Nghiên cứu tổng hợp glucomannan graphen oxit hydrogel và ứng dụng hấp phụ chất màu hữu cơ

93 21 0
Nghiên cứu tổng hợp glucomannan graphen oxit hydrogel và ứng dụng hấp phụ chất màu hữu cơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỪA TÂN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GLUCOMANNAN/GRAPHEN OXIT HYDROGEL VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ CHẤT MÀU HỮU CƠ Chuyên ngành: Hóa hữu Mã Số: 60 44 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN ĐÔNG TIẾN Thừa Thiên Huế, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Huế, tháng 11 năm 2018 Tác giả Lê Thừa Tân ii LỜI CẢM ƠN Đề tài thực Phịng thí nghiệm Hóa hữu cơ, Trường Đại học Khoa học Huế Để thực luận văn này, trước hết xin chân thành cám ơn TS Trần Đông Tiến, nhận tận tình hướng dẫn; xin trân trọng cám ơn ThS Lê Lâm Sơn, mơn Hóa hữu cơTrường ĐHKH Huế, người dành nhiều thời gian để hướng dẫn chu đáo trình thực nghiệm góp ý sâu sắc cho thảo luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn Ban Giám hiệu, q thầy giáo Khoa Hóa học, Phịng Đào tạo Sau đại học-Trường ĐHSP Huế; quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy Cao học Khóa XXV; q thầy giáo mơn Hóa hữu cơ-Trường ĐHKH Huế, người giúp tơi có kiến thức khoa học điều kiện thuận lợi để hồn thành cơng việc học tập, nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quan, đồng nghiệp, gia đình, người thân bạn bè quan tâm, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập vừa qua Xin trân trọng cám ơn Tác giả Lê Thừa Tân iii MỤC LỤC Trang PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 10 1.1 Tổng quan hydrogel 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Phân loại hydrogel 10 1.1.3 Tính chất hydrogel 11 1.2 Tổng quan GM 12 1.2.1 Cấu trúc hóa học GM 12 1.2.2 Tính chất vật lý 12 1.2.3 Tính chất hóa học 14 1.2.4 Ứng dụng GM dẫn xuất 14 1.3 Tổng quan GO 16 1.3.1 Graphen 16 1.3.2 GO 16 1.3.3 Các phương pháp tổng hợp GO 18 1.3.4 Đặc trưng GO 19 1.4 Vật liệu hydrogel GM/GO 20 1.4.1 Tình hình nghiên cứu giới nước 21 1.4.2 Các phương pháp tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO 22 1.4.3 Đặc trưng vật liệu hydrogel GM/GO 22 1.5 Lý thuyết hấp phụ 24 1.5.1 Hiện tượng hấp phụ 24 1.5.2 Phân loại trình hấp phụ 24 1.5.3 Dung lượng hấp phụ cân 25 1.5.4 Các mơ hình động học hấp phụ 25 1.5.5 Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 27 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Nội dung nghiên cứu 29 2.2 Hóa chất 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp tinh chế GM 30 2.3.2 Phương pháp tổng hợp GO 31 2.3.3 Phương pháp tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO 33 2.3.4 Các phương pháp đặc trưng vật liệu 33 2.3.5 Xác định hàm lượng metylen xanh, rodamin B, metyl da cam phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis 39 2.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Tinh chế GM 42 3.1.1 Độ ẩm 42 3.1.2 Hiệu suất tinh chế GM 43 3.1.3 Đặc trưng GM tinh chế 44 3.2 GO 45 3.2.1 Tổng hợp GO 45 3.2.2 Đặc trưng vật liệu GO 46 3.3 Vật liệu hydrogel GM/GO 47 3.3.1 Tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO 47 3.3.2 Tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO khảo sát yếu tố ảnh hưởng trình tổng hợp đến khả hấp phụ chất màu hữu 49 3.3.3 Đặc trưng vật liệu hydrogel GM/GO 54 3.4 Nghiên cứu trình hấp phụ chất màu hữu vật liệu hydrogel GM/GO 60 3.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng pH dung dịch đến khả hấp phụ metylen xanh rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO 60 3.4.2 Nghiên cứu động học trình hấp phụ xanh metylen rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO 61 3.4.3 Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ trình hấp phụ xanh metylen rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO 65 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC P1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐKTN Điều kiện thực nghiệm EDX Phổ tán sắc lượng tia X (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) FT-IR Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) GM Glucomannan GO Graphen oxit Hydrogel GM/GO Hydrogel glucomannan/graphen oxit KGM Konjac glucomannan NXB Nhà xuất PA Pure analysis SEM Ảnh chụp kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope) TGA Phân tích nhiệt trọng lượng (Thermal Gravimetric Analysis) TLTK Tài liệu tham khảo XRD Nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tạo gel 13 Bảng 1.2 Tình hình nghiên cứu hydrogel GM/GO giới 21 Bảng 2.1 Hóa chất sử dụng 29 Bảng 3.1 Độ ẩm GM ban đầu GM tinh chế 42 Bảng 3.2 Hiệu suất tinh chế GM 43 Bảng 3.3 Dung lượng hấp phụ vật liệu hydrogel GM/GO loại chất màu khác 49 Bảng 3.4 Dung lượng hấp phụ metylen xanh sau trình hấp phụ giá trị pH khác 60 Bảng 3.5 Dung lượng hấp phụ rodamin B sau trình hấp phụ giá trị pH khác 60 Bảng 3.6 Các thơng số phương trình động học bậc biểu kiến (A) bậc biểu kiến (B) metylen xanh rodamin B lên vật liệu hydrogel GM/GO 64 Bảng 3.7 Dung lượng hấp phụ dung dịch metylen xanh với nồng độ khác vật liệu hydrogel GM/GO 65 Bảng 3.8 Dung lượng hấp phụ dung dịch rodamin B với nồng độ khác vật liệu hydrogel GM/GO 66 Bảng 3.9 Các tham số phương trình hấp phụ đẳng nhiệt 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc mạch thẳng GM, với thành phần lặp lại G-G-M-M 12 Hình 1.2 Cấu trúc graphen 16 Hình 1.3 Cấu trúc đề xuất GO nhà nghiên cứu khác 17 Hình 1.4 Giản đồ nhiễu xạ tia X graphit GO 19 Hình 1.5 Phổ FT-IR GO 20 Hình 1.6 Giản đồ nhiễu xạ tia X GO, hydrogel KGM hydrogel KGM/GO 22 Hình 1.7 Ảnh SEM (a) hydrogel GM; (b) hydrogel GM/GO; (c) hình ảnh phóng đại hydrogel GM/GO 23 Hình 1.8 Phổ FT-IR GM, hydrogel GM hydrogel GM/GO 23 Hình 2.1 Sơ đồ quy trình tinh chế bột GM 30 Hình 2.2 Sơ đồ quy trình tổng hợp GO từ graphit 31 Hình 2.3 Mơ tả q trình hình thành GO 32 Hình 2.4 Sơ đồ tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO 33 Hình 2.5 Mơ hình phổ tán sắc lượng tia X (EDX) 35 Hình 2.6 Mơ tả hình học định luật Bragg 36 Hình 3.1 Mẫu GM thương phẩm trước tinh chế (A); mẫu GM sau tinh chế (B)43 Hình 3.2 Phổ hồng ngoại GM tinh chế 44 Hình 3.3 Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu GM tinh chế 45 Hình 3.4 Sản phẩm gia đoạn trình tổng hợp GO 45 Hình 3.5 Phổ FT-IR GO graphit 46 Hình 3.6 Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu graphit GO 47 Hình 3.7 Mơ hình chế hình thành vật liệu hydrogel GM/GO 48 Hình 3.8 Vật liệu hydrogel GM/GO trước đơng khô: (A), (B); sau đông khô: (C) 48 Hình 3.9 Dung lượng hấp phụ metylen xanh rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO với hàm lượng GO từ 0-15% 50 Hình 3.10 Dung lượng hấp phụ metylen xanh rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO nhiệt độ tổng hợp khác 52 Hình 3.11 Dung lượng hấp phụ metylen xanh rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO thời gian tổng hợp khác 53 Hình 3.12 Phổ FT-IR mẫu GM, GO hydrogel GM/GO 54 Hình 3.13 Phổ Raman mẫu GM, GO hydrogel GM/GO 55 Hình 3.14 Phổ EDX mẫu vật liệu hydrogel GM/GO 56 Hình 3.15 Giản đồ XRD mẫu vật liệu hydrogel GM/GO (15% GO) 56 Hình 3.16 Ảnh SEM với độ phóng đại 20,000 lần mẫu (A): hydrogel GM; (B): hydrogel GM/GO với 15% GO 57 Hình 3.17 Ảnh SEM với độ phóng đại 500 lần mẫu (A): hydrogel GM (B): hydrogrel GM/GO (15% GO) 57 Hình 3.18 Giản đồ phân tích nhiệt trọng lượng vật liệu GO, vật liệu GM vật liệu hydrogrel GM/GO 58 Hình 3.19 Giản đồ xác định pHi.e.p vật liệu hydrogrel GM/GO 59 Hình 3.20 Ảnh hưởng pH đến dung lượng hấp phụ metylen xanh rodamin B vật liệu hydrogrel GM/GO 61 Hình 3.21 Quét phổ UV-VIS (A) dung dịch rodamin B (B) dung dịch metylen xanh có nồng độ từ 2ppm – 10 ppm 62 Hình 3.22 Mối quan hệ dung lượng hấp phụ thời gian trình hấp phụ rodamin B metylen xanh 62 Hình 3.23 Động học hấp phụ metylen xanh lên vật liệu hydrogel GM/GO (A): theo mơ hình bậc biểu kiến (B): theo mơ hình bậc hai biểu kiến 63 Hình 3.24 Động học hấp phụ rodamin B lên vật liệu hydrogel GM/GO (A): theo mơ hình bậc biểu kiến (B): theo mơ hình bậc hai biểu kiến 64 Hình 3.25 Đồ thị phương trình đẳng nhiệt hấp phụ dạng tuyến tính metylen xanh vật liệu hydrogel GM/GO (A): Langmuir ; (B): Freundlich 66 Hình 3.26 Đồ thị phương trình đẳng nhiệt hấp phụ dạng tuyến tính rodamin B vật liệu hydrogel GM/GO (A): Langmuir ; (B): Freundlich 67 [50] Lin C.C., Metters A.T (2006), "Hydrogels in controlled release formulations: network design and mathematical modeling", Adv Drug Deliv Rev., 58 (12), 1379-1408 [51] Liu F., Chung S., Oh G., Seo T.S (2012), "Three-dimensional graphen oxit nanostructure for fast and efficient water-soluble dye removal", ACS Appl Mater Interfaces, (2), 922-927 [52] Loh K.P., Bao Q., Ang P.K., Yang J (2010), "The chemistry of graphene", J Mater Chem., 20 (12), 2277-2289 [53] Lu J., Toy P.H (2009), "Organic polymer supports for synthesis and for reagent and catalyst immobilization", Chem Rev., 109 (2), 815-838 [54] Ma J., Yu F., Zhou L., Jin L., Yang M., Luan J., Tang Y., Fan H., Yuan Z., Chen J (2012), "Enhanced adsorptive removal of methyl orange and metylen blue from aqueous solution by alkali-activated multiwalled carbon nanotubes", ACS Appl Mater Interfaces, (11), 5749-5760 [55] Manas R., Tejas S.K., Sandeep K.M., Sunil K.M., Sushil K.S., Niroj S., Kalpana B., Raj K.S., Debabrata G., Sabyasachi S., Mainak D (2014), "Graphen oxit from silk cocoon: a novel magnetic fluorophore for multi-photon imaging", Biotech., 4, 67-75 [56] Marcano D.C., Kosynkin D.V., Berlin J.M., Sinitskii A., Sun Z., Slesarev A., Alemany L.B., Lu W., Tour J.M (2010), "Improved synthesis of graphen oxit", ACS Nano, (8), 4806-4814 [57] McAllister M.J., Li J.-L., Adamson D.H., Schniepp H.C., Abdala A.A., Liu J., Herrera-Alonso M., Milius D.L., Car R., Prud'homme R.K., Aksay I.A (2007), "Single sheet functionalized graphene by oxidation and thermal expansion of graphite", Chem Mater., 19 (18), 4396-4404 [58] Min T., Bruce B (2010), Flora of china, Science Press Beijing, China [59] Moselhy J., Wu X.Y., Nicholov R., Kodaria K (2000), "In vitro studies of the interaction of poly (NIPAm/MAA) nanoparticles with proteins and cells", J Biomater Sci Polym Ed., 11 (2), 123-147 76 [60] Nakano M., Takikawa K., Arita T (1979), "Release characteristics of dibucaine dispersed in konjac gels", J Biomed Mater Res A, 13 (5), 811-819 [61] Nie H., Shen X., Zhou Z., Jiang Q., Chen Y., Xie A., Wang Y., Han C.C (2011), "Electrospinning and characterization of konjac glucomannan/chitosan nanofibrous scaffolds favoring the growth of bone mesenchymal stem cells", Carbohydr Res., 85 (3), 681-686 [62] Oh J., Lee J.-H., Koo J.C., Choi H.R., Lee Y., Kim T., Luong N.D., Nam J.D (2010), "Graphen oxit porous paper from amine-functionalized poly (glycidyl methacrylate)/graphen oxit core-shell microspheres", J Mater Chem., 20 (41), 9200-9204 [63] Öztekin N., Alemdar A., Güngör N., Erim F.B (2002), "Adsorption of polyethyleneimine from aqueous solutions on bentonite clays", Mater Lett., 55 (1-2), 73-76 [64] Padhi B (2012), "Pollution due to synthetic dyes toxicity & carcinogenicity studies and remediation", Int J Environ Sci., (3), 940 [65] Pal K., Banthia A., Majumdar D (2009), "Polymeric hydrogels: characterization and biomedical applications", Des Monomers Polym., 12 (3), 197-220 [66] Parasuraman D., Serpe M.J (2011), "Poly (N-isopropylacrylamide) microgels for organic dye removal from water", ACS Appl Mater Interfaces, (7), 2732-2737 [67] Safari J., Gandomi-Ravandi S., Ashiri S (2016), "Organosilane sulfonated graphen oxit in the Biginelli and Biginelli-like reactions", New J Chem., 40 (1), 512-520 [68] Shi X., Zheng Y., Wang G., Lin Q., Fan J (2014), "pH-and electro-response characteristics of bacterial cellulose nanofiber/sodium alginate hybrid hydrogels for dual controlled drug delivery", RSC Adv., (87), 47056-47065 [69] Sikorski P., Mo F., Skjåk-Bræk G., Stokke B.T (2007), "Evidence for eggbox-compatible interactions in calcium-alginate gels from fiber X-ray diffraction", Biomacromolecules, (7), 2098-2103 77 [70] Simon V., Thuret A., Candy L., Bassil S., Duthen S., Raynaud C., Masseron A (2015), "Recovery of hydroxycinnamic acids from renewable resources by adsorption on zeolites", Chem Eng J., 280, 748-754 [71] Staudenmaier L (1898), "Verfahren zur darstellung der graphitsäure", Eur J Inorg Chem., 31 (2), 1481-1487 [72] Tai Z., Yang J., Qi Y., Yan X., Xue Q (2013), "Synthesis of a graphen oxitpolyacrylic acid nanocomposite hydrogel and its swelling and electroresponsive properties", RSC Adv., (31), 12751-12757 [73] Tajik S., Taher M.A (2011), "A new sorbent of modified MWCNTs for column preconcentration of ultra trace amounts of zinc in biological and water samples", Desalination, 278 (1), 57-64 [74] Takada M., Yuzuriha T., Katayama K., Iwamoto K., Sunamoto J (1984), "Increased lung uptake of liposomes coated with polysaccharides", Biochim Biophys Acta, Gen Subj., 802 (2), 237-244 [75] Tuz Johra F., Lee J.-W., Jung W.-G (2014), “Facile and safe graphene preparation on solution based platform”, J Ind Eng Chem., 20, 2883-2887 [76] Wang J., Liu C., Shuai Y., Cui X., Nie L (2014), "Controlled release of anticancer drug using graphen oxit as a drug-binding effector in konjac glucomannan/sodium alginate hydrogels", Colloids Surf B Biointerfaces, 113, 223-229 [77] Wang K., He Z (2002), "Alginate-konjac glucomannan-chitosan beads as controlled release matrix", Int J Pharm., 244 (1), 117-126 [78] Wen X., Cao X., Yin Z., Wang T., Zhao C (2009), "Preparation and characterization of konjac glucomannan-poly (acrylic acid) IPN hydrogels for controlled release", Carbohydr Polym., 78 (2), 193-198 [79] Wu J., Deng X., Lin X (2013), "Swelling characteristics of konjac glucomannan superabsobent synthesized by radiation-induced graft copolymerization", Radiat Phys Chem., 83, 90-97 [80] Xiao C., Gao S., Wang H., Zhang L (2000), "Blend films from chitosan and konjac glucomannan solutions", J Appl Polym Sci., 76 (4), 509-515 78 [81] Xiao C., Gao S., Zhang L (2000), "Blend films from konjac glucomannan and sodium alginate solutions and their preservative effect", J Appl Polym Sci., 77 (3), 617-626 [82] Xiao C., Liu H., Lu Y., Zhang L (2001), "Characterization of poly (vinylpyrrolidone)-konjac glucomannan blend films", J Appl Polym Sci., 81 (5), 1049-1055 [83] Xiao C., Lu Y., Gao S., Zhang L (2001), "Characterization of konjac glucomannan-gelatin blend films", J Appl Polym Sci., 79 (9), 1596-1602 [84] Xiao C., Lu Y., Zhang L (2001), "Preparation and physical properties of konjac glucomannan-polyacrylamide blend films", J Appl Polym Sci., 81 (4), 882-888 [85] Xu K., Wang J., Xiang S., Chen Q., Yue Y., Su X., Song C., Wang P (2007), "Polyampholytes superabsorbent nanocomposites with excellent gel strength", Compos Sci Technol., 67 (15), 3480-3486 [86] Yang L., Zhang L.-M (2009), "Chemical structural and chain conformational characterization of some bioactive polysaccharides isolated from natural sources", Carbohydr Polym., 76 (3), 349-361 [87] Yu W., Deng L., Yuan P., Liu D., Yuan W., Liu P., He H., Li Z., Chen F (2015), "Surface silylation of natural mesoporous/macroporous diatomite for adsorption of benzene", J Colloid Interface Sci., 448, 545-552 [88] Yuan J., Zhu J., Bi H., Zhang Z., Chen S., Liang S., Wang X (2013), "Selfassembled hydrothermal synthesis for producing a MnCO3/graphene hydrogel composite and its electrochemical properties", RSC Adv., (13), 4400-4407 [89] Yuan Y., Yan Z., Mu R.J., Wang L., Gong J., Hong X., Haruna M.H., Pang J (2017), "The effects of graphen oxit on the properties and drug delivery of konjac glucomannan hydrogel", J Appl Polym Sci., 134 (38), 45317 [90] Zhang H., Dong Y., Wang L., Wang G., Wu J., Zheng Y., Yang H., Zhu S (2011), "Low swelling hyperbranched poly (amine-ester) hydrogels for pHmodulated differential release of anticancer drugs", J Mater Chem., 21 (35), 13530-13537 79 [91] Zhang H., Yoshimura M., Nishinari K., Williams M., Foster T., Norton I (2001), "Gelation behaviour of konjac glucomannan with different molecular weights", Biopolymers, 59 (1), 38-50 [92] Zhang H., Zhai D., He Y (2014), "Graphen oxit/polyacrylamide /carboxymethyl cellulose sodium nanocomposite hydrogel with enhanced mechanical strength: preparation, characterization and the swelling behavior", RSC Adv., (84), 44600-44609 [93] Zhao X., Hong W., Suo Z (2008), "Inhomogeneous and anisotropic equilibrium state of a swollen hydrogel containing a hard core", Appl Phys Lett., 92 (5), 051904 [94] Zhuang X., Wan Y., Feng C., Shen Y., Zhao D (2009), "Highly efficient adsorption of bulky dye molecules in wastewater on ordered mesoporous carbons", Chem Mater., 21 (4), 706-716 80 Phụ lục Phổ FT-IR GM PHỤ LỤC P1 P2 Phụ lục Phổ FT-IR graphit P3 Phụ lục Phổ FT-IR GO P4 Phụ lục Phổ FT-IR mẫu hydrogel GM/GO (15%) P5 Phụ lục Phổ Ranan mẫu GM, GO GM/GO (15%) P6 Phụ lục Phổ EDX mẫu hydrogel GM/GO (15%) P7 Phụ lục Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu hydrogel GM/GO (15%) Phụ lục Phương trình đường chuẩn metylen xanh Nồng độ ppm Độ hấp thụ quang Phương trình đường chuẩn 0 0,4113 0,8604 y = 0,1997x + 0,0217 1,2381 R2 = 0,999 1,6122 10 Phụ lục Phương trình đường chuẩn rodamin B Nồng độ ppm Độ hấp thụ quang Phương trình đường chuẩn 0 0.3845 0.7632 y = 0,1814x + 0,0146 1.1099 R2 = 0,9989 1.4281 10 1.8444 Phụ lục 10 Phương trình đường chuẩn metyl da cam Nồng độ ppm Độ hấp thụ quang 0 0.1577 0.3067 0.4618 0.6123 10 0.7626 Phương trình đường chuẩn y = 0.0762x + 0.0027 R² = 0.9999 P8 Phụ lục 11 Dung lượng hấp phụ mẫy hydrogel GM/GO với hàm lượng GO khác Hàm lượng Ký GO hiệu (% w/w) mẫu Metylen xanh Rodamin B 0 GO 0,34 0,09 1 GO 4,35 1,20 3 GO 9,22 2,50 5 GO 10,32 3,69 7 GO 12,57 5,82 10 10 GO 15,07 6,12 15 15 GO 16,75 8,87 20 20 GO 25 25 GO 30 30 GO Dung lượng hấp phụ qe (mg.g-1) Khơng hình thành vật liệu hydrogel GM/GO dạng khối P9 Phụ lục 12 Dung lượng hấp mẫu hydrogel GM/GO với nhiệt độ trình tổng hợp khác Nhiệt độ (oC) Ký hiệu Dung lượng hấp phụ qe (mg/g) mẫu Metylen xanh Rodamin B 65 65 11,57 5,36 75 75 13,86 6,17 85 85 16,77 8,80 95 95 16,85 8,88 100 100 17,05 8,99 Phụ lục 13 Dung lượng hấp phụ mẫu hydrogel GM/GO với thời gian tổng hợp khác Dung lượng hấp phụ qe (mg/g) Thời gian Ký hiệu (giờ) mẫu Metylen xanh Rodamin B 6h 14,45 6,42 8h 16,92 9,00 10 10h 17,12 9,19 12 12h 15,31 7,88 P10 ... tài: ? ?Nghiên cứu tổng hợp glucomannan/ graphen oxit hydrogel ứng dụng hấp phụ chất màu hữu cơ? ?? Mục đích nghiên cứu Tổng hợp vật liệu hydrogel GM/GO có khả hấp phụ chất màu hữu Đối tượng nghiên cứu. .. nhiệt hấp phụ tỏa lớn 1.5.2 Phân loại trình hấp phụ Tùy thuộc vào chất lực tương tác phân tử bị hấp phụ chất hấp phụ, hấp phụ phân thành loại hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý: hấp phụ. .. tổng hợp đến khả hấp phụ chất màu hữu 49 3.3.3 Đặc trưng vật liệu hydrogel GM/GO 54 3.4 Nghiên cứu trình hấp phụ chất màu hữu vật liệu hydrogel GM/GO 60 3.4.1 Nghiên cứu

Ngày đăng: 12/09/2020, 14:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan