0

DNA là vật chất di truyền

12 4,642 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 14:15

[...]...Thí nghiệm này đã được chứng minh trực tiếp rằng DNA của phage T2 đã xâm nhập vào tế bào vi khuẩn và sinh sản để tạo ra thế hệ phage mới mang tính di truyền có khả năng đến nhiễm vào các vi khuẩn khác Hinh 1.3 Sư xâm nhâp DNA cua virus vao vi khuân
- Xem thêm -

Xem thêm: DNA là vật chất di truyền, DNA là vật chất di truyền,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Thí nghi m bi np chu ộ Hi n t ệ ượng trên cho th y vi khu n Sấẩ - DNA là vật chất di truyền

Hình 1.1.

Thí nghi m bi np chu ộ Hi n t ệ ượng trên cho th y vi khu n Sấẩ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1.2 Vt ch t di truy n ca phage là ủ DNA - DNA là vật chất di truyền

Hình 1.2.

Vt ch t di truy n ca phage là ủ DNA Xem tại trang 8 của tài liệu.