứ 3- Nxb Thông tin lý luận, H 1992; Burlaxki F.M Tư mới: đối thoại nhận định CM công nghệ cải cách chúng ta.- Nxb Chính trị, M 2009 220 Tài liệu q trình xin ý kiến góp ý để hồn thiện Không phổ biến Klaus Schwab: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Người dịch: Đồng Bích Ngọc, Trần Thị Mỹ Anh) 10 Hồ Sĩ Quý, Tiến xã hội- Một số vấn đề mơ hình phát triển Đơng Á Đông Nam Á, Nxb Tri thức, 2011 11 Các Văn kiện Đại hội Đảng từ Khóa VI đến XII Hội nghị Trung ương 12 Các báo, nghiên cứu chủ đề đăng Tạp chí chuyên ngành 221 ... Lênin (1999), trìnhcộng… Kinh tếTuy chínhnhiên, trị Mác - Lênin, Nxbđối Chính trị quốc cực đoan kinh tế trị Mác Lênin với nhánh khoa học kinh tế khác gia, H, tr.31 Mỗi khoa học kinh tế có đối tượng... liên hệ kinh tế trị Mác - Lênin hệ thống khoa học kinh tế? Câu hỏi ơn tập: Phân tích hình thành phát triển kinh tế trị Mác - Lênin? Đối tượng nghiên cứu kinh tế trị Mác - Lênin? Chức kinh tế trị. .. sử học thuyết kinh tế, Bản tiếng Việt, Nxb Thống kê, H Viện Kinh tế trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin, Nxb Lý luận Chính trị, H Tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kinh tế chính trị mac lenin,

Từ khóa liên quan