0

Đề cương ôn tập chương III- ĐS 10

1 620 2
  • Đề cương ôn tập chương III- ĐS 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 22:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 10 Năm học: 2010 - 2011 1. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m : a) 4 5 4mx m x+ = + b) ( 2) 4 8m x x− = − c) 2 ( 3) 3 5m x x− = + d) (2 1) 2 3 2m x m x+ − = − e) 2 6 4 3m x x m− = + d) 2 3 3x m m x+ = + 2. Giải các phương trình sau: a) 2 2 3x x+ = + b) 3 1 4 2x x− = − c) 5 2 1 3x x− = − d) 3 5 2x x− − = e) 2 1 3 6x x− + = f) 1 2 3 5x x x− − = + g) 2 3 3x x+ = − h) 3 5 4 1x x− = + k) 2 4 3x x− = − 3. Giải các phương trình sau: a) 5 6 6x x+ = − b) 3 1 4 2x x+ = − c) 3 4 2x x− − = d) 7 9 3 0x x+ − + = e) 2 2 5 2x x+ = + f) 2 4 3 2 2 1x x x+ + = + g) 2 4 2 3 2 0x x x− + − + = h) 2 4 2x x+ − = k) 2 3 5 1 3 1x x x x+ + − = + 4. Giải các phương trình sau: a) 3 1 1 2 x x − = − + b) 4 3 3 x x − = − c) 3 5 2 2x x = − + d) 2 3 0 1 2 1x x − = + + e) 2 3 5 2 1 2 2 4 x x x x + + = − + − f) 2 3 2 2 5 2 3 4 x x x x + + − = + 5. Tìm m để các phương trình sau: a) 2 2 (2 3) 2 0x m x m m+ − + − = có hai nghiệm phân biệt. b) 2 ( 2) (2 1) 2 0m x m x+ + + + = có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm đó bằng 3− . c) 2 2( 1) 1 0mx m x m− + + + = có ít nhất một nghiệm dương. d) 2 4 1 0x x m− + − = có hai nghiệm 1 2 ,x x thỏa mãn hệ thức 3 3 1 2 40.x x+ = 6. Giải và biện luận các phương trình sau (m: tham số): a) 3 4mx x x− = + b) 3 2 4mx x mx− = + c) 3 5 4mx x m− = − d) 2 2( 1) 1 0mx m x m− + + + = e) 2 2 (2 3) 2 0x m x m m+ − + − = f) (2 4)(2 ) 0x m mx x m+ − − + = 7. Giải và biện luận các hệ phương trình sau: a)  + = −  + − =  mx y 4 m 2x (m 1)y m b) mx y 2m x my m 1  + =  + = +  c) mx 3y m 1 2x (m 1)y 3  + = −  + − =  d) 2mx 3y 5 0 (m 1)x y 0  + − =  + + =  e) x my 1 mx 3my 2m 3  + =  − = +  f) ( ) ( ) ( ) m 1 x m 1 y 2m 1 4x 2 m 2 y 7  + − − = +   − − =   Ghi chú: bài tập có dấu (*) dành cho HS học chương trình nâng cao. * * * . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 10 Năm học: 2 010 - 2011 1. Giải và biện luận các phương trình sau. 1 y 2m 1 4x 2 m 2 y 7  + − − = +   − − =   Ghi chú: bài tập có dấu (*) dành cho HS học chương trình nâng cao. * * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập chương III- ĐS 10, Đề cương ôn tập chương III- ĐS 10, Đề cương ôn tập chương III- ĐS 10