0

bài giảng vật lý 9

13 505 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 15:11

[...]...Tiết 15 Bài 13: CƠNG CƠ HỌC 1 Khi nào có cơng cơ học? Thuật ngữ cơng cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời Cơng cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố: là lực tác dụng vào vật và qng đường vật di chuyển 2 Cơng thức tính cơng A = F.s A: cơng của lực (J) F: lực tác dụng vào vật (N) s: qng đường vật di chuyển (m) Nếu vật chuyển dời khơng theo phương... thức khác (ta khơng xét ở lớp 8) Nếu vật chuyển dời theo phương vng góc với phương của lực thì cơng của lực đó bằng 0 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc phần ghi nhớ của bài  Tìm những ví dụ trong thực tế có cơng cơ học và khơng có cơng cơ học  Bài tập về nhà: 1; 2; 3; 4 SBT trang 18  Xem trước bài định luật về cơng và tìm hiểu về ròng rọc động ở chương trình vật lớp 6 Chân Thành Cám Ơn Quý Thầy Cô
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng vật lý 9, bài giảng vật lý 9,

Hình ảnh liên quan

Hãy cho biết trong các hình vẽ sau các vật như thế nào? - bài giảng vật lý 9

y.

cho biết trong các hình vẽ sau các vật như thế nào? Xem tại trang 2 của tài liệu.